Řekne

Hledám pøesnì 'řekne'. Nalezeno 57 veršù. Další varianty: říct (6) říci (66) řeknu (47) řeknou (35) řekni (174) řekněte (27) řeknete (19) řekneš (37) řekněme (1) řekneme (16) řekne (57) řekly (10) řeklo (5) řekli (238) řekla (128) řekl (1940) řečeno (28)
Genesis 41:55...zem a lid volal k faraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům: "Jděte za Josefem! Udělejte, cokoli...
Genesis 43:7...jsme mu odpovídali. Jak jsme mohli vědět, že řekne: ‚Přiveďte svého bratra sem'?" Juda tehdy svému otci...
Numeri 5:21...kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou kletbouřekne - ‚pak Hospodin uprostřed tvého lidu učiní...
Numeri 22:19...tu ale na noc. zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a...
Numeri 23:19...syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží tořekne snad něco, a nesplní? Hle, dostal jsem za úkol...
Numeri 23:26..."Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?" Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím,...
Numeri 24:13...a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo zléhořeknu jen to, co řekne Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým,...
Deuteronomium 5:27...němu sám a vyslechni vše, co Hospodin, náš Bůhřekne. Potom nám povíš všechno, co Hospodin, náš Bůh, poví...
Deuteronomium 15:16...Bůh, vykoupil. Proto ti to dnes přikazujiŘekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i...
Deuteronomium 18:22...slovo nemluví Hospodin?" Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo...
Deuteronomium 22:16...do městské brány. Otec dívky stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji...
Deuteronomium 25:7... půjde švagrová ke stařešinům do městské brányřekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvo v...
Deuteronomium 25:8...a promluví s ním. Bude-li stát na svémřekne: "Nechci si ji vzít", přistoupí k němu jeho švagrová...
1. Samuel 2:36...poklonit za kousek stříbra, za bochník chlebařekne: ‚Zařaď , prosím, někam mezi kněží, mám alespoň...
1. Samuel 9:6...bývá Boží muž. Je to vážený člověk; všechno, co řekne, se opravdu stane. Co se tam teď vydat? Třeba nám...
1. Samuel 20:7...tam jejich rod koná výroční oběť.' Pokud na to řekne: ‚Dobrá,' pak jsem v bezpečí. Pokud se ale rozzuří,...
1. Samuel 22:22...Hospodinovy kněze. David na to Abiatarovi řekl: " toho dne, kdy tam byl Doeg Edomský, jsem věděl,...
2. Samuel 11:20...průběh bitvy, možná to krále popudí k hněvuřekne ti: ‚Proč jste v boji zašli tak blízko k městu - to...
2. Samuel 15:26...dovolí mi znovu spatřit Truhlu i jeho PříbytekŘekne-li však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se...
2. Samuel 17:9...někteří z našich padli, kdekdo se to doslechneřekne: ‚Abšalomovo vojsko je poraženo!' Každý bojovník, i...
1. Královská 22:14..." odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co mi řekne Hospodin." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal:...
2. Letopisů 7:21...tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strneřekne: ‚Proč tak Hospodin naložil s tou zemí a s tím...
2. Letopisů 18:13..." odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal:...
Job 8:18... Když je pak ze svého místa vytržen a to místo řekne: ‚Neznám ,' vida ho - jemu se šťastně povede, vždyť...
Job 9:7...pohnout dokáže, tak že se třesou její pilířeŘekne slunci, a nevyjde, svou pečetí hvězdy zakryje. On sám...
Job 9:12... Když něco vezme, kdo mu zabrání? Kdopak mu řekne: ‚Co to provádíš?' Svůj hněv Bůh omezovat nijak...
Job 9:20... ústa odsoudí; i kdybych byl bezúhonnýřekne, že jsem zvrácený. Jsem bezúhonný, co ale na tom...
Job 33:24...který prohlásí jeho nevinu, smiluje se nad nímřekne: ‚Vysvoboď jej, Bože, do jámy neklesne, nalezl...
Job 34:18...a Spravedlivého odsoudit? Vždyť on i králi řekne: ‚Jsi ničemník!' a šlechticům: ‚Vy zločinci!' On ani...
Přísloví 30:20...je cesta cizoložné ženy - pojí, otře si ústařekne: "Neprovedla jsem nic špatného." Před třemi věcmi se...
Izaiáš 44:5...jako tráva na louce a jako vrby u řeky. Jeden řekne: "Patřím Hospodinu" a druhý Jákobovo jméno ponese,...
Izaiáš 44:28..."Můj pastýř," neboť mou vůli zcela naplníŘekne Jeruzalému: "Buď vystavěn!" a chrámu: "Buď znovu...
Izaiáš 58:9...a Hospodin vyslyší ; o pomoc vykřiknešřekne: Jsem zde! Když ze svého středu útlak odvrhneš,...
Jeremiáš 32:7...za tebou Chanamel, syn tvého strýce Šaluma, a řekne: ‚Kup si pole v Anatotu. Jako příbuzný na něj máš...
Jeremiáš 42:20...Bohu. Oznam nám, cokoli Hospodin, náš Bůhřekne, a my to splníme.' Nuže, dnes jsem vám to tedy...
Ozeáš 2:9...je, bude je hledat, ale nenajde. Tehdy si řekne: "Vrátím se zpátky za svým manželem, vždyť mi s ním...
Joel 4:10...pluhů meče a ze svých srpů oštěpy; i slaboch  řekne: "Jsem udatný!" Rychle sem, všechny národy!...
Amos 6:10...tebou ještě někdo?" "Nikdo," hlesne on. A tehdy řekne: "Tiše! ani nezmíníme Hospodinovo jméno!" Hle,...
Nahum 3:7... na odiv! Kdo uvidí, uteče od tebeřekne: ‚Zničeno je Ninive; copak ho někdo lituje?' Kde bych...
Zachariáš 9:10...z Jeruzaléma, válečné luky odstraní, národům řekne: Mír! Od moře k moři bude panovat, od řeky Eufrat po...
Zachariáš 13:3...nečistoty. A kdyby pak ještě někdo prorokovalřekne mu jeho otec i matka, jeho vlastní rodiče: "Teď...
Zachariáš 13:5...nosit pláště z kožešiny. "Nejsem prorok," řekne takový, "jsem rolník. Od mládí obdělávám zemi jako...
Matouš 12:44...a hledá odpočinek, ale nenachází. Tehdy si řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.' A když...
Matouš 21:25...Začali se tedy mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne: ‚Tak proč jste mu nevěřili?'...
Matouš 25:34...po své pravici, ale kozly po levici. Král tehdy řekne těm po své pravici: ‚Pojďte, vy požehnaní mého Otce,...
Matouš 25:41...to jste udělali pro .' Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode , vy proklatí, do věčného ohně, který...
Marek 11:31...mi." Začali se mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?'...
Lukáš 11:24...místech a hledá odpočinek. Když ho nenajdeřekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.' Když...
Lukáš 12:10...ten bude zapřen před Božími anděly. Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale tomu,...
Lukáš 20:5... nebo z lidí?" Začali se spolu dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?'...
Jan 2:5... " chvíle ještě nepřišla." Jeho matka pak řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám řekne." Stálo tam...
Jan 16:13...pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší - oznámí vám i věci budoucí. On ...
Římanům 9:20...Ale člověče, kdo vůbec jsi, že odmlouváš BohuŘekne snad výtvor svému tvůrci: "Proč jsi udělal...
1. Korintským 14:16...duchem a byl by přítomen někdo nezasvěcený, jak řekne "Amen" ke tvému díkůčinění, když neví, co říkáš?...
1. Korintským 15:35...vůbec neznají - říkám to k vaší hanbě! Někdo ale řekne: "Jak budou mrtví vzkříšeni? A v jakém přijdou těle?"...
Jakub 2:18...skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne: "Jeden víru, druhý zase skutky." Nuže, ukaž mi tu...
Zjevení 22:17...a Nevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší, také řekne: "Přijď!" Kdo žízní, přijde, a kdo chce, zdarma...

Slova obsahující řekne: neřekne (8) neřekneš (1) neřeknete (1) nezřekne (2) řekne (57) řekneme (16) řekneš (37) řeknete (19) zřekne (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |