Řekneš

Hledám pøesnì 'řekneš'. Nalezeno 37 veršù. Další varianty: říct (6) říci (66) řeknu (47) řeknou (35) řekni (174) řekněte (27) řeknete (19) řekneš (37) řekněme (1) řekneme (16) řekne (57) řekly (10) řeklo (5) řekli (238) řekla (128) řekl (1940) řečeno (28)
Genesis 30:28...požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti...
Exodus 3:18...s izraelskými stařešiny k egyptskému králiřekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Prosím,...
Exodus 4:22... a tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj...
Exodus 7:9...vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji před faraona a...
Exodus 13:8...celém tvém území se nevyskytne kvas. V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro udělal...
Exodus 19:12...Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech stranřekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se jen...
Exodus 30:31...je, aby mi konali kněžskou službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej...
Leviticus 17:8...ustanovení pro všechna vaše pokolení. Dále jim řekneš: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří...
Numeri 22:17... zahrnout velikými poctami a udělám, cokoli mi řekneš. Pojď, zatrať mi ten lid.'" Balaám však Balákovým...
Deuteronomium 7:17...a nakonec sloužil jejich bohům. Možná si v srdci řekneš: "Tyto národy jsou početnější než - jak je budu...
Deuteronomium 12:20... rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože právě dostaneš chuť na...
Deuteronomium 17:14... tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a usadíš se v Řekneš-li si: "Ustanovím nad sebou krále, tak jako všechny...
Deuteronomium 26:3...přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech budeřekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem...
1. Samuel 16:2...mu odpověděl: "Vezmeš s sebou jaloviciřekneš: ‚Přišel jsem obětovat Hospodinu.' Jišaje pozveš k...
1. Samuel 20:6... Pokud si tvůj otec všimne nepřítomnostiřekneš: ‚David prosil o svolení, aby mohl rychle domů do...
1. Samuel 29:4...se ale na něj rozzlobili. "Pošli ho pryč," řekli mu, " se vrátí, kam mu řekneš. Přece s námi nepůjde...
2. Samuel 2:26... že nakonec zbude jen hořkost? Kdy konečně řekneš svým mužům, přestanou honit své bratry?" Joáb mu...
2. Samuel 11:21...jste šli tak blízko ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj služebník Uriáš je mrtev.'" Posel tedy...
2. Samuel 13:5...mu Jonadab. " se na tebe přijde podívat otecřekneš mu: Kdyby tak mohla přijít sestra Támar a...
2. Samuel 15:34...budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do městařekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službám, králi; dříve jsem...
1. Královská 5:20...tvým a mzdu tvých služebníků ti uhradím, jak si řekneš. Jak sám víš, nikdo u nás neumí kácet stromy tak...
1. Královská 14:5... oči mu pro stáří nesloužily. Hospodin mu ale řekl: "Hle, přichází Jeroboámova žena, aby se u tebe...
2. Královská 10:5..."Jsme tvoji služebníci! Uděláme, cokoli nám řekneš. Nikoho za krále nedosadíme. Uděláme, co budeš chtít...
Job 22:29... tvé cesty budou světlem zality. ‚Hlavu vzhůru!' řekneš zkroušeným, a kdo klopí oči, toho Bůh zachrání....
Žalmy 91:9...oči, uvidíš odplatu ničemných! Když Hospodinu řekneš: "Jsi útočiště," Nejvyššího když zvolíš za svůj...
Kazatel 5:1... Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš před Bohem. Bůh je v nebi a ty na zemi, proto si...
Kazatel 12:1... dříve než přijdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád! Dřív než ti slunce zhasne tak jako...
Izaiáš 7:4...Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli, a řekneš mu: Zůstaň klidný, neboj se! Nenech se děsit těmi...
Izaiáš 12:1...Izrael toho dne, kdy vyšel z Egypta. V ten den řekneš: "Chválím , Hospodine - byls na rozzloben,...
Izaiáš 25:9...potupy. Tak promluvil Hospodin. V ten den pak řekneš: "Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás...
Izaiáš 30:22...nečisté. Zahodíš je jako krví nasáklé hadryřekneš: "Pryč s tím!" On také sešle déšť tvému semeni,...
Jeremiáš 7:27...a zkazili se hůř než jejich otcové. I když jim řekneš všechna tato slova, nebudou poslouchat. I když na...
Jeremiáš 13:21...vám svěřené, ovce, jež byly vaší chloubou? Co řekneš, ti určí za vládce ty, jež sis pěstovala jako...
Ezechiel 3:27... k tobě ale promluvím, otevřu ti ústařekneš jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.' Kdo chce...
Ezechiel 38:11... napadnou různé myšlenky a zosnuješ zlý plánŘekneš si: ‚Zaútočím na zemi s nechráněnými vesnicemi,...
Římanům 9:19... nad kým chce, a koho chce, zatvrzuje. Možná mi řekneš: "Co mu tedy ještě vadí? Copak se někdo vzepřel jeho...
Římanům 11:19... věz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebe. Možná řekneš: "Ty větve byly vylomeny, abych byl naroubován."...

Slova obsahující řekneš: neřekneš (1) řekneš (37)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |