Šalomoun

Hledám varianty 'šalomoun' [ šalomounovi (46) šalomounem (7) šalomoune (2) šalomouna (30) šalomoun (158) ]. Nalezeno 227 veršù.
2. Samuel 5:14...mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, NátanŠalomoun, Jibchar, Elišua, Nefeg, Jafia...
2. Samuel 12:24...se s . Když pak porodila syna, dala mu jméno Šalomoun, Pokojný. Hospodin si ho zamiloval a skrze proroka...
1. Královská 1:10... Benajáše, přední bojovníky, ba ani svého bratra Šalomouna ale nepozval. Nátan tehdy promluvil s...
1. Královská 1:12...ti, jak zachráníš život sobě i svému synu Šalomounovi. Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane...
1. Královská 1:13...své služebnici: "Po mně bude kralovat tvůj syn Šalomoun; na můj trůn usedne on"? Jak to, že tedy kraluje...
1. Královská 1:17... svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn usedne on.' A hle, teď kraluje...
1. Královská 1:19...a velitele vojska Joába, ale tvého služebníka Šalomouna nepozval. Oči celého Izraele teď vzhlíží k tobě,...
1. Královská 1:21...královský pán ulehne ke svým otcům, i můj syn Šalomoun dopadneme jako zločinci." Ještě hovořila s králem,...
1. Královská 1:26...Benajáše, syna Jojadova, ba ani tvého služebníka Šalomouna ale nepozval. Je to snad nařízení od mého...
1. Královská 1:30... Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně na můj trůn usedne on." Batšeba padla na...
1. Královská 1:33...s sebou služebníky svého pána, posaďte mého syna Šalomouna na moji mulu a dovezte ho k prameni Gíchon. Tam...
1. Královská 1:34...trubte na beraní roh a volejte: ‚ žije král Šalomoun!' Pak ho doprovodíte zpět. přijde, usedne na...
1. Královská 1:37...Hospodin s mým královským pánem, tak je i s Šalomounem. jeho trůn zvelebí ještě více než trůn mého...
1. Královská 1:38...tedy vydali s gardou Kréťanů a Pléťanů na cestuŠalomouna posadili na mulu krále Davida a odvedli ho ke...
1. Královská 1:39...vzal z Hospodinova stánku roh s olejem a pomazal Šalomouna. Pak zatroubili na beraní roh a všichni přítomní...
1. Královská 1:43... "Náš pán, král David, ustanovil za krále Šalomouna. Poslal s ním kněze Sádoka, proroka Nátana a...
1. Královská 1:46...oslavuje. To byl ten hluk, který jste slyšeliŠalomoun usedl na královský trůn. Královi dvořané přišli...
1. Královská 1:50...svou cestou. Adoniáš vstal a ze strachu před Šalomounem se běžel chytit rohů oltáře. Šalomounovi bylo...
1. Královská 1:51...před Šalomounem se běžel chytit rohů oltářeŠalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš z krále...
1. Královská 1:52..."Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z hlavy ani vlásek. Zjistí-li se...
1. Královská 1:53...se však na něm něco zlého, zemře." S tím ho Šalomoun nechal odvést od oltáře. Adoniáš pak přišel a...
1. Královská 2:1...se přiblížil čas Davidovy smrti, dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny: " odcházím jako všechno pozemské...
1. Královská 2:12...v Jeruzalémě. Na trůn svého otce Davida usedl Šalomoun a vzal královskou vládu pevně do rukou. Za...
1. Královská 2:17...." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím krále Šalomouna - tebe přece neodmítne - mi za ženu...
1. Královská 2:19..."promluvím o tobě s králem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a...
1. Královská 2:22...Adoniáše Šunemitku Abišag?" odpověděl král Šalomoun. "To pro něj rovnou žádej království! Vždyť je...
1. Královská 2:23...kněze Abiatara i Joába, syna Ceruji." A král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: " Bůh potrestá...
1. Královská 2:25...vybudoval dům - Adoniáš zemře ještě dnes!" Král Šalomoun pak poslal Benajáše, syna Jojadova, a ten ho...
1. Královská 2:27...a snášel jsi všechna strádání mého otce." Tak Šalomoun Abiatarovi odebral Hospodinovo kněžství, aby se...
1. Královská 2:29...stánku a chytil se rohů oltáře. Králi Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb utekl k Hospodinovu...
1. Královská 2:41...odcházel z Gatu, vedl si otroky s sebou. Když se Šalomoun dozvěděl, že Šimei odešel z Jeruzaléma do Gatu a...
1. Královská 2:45... Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude požehnaný a trůn Davidův bude před...
1. Královská 2:46...Jojadovu, a ten šel a popravil ho. A tak vzal Šalomoun královskou vládu pevně do rukou. Šalomoun se...
1. Královská 3:1...vzal Šalomoun královskou vládu pevně do rukou.  Šalomoun se spříznil s faraonem, vládcem Egypta. Vzal si...
1. Královská 3:3...ještě nebyl postaven chrám jménu HospodinovuŠalomoun miloval Hospodina a řídil se vším, co mu přikázal...
1. Královská 3:4...z nich byla nejvýznamnější. Na tamním oltáři Šalomoun obětoval na tisíc zápalných obětí. Jednou v noci...
1. Královská 3:5...na tisíc zápalných obětí. Jednou v noci se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. "Žádej o cokoli a...
1. Královská 3:6... o cokoli a dám ti to," řekl mu Bůh ve snuŠalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi...
1. Královská 3:10...tvůj nesmírný lid?" Hospodinu se líbilo, že Šalomoun žádal právě o to. Bůh mu řekl: "Protože jsi žádal...
1. Královská 3:15...to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život." Šalomoun se pak probudil a hle - byl to sen. Přišel tedy do...
1. Královská 4:1...Boží moudrost, aby vynášel soud. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem. Toto jsou jeho...
1. Královská 4:7...Adoniram, syn Abdův, velel nuceným pracímŠalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správců, kteří...
1. Královská 5:1...písku v moři, a tak jedli, pili a veselili se.  Šalomoun vládl nade všemi královstvími od řeky Eufrat po...
1. Královská 5:6...bezpečí, každý ve stínu své révy a svého fíkovíŠalomoun měl také 4 000 stájí pro koně ke svým vozům a 12...
1. Královská 5:7...se střídali po měsíci v zásobování krále Šalomouna i všech, kdo byli pozváni k jeho stolu, a starali...
1. Královská 5:9...koně, kdekoli byli rozmístěni. Bůh obdařil Šalomouna nesmírnou moudrostí a důvtipem a dal mu tolik...
1. Královská 5:15... Také týrský král Chíram poslal své služebníkyŠalomounovi, jakmile uslyšel, že byl pomazán za krále po...
1. Královská 5:16...otci. Chíram byl totiž vždy Davidovým přítelemŠalomoun pak Chíramovi poslal zprávu: "Jak sám víš, můj...
1. Královská 5:22... aby vládl tomuto velikému lidu." Potom poslal Šalomounovi tuto odpověď: "Tvou zprávu jsem dostal....
1. Královská 5:24...se o stravu pro můj dvůr." Tak tedy Chíram dodal Šalomounovi veškeré cedrové a cypřišové dřevo podle jeho...
1. Královská 5:25...cedrové a cypřišové dřevo podle jeho přáníŠalomoun dal Chíramovi na oplátku 20 000 korů pšenice jako...
1. Královská 5:26...dával Chíramovi rok co rok. Hospodin dal Šalomounovi moudrost, jak mu slíbil. Mezi Chíramem a...
1. Královská 5:27...a Šalomounem vládl mír a stali se spojenci. Král Šalomoun zavedl v celém Izraeli nucené práce. Nasazených...
1. Královská 5:29... dva měsíce doma. Nuceným pracím velel AdoniramŠalomoun měl v horách 70 000 nosičů a 80 000 lamačů kamene....
1. Královská 5:30...70 000 nosičů a 80 000 lamačů kamene. Kromě toho Šalomoun ustanovil 3 300 dozorců, kteří veleli pracím a...
1. Královská 5:32...chtěl, aby chrám měl základy z otesaných kvádrůŠalomounovi kameníci je otesávali spolu s kameníky od...
1. Královská 6:1... totiž čtvrtého roku své vlády nad IzraelemŠalomoun zahájil stavbu Hospodinova chrámu. Chrám, který...
1. Královská 6:2...stavbu Hospodinova chrámu. Chrám, který král Šalomoun postavil Hospodinu, byl 60 loktů dlouhý, 20 loktů...
1. Královská 6:4...široká a vystupovala před chrám na 10 loktůŠalomoun nechal v chrámu udělat také zužující se okénka s...
1. Královská 6:9...prostředního para a z něj pak do horního. Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, zastřešil ho kazetovým...
1. Královská 6:11...a k chrámu byla připojena cedrovými trámy. Tehdy Šalomoun dostal slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrám,...
1. Královská 6:14...Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím." Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, obložil zdi chrámu zevnitř...
1. Královská 6:19...kámen nebylo vidět. V nejvnitřnější části chrámu Šalomoun zřídil svatostánek pro umístění Truhly Hospodinovy...
1. Královská 6:21... kterým pokryl také cedrový oltář před nímŠalomoun pokryl celý vnitřek chrámu ryzím zlatem. Také...
1. Královská 6:38...se všemi podrobnostmi a podle všech plánůŠalomoun ho stavěl sedm let. Svůj vlastní palác ovšem...
1. Královská 7:8...nádvoří za Síní. Podobně jako Síň postavil Šalomoun také palác pro faraonovu dceru, kterou si vzal za...
1. Královská 7:13...nádvoří Hospodinova chrámu s jeho předsíní. Král Šalomoun poslal pro Churama z Týru. Byl to syn jedné vdovy...
1. Královská 7:14...k veškeré práci s mědí. Ten tedy přišel ke králi Šalomounovi a dal se do všeho svěřeného díla. Vytvořil...
1. Královská 7:40...Tak Churam završil veškeré dílo, které pro krále Šalomouna konal na Hospodinově chrámu: dva sloupy, dvě...
1. Královská 7:45... Všechny předměty, které Churam zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův schrám, byly z leštěného bronzu....
1. Královská 7:47...a Caretánem. Bylo jich dohromady tolik, že je Šalomoun kvůli tomu množství ani nevážil. Váha bronzu...
1. Královská 7:48...ani nevážil. Váha bronzu nebyla nikdy zjištěnaŠalomoun také nechal zhotovit veškeré vybavení pro...
1. Královská 7:51...lodi. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl...
1. Královská 8:1...je do pokladnice Hospodinova chrámu. Tehdy Šalomoun shromáždil k sobě do Jeruzaléma všechny stařešiny...
1. Královská 8:2...izraelští muži se tedy shromáždili ke králi Šalomounovi o svátcích v měsíci etanim, což je sedmý měsíc....
1. Královská 8:5... Zatímco to kněží a levité vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu...
1. Královská 8:12...chrám naplnila Hospodinova sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávám v mračnu,' pravil Hospodin....
1. Královská 8:22...s našimi otci, když je vyvedl z Egypta." Poté se Šalomoun postavil před Hospodinův oltář. Před očima celého...
1. Královská 8:54... když jsi naše otce vyvedl z Egypta." Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu a prosbu k Hospodinu, vstal...
1. Královská 8:63...Izrael pak před Hospodinem slavili obětní hodyŠalomoun obětoval jako pokojnou oběť 22 000 býků a 120 000...
1. Královská 8:65...a moučnou oběť i tuk oněch pokojných obětíŠalomoun tehdy slavil slavnost a s ním všechen Izrael od...
1. Královská 9:1...služebníku Davidovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil stavbu Hospodinova chrámu i královského...
1. Královská 9:2...paláce a uskutečnil všechno, co si přálŠalomounovi se tehdy znovu ukázal Hospodin, tak jako se mu...
1. Královská 9:10...to proto na Hospodin uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinův chrám i královský...
1. Královská 9:11... během dvaceti let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun týrskému králi Chíramovi dvacet měst v galilejském...
1. Královská 9:12...vypravil z Týru, aby si ta města, která mu dal Šalomoun, prohlédl. Ale nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi to,...
1. Královská 9:15...poslal 120 talentů zlata. Důvodem, proč král Šalomoun zavedl nucené práce, bylo, aby vystavěl:...
1. Královská 9:17...dal věnem své dceři, Šalomounově manželce; proto Šalomoun stavěl Gezer), dále Dolní Bet-choron, Baalat a...
1. Královská 9:19...a Tadmor v judské zemi, všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy, města pro...
1. Královská 9:21...zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladitŠalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny...
1. Královská 9:22...pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem Šalomoun nebral do otroctví, ale jako vojáky, úředníky,...
1. Královská 9:25...budovat terasu Milo. Třikrát ročně přinášel Šalomoun zápalné i pokojné oběti na oltáři, který postavil...
1. Královská 9:26...Hospodinem. Tak završil budování chrámu. Král Šalomoun v Ecjon-geberu u Eilatu na pobřeží Rudého moře v...
1. Královská 9:28...tam 420 talentů zlata a přivezli je králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o...
1. Královská 10:2... velké množství zlata i drahokamů, přišlaŠalomounovi a hovořila s ním o všem, co měla na srdci....
1. Královská 10:3...a hovořila s ním o všem, co měla na srdciŠalomoun všechny její otázky zodpověděl; žádná z nich...
1. Královská 10:10...nedovezlo tolik vonných balzámů, jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby. (K tomu ještě Chíramovo...
1. Královská 10:13... ba ani nevidělo, tolik santálového dřeva.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které...
1. Královská 10:14...vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje...
1. Královská 10:16...všech arabských králů a krajských hejtmanů. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na...
1. Královská 10:21...království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení Paláce...
1. Královská 10:23...zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil všechny...
1. Královská 10:24...krále světa. Ti všichni se ucházeli o přijetíŠalomouna, aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce...
1. Královská 10:26... koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rokŠalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a...
1. Královská 11:1...pro všechny chetitské a aramejské krále. Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších...
1. Královská 11:2... aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům." Šalomoun k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set...
1. Královská 11:5... jeho Bohu, jako srdce jeho otce DavidaŠalomoun chodil za sidonskou bohyní Aštartou a za amonskou...
1. Královská 11:6...Aštartou a za amonskou ohavností MolochemŠalomoun dělal, co bylo v Hospodinových očích zlé, a...
1. Královská 11:7...jeho otec David. Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil obětní výšinu moábské ohavnosti...
1. Královská 11:9...své bohy kadidlem a oběťmi. Hospodin se na Šalomouna rozhněval, protože se jeho srdce odvrátilo od...
1. Královská 11:10...Ačkoli mu výslovně zakázal následovat cizí bohyŠalomoun Hospodinův zákaz nedodržel. Proto Hospodin...
1. Královská 11:11...Hospodinův zákaz nedodržel. Proto Hospodin Šalomounovi řekl: "Protože je to s tebou takové, že jsi...
1. Královská 11:14...tvému synovi jeden kmen." Hospodin tehdy Šalomounovi vzbudil protivníka v Hadadovi z edomského...
1. Královská 11:23... "ale přesto propusť." Dalšího protivníka Bůh Šalomounovi vzbudil v Rezonovi, synu Eliadovu, který uprchl...
1. Královská 11:27... Důvod, proč se vzbouřil proti králi, byl tentoŠalomoun stavěl terasu Milo a uzavřel mezeru v hradbách...
1. Královská 11:28...Davida. Jeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se k dílu, svěřil mu všechnu...
1. Královská 11:40...pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo.'" Šalomoun se pak snažil Jeroboáma zabít. Ten ale uprchl do...
1. Královská 11:42... jak známo, píše v Knize skutků ŠalomounovýchŠalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet...
1. Královská 12:2...dozvěděl ještě v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj...
1. Královská 12:6...se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil: "Co mi radíte? Jak mám...
1. Královská 14:26...vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové...
2. Královská 21:7...v chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, který jsem...
2. Královská 23:13...pod Horou zkázy, které vystavěl izraelský král Šalomoun pro sidonskou ohavnost Aštartu, pro moábskou...
2. Královská 24:13...předměty, které dal zhotovit izraelský král Šalomoun v Hospodinově chrámu, Nabukadnezar osekal. Z...
2. Královská 25:16... stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit....
1. Letopisů 3:5... Tam se mu narodili: Šamua, Šobab, NátanŠalomoun. Matkou těchto čtyř byla Bat-šeba, dcera Amielova....
1. Letopisů 3:10...sestru Támar a další syny od svých konkubínŠalomoun měl syna Rechoboáma, ten měl syna Abiáše, ten měl...
1. Letopisů 5:36...zplodil Azariáše (který byl knězem, když Šalomoun postavil v Jeruzalémě chrám), Azariáš zplodil...
1. Letopisů 6:17... když tam spočinula Truhla. Předtím než Šalomoun v Jeruzalémě postavil Hospodinův chrám, sloužili...
1. Letopisů 14:4...mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, NátanŠalomoun, Jibchar, Elišua, Elpelet...
1. Letopisů 18:8...pobral David veliké množství bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil bronzové moře, sloupy a bronzové nádobí....
1. Letopisů 22:5...cedrového dřeva). David si řekl: "Můj syn Šalomoun je mladý a nezkušený, a ten dům, který se ...
1. Letopisů 22:6...smrtí vykonal mnoho příprav. Potom si svého syna Šalomouna zavolal a přikázal mu, aby vystavěl dům Hospodinu...
1. Letopisů 22:7... aby vystavěl dům Hospodinu, Bohu Izraele. David Šalomounovi řekl: "Můj synu, měl jsem na srdci postavit dům...
1. Letopisů 22:9...všech nepřátel kolem dokola. Bude se jmenovat Šalomoun, Pokojný, neboť za jeho dnů dám Izraeli pokoj a...
1. Letopisů 22:17...přikázal všem izraelským vůdcům, aby jeho synu Šalomounovi byli ku pomoci: "Není snad Hospodin, váš Bůh, s...
1. Letopisů 23:1...čas, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna. Shromáždil všechny vůdce Izraele spolu s kněžími...
1. Letopisů 28:5...mi jich dal mnoho - pak vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na trůn Hospodinova království nad...
1. Letopisů 28:6...království nad Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si...
1. Letopisů 28:9...ji svým synům jako věčné dědictví. A tyŠalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu...
1. Letopisů 28:11...silný a jednej!" Potom David předal svému synu Šalomounovi předlohu předsíně, jednotlivých budov,...
1. Letopisů 28:20...každou část oné předlohy," řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silný a statečný; dej se do díla! Neboj...
1. Letopisů 29:1...Král David pak řekl celému shromáždění: "Můj syn Šalomoun, jehož jediného Bůh vyvolil, je mladý a nezkušený,...
1. Letopisů 29:19...jsou jejich srdce vždy pevně u tebe! Mému synu Šalomounovi pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá přikázání...
1. Letopisů 29:22... neboť onoho dne znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králem. Pomazali ho před Hospodinem za vůdce a...
1. Letopisů 29:23...před Hospodinem za vůdce a Sádoka za kněze. Tak Šalomoun dosedl na Hospodinův královský trůn namísto svého...
1. Letopisů 29:24...i všichni synové krále Davida se poddali králi Šalomounovi. Hospodin dal Šalomounovi v očích celého...
1. Letopisů 29:25...se poddali králi Šalomounovi. Hospodin dal Šalomounovi v očích celého Izraele nebývalou vážnost....
1. Letopisů 29:28...i slávou a na jeho místě začal kralovat jeho syn Šalomoun. Skutky krále Davida jsou od počátku do konce...
2. Letopisů 1:1... Izraeli a všem královstvím země. Davidův syn Šalomoun se pevně chopil královské vlády. Hospodin, jeho...
2. Letopisů 1:2...Bůh, byl s ním a obdařil ho velkolepou mocíŠalomoun sezval celý Izrael, velitele tisíců a stovek,...
2. Letopisů 1:3...otcovských rodů. Celé to shromáždění seŠalomounem ubíralo na výšinu do Gibeonu, neboť tam stál...
2. Letopisů 1:5...Uriho, syna Hurova, dosud stál před Příbytkem). Šalomoun tam s celým shromážděním hledal Hospodina a na tom...
2. Letopisů 1:7...Hospodinem na tisíc zápalných obětí. noci se Šalomounovi zjevil Bůh a řekl mu: "Žádej o cokoli a dám...
2. Letopisů 1:8...Bůh a řekl mu: "Žádej o cokoli a dám ti to." Šalomoun Bohu odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi...
2. Letopisů 1:11...dokázal spravovat tento tvůj nesmírný lid?" Bůh Šalomounovi řekl: "Protože jsi chtěl právě toto - nežádal...
2. Letopisů 1:13...rovného mezi králi v minulosti ani v budoucnu." Šalomoun se pak od Stanu setkávání na gibeonské výšině...
2. Letopisů 1:14...odebral do Jeruzaléma a kraloval nad IzraelemŠalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a...
2. Letopisů 1:18...dál pro všechny chetitské a aramejské králeŠalomoun se rozhodl postavit chrám Hospodinovu jménu a sobě...
2. Letopisů 2:2...lamače kamene. Dozíralo na 3 600 předákůŠalomoun pak poslal zprávu týrskému králi Chíramovi: "Kdysi...
2. Letopisů 2:10...Týrský král Chíram odpověděl dopisem, ve kterém Šalomounovi vzkázal: "Hospodin jistě miluje svůj lid, když...
2. Letopisů 2:16... odkud je budeš moci dopravit do Jeruzaléma." Šalomoun také nechal v izraelské zemi sečíst všechny...
2. Letopisů 3:1...a 3 600 za předáky, aby dohlíželi nad dělníky.  Šalomoun pak v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na...
2. Letopisů 3:3...měsíce čtvrtého roku své vlády. Základy, které Šalomoun položil pro Hospodinův chrám, měřily 60 loktů na...
2. Letopisů 4:11...a mísy. Tak završil dílo, které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu: dva sloupy, dvě kulovité...
2. Letopisů 4:16...předměty, které Churam-abi zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův chrám, byly z leštěného bronzu....
2. Letopisů 4:18...mezi Sukotem a Caretánem. Všeho vybavení, které Šalomoun nechal zhotovit, bylo tolik, že váha bronzu ani...
2. Letopisů 4:19...tolik, že váha bronzu ani nebyla nikdy zjištěnaŠalomoun nechal zhotovit veškeré vybavení pro Boží chrám:...
2. Letopisů 5:1... Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl...
2. Letopisů 5:2... a uložil je do pokladnice Božího chrámu. Tehdy Šalomoun shromáždil do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele...
2. Letopisů 5:6... Zatímco to kněží a levité vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu...
2. Letopisů 6:1...Hospodinův chrám naplnila Boží sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávám v mračnu,' pravil Hospodin....
2. Letopisů 6:13...celého izraelského shromáždění vzepjal ruceŠalomoun si totiž nechal vyrobit 5 loktů dlouhé, 5 loktů...
2. Letopisů 7:1...na oddanost svého služebníka Davida!" Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu, z nebe sestoupil oheň a...
2. Letopisů 7:5...pak před Hospodinem slavili obětní hody. Král Šalomoun obětoval 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a...
2. Letopisů 7:7...naproti levitům před celým nastoupeným IzraelemŠalomoun tehdy posvětil střed nádvoří před Hospodinovým...
2. Letopisů 7:8...ty zápalné a moučné oběti a obětní tuk. Tak Šalomoun slavil sedmidenní slavnost a s ním všechen Izrael...
2. Letopisů 7:10...slavili. Třiadvacátého dne sedmého měsíce pak Šalomoun lid propustil. Vraceli se domů s veselím a radostí...
2. Letopisů 7:11...Davidovi, Šalomounovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil Hospodinův chrám i královský palác. Vše,...
2. Letopisů 7:12...chrám nebo o jeho palác, se zdařilo. Tehdy se Šalomounovi v noci ukázal Hospodin a řekl mu: "Vyslyšel...
2. Letopisů 8:1...- to proto na uvedl všechno to zlo!'"  Šalomoun vystavěl Hospodinův chrám i královský palác během...
2. Letopisů 8:2...let. Po jejich uplynutí stavěl města, která Šalomounovi dal Chíram, a osídlil je Izraelci. Šalomoun...
2. Letopisů 8:3...Šalomounovi dal Chíram, a osídlil je IzraelciŠalomoun táhl na Chamát-cobu a dobyl ji. Na poušti vystavěl...
2. Letopisů 8:6... branami a závorami; dále Baalat a všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy a města pro...
2. Letopisů 8:8...zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladitŠalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny...
2. Letopisů 8:10...jako vojáky, pobočníky, vozataje a jezdce. Král Šalomoun měl 250 správců, kteří dohlíželi na lid....
2. Letopisů 8:12...který postavil před chrámovou předsíní, přinášel Šalomoun Hospodinu zápalné oběti, jak to Mojžíš určil pro...
2. Letopisů 8:17...završila stavba Hospodinova chrámu. Tenkrát se Šalomoun vypravil do Ecjon-geberu a Eilatu na mořském...
2. Letopisů 8:18...poslal lodě a jeho služebníci se pak spoluŠalomounovými služebníky vydali do Ofiru. Přivezli odtud...
2. Letopisů 9:1... Také královna ze Sáby se doslechlaŠalomounově proslulosti, a tak přijela do Jeruzaléma, aby...
2. Letopisů 9:2...a hovořila s ním o všem, co měla na srdciŠalomoun všechny její otázky zodpověděl; žádná z nich...
2. Letopisů 9:9...drahokamů. Takové vonné balzámy, jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby, se ještě nikdy neobjevily. (K...
2. Letopisů 9:10...ještě nikdy neobjevily. (K tomu také ChíramoviŠalomounovi služebníci, kteří jeli do Ofiru pro zlato,...
2. Letopisů 9:12...takového se předtím v Judsku neobjevilo.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které...
2. Letopisů 9:13...vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje...
2. Letopisů 9:14...arabských králů a krajských hejtmanů, kteří Šalomounovi odváděli zlato a stříbro. Král Šalomoun nechal...
2. Letopisů 9:15...kteří Šalomounovi odváděli zlato a stříbro. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na...
2. Letopisů 9:20...království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení Paláce...
2. Letopisů 9:22...zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil všechny...
2. Letopisů 9:23...krále světa. Ti všichni se ucházeli o přijetíŠalomouna, aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce...
2. Letopisů 9:25... koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rokŠalomoun měl 4 000 stájí pro koně a vozy a 12 000 koní,...
2. Letopisů 9:28...a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si Šalomoun nechal dovážet z Egypta i ze všech ostatních zemí....
2. Letopisů 9:30...vidoucího Ida o Jeroboámovi, synu NebatovuŠalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet...
2. Letopisů 10:2...o tom dověděl v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj...
2. Letopisů 10:6...se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil. "Co mi radíte? Jak mám...
2. Letopisů 12:9...vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové...
2. Letopisů 13:6...Jeroboám, syn Nebatův, služebník Davidova syna Šalomouna, a vzbouřil se proti svému pánovi. K němu se...
2. Letopisů 30:26...nesmírná radost, neboť od dob izraelského krále Šalomouna, syna Davidova, město nic podobného nezažilo....
2. Letopisů 33:7...chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, dám navždy...
2. Letopisů 35:3...svatosti v chrámě, který vystavěl izraelský král Šalomoun, syn Davidův. Teď ji nenosíte na svých ramenou,...
2. Letopisů 35:4...jak to předepsal izraelský král David a jeho syn Šalomoun. Postavte se ve svatyni tak, aby každému...
Nehemiáš 12:45...na očišťování podle příkazů Davida a jeho syna Šalomouna stejně jako zpěváci a strážní. (Již dávno, za dnů...
Nehemiáš 13:26...Copak právě kvůli nim nezhřešil izraelský král Šalomoun?! Mezi tolika národy nebylo krále jako on - Boží...
Žalmy 72:1...se styděli ti, kdo usilovali o neštěstí! Pro Šalomouna. Obdař, Bože, krále svým soudem, svou...
Přísloví 1:1...dýchá, chválí Hospodina! Haleluja! Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále nad Izraelem, k nabytí...
Píseň 3:9...hrozbě noční každý opásán mečem svým. Král Šalomoun si pořídil nosítka, ze dříví Libanonu je nechal...
Píseň 3:11... Vyjděte a pohleďte, dcery sionské, na krále Šalomouna v koruně, jíž jeho matka zdobí jej v den jeho...
Píseň 8:11... na mně spočine, bude spokojen. Vinici měl Šalomoun v Baal-hamonu a tu vinici pronajal vinařům. Za...
Píseň 8:12...stříbrných. vinice je ale jenom ! Měj siŠalomoune, ten tisíc svůj - dvě stě z něj musíš dát...
Jeremiáš 52:20... které pro Hospodinův chrám zhotovil král Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit....
Matouš 1:6... Jišaj pak zplodil krále Davida. David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy, Šalomoun zplodil Rechoboáma,...
Matouš 1:7... David zplodil Šalomouna z manželky UriášovyŠalomoun zplodil Rechoboáma, Rechoboám zplodil Abiáše,...
Matouš 6:29... Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich....
Matouš 12:42...je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun....
Lukáš 11:31...je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun....
Lukáš 12:27... Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich....
Skutky 7:47...prosil, aby mohl Bohu Jákobovu zřídit příbytekŠalomoun mu potom postavil dům. Nejvyšší ale nebydlí v...

Slova obsahující šalomoun: šalomoun (158) šalomouna (30) šalomoune (2) šalomounem (7) šalomounova (10) šalomounově (5) šalomounovi (46) šalomounovo (3) šalomounovou (3) šalomounovu (11) šalomounovy (4) šalomounových (9) šalomounovým (1) šalomounovými (2) šalomounův (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |