Šalomounova

Hledám varianty 'šalomounova' [ šalomounův (4) šalomounovými (2) šalomounovým (1) šalomounových (9) šalomounovy (4) šalomounovu (11) šalomounovou (3) šalomounovo (3) šalomounovi (46) šalomounově (5) šalomounova (10) ]. Nalezeny 92 verše.
1. Královská 1:11...Šalomouna ale nepozval. Nátan tehdy promluvilŠalomounovou matkou Batšebou: " jsi to slyšela? Chagitin...
1. Královská 1:12...ti, jak zachráníš život sobě i svému synu Šalomounovi. Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane...
1. Královská 1:47...blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž jeho trůn...
1. Královská 1:51...před Šalomounem se běžel chytit rohů oltářeŠalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš z krále...
1. Královská 1:53...od oltáře. Adoniáš pak přišel a poklonil se Šalomounovi jakožto králi. "Jdi domů," řekl mu na to...
1. Královská 2:1...se přiblížil čas Davidovy smrti, dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny: " odcházím jako všechno pozemské...
1. Královská 2:13...a vzal královskou vládu pevně do rukou. Za Šalomounovou matkou Batšebou přišel Adoniáš, syn Chagity....
1. Královská 2:29...stánku a chytil se rohů oltáře. Králi Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb utekl k Hospodinovu...
1. Královská 3:5...na tisíc zápalných obětí. Jednou v noci se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. "Žádej o cokoli a...
1. Královská 4:11...a kraj Chefer; Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor; Baana,...
1. Královská 4:15...Machanajim; Achimaac (který měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj Neftalí; Baana,...
1. Královská 5:1...zem k hranici s Egyptem. Ti všichni Šalomounovi přinášeli dary a sloužili mu po celý jeho život...
1. Královská 5:2...mu po celý jeho život. Denní dávka potravin pro Šalomounův dvůr představovala: 30 korů jemné mouky, 60 korů...
1. Královská 5:5...a se všemi okolními zeměmi žil v míru. Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu po Beer-šebu...
1. Královská 5:10...mu tolik rozumu, jako je písku na břehu mořeŠalomounova moudrost převyšovala moudrost všech východních...
1. Královská 5:14...vyslanci ze všech národů, aby si poslechli Šalomounovu moudrost. Také týrský král Chíram poslal své...
1. Královská 5:15... Také týrský král Chíram poslal své služebníkyŠalomounovi, jakmile uslyšel, že byl pomazán za krále po...
1. Královská 5:21...stromy tak jako Sidonci." Když Chíram uslyšel Šalomounova slova, byl velmi potěšen a prohlásil: " je...
1. Královská 5:22... aby vládl tomuto velikému lidu." Potom poslal Šalomounovi tuto odpověď: "Tvou zprávu jsem dostal....
1. Královská 5:24...se o stravu pro můj dvůr." Tak tedy Chíram dodal Šalomounovi veškeré cedrové a cypřišové dřevo podle jeho...
1. Královská 5:26...dával Chíramovi rok co rok. Hospodin dal Šalomounovi moudrost, jak mu slíbil. Mezi Chíramem a...
1. Královská 5:32...chtěl, aby chrám měl základy z otesaných kvádrůŠalomounovi kameníci je otesávali spolu s kameníky od...
1. Královská 7:14...k veškeré práci s mědí. Ten tedy přišel ke králi Šalomounovi a dal se do všeho svěřeného díla. Vytvořil...
1. Královská 7:45... Všechny předměty, které Churam zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův schrám, byly z leštěného bronzu....
1. Královská 8:2...izraelští muži se tedy shromáždili ke králi Šalomounovi o svátcích v měsíci etanim, což je sedmý měsíc....
1. Královská 9:2...paláce a uskutečnil všechno, co si přálŠalomounovi se tehdy znovu ukázal Hospodin, tak jako se mu...
1. Královská 9:16...kanaánské obyvatele a město dal věnem své dceřiŠalomounově manželce; proto Šalomoun stavěl Gezer), dále...
1. Královská 9:19...a Tadmor v judské zemi, všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy, města pro...
1. Královská 9:23... vozataje a jezdce. Dozorců, kteří veleli Šalomounovým pracím, bylo 550. Ti měli na starosti veškerou...
1. Královská 9:27...v edomské zemi vybudoval loďstvo. Chíram pak se Šalomounovými služebníky vyslal na lodích také své...
1. Královská 9:28...tam 420 talentů zlata a přivezli je králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o...
1. Královská 10:1... Také královna ze Sáby se doslechlaŠalomounově proslulosti (kterou měl díky jménu Hospodinovu)...
1. Královská 10:2... velké množství zlata i drahokamů, přišlaŠalomounovi a hovořila s ním o všem, co měla na srdci....
1. Královská 10:4... Když královna ze Sáby viděla všechnu Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl, pokrmy na...
1. Královská 10:10...nedovezlo tolik vonných balzámů, jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby. (K tomu ještě Chíramovo...
1. Královská 10:13...vyslovila, a dal mnohem více darů, než králi Šalomounovi přinesla ona. Královna se pak se svým...
1. Královská 10:21...zlata. Nic nebylo ze stříbra - to nebyloŠalomounových dobách vůbec považováno za cenné. Král totiž...
1. Královská 11:11...Hospodinův zákaz nedodržel. Proto Hospodin Šalomounovi řekl: "Protože je to s tebou takové, že jsi...
1. Královská 11:14...tvému synovi jeden kmen." Hospodin tehdy Šalomounovi vzbudil protivníka v Hadadovi z edomského...
1. Královská 11:23... "ale přesto propusť." Dalšího protivníka Bůh Šalomounovi vzbudil v Rezonovi, synu Eliadovu, který uprchl...
1. Královská 11:25...Hadad, byl i on protivníkem Izraele po celý Šalomounův život. Kraloval nad Aramem a nenáviděl Izrael....
1. Královská 11:26...Nebatův, se vzbouřil proti králi. Byl to jedenŠalomounových dvořanů, Efraimec z Ceredy, jehož matka byla...
1. Královská 11:31... Bůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu království z ruky Šalomounovy a tobě dám deset kmenů. Jemu zůstane jeden kmen...
1. Královská 11:41...v Egyptě, dokud Šalomoun nezemřel. Ostatní Šalomounovy skutky - co všechno vykonal a jakou měl...
1. Královská 12:21...a navrátili království Rechoboámovi, synu Šalomounovu. Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal Boží...
1. Královská 12:23...dostal Boží slovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi judskému, i celému domu Judovu a...
1. Královská 14:21...jeho syn Nádab. V Judsku kraloval Rechoboám, syn Šalomounův. Stal se králem v jedenačtyřiceti letech a...
2. Královská 21:7...v chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, který jsem...
1. Letopisů 22:7... aby vystavěl dům Hospodinu, Bohu Izraele. David Šalomounovi řekl: "Můj synu, měl jsem na srdci postavit dům...
1. Letopisů 22:17...přikázal všem izraelským vůdcům, aby jeho synu Šalomounovi byli ku pomoci: "Není snad Hospodin, váš Bůh, s...
1. Letopisů 28:11...silný a jednej!" Potom David předal svému synu Šalomounovi předlohu předsíně, jednotlivých budov,...
1. Letopisů 28:20...každou část oné předlohy," řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silný a statečný; dej se do díla! Neboj...
1. Letopisů 29:19...jsou jejich srdce vždy pevně u tebe! Mému synu Šalomounovi pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá přikázání...
1. Letopisů 29:24...i všichni synové krále Davida se poddali králi Šalomounovi. Hospodin dal Šalomounovi v očích celého...
1. Letopisů 29:25...se poddali králi Šalomounovi. Hospodin dal Šalomounovi v očích celého Izraele nebývalou vážnost....
2. Letopisů 1:7...Hospodinem na tisíc zápalných obětí. noci se Šalomounovi zjevil Bůh a řekl mu: "Žádej o cokoli a dám...
2. Letopisů 1:11...dokázal spravovat tento tvůj nesmírný lid?" Bůh Šalomounovi řekl: "Protože jsi chtěl právě toto - nežádal...
2. Letopisů 2:10...Týrský král Chíram odpověděl dopisem, ve kterém Šalomounovi vzkázal: "Hospodin jistě miluje svůj lid, když...
2. Letopisů 4:16...předměty, které Churam-abi zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův chrám, byly z leštěného bronzu....
2. Letopisů 7:10...dobrodiní, které Hospodin prokázal DavidoviŠalomounovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil...
2. Letopisů 7:12...chrám nebo o jeho palác, se zdařilo. Tehdy se Šalomounovi v noci ukázal Hospodin a řekl mu: "Vyslyšel...
2. Letopisů 8:2...let. Po jejich uplynutí stavěl města, která Šalomounovi dal Chíram, a osídlil je Izraelci. Šalomoun...
2. Letopisů 8:6... branami a závorami; dále Baalat a všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy a města pro...
2. Letopisů 8:16...levity v ničem, ani ve správě pokladnic. Všechno Šalomounovo dílo bylo provedeno, ode dne položení základů...
2. Letopisů 8:18...poslal lodě a jeho služebníci se pak spoluŠalomounovými služebníky vydali do Ofiru. Přivezli odtud...
2. Letopisů 9:1... Také královna ze Sáby se doslechlaŠalomounově proslulosti, a tak přijela do Jeruzaléma, aby...
2. Letopisů 9:3...na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl, pokrmy na...
2. Letopisů 9:9...drahokamů. Takové vonné balzámy, jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby, se ještě nikdy neobjevily. (K...
2. Letopisů 9:10...ještě nikdy neobjevily. (K tomu také ChíramoviŠalomounovi služebníci, kteří jeli do Ofiru pro zlato,...
2. Letopisů 9:14...arabských králů a krajských hejtmanů, kteří Šalomounovi odváděli zlato a stříbro. Král Šalomoun nechal...
2. Letopisů 9:20...zlata. Nic nebylo ze stříbra - to nebyloŠalomounových dobách vůbec považováno za cenné. Král totiž...
2. Letopisů 9:29...z Egypta i ze všech ostatních zemí. Ostatní Šalomounovy skutky jsou, jak známo, od počátku do konce...
2. Letopisů 11:3...slovo Hospodinovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi judskému, i všem Izraelcům z Judy a...
2. Letopisů 11:17...a po tři roky posilovali Rechoboáma, syna Šalomounova. Po ty tři roky totiž chodil cestou Davidovou a...
2. Letopisů 13:7...ničemná a zlotřilá cháska a vzepřela se Šalomounovu synu Rechoboámovi, protože Rechoboám byl ještě...
2. Letopisů 33:7...chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, dám navždy...
Ezdráš 2:55...Neciachovi, synové Chatifovi. Synové Šalomounových služebníků: synové Sotajovi, synové...
Ezdráš 2:58... synové Amiho. Chrámových sluhů a synů Šalomounových služebníků celkem 392. Další přišli z...
Nehemiáš 7:57...Neciachovi, synové Chatifovi. Synové Šalomounových služebníků: synové Sotajovi, synové...
Nehemiáš 7:60... synové Amona; Chrámových sluhů a potomků Šalomounových služebníků bylo celkem 392. Další přišli z...
Nehemiáš 11:3... levité, chrámoví sluhové i synové služebníků Šalomounových. Někteří ze synů Judy a Benjamína se ale...
Žalmy 127:1...jednou navrátí, aby své snopy shromáždil.  Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se...
Přísloví 10:1...jámě jsou ti, jež pozvala! Zde jsou přísloví Šalomounova: Moudrý syn dělá otci radost, tupec přivádí...
Přísloví 25:1...bída přepadne jako loupežník! Zde jsou další Šalomounova přísloví, shromážděná na dvoře judského krále...
Píseň 1:1... i to skryté, to bylo dobré anebo zlé.  Šalomounova píseň písní Kéž by mne zlíbal polibky svých úst...
Píseň 1:5... tak jako stany Kedarských, jak baldachýny Šalomounovy. Nehleďte na mne, že snědá jsem, to slunce se...
Píseň 3:7... celičká voní dálkami. Hle, jeho lože, lože Šalomounovo! Šedesát hrdinů okolo stojí, hrdinů z Izraele...
Matouš 12:42...je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun....
Lukáš 11:31...je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun....
Jan 10:23...Zasvěcení chrámu. Ježíš se procházel v chrámě, v Šalomounově sloupoví. Tam ho obstoupili Židé se slovy: "Jak...
Skutky 3:11...a Jana, všichni se v ohromení seběhli k nim do Šalomounova sloupoví. Když to Petr uviděl, promluvil k...
Skutky 5:12...a zázraků a všichni spolu svorně trávili časŠalomounově sloupoví. Nikdo jiný se tam k nim neodvažoval...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |