Řekněte

Hledám pøesnì 'řekněte'. Nalezeno 27 veršù. Další varianty: říct (6) říci (66) řeknu (47) řeknou (35) řekni (174) řekněte (27) řeknete (19) řekneš (37) řekněme (1) řekneme (16) řekne (57) řekly (10) řeklo (5) řekli (238) řekla (128) řekl (1940) řečeno (28)
Genesis 45:9...zemí. Pospěšte si tedy, vraťte se k mému otciřekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh učinil pánem...
Genesis 50:17..."Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům jejich...
Jozue 9:11...naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země řekli: Vezměte s sebou jídlo na cestu, jděte jim naproti a...
Soudců 20:3...také Benjamínci.) Synové Izraele se ptali: "Řekněte, jak se ta hrozná věc stala." Onen levita, manžel...
1. Samuel 14:34..." Potom rozkázal: "Rozejděte se do vojskařekněte jim: Přiveďte každý svého býka nebo ovci ke mně a...
2. Samuel 20:16...z toho města náhle zavolala: "Slyšte! SlyšteŘekněte Joábovi: Přijď sem, s tebou promluvím." "Ty jsi...
1. Letopisů 16:24...O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný,...
1. Letopisů 16:31... jásejte, nebesa, země raduje se, národům řekněte: "Hospodin kraluje!" Moře burácí se vším, co je...
1. Letopisů 16:35...- je tak dobrý! Jeho láska trvá navěkyŘekněte: "Zachraň nás, Bože naší spásy! Vysvoboď nás a z...
Žalmy 66:3...jménu zpívejte, jeho chválu slavně hlásejteŘekněte Bohu: Jak ohromné jsou skutky tvé! Tváří v tvář tvé...
Žalmy 96:3... O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný,...
Žalmy 96:10...kráse, před ním se rozechvěj, celá zem! Národům řekněte: "Hospodin kraluje!" Pevně je postaven svět, nic...
Žalmy 118:4..."Jeho láska trvá navěky!" Ctitelé Hospodinařekněte: "Jeho láska trvá navěky!" Ve svém sevření jsem...
Izaiáš 3:10...na odiv. Běda jim! Přivedli na sebe neštěstíŘekněte spravedlivému: Bude dobře! Ovoce svých skutků užije...
Izaiáš 35:4...ochabujícím rukám, zpevněte podlomená kolenaŘekněte těm, kdo mají srdce bázlivé: "Nebojte se, vzchopte...
Izaiáš 41:22...vezmeme a poznáme, jak to dopadne. Nebo nám řekněte, co stane se, o budoucnosti nám povězte, poznáme...
Izaiáš 62:11... Hospodin nechá provolat do všech konců světa: "Řekněte Dceři sionské - hle, tvůj Spasitel jde! Hle,...
Jeremiáš 10:11...jeho zlobou, národy neobstojí, když se rozhněváŘekněte jim tohle: "Bohové, kteří nestvořili nebe a zemi,...
Jeremiáš 46:14... v Migdolu ohlaste, zvěstujte v Memfisu, v Dafné řekněte:‚Nastup a připrav se, všechny okolo hltá meč!' Proč...
Matouš 26:18...jim: "Jděte k jistému člověku ve městěřekněte: ‚Mistr vzkazuje: Můj čas nadešel. U tebe budu se...
Matouš 28:7... Pojďte se podívat, kde ležel. Pospěšte siřekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází...
Marek 11:3... Kdyby se vás někdo ptal: ‚Co to děláte?' řekněte: ‚Pán ho potřebuje,' a hned ho sem pošle." Odešli...
Marek 14:14...nesoucí džbán vody. Jděte za ním. Kam vejde, tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž...
Marek 16:7... není tu. Podívejte se, kam ho položili. Jděteřekněte jeho učedníkům i Petrovi, že vás předchází do...
Lukáš 10:5...nezdravte. Do kteréhokoli domu vejdete, nejdříve řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel pokoje,...
Lukáš 10:10...města a nepřijmou vás, vyjděte na jeho uliceřekněte: ‚Setřásáme na vás i ten prach z vašeho města,...
Lukáš 22:11...džbán vody. vejde do domu, jděte za ním. Tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž...

Slova obsahující řekněte: řekněte (27) zřekněte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |