Řeknu

Hledám pøesnì 'řeknu'. Nalezeny 42 verše. Další varianty: říct (6) říci (66) řeknu (47) řeknou (35) řekni (174) řekněte (27) řeknete (19) řekneš (37) řekněme (1) řekneme (16) řekne (57) řekly (10) řeklo (5) řekli (238) řekla (128) řekl (1940) řečeno (28)
Genesis 24:14...vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,' a ona...
Genesis 24:43...cestě zdar. Hle, stojím u vodního pramene. Když řeknu dívce, která vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu...
Genesis 27:8...' Poslechni tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a ...
Genesis 46:31...vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát...
Exodus 3:13...ale pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraeleřeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim...
Numeri 22:20..." V noci pak Hospodin přišel k Balaámoviřekl mu: "Když ti muži přišli pozvat, vstaň a jdi s nimi...
Numeri 22:35... vrátím se domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu."...
Numeri 22:38...k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak něcoŘeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám s...
Numeri 24:13...a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo zléhořeknu jen to, co řekne Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým,...
Jozue 6:10... nevypustíte z úst ani slovo do dne, kdy vám řeknu: ‚Křičte!' Tehdy budete křičet." Nato nechal...
Soudců 7:4...mužů se tehdy vrátilo a 10 000 zůstalo. Hospodin řekl Gedeonovi: "Vojsko je stále příliš velké. Zaveď je...
1. Samuel 16:3... co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu." Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když...
1. Samuel 20:21...‚Běž najít ty šípy.' Jestliže tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou za tebou, přines je' - pak...
1. Samuel 20:22... jakože je živ Hospodin. Pokud ale tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou daleko před tebou' - pak...
1. Samuel 28:8...skrze duchy," požádal ji, "a vyvolej mi, koho ti řeknu." "Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na to ta...
Žalmy 91:2... ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: "Jsi útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož...
Přísloví 8:6... prozíravost, dospějte, tupci, k rozumu! Slyšteřeknu vám něco zásadního, co vyjde z mých rtů, slova ryzí...
Izaiáš 43:6...tvé potomky, od západu shromáždím. Severu řeknu: "Propusť je!" a jihu: "Nedrž je!" Přiveď syny...
Jeremiáš 19:2...do údolí Ben-hinom. Tam volej slova, která ti řeknu. Volej: ‚Slyšte slovo Hospodinovo, králové Judy i...
Ezechiel 2:8... Ty, synu člověčí, však poslouchej, co ti řeknu. Nevzpírej se jako ta banda vzbouřenců. Otevři ústa a...
Ezechiel 3:10...- vždyť je to banda vzbouřenců." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "každé slovo, které ti řeknu, si vezmi k...
Ezechiel 3:18...slovo z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a ty ho nevaruješ,...
Ezechiel 12:28... Prorokuje o vzdálené budoucnosti.' Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Žádné z mých slov ...
Ezechiel 13:15...hněv proti zdi a proti těm, kdo ji omítaliřeknu vám: Zeď je pryč i s těmi svými omítači, s...
Ezechiel 33:8...slovo z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Ničemo, musíš zemřít,' ale ty nepromluvíš,...
Ezechiel 33:13...hřešit, nebude moci žít ze své spravedlnostiŘeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,' a on začne...
Ezechiel 33:14... Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustilŘeknu-li ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a on se od svého hříchu...
Ezechiel 44:5...sláva. Padl jsem na tvář. "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "dobře si všímej, pozorně se dívej a...
Jonáš 3:2...Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin...
Zachariáš 13:9...zlato. Budou vzývat jméno a je vyslyšímŘeknu: "To je můj lid!" a oni odpoví: "Náš Bůh je...
Matouš 7:23...ve tvém jménu mnoho zázraků?' A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode vy, kdo...
Matouš 8:9...který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinémuPřijď,' přijde; když...
Matouš 13:30... Nechte obojí růst spolu do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků...
Marek 11:29...k tomu zmocnil?!" "Také se vás na něco zeptám," řekl jim Ježíš. "Odpovězte mi a vám pak řeknu, jakým...
Lukáš 4:25... říkám vám, že žádný prorok není doma váženýŘeknu vám popravdě, že za Eliášových dnů, když se nebe...
Lukáš 7:8...který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinémuPřijď,' přijde; když...
Lukáš 15:18... a tu umírám hlady! Vstanu, půjdu k otciřeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě! si...
Římanům 6:19... S ohledem na vaši lidskou slabost to řeknu ještě názorněji: Jako jste své údy vydávali do služby...
2. Korintským 6:13...- jste to vy, kdo potlačuje své city k námŘeknu vám to jako vlastním dětem: Na oplátku se teď...
2. Korintským 8:10... sám bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatliŘeknu vám, co by podle mého názoru bylo pro vás nejlepší....
Galatským 3:15...a abychom skrze víru přijali zaslíbení DuchaŘeknu to po lidsku, bratři. Lidskou smlouvu po schválení...
Galatským 5:2...do otrockého jha. Pavel vám teď něco řeknu: dáte-li se obřezat, Kristus vám nebude k ničemu!...

Slova obsahující řeknu: neřeknu (4) nezřeknu (1) řeknu (47) zřeknu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |