Řekni

Hledám pøesnì 'řekni'. Nalezeny 172 verše. Další varianty: říct (6) říci (66) řeknu (47) řeknou (35) řekni (174) řekněte (27) řeknete (19) řekneš (37) řekněme (1) řekneme (16) řekne (57) řekly (10) řeklo (5) řekli (238) řekla (128) řekl (1940) řečeno (28)
Genesis 29:15...pak u něj Jákob zůstal celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u sloužit...
Genesis 37:16...hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud....
Genesis 44:4...propuštěni. Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a ...
Exodus 3:16...pokolení. Jdi, shromáždi izraelské stařešinyřekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh...
Exodus 6:6...otroctví a připomněl jsem si svou smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z...
Exodus 6:29... Hospodin Mojžíšovi řekl: " jsem HospodinŘekni egyptskému králi faraonovi vše, co říkám tobě."...
Exodus 7:16...s sebou tu hůl, která se proměnila v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal se...
Exodus 7:19...budou štítit napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou hůl a napřáhne ji k...
Exodus 7:26... co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin:...
Exodus 8:1...polezou žáby!'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k...
Exodus 9:1...a lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin,...
Exodus 9:13... neposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu:...
Exodus 11:2... Propustí vás nadobro, přímo vás odsud vyženeŘekni lidu, každý muž požádá svého souseda a každá žena...
Exodus 14:15...vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál....
Exodus 16:9...proti nám, ale proti Hospodinu!" Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Řekni celé izraelské obci: ‚Přistupte před...
Exodus 16:12...k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů IzraeleŘekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se nasytíte...
Exodus 25:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro...
Leviticus 9:3... a obětuj je před Hospodinem. Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozla k oběti za hřích, tele a beránka k...
Leviticus 16:2...přistoupili před Hospodina. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni svému bratru Áronovi, nepřichází kdykoli do...
Leviticus 20:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: Kdokoli, Izraelita nebo...
Leviticus 22:3...by znesvětili svaté jméno. jsem HospodinŘekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech vašich...
Numeri 8:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej, těch...
Numeri 11:18...lidu s tebou a nemusel jsi je nést sám. Lidu řekni: Posvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť jste...
Numeri 14:28...Izraele, slyšel jsem, jak proti mně reptajíŘekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi...
Numeri 15:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraeleřekni jim: přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji...
Numeri 15:18...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: vejdete do země, do níž vás uvádím,...
Numeri 15:38...řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po všechna pokolení dělají na...
Numeri 16:24...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni obci: Odstupte ze všech stran od Korachova, Dátanova...
Numeri 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ze spáleniště...
Numeri 18:26...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete jejich desátky...
Numeri 18:30... je ze všeho posvěcen vždy ten nejlepší dílŘekni jim rovněž: Poté, co z desátků odevzdáte nejlepší díl...
Numeri 19:2...je ustanovení zákona, jež přikázal HospodinŘekni synům Izraele, k tobě přivedou červenou jalovici...
Numeri 25:12...svém rozhorlení syny Izraele nezahubil. Proto mu řekni, že sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro...
Numeri 28:3...můj pokrm, mou ohnivou oběť, mou příjemnou vůniŘekni jim: Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet...
Numeri 33:51...Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do...
Numeri 35:10...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do...
Deuteronomium 1:42...do hor. Hospodin ale ke mně promluvil: "Řekni jim - Nevydávejte se vzhůru a nepouštějte se do boje,...
Deuteronomium 5:30...se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře! Jdiřekni jim, se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zde u...
Jozue 7:13...ze svého středu! Vstaň, posvěť lidřekni jim: ‚Posvěťte se pro zítřek. Neboť toto praví...
Jozue 20:2...tehdy promluvil k Jozuovi: "Řekni synům Izraele: Určete si útočištná města, jak jsem...
Soudců 12:6...Když odpověděl: "Nejsem," vyzvali ho: "Tak řekni: Šibolet." Když ale řekl: Sibolet (protože to neuměl...
1. Samuel 3:9... že chlapce volá Hospodin. Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine;...
2. Samuel 7:5...noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdiřekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin - Ty mi...
2. Samuel 7:8...Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům z cedrů?' Řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů...
1. Královská 1:13...synu Šalomounovi. Jdi hned ke králi Davidoviřekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi své služebnici:...
1. Královská 12:23... Boží muž, tehdy dostal Boží slovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi judskému, i...
1. Královská 14:7...jiného? Mám pro tebe špatnou zprávu. Jdiřekni Jeroboámovi: Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
1. Královská 21:19... Hle, je na vinici, kterou přišel zabratŘekni mu: ‚Toto praví Hospodin: Vraždil jsi a teď ještě...
1. Královská 22:13...králi dobré věci. Raději mluv jako oniŘekni mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl...
2. Královská 1:3..."Vstaň, vyjdi poslům samařského krále naprotiřekni jim: ‚Copak není Bůh v Izraeli, že se jdete...
2. Královská 2:9...druhou stranu. Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat."...
2. Královská 9:3...vezmi nádobku s olejem, vylij mu ji na hlavuřekni: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad...
2. Královská 9:12...odpověděl jim. "Nelži," oni na to. "Pěkně nám to řekni!" A tak jim vyprávěl: "Mluvil se mnou tak a tak. Že...
2. Královská 20:5... když dostal slovo Hospodinovo: "Vrať seřekni Ezechiášovi, vůdci mého lidu: Toto praví Hospodin,...
1. Letopisů 17:4...noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdiřekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Ty mi...
1. Letopisů 17:7...můj lid: Proč jste mi nepostavili cedrový dům?' Řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin zástupů...
1. Letopisů 21:18...lid!" Hospodinův anděl promluvil ke Gádovi: "Řekni Davidovi, jde a postaví Hospodinu oltář na mlatu...
2. Letopisů 11:3... Boží muž, tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi judskému, i...
2. Letopisů 18:12...králi dobré věci. Raději mluv jako oniŘekni mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl...
Ester 5:14...postavit kůl na padesát loktů vysoký a hned ráno řekni králi, na něj Mordechaje pověsí. Pak můžeš jít s...
Žalmy 35:3...oštěp a kopí proti těm, kdo táhnou proti mněŘekni mi: " jsem tvůj zachránce!" jsou zahanbeni, ...
Žalmy 118:2...tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Izraeli, jen řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Dome Áronův, řekni...
Žalmy 118:3...teď: "Jeho láska trvá navěky!" Dome Áronůvřekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Ctitelé Hospodina,...
Žalmy 124:1...poutní píseň. Kdyby s námi nebyl Hospodin - jen řekni, Izraeli: Kdyby s námi nebyl Hospodin tenkrát, když...
Žalmy 129:1...píseň. Tolik týrali od dětství - jen řekni, Izraeli: Tolik týrali od dětství, nikdy ale...
Přísloví 7:4...si je k prstům, vyryj do srdce. Moudrosti řekni: "Buď mi sestrou!" rozumnost nazvi svou příbuznou....
Izaiáš 38:5...Izaiáš dostal slovo Hospodinovo: "Jdiřekni Ezechiášovi: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce...
Izaiáš 40:9...Jeruzalému! Hlasitě volej, nic se nestrachujřekni judským městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Panovník...
Jeremiáš 1:17...se klaněli. Ty si však vyhrň rukávy! Vstaňřekni jim, cokoli ti přikážu. Neděs se jich, nebo před...
Jeremiáš 7:28...když na budeš volat, neodpovědí ti. Proto jim řekni: ‚Toto je národ, který neposlouchá Hospodina, svého...
Jeremiáš 8:4...zemřít, než aby žili, praví Hospodin zástupů." "Řekni jim - Tak praví Hospodin: Když někdo padne, copak ...
Jeremiáš 9:21...aby nám vzala děti z ulic a mládence z náměstí. "Řekni - Tak praví Hospodin: Lidské mrtvoly leží jako hnůj...
Jeremiáš 11:3...Vyřiď je judským mužům a obyvatelům JeruzalémaŘekni jim - Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Zlořečený je...
Jeremiáš 13:13...‚Copak nevíme, že se každý džbán plní vínem?' řekni jim - Tak praví Hospodin: Hle, všechny obyvatele...
Jeremiáš 17:20...králové. Postav se do všech bran Jeruzalémařekni jim: Judští králové a všechen Judo, všichni obyvatelé...
Jeremiáš 18:11...od dobra, jež jsem jim slíbil prokázat. Teď tedy řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: ‚Tak praví...
Jeremiáš 19:11...džbán rozbij před muži, kteří šli s tebou, a řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Jako když se...
Jeremiáš 25:27...je na světě. A po nich se napije král Šešak! "Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Pijte,...
Jeremiáš 25:28...od tebe odmítali ten kalich vzít a napít seřekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Musíte pít! Hle,...
Jeremiáš 25:30...' Nuže, prorokuj jim všechna tato slovařekni jim: ‚Hospodin řve na výsostech, burácí z příbytku...
Jeremiáš 26:4...na chtěl dopustit za to, jak zle se chovaliŘekni jim - ‚Tak praví Hospodin: Jestliže neposlechnete...
Jeremiáš 27:4...Cidkiášovi. Dej jim vzkaz pro jejich pányřekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Toto...
Jeremiáš 28:13... dostal Jeremiáš slovo Hospodinovo: "Jdiřekni Chananiášovi - Tak praví Hospodin: Rozlámal jsi jho...
Jeremiáš 29:24... praví Hospodin. Šemajášovi Nechlamskému řekni: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Z...
Jeremiáš 34:2...města: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele - Jdiřekni judskému králi Cidkiášovi: Tak praví Hospodin - Hle,...
Jeremiáš 35:13..."Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Jdiřekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: Nenecháte se...
Jeremiáš 36:29...Joakim spálil. O judském králi Joakimovi pak řekni: "Tak praví Hospodin: Ty jsi ten svitek spálil....
Jeremiáš 39:16...nádvoří, dostal slovo Hospodinovo: "Jdiřekni Habešanu Ebed-melechovi: Tak praví Hospodin zástupů,...
Jeremiáš 43:10...poblíž vchodu do faraonova paláce v DafnéŘekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hle,...
Jeremiáš 51:62...tam všechna tato slova nahlas přečetl. Předtím řekni: ‚Hospodine, ty jsi o tomto místě prohlásil, že je...
Jeremiáš 51:64...k kámen a hoď ji doprostřed Eufratu. Potom řekni: ‚Takto se ponoří Babylon a se nikdy nezvedne z...
Ezechiel 2:4... posílám, jsou paličatí a zatvrzelí. Proto jim řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin.' poslechnou nebo...
Ezechiel 3:11...a mluv k nim. poslechnou nebo neřekni jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.'" Vtom se ...
Ezechiel 6:3...se proti izraelským horám a prorokuj proti nimŘekni: Izraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina....
Ezechiel 11:16...daleko od Hospodina. Země teď patří nám.' Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ano, zahnal jsem je...
Ezechiel 11:17... se jim ale sám nakrátko stanu svatyní. Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Shromáždím vás z...
Ezechiel 12:10...dům Izraele, ta banda vzbouřenců: ‚Co to děláš?' Řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Tento ortel se...
Ezechiel 12:11...a celého domu Izraele, který zůstal ve městěŘekni jim: jsem znamení pro vás! Předvedl jsem, co se...
Ezechiel 12:19...budeš jíst, a chvěj se úzkostí, když budeš pítŘekni lidu země: Toto praví Panovník Hospodin o obyvatelích...
Ezechiel 12:23...utíkají, všechna vidění selhávají.' Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - S tímto příslovím...
Ezechiel 12:28... Prorokuje o vzdálené budoucnosti.' Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Žádné z mých slov ...
Ezechiel 13:2...prorokům, kteří se věnují prorokováníŘekni těm, kteří prorokují své vlastní představy: Slyšte...
Ezechiel 13:11...chatrnou zídku, tihle ji nahazují omítkouŘekni těm omítačům: Spadne to! Přijdou dešťové přívaly,...
Ezechiel 13:18...své vlastní představy, a prorokuj proti nimŘekni: Tak praví Panovník Hospodin - Běda těm, které šijí...
Ezechiel 14:4...na jejich modlitby? Proto k nim promluvřekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Kdokoli z domu...
Ezechiel 14:6...všichni odcizili svými hnusnými modlami. Proto řekni domu Izraele: Toto praví Panovník Hospodin - Obraťte...
Ezechiel 16:3...člověčí, ukaž Jeruzalému, jak je ohavnýŘekni: Toto praví Panovník Hospodin Jeruzalému - Původem i...
Ezechiel 17:3...dej domu Izraele hádanku, pověz mu podobenstvířekni: Tak praví Panovník Hospodin - Mohutný orel s...
Ezechiel 17:9... nesla plody a stala se překrásným vínemŘekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin - Copak uspěje? Nebude...
Ezechiel 17:12...jsem slovo Hospodinovo: "Řekni bandě vzbouřenců - Nevíte, co to znamená? Řekni -...
Ezechiel 20:3...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčířekni izraelským stařešinům toto: Tak praví Panovník...
Ezechiel 20:5...Pověz jim, jaké ohavnosti páchali jejich otcovéŘekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - V den, kdy jsem...
Ezechiel 20:27... Proto, synu člověčí, mluv k domu Izraeleřekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Vaši otcové ...
Ezechiel 20:30...( dodneška se říká Báma, Výšina.) Proto řekni domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Když se...
Ezechiel 21:3...jihu a prorokuj proti lesnatému kraji v NegevuŘekni negevskému lesu: Slyš slovo Hospodinovo. Tak praví...
Ezechiel 21:8...jeho svatyni a prorokuj proti izraelské zemiŘekni izraelské zemi: Tak praví Hospodin. Hle - jsem proti...
Ezechiel 21:14...jsem slovo Hospodinovo: "Prorokuj, synu člověčíŘekni - Tak praví Panovník: Meč, meč! Naostřený, jen se...
Ezechiel 21:33...soud a jehož pověřím. Prorokuj, synu člověčíŘekni: Tak praví Panovník Hospodin ohledně Amonců a jejich...
Ezechiel 22:3...město vraždění! Ukaž mu všechny jeho ohavnostiřekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ó město, jež...
Ezechiel 22:24...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčířekni zemi: Jsi nečistá, v den prchlivosti nebudeš...
Ezechiel 24:3... Pověz bandě vzbouřenců podobenstvířekni jim - Tak praví Panovník Hospodin! Postav hrnec na...
Ezechiel 24:21...jsem jim: "Dostal jsem slovo HospodinovoŘekni domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Hle,...
Ezechiel 25:3... obrať se proti Amoncům a prorokuj proti nimŘekni: Slyšte, Amonci, slovo Panovníka Hospodina! Tak praví...
Ezechiel 27:3...člověčí, zazpívej žalozpěv nad TýremŘekni bráně mořských cest, obchodnici s mnoha národy za...
Ezechiel 28:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčířekni vládci Týru: Tak praví Panovník Hospodin - Ve svojí...
Ezechiel 28:12..."Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad králem Týruřekni mu - Tak praví Panovník Hospodin: Byl jsi pečetí...
Ezechiel 28:22... obrať se proti Sidonu. Prorokuj proti němuřekni - Tak praví Panovník Hospodin: Sidone, jsem proti...
Ezechiel 29:3...Egypta, a prorokuj proti němu i celém EgyptuŘekni mu: Tak praví Panovník Hospodin - jsem proti tobě,...
Ezechiel 30:2...jsem slovo Hospodinovo: "Prorokuj, synu člověčíŘekni: Tak praví Panovník Hospodin - Kvílejte: ‚Ach ten...
Ezechiel 31:2...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčířekni faraonovi, králi Egypta, a jeho hordám: Kdo se ti...
Ezechiel 32:2... zpívej žalozpěv nad faraonem, králem Egypta, a řekni mu: Považuješ se za lva národů? Připomínáš spíš...
Ezechiel 33:2..."Synu člověčí, promluv ke svým krajanůmřekni jim: Když přivedu na některou zemi meč, lid země...
Ezechiel 33:10...za své viny, ale ty se zachráníš. Synu člověčířekni domu Izraele - Mluvíte takto: ‚Naše přestupky a...
Ezechiel 33:11...a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, nemám...
Ezechiel 33:12...Proč máte umírat, dome Izraele? Synu člověčířekni svým krajanům: Jakmile se spravedlivý vzbouří, jeho...
Ezechiel 33:25...zemi. Nás je mnoho a ta země nám patří!' Nužeřekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jíte maso s krví,...
Ezechiel 33:27...svého bližního, a ještě chcete vládnout zemiŘekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ,...
Ezechiel 34:2... prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokujřekni těm pastýřům - Tak praví Panovník Hospodin: Běda vám,...
Ezechiel 35:3...se proti pohoří Seír a prorokuj proti němuŘekni mu - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti...
Ezechiel 36:1..." "Synu člověčí, prorokuj o izraelských horáchŘekni: Izraelské hory, slyšte slovo Hospodinovo. Tak praví...
Ezechiel 36:3...ty dávné výšiny teď patří nám!' Proto prorokujřekni: Tak praví Panovník Hospodin. Protože vás pustošili a...
Ezechiel 36:6...její pastviny. Proto prorokuj o izraelské zemiřekni horám a výšinám, stržím a roklinám: Tak praví...
Ezechiel 36:22...znesvětil mezi národy, kamkoli přišli. Proto řekni domu Izraele - Tak praví Panovník Hospodin: Nedělám...
Ezechiel 37:4..." odpověděl jsem, "to víš ty." Tehdy mi řekl: "Prorokuj o těchto kostech a řekni jim: Suché kosti,...
Ezechiel 37:9...kůží. Ducha však v sobě neměly. Tehdy mi řekl: "Prorokuj k duchu. Prorokuj, synu člověčí, a řekni mu...
Ezechiel 37:12...žádnou naději, jsme ztraceni.' Nuže, prorokujřekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, otevřu...
Ezechiel 37:19...‚Nepovíš nám, co to podle tebe znamenat?' řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, vezmu...
Ezechiel 37:21...ta popsaná dřeva před jejich očimařekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, vezmu syny...
Ezechiel 38:3...Mešeku a Tubalu. Prorokuj proti němuřekni - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti...
Ezechiel 38:14...spoustu kořisti?' Nuže, synu člověčí, prorokujřekni Gogovi - Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy bude...
Ezechiel 39:1..." "Synu člověčí, prorokuj proti Gogoviřekni - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti...
Ezechiel 39:17...očištěna. Synu člověčí, tak praví HospodinŘekni všem ptákům a veškeré divé zvěři: Shromážděte se a...
Ezechiel 44:6...vchodů do chrámu a všech východů ze svatyněŘekni těm vzbouřencům, domu Izraele: Tak praví Panovník...
Ageus 2:21...měsíce dostal Ageus podruhé slovo Hospodinovo: "Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi: Otřesu nebem i...
Zachariáš 1:3...se na vaše otce hrozně rozhněval. Proto řekni lidu: Tak praví Hospodin zástupů - Vraťte se ke mně,...
Zachariáš 7:5...jsem dostal slovo Hospodina zástupů: "Řekni všemu lidu této země i kněžím: sedmdesát let se...
Matouš 4:3...vyhladověl. Vtom k němu přistoupil Pokušitelřekl mu: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, se...
Matouš 8:8... nezasloužím si, abys vešel pod mou střechuŘekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem...
Matouš 18:17...tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani jeřekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ...
Matouš 20:22...chceš?" zeptal se . Odpověděla: "Řekni, tito dva moji synové mohou sedět ve tvém...
Matouš 22:17... neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo. Proto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo ne?"...
Matouš 24:3...hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. "Řekni nám, kdy to bude?" ptali se. "Jaké bude znamení tvého...
Marek 13:4... Jakub, Jan a Ondřej se ho v soukromí ptali: "Řekni nám, kdy to bude. Jaké bude znamení času, kdy se to...
Lukáš 4:3...Když ty dny uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, se promění...
Lukáš 7:7... Proto jsem se ani neodvážil za tebou přijítŘekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem...
Lukáš 10:40...spoustou práce. Nakonec za ním přišlařekla: "Pane, tebe nezajímá, že sestra nechala všechnu...
Lukáš 12:13...co máte říci." Někdo z davu ho požádal: "Mistřeřekni mému bratrovi, se se mnou rozdělí o dědictví!"...
Lukáš 20:2...vrchní kněží, znalci Písma a starší se slovy: "Řekni nám, jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!"...
Lukáš 22:67...do své Velerady. Vyzvali ho: "Jestli jsi Mesiášřekni nám to!" "Kdybych vám to řekl, stejně neuvěříte,"...
Jan 10:24...dlouho nás budeš napínat? Jestli jsi Mesiášřekni nám to jasně." "Řekl jsem vám to, a nevěříte,"...
Jan 20:15... odpověděla: "Pane, jestli jsi ho odnesl tyřekni mi, kam jsi ho dal, si ho mohu odnést." "Marie!"...
Skutky 28:26...skrze proroka Izaiáše: ‚Jdi k tomuto liduřekni: Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte, zrakem uvidíte,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |