Řeky

Hledám pøesnì 'řeky'. Nalezeny 62 verše. Další varianty: řeky (68) řekům (4) řeků (3) řeku (13) řekové (4) řekem (1) řeka (24) řek (7) řeckým (1) řeckých (1) řecký (1) řeckému (1) řeckého (1) řecké (2)
Genesis 15:18...ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvyŘekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky po...
Exodus 2:5...dcera; její služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosím uviděla ošatku, poslala děvečku, ...
Numeri 21:13... Odtud táhli dál a utábořili se na druhé straně řeky Arnon, na poušti, která vybíhá z emorejského území....
Deuteronomium 11:24...sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat, ke Středozemnímu moři. Nikdo před...
Jozue 1:4...sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat, podél celé země Chetitů ke...
Jozue 13:3...zbývající zem: Celé území Filištínů a Gešurců od řeky Šichor před Egyptem k severní hranici u Ekronu...
Jozue 24:3... Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza  řeky a provedl jsem ho celou kanaánskou zemí. Dal jsem mu...
2. Samuel 8:3... krále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou mocřeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000...
1. Královská 5:1...se. Šalomoun vládl nade všemi královstvími od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem. Ti...
2. Královská 5:12...aby malomocenství odehnal. Copak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli? Copak...
2. Královská 19:24...vodu cizincům, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to...
1. Letopisů 13:5... David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z...
1. Letopisů 18:3... krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou mocřeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000...
2. Letopisů 9:26...i k sobě do Jeruzaléma. Vládl všem králům od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem. Za...
Žalmy 1:3...dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému...
Žalmy 72:8...měsíc nezmizí. panuje od moře k moři, od řeky Eufrat po světa kraj. se mu klaní obyvatelé pouští,...
Žalmy 74:15... Ty jsi dal průchod pramenným vodám, mohutné řeky ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc je tvá, měsíc i...
Žalmy 78:16...jim pít. Ze skály nechal potoky proudit, ježřeky rozvodnil. Oni však proti němu stále hřešili, na...
Žalmy 78:44... na soanském poli když zázraky působil. Jejich řeky tehdy ve krev obrátil, ze svých potoků se napít...
Žalmy 93:3...dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám! Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky...
Žalmy 98:8...je v něm, stejně tak všichni, kdo žijí na světěŘeky, tleskejte radostí, hory k tomu zpívají před...
Žalmy 107:33...lidu, v radě starců jej oslaví! Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár, úrodnou...
Přísloví 5:16...prameny téci na ulice? Mají se náměstím řinout řeky tvé? Tobě patří, jen tobě jedinému, nikomu cizímu...
Kazatel 1:7... tam a sem, kolem dokola stále vrací se. Veškeré řeky do moře míří, moře se ale nepřeplní. Tam, odkud...
Izaiáš 19:6...vodních kanálů budou zahnívající stoky, egyptské řeky se ztenčí a vytratí. Zvadne všechna třtina i rákosí,...
Izaiáš 27:12... V ten den bude Hospodin mlátit obilí od řeky Eufrat k Egyptskému potoku a vy, synové Izraele,...
Izaiáš 33:21...pro nás Hospodin bude Vznešený, budou tam široké řeky a potoky, nepřistane tam ale loď s veslaři, nepoplují...
Izaiáš 37:25...jsem, vypil vodu, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to...
Izaiáš 41:18...vyslyším, , Bůh Izraele, je neopustím! Vyvedu řeky na holých návrších, v údolích nechám tryskat prameny....
Izaiáš 42:15... sežehnu na nich všechny rostliny, proměním řeky v ostrovy a jezera vysuším. Slepé povedu cestou,...
Izaiáš 43:2...přes vody, budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen...
Izaiáš 44:4...takže porostou jako tráva na louce a jako vrbyřeky. Jeden řekne: "Patřím Hospodinu" a druhý Jákobovo...
Izaiáš 50:2...sil? Hle, vysušuji moře pouhým napomenutímřeky v pouště obracím; ryby v nich páchnou, když není dost...
Jeremiáš 2:18...toho máš, do Asýrie cestovat - aby ses napilařeky Eufrat? Za vyučenou ti špatnost tvá, tvé odvrácení...
Jeremiáš 17:8...jako strom zasazený u vody - zapouští kořenyřeky. Nebojí se, když vedro přichází; jeho listy se vždy...
Jeremiáš 46:6...utéci, neuniknou ani siláci. Tam na severu, u řeky Eufrat, vrávorají a padají! Kdo se to vzdouvá jako Nil...
Jeremiáš 46:10... Hospodin, Pán zástupů, chystá obětní hodyřeky Eufrat v zemi severní. Vyprav se do Gileádu pro balzám...
Jeremiáš 50:38...na jeho poklady, jsou vypleněny! Meč na jeho řeky, se vysuší! Vždyť je to země modlářství, pro ty...
Ezechiel 29:3...Egypta, a prorokuj proti němu i celém EgyptuŘekni mu: Tak praví Panovník Hospodin - jsem proti tobě,...
Ezechiel 29:4...na tvé šupiny. Vytáhnu z tvého místařeky i se všemi tvými nilskými rybami, které se přichytily...
Ezechiel 47:6...a nešla přebrodit. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. Poté vzal zpět na břeh řeky. Když jsem se...
Ezechiel 47:7...jsem se dostal zpátky, hle - na obou březích řeky bylo veliké množství stromů. "Tato voda teče do...
Daniel 7:10...plameny a jeho kola - oheň hořící! Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a...
Daniel 8:2...v provincii Elam; stál jsem v tom viděnířeky Ulaj. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem na břehu...
Daniel 10:4...dne prvního měsíce jsem stál na břehu veliké řeky Tigris. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem jakéhosi...
Daniel 12:5...další dva muže - jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na protějším. Ten se zeptal muže oděného...
Daniel 12:6...muže oděného plátnem, stojícího nad hladinou řeky: "Jak dlouho to potrvá? Kdy ty hrůzy skončí?" Tehdy...
Daniel 12:7...ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak...
Abakuk 3:8...Midiánu třesou se. To se, Hospodine, zlobíš na řeky? To míří na řeky tvé zuření? To ses tak proti moři...
Zachariáš 9:10...z Jeruzaléma, válečné luky odstraní, národům řekne: Mír! Od moře k moři bude panovat, od řeky Eufrat po...
Jan 7:35...ptali se Židé mezi sebou. "Půjde snad do řecké diaspory učit Řeky? Co tím myslel, když řekl: ‚Budete...
Jan 7:38...mně a pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo." (A to řekl o Duchu,...
Skutky 11:20...Antiochie oslovili evangeliem o Pánu Ježíši také Řeky. Hospodinova ruka byla s nimi a veliké množství jich...
Skutky 17:17...se bouřil. Diskutoval tedy s Židy i bohabojnými Řeky v synagoze a každý den také s lidmi, které potkával na...
Skutky 18:4...sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval ŽidyŘeky. Když pak z Makedonie dorazili Silas a Timoteus, Pavel...
Skutky 19:17...a zranění. Když se to rozneslo mezi všemi ŽidyŘeky bydlícími v Efesu, na všechny padla bázeň a jméno Pána...
Skutky 21:28...i tomuto místu! Navíc ještě do chrámu přivedl Řeky, aby toto svaté místo poskvrnil!" (Předtím s ním totiž...
Římanům 3:9...v nejmenším! Právě jsme přece usvědčili ŽidyŘeky, že jsou všichni poddaní hříchu. Jak je psáno: "Nikdo...
1. Korintským 1:24...pohany bláznovství, ale pro povolané, Židy či Řeky, Krista - Boží moc a Boží moudrost. Boží bláznovství...
Zjevení 9:14...zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: "Rozvaž ty čtyři anděly,...
Zjevení 16:4...v moři zemřela. Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev. A slyšel jsem...
Zjevení 22:2...prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese dvanáctero ovoce. Ten strom...

Slova obsahující řeky: překypující (1) řeky (68) řekyně (1) skřeky (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |