Řetězem

Hledám varianty 'řetězem' [ řetězy (25) řetězů (2) řetězem (2) řetězech (1) řetěz (5) ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 41:42...mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a...
Soudců 16:21...odvedli dolů do Gazy, kde ho spoutali bronzovými řetězy a ve vězení musel otáčet mlýnským kamenem. Vlasy na...
1. Královská 6:21...pokryl zlatem a natáhl před ním zlaté řetězy. Celý chrám byl tedy úplně pokryt zlatem a stejně...
1. Královská 7:17...byly ozdobeny proplétaným mřížováním a věnciřetězů. Na jedné i druhé hlavici jich bylo po sedmi. Udělal...
2. Královská 25:7... pak mu vyloupli oči, spoutali ho bronzovými řetězy a odvlekli do Babylonu. Sedmého dne pátého měsíce v...
2. Letopisů 3:16...měly hlavice 5 loktů vysoké. Zhotovil také řetězy podobné těm ve svatostánku a umístil je na hlavice...
2. Letopisů 33:11... Vrazili mu do nosu hák, spoutali ho bronzovými řetězy a odvedli do Babylonu. Tam pak ve své úzkosti prosil...
2. Letopisů 36:6...král Nabukadnezar a spoutal ho bronzovými řetězy, aby ho odvlekl do Babylonu. Nabukadnezar odvezl do...
Job 36:8... aby je povýšil navěky. Jsou-li však spoutáni řetězy, v provazech bídy jsou-li chyceni, tehdy jim ukazuje...
Job 36:13...hněv si střádají, o pomoc nevolají ani spoutáni řetězy. Uprostřed mládí proto zmírají, končí svůj život...
Žalmy 107:14...tmy je vyvedl, ze stínu smrti, roztrhal jejich řetězy. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá...
Žalmy 149:8...trestali mezi národy, jejich krále aby svázali řetězy, jejich velmože aby sevřeli železy, zapsaný rozsudek...
Izaiáš 45:14...k tobě a budou tví. Za tebou půjdou se svými řetězy, tobě se pokloní a pokorně vyznají: "Bůh je jen u...
Jeremiáš 39:7...pak vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu. Královský palác i ostatní...
Jeremiáš 40:1...propustil z Rámy, kde ho našel spoutaného řetězy mezi všemi jeruzalémskými a judskými zajatci, kteří...
Jeremiáš 40:4...jste ho. Teď ale pohleď - dnes propouštímřetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do...
Jeremiáš 52:11...král vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu, kde ho pak věznil do...
Ezechiel 7:23... vpadnou lupiči a celou ji znesvětí. Připrav řetězy! Protože zemi naplnily popravy a ve městě je samé...
Daniel 5:7...ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se třetím nejmocnějším v království!" Všichni...
Daniel 5:16... budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý řetěz a staneš se třetím nejmocnějším v království." Daniel...
Daniel 5:29...Daniela obléknou purpurem, na krk mu dají zlatý řetěz a prohlásí ho třetím nejmocnějším v království. Ještě...
Nahum 3:10...muže losovali, všichni jejich velmoži dostali řetězy. Tak i ty budeš jako opilec, úplně bez sebe. I ty se...
Marek 5:3...Bydlel v hrobech a nikdo ho nemohl ani svázat řetězem. Předtím býval často spoután okovy a řetězy, ale...
Marek 5:4...řetězem. Předtím býval často spoután okovyřetězy, ale on ty řetězy vždy roztrhal a okovy rozlámal,...
Lukáš 8:29...démon často popadal, takže ho museli spoutávat řetězy a držet ho v okovech, ale on ta pouta trhal a býval...
Skutky 12:6... spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi hlídaly vězení. Vtom vedle...
Skutky 12:7...Petra do boku a vzbudil ho: "Rychle vstávej!" Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl: "Oblékni se a...
Skutky 21:33...přistoupil, zatkl ho a dal ho spoutat dvěma řetězy. Potom se ptal, kdo to je a co udělal. V davu však...
Skutky 28:20...se poznali a promluvili spolu, neboť jsem tímto řetězem spoután kvůli naději Izraele." Odpověděli mu:...
Efeským 6:20...evangelia (jehož vyslancem jsem v těchto řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám. Chci, abyste...
2. Timoteus 1:16...Často přicházel povzbudit a nestyděl se za  řetězy. Naopak, když přišel do Říma, usilovně hledal,...
2. Petr 2:4...zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud. Neušetřil ani ten starý...
Zjevení 20:1...nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |