Šílo

Hledám varianty 'šílo' [ šílu (17) šílo (1) šíla (12) ]. Nalezeno 30 veršù.
Jozue 16:6...na severu se hranice stáčí na východ u Taanat-šíla a míjí ho východně od Janoachu. Za Janoachem klesá k...
Jozue 18:1...silní?" Celá izraelská obec se shromáždilaŠílu, kde postavili Stan setkávání. Země byla podmaněna,...
Jozue 18:8...zem, popište ji a vraťte se ke mně. ZdeŠílu pak budu za vás losovat před Hospodinem." Muži tedy...
Jozue 18:9...podílů. Potom se vrátili k Jozuovi do táboraŠílu. Jozue pak za v Šílu před Hospodinem losoval a...
Jozue 18:10...k Jozuovi do tábora v Šílu. Jozue pak za Šílu před Hospodinem losoval a přidělil synům Izraele území...
Jozue 19:51...pokolení přidělovali losem synům IzraeleŠílu před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tím...
Jozue 21:2... a k rodovým vůdcům izraelských pokoleníŠílu v kanaánské zemi a řekli jim: "Hospodin skrze Mojžíše...
Jozue 22:9...se tedy vydali zpět. Odešli od synů Izraele ze Šíla v kanaánské zemi a zamířili do kraje Gileád, do své...
Jozue 22:12...uslyšeli, celá izraelská obec se shromáždilaŠílu, aby proti nim vytáhli do boje. Izraelci vyslali k...
Soudců 18:31... tam udržovali celou dobu, kdy stál Boží důmŠílu. Izrael byl tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských...
Soudců 21:12...ještě nepoznaly muže. Ty přivedli do táboraŠílu v kanaánské zemi. Obec pak poslala k oněm Benjamíncům...
Soudců 21:19...by dal ženu Benjamínovi!" Pak si ale řekli: "V Šílu je přece Hospodinova výroční slavnost!" (Je to severně...
Soudců 21:21...schovat do vinic. Jakmile uvidíte, že dívky ze Šíla jdou tančit na veselici, vyskočte z vinic, každý si z...
1. Samuel 1:3... Tento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se tam klaněl a obětoval Hospodinu zástupů....
1. Samuel 1:9...pro tebe lepší než deset synů?" Když potomŠílu pojedli a popili, Hana vstala. U veřejí Hospodinova...
1. Samuel 1:24...vína a odvedla chlapce do Hospodinovy svatyněŠílu. Bylo to ještě malé dítě. Býčka porazili a chlapce...
1. Samuel 2:14...chovali ke všem Izraelcům, kteří přicházeli do Šíla. Kněžský mládenec navíc přicházel, ještě než se...
1. Samuel 3:21...prorok. Hospodin se pak i nadále ukazovalŠílu, kde se zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl...
1. Samuel 4:3...Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla přinést Truhlu Hospodinovy smlouvy! přijde mezi nás...
1. Samuel 4:4...nás z ruky našich nepřátel." A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli Truhlu smlouvy Hospodina...
1. Samuel 4:12...Benjamínec toho dne zběhl z bitvy a dorazil do Šíla. Roucho měl roztržené a na hlavě hlínu. Když dorazil,...
1. Samuel 14:3... syna Pinchase, syna Elího, Hospodinova knězeŠílu.) O Jonatanově odchodu nikdo nevěděl. Na obou stranách...
1. Královská 2:27... aby se naplnilo slovo, které HospodinŠílu promluvil o domu Elího. Zpráva o tom se donesla i k...
1. Královská 14:2... aby nepoznali, že jsi moje žena, a vydej se do Šíla. Tam je totiž prorok Achiáš, který mi předpověděl, že...
1. Královská 14:4...žena udělala, jak řekl. Vypravila se do Šíla a přišla k Achiášovu domu. Achiáš neviděl, oči mu...
Žalmy 78:60...zcela zavrhl. Tehdy opustil svůj příbytekŠílu, stan, v němž mezi lidmi přebýval. Do zajetí dal...
Jeremiáš 7:12...dobře vidím, praví Hospodin. Jen si zajděte do Šíla, na místo, kde jsem kdysi nechal přebývat své jméno, a...
Jeremiáš 26:6... pak s tímto chrámem naložím jako se svatyníŠílu a z tohoto města učiním nadávku mezi všemi národy na...
Jeremiáš 26:9...Hospodinovým jménem, že tento chrám dopadne jako Šílo a že z tohoto města zbude vylidněná pustina?!" A...
Jeremiáš 41:5...o tom ještě nikdo nevěděl, přišlo ze ŠechemuŠíla a Samaří osmdesát poutníků s oholenými bradami,...

Slova obsahující šílo: šílo (1) šílonského (1) šíloského (4) šíloský (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |