Řeknou

Hledám pøesnì 'řeknou'. Nalezeno 35 veršù. Další varianty: říct (6) říci (66) řeknu (47) řeknou (35) řekni (174) řekněte (27) řeknete (19) řekneš (37) řekněme (1) řekneme (16) řekne (57) řekly (10) řeklo (5) řekli (238) řekla (128) řekl (1940) řečeno (28)
Genesis 12:12... jak překrásná jsi žena. Egypťané uvidířeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají...
Exodus 4:1..."Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou . Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho...
Numeri 14:15...vybiješ, národy, které o tobě slyšelyřeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je...
Deuteronomium 4:6...rozumnost. uslyší o všech těchto pravidlechřeknou: "Jak moudrý a rozumný lid! Jak znamenitý národ!" A...
Deuteronomium 9:28...a hřích. Jinak v zemi, odkud jsi nás vyvedlřeknou: ‚Hospodin je vyvedl, aby je pozabíjel na poušti,...
Deuteronomium 17:11... o němž poučí, a podle rozsudku, který ti řeknou. Od výroku, který ti oznámí, se neuchyluj napravo...
Deuteronomium 21:20...k bráně jeho města za městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento náš syn je svéhlavý a vzpurný. Neposlouchá...
Deuteronomium 29:21...tuto zem, a neduhy, jimiž ji Hospodin vyčerpá, a řeknou: "Všechna zem spálená sírou a solí, nic se neseje,...
Deuteronomium 31:17... takže se stanou snadnou kořistí. V ten den si řeknou: ‚Nepotkala nás ta hrozná neštěstí proto, že...
Deuteronomium 32:27... jak si to jejich protivníci vyloží. Že řeknou: ‚To naše ruka přemohla je, to vůbec neudělal...
Jozue 8:6... Vydají se za námi, a tak je odlákáme od městaŘeknou si totiž: ‚Utíkají před námi jako prve.' Budeme tedy...
1. Samuel 10:2...benjamínském území v Celcachu potkáš dva mužeŘeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly. Tvůj...
1. Samuel 14:9...k těm mužům a ukážeme se jim. Jestli nám řeknou: ‚Zastavte se, dokud k vám nedorazíme!' zůstaneme na...
1. Samuel 14:10...na místě a nebudeme k nim šplhat. Jestliže řeknou: ‚Vylezte k nám!' polezeme, protože to pro nás bude...
Žalmy 35:10...se bude z jeho záchrany. Všechny kosti tehdy řeknou: "Kdo se ti, Hospodine, vyrovná?" Zachraňuješ...
Žalmy 58:12...pomsty, v krvi bídáka si nohy umyje. A lidé řeknou: "Tak tedy poctiví dojdou odměny, tak tedy Bůh...
Izaiáš 8:19...zástupů, který přebývá na hoře Sion. Jistě vám řeknou: "Ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a...
Izaiáš 20:6...Egyptem, pak budou zděšení a zoufalí. V ten den řeknou obyvatelé tohoto pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli ti,...
Izaiáš 49:20...a daleko budou ti, kdo hubili. Ještě ti řeknou - sama to uslyšíš - synové ve tvé bezdětnosti...
Izaiáš 65:8...Jako když v hroznu najdou zdravé vínořeknou: "Nenič ho, zbylo v něm něco dobrého," tak i ...
Jeremiáš 38:22...vyvedeny k velitelům babylonského krále a hleřeknou o tobě: ‚Podvedli a přemohli ti tvívěrní...
Ezechiel 36:35...před očima všech kolemjdoucích neležela pustáŘeknou: ‚Z zpustošené země je teď úplná zahrada Eden! A...
Ozeáš 10:3...jejich posvátné sloupy roztluče! "Nemáme krále," řeknou tehdy, "neboť jsme Hospodina nectili. I kdybychom...
Ozeáš 10:8...na jejich oltářích vzroste trní a bodláčí. Tehdy řeknou horám: "Skryjte nás," a pahorkům: "Padněte na nás!"...
Sofoniáš 3:16...tebe - neboj se žádné pohromy! V ten den řeknou Jeruzalému: "Neboj se, Sione, nesvěšuj ruce!...
Malachiáš 3:12...nezajde, praví Hospodin zástupů. Všechny národy řeknou: "Blaze vám!" a vaše země bude nádherná, praví...
Matouš 7:22...vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu...
Matouš 12:36...ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními...
Matouš 23:3... Proto plňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví,...
Matouš 24:26... řekl jsem vám to předemŘeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!' nevycházejte;...
Lukáš 17:23...dnů Syna člověka, ale neuvidíte. Když vám tehdy řeknou: ‚Je tu,' anebo: ‚Je tam,' nikam nechoďte a za nikým...
Lukáš 23:29...a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny, kdy lidé řeknou: ‚Blaze neplodným, jejichž lůna nerodila a jejichž...
Lukáš 23:30...lůna nerodila a jejichž prsy nekojily!' Tehdy řeknou horám: ‚Padněte na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!'...
Skutky 24:20...by tu stát před tebou a žalovat . Anebo  řeknou zde tito, jaký zločin na našli, když jsem stál...
Zjevení 18:10... Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát zdálkyřeknou: "Běda, běda, město veliké, Babylone, město mocné -...

Slova obsahující řeknou: neřeknou (1) řeknou (35)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |