Řekli

Hledám pøesnì 'řekli'. Nalezeno 237 veršù. Další varianty: říct (6) říci (66) řeknu (47) řeknou (35) řekni (174) řekněte (27) řeknete (19) řekneš (37) řekněme (1) řekneme (16) řekne (57) řekly (10) řeklo (5) řekli (238) řekla (128) řekl (1940) řečeno (28)
Genesis 11:3...v zemi Šineár a usadili se na . Tehdy si spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni." A tak...
Genesis 11:4...měli cihly místo kamene a asfalt místo maltyŘekli si totiž: "Pojďme, postavme si město a věž, jejíž...
Genesis 19:12... takže marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš...
Genesis 24:57...zdar. Propusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona."...
Genesis 26:28...poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli: je teď mezi námi a tebou přísaha. Chceme s tebou...
Genesis 34:14...lstivě, neboť poskvrnil jejich sestru DínuŘekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru...
Genesis 34:31... a budu vyhlazen - i můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?" ...
Genesis 37:8...ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám...
Genesis 37:19...než k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijíŘekli si spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho...
Genesis 38:21...je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?" Řekli mu ale: "Tady žádná prostitutka nikdy nebyla." A tak...
Genesis 38:22..."Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka nikdy nebyla." Juda...
Genesis 42:31...tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my jsme mu řekli: ‚Jsme slušní lidé, nikdy jsme nebyli špehové! Bývalo...
Genesis 43:6...jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se...
Genesis 44:20...svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě,...
Genesis 47:4...mu. "Jak my, tak naši otcové." Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do této země jako přistěhovalci, neboť...
Genesis 47:15...peníze, přišli všichni Egypťané k Josefoviřekli: "Dej nám chléb! To máme před tebou umírat, když...
Genesis 47:18...ten rok uplynul, přišli k němu v dalším roceřekli: "Nebudeme před svým pánem skrývat, že peníze došly....
Genesis 50:11...země viděli tu smuteční slavnost v Goren-ataduřekli: "To mají Egypťané hluboký smutek!" A tak to místo...
Genesis 50:15...bratři uvědomili, že jejich otec je mrtevřekli si: "Co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám...
Exodus 5:1...se. Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonoviřekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj...
Exodus 5:3...Žádného Hospodina neznám a Izrael nepropustím!" Řekli tedy: "Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol...
Exodus 5:10...báchorky!" Biřici a dozorci tedy vyšliřekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte...
Exodus 5:21...Árona, kteří jim tam přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili...
Exodus 6:27...Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity...
Exodus 8:15... Když byli lidé i dobytek pokryti komáryřekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao...
Exodus 10:3..." A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonoviřekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho...
Exodus 20:19...horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodálřekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale...
Exodus 32:23...můj. Sám víš, jaké tento lid sklony ke zlémuŘekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co...
Numeri 9:7... Proto přišli toho dne před Mojžíše a ÁronaŘekli: "Poskvrnili jsme se při mrtvému člověku. Proč bychom...
Numeri 13:31...ji ovládnout!" Muži, kteří šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu lidu. Je silnější než my!"...
Numeri 14:28...Izraele, slyšel jsem, jak proti mně reptajíŘekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi...
Numeri 16:3...muži. Srotili se proti Mojžíšovi a Áronoviřekli jim: "Osobujete si příliš! Celá tato obec, ti všichni...
Numeri 16:12...zavolat Dátana a Abirama, syny Eliabovy, ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země...
Numeri 17:27...přikázal. Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleď, umíráme! Hyneme, všichni hyneme! Kdokoli se...
Numeri 22:16...a ještě váženějších. Když přišli k Balaámoviřekli mu: "Tak praví Balák, syn Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej...
Numeri 31:49...vojenských oddílů, vůdcové tisíců a stovek, a řekli Mojžíšovi: "Tvoji služebníci sečetli bojovníky, jimž...
Numeri 32:2...dobytek. Rubenovi a Gádovi synové tedy přišliřekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovi a vůdcům obce: "Atarot,...
Numeri 32:5...- a tvoji služebníci mají spoustu dobytka." Dále řekli: "Prokaž nám prosím laskavost, tato země připadne...
Numeri 32:16...do záhuby!" Přistoupili tedy k Mojžíšovi blížřekli: "Chceme tu postavit ohrady pro svůj dobytek a města...
Numeri 32:31...kanaánské zemi." Gádovi a Rubenovi synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům řekl:...
Numeri 36:2...Mojžíšem a před izraelskými rodovými náčelníkyŘekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele...
Deuteronomium 1:28...jdeme? Naši bratři nás připravili o odvahu, když řekli: ‚Ten lid je silnější a vyšší než my, města jsou...
Deuteronomium 5:24...vašich kmenů a vaši stařešinové - a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu...
Jozue 2:17...nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži  řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás zavázala,...
Jozue 2:21...tvé přísahy zproštěni." " se stane, jak jste řekli," odpověděla jim. Potom se s nimi rozloučila a když...
Jozue 2:24...Hospodin dal celou tu zem do našich rukou," řekli Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se před námi...
Jozue 7:3...šli a prozkoumali Aj. Když se vrátili k Jozuoviřekli mu: "Není potřeba, aby se tam vypravoval všechen lid....
Jozue 9:6... Když přišli k Jozuovi do gilgalského táborařekli jemu a izraelským mužům: "Přicházíme z daleké země;...
Jozue 9:8...mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji služebníci," řekli na to Jozuovi. Ten se jich ale ptal: "Co jste zač?...
Jozue 9:11...naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země řekli: Vezměte s sebou jídlo na cestu, jděte jim naproti a...
Jozue 17:14... ale úplně se jich nezbavili. Synové Josefovi řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden los...
Jozue 21:2...izraelských pokolení v Šílu v kanaánské zemiřekli jim: "Hospodin skrze Mojžíše přikázal, abychom...
Jozue 22:15...a Gádovým a k polovině kmene Manasesovařekli jim: "Tak praví celá obec Hospodinova: Jak jste mohli...
Jozue 22:26...mohli naše syny odvrátit od úcty k HospodinuŘekli jsme si tedy: Přičiňme se a postavme si oltář. Ne pro...
Jozue 22:28...synům: ‚Vy nemáte s Hospodinem co do činění.' Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco takového...
Jozue 22:34...pak ten oltář pojmenovali Ed, Svědek, neboť řekli: "Je svědkem mezi námi, že Hospodin je Bůh." ...
Soudců 1:24...muže. "Ukaž nám, prosím, kudy do města," řekli mu, "a zachováme se k tobě milosrdně." Ukázal jim...
Soudců 3:24...dveře střešního pokoje jsou zavřené na zástrčkuřekli si: Nejspíš koná v chladné komůrce potřebu....
Soudců 6:30...to Gedeon, syn Joašův." Lidé z města tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, zemře - za to, že...
Soudců 8:1...stranu Jordánu. Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal, když jsi...
Soudců 8:21...se bál; byl to ještě chlapec. Zebach a Calmuna řekli Gedeonovi: "Pojď, udělej to sám. Muž se pozná podle...
Soudců 10:15...dobách soužení." Synové Izraele na to Hospodinu řekli: "Zhřešili jsme. Udělej s námi, cokoli uznáš za dobré...
Soudců 11:2...vyhnali: "V domě našeho otce nemáš co dědit!" řekli mu. "Jsi přece syn cizí ženy!" Jiftach tedy od svých...
Soudců 11:6...stařešinové pro Jiftacha do kraje Tov. "Pojď," řekli mu, "staň se naším vůdcem v boji proti Amoncům."...
Soudců 11:8...jste v úzkých?" Gileádští stařešinové mu na to řekli: "Ano, ale teď jsme se pro tebe vrátili. Pojď s námi...
Soudců 11:10...opravdu vaším vůdcem?" "Hospodin je náš svědek!" řekli mu gileádští stařešinové, "Uděláme přesně, co říkáš."...
Soudců 14:3...dívku. Teď s ožeňte." Otec a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v...
Soudců 14:13...sváteční šaty." "Dej nám tu svou hádanku," řekli mu na to. "Chceme ji slyšet." Pověděl jim: "Kdo se...
Soudců 14:18...dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli: "Co sladšího než med, kdo silnější než lev?" Na to...
Soudců 15:12...mně," odpověděl jim. "Přišli jsme spoutat," řekli mu. "Vydáme Filištínům." "Přísahejte, že mi sami...
Soudců 15:13...neublížíte," odpověděl Samson. "Neublížíme," řekli mu. "Chceme jen spoutat a vydat jim. Zabít ...
Soudců 16:25...našich zmordoval!" A když byli v nejlepšímřekli: "Zavolejte Samsona, je zábava!" Zavolali tedy...
Soudců 18:2...a Eštaolu, aby prozkoumali a obhlédli zemŘekli jim: "Jděte obhlédnout zem." Dorazili do...
Soudců 18:14...kraj Laiš. "Víte, co je tamhle v těch domech?" řekli svým bratrům. "Efod, bůžkové a odlitá modla! Víte, co...
Soudců 18:19... "Co to děláte?" ptal se jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři pusu a pojď s námi. Budeš dělat otce a...
Soudců 18:23...za nimi, se k nim Danovi synové otočiliřekli Míkovi: "Co ti je? Proč jste se tak sběhli?" Ten...
Soudců 18:25...Jak se můžete ptát: Co ti je?" Danovci mu ale řekli: "Radši na nás nekřič. Prudší povahy by se na vás...
Soudců 20:32...říkali si tehdy Benjamínci. Izraelci si ale řekli: "Utíkejme, je odlákáme od města k silnicím."...
Soudců 20:39...pobíjet (padlo asi třicet mužů), a tak si řekli: "Jistě, porážíme je jako v předchozí bitvě!" Z města...
Soudců 21:19... kdo by dal ženu Benjamínovi!" Pak si ale řekli: "V Šílu je přece Hospodinova výroční slavnost!" (Je...
1. Samuel 4:7...Truhla Hospodinova, dostali Filištíni strachŘekli si totiž: "To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!"...
1. Samuel 8:5...sešli a vydali se za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty jsi starý a tví synové nechodí po tvých...
1. Samuel 8:6...vede - tak je to přece u všech národů." Když ale řekli: "Dej nám krále, nás vede," Samuelovi se to...
1. Samuel 10:19...vysvobozuje ze všech vašich neštěstí a úzkostíŘekli jste: ‚Ustanov nad námi krále.' Teď se tedy podle...
1. Samuel 11:9...mužů 30 000. Poslům, kteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto vzkažte obyvatelům Jábeš-gileádu: Zítra okolo...
1. Samuel 12:12... jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. nad námi vládne král.' Vaším...
1. Samuel 13:19...zemi nebyl jediný kovář. Filištíni si totiž řekli: "Aby si ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo kopí."...
1. Samuel 14:11...tedy ukázali filištínské hlídce a Filištíni si řekli: "Podívejme, Hebrejové lezou z děr, do kterých se...
1. Samuel 15:12...volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za SaulemŘekli mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš, že si tam staví...
1. Samuel 16:15...zlý duch od Hospodina. Saulovi služebníci mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde...
1. Samuel 19:22...a David?" ptal se. "Tamhle v chýších v Rámě," řekli mu. Zamířil tedy k chýším v Rámě, ale i na něj...
1. Samuel 21:12... králi Gatu. "To je přece David, král země," řekli Achišovi jeho dvořané. "To o něm se přece při tancích...
1. Samuel 23:19... K Saulovi do Gibeje se ale vypravili Zifejciřekli: "David se přece ukrývá u nás! Opevnil se v Choreši...
1. Samuel 25:40...služebníci přišli za Abigail do Karmeluřekli : "David nás za tebou posílá, že si chce vzít za...
1. Samuel 26:19...z domova v Hospodinově dědictví. Jako by řekli: ‚Běž sloužit cizím bohům!' Kéž krev neskropí zem...
1. Samuel 29:4...se ale na něj rozzlobili. "Pošli ho pryč," řekli mu, " se vrátí, kam mu řekneš. Přece s námi nepůjde...
1. Samuel 29:9...svého krále a pána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro jsi jako Boží anděl, ale filištínští...
2. Samuel 5:6... kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli: "Sem se nedostaneš - i slepci a mrzáci odrazí!"...
2. Samuel 10:3...přišli do země Amonců, amonští vojevůdci řekli svému pánu Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého...
2. Samuel 12:21...domů, požádal o pokrm a pojedl. "Co to děláš?" řekli mu jeho služebníci. "Dokud chlapec žil, postil ses a...
2. Samuel 17:29... To vše přinesli pro Davida a jeho muže k jídluŘekli si totiž: Jistě jsou na poušti hladoví, unavení a...
2. Samuel 19:43...muže přes Jordán?" "Král je přece náš příbuzný," řekli jim na to Judští. "Proč se kvůli tomu zlobíte? Copak...
1. Královská 12:3...Izraele za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od...
1. Královská 12:7..."Pokud se dnes zachováš jako služebník lidu," řekli mu, "pokud jim vyhovíš a dáš jim laskavou odpověď,...
1. Královská 18:10...království, kde můj pán nedal hledat. A když řekli: ‚Není tu,' muselo se v tom království nebo národě...
1. Královská 20:23...vytáhne znovu." Aramejští hodnostáři mezitím řekli svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto nás...
1. Královská 20:31...se v nejzazším pokojíku. Jeho služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají...
1. Královská 20:32...ovázanými provazem přišli k izraelskému králiřekli mu: "Tvůj služebník Ben-hadad prosí: Daruj mi život!"...
1. Královská 22:32...Když potom vozatajové uviděli Jošafatařekli si: "To je určitě izraelský král." Obrátili se tedy,...
2. Královská 2:3... "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl:...
2. Královská 2:5... Proročtí učedníci z Jericha přišli za Elíšouřekli mu: "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" "...
2. Královská 2:15...stranu. "Duch Eliášův spočinul na Elíšovi!" řekli proročtí učedníci z Jericha, kteří stáli opodál....
2. Královská 2:16... k zemi se slovy: "Jsme tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleď, máme tu padesát schopných mužů. Když...
2. Královská 2:19...vám neříkal: Nechoďte?" Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí,...
2. Královská 5:13...odjel. Jeho služebníci ale přistoupiliřekli mu: "Otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkého,...
2. Královská 6:1...malomocný - bílý jako sníh! Proročtí učedníci řekli Elíšovi: "Podívej se, místo, kde s tebou bydlíme, je...
2. Královská 7:3...Elíša. U vrat brány seděli čtyři malomocníŘekli si: "Co tu tak sedíme a čekáme na smrt? Máme snad jít...
2. Královská 7:6...hluk vozů, hluk koní, hluk velikého vojskařekli si: "Podívejte! Izraelský král si proti nám najal...
2. Královská 7:9...a znovu si to odběhli schovat. Potom si ale řekli: "Neděláme dobře. Dnes je den dobrých zpráv, a my...
2. Královská 7:10...Když dorazili k městské bráně, zavolali strážřekli: "Přišli jsme k aramejskému táboru a hle - nikde...
2. Královská 10:4...dům svého pána!" Oni ale dostali hrozný strachŘekli si: "Když před ním neobstáli dva králové, jak...
2. Královská 19:3...poslal k proroku Izaiášovi, synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestání a...
1. Letopisů 11:5...kraji bydleli Jebusejci. "Sem se nedostaneš!" řekli obyvatelé Jebusu Davidovi. David ale pevnost Sion...
1. Letopisů 12:20...vládci se ho totiž po poradě rozhodli propustitŘekli si: "Pokud přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás...
1. Letopisů 19:3...Chanunovi vyjádřili soustrast, amonští vojevůdci řekli Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové...
2. Letopisů 10:3...s celým Izraelem za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od...
2. Letopisů 10:7...lidu?" "Pokud se k lidu zachováš dobrotivě," řekli mu, "pokud k nim budeš přívětivý a dáš jim laskavou...
2. Letopisů 12:6..." Izraelští vůdcové i král se tehdy pokořiliřekli: "Hospodin je spravedlivý!" Hospodin viděl, že se...
2. Letopisů 18:31...Když potom vozatajové uviděli Jošafatařekli si: "To je izraelský král." Obklíčili ho tedy, aby ho...
2. Letopisů 20:8...osídlili, postavili v svatyni pro tvé jménořekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, meč, soud, mor či...
2. Letopisů 22:9...k Jehuovi a zabili. Potom ho pohřbili, neboť si řekli: "Byl to syn Jošafatův a ten hledal Hospodina celým...
2. Letopisů 26:18...šli za ním. Postavili se proti králi Uziášoviřekli mu: "Uziáši, nenáleží ti pálit kadidlo Hospodinu....
2. Letopisů 26:23...ho poblíž jeho otců na poli u královské hrobkyŘekli si totiž: "Byl přece malomocný!" Na jeho místě pak...
2. Letopisů 28:13...kdo se vraceli z boje. "Nevoďte sem ty zajatce!" řekli jim. "Chcete snad, abychom se provinili proti...
Ezdráš 8:22...jízdu, aby nás na cestě chránili před nepřáteliŘekli jsme králi: "Náš Bůh dobrotivě drží svou ruku nade...
Nehemiáš 2:18...jaká slova ke mně pronesl král. "Pojďme stavět!" řekli na to a sebrali odvahu k tomu dobrému dílu. Když se...
Nehemiáš 9:18...laskavý. Neopustil jsi je, když si odlili teleřekli: ‚To je tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta.' Jak...
Job 3:3...měl den, kdy jsem se narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce jsme počali! Kéž by se zatměl onen den, Bůh...
Žalmy 54:2... Poučný žalm Davidův. Poté, co přišli Zifejciřekli Saulovi: "David se ukrývá u nás!" Bože, zachraň ...
Žalmy 74:8... příbytek tvého jména zprznili. V srdci si řekli: "Zničme je úplně!" Všechny Boží stánky vypálili ze...
Izaiáš 30:16...vaše vítězství; vy jste však nechtěliŘekli jste: "Nikoli, utečeme na koních!" Nuže, budete muset...
Izaiáš 37:3...poslal k proroku Izaiášovi, synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestání a...
Izaiáš 41:26... abychom to věděli, kdo odedávna, abychom řekli: "On se nemýlil"? Nikdo nic neoznámil, nikdo nic...
Jeremiáš 6:16...a vaše duše najdou odpočinutí. Vy jste však řekli: ‚Nepůjdem!' Ustanovil jsem nad vámi strážné: Dávejte...
Jeremiáš 6:17...Dávejte pozor na zvuk polnice. Vy jste však řekli: ‚Nechceme!' Proto, národy, slyšte a buďte svědkové...
Jeremiáš 18:12...své cesty a své jednání.' Oni však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánů,...
Jeremiáš 18:18...bída, ukážu jim záda, a ne tvář." Oni však na to řekli: "Pojďme, musíme na Jeremiáše něco vymyslet! Zákon se...
Jeremiáš 26:11... Kněží a proroci tehdy velmožům a všemu lidu řekli: "Ten muž zaslouží smrt! Prorokoval přece proti...
Jeremiáš 26:16...všechna tato slova." Velmoži a všechen lid tehdy řekli kněžím a prorokům: "Ten muž nezaslouží smrt. Mluvil k...
Jeremiáš 35:11...když do země vtrhl babylonský král Nabukadnezarřekli jsme si: Pojďme se před babylonským a aramejským...
Jeremiáš 36:16...slova, vyděšeně se podívali jeden na druhéhořekli Baruchovi: "Musíme to všechno oznámit králi. Pověz...
Jeremiáš 36:19...do knihy." "Běžte se s Jeremiášem ukrýt," řekli na to velmoži Baruchovi. " nikdo neví, kde jste."...
Jeremiáš 38:4...krále, který je dobude." Tito velmoži pak řekli králi: " ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen bere...
Jeremiáš 42:5...oznámím a nic vám nezamlčím." Na to Jeremiášovi řekli: "Hospodin je nám pravdivým a věrným svědkem!...
Daniel 3:16... Nabukadnezare, nepotřebujeme sami odpovídat," řekli králi Šadrach, Mešach a Abednego. "Jestli nás Bůh,...
Daniel 6:6...ani nedbalosti se nedopustil. Nakonec si ti muži řekli: "Na toho Daniela nikdy nic nenajdeme, leda by se to...
Daniel 6:14...nepomíjivého zákona Médů a Peršanů." Na to králi řekli: "Daniel, ten židovský vyhnanec, si z tebe, králi,...
Matouš 9:3...hříchy jsou odpuštěny." Někteří znalci Písma si řekli: "Ten člověk se rouhá!" Ježíš ale znal jejich...
Matouš 9:11...Ježíšem a jeho učedníky. Uviděli to farizeovéřekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš mistr s výběrčími...
Matouš 12:2...trhat klasy a jíst. Když to uviděli farizeovéřekli mu: "Podívej se, tvoji učedníci dělají, co se v...
Matouš 12:24...ten Syn Davidův?" Když to uslyšeli farizeovéřekli: "Tenhle nevymítá démony jinak než Belzebubem,...
Matouš 14:15...nemocné. Večer pak k němu přišli učedníciřekli: "Tohle místo je pusté a je dost pozdě. Propusť...
Matouš 15:12...vychází." Tehdy k němu přistoupili učedníciřekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli ta...
Matouš 19:10...mezi mužem a ženou takhle, je lepší se neženit!" řekli mu na to učedníci. "Ne všichni přijímají toto slovo,"...
Matouš 21:21...moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!' stane se...
Matouš 21:27...všichni mají Jana za proroka." Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy neřeknu, jakým právem to...
Matouš 21:31...z těch dvou naplnil otcovu vůli?" "Ten první," řekli. Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, že výběrčí...
Matouš 21:38...se zastydí.' Když ale vinaři toho syna uviděliřekli si: ‚Tohle je dědic. Pojďme ho zabít a zmocnit se...
Matouš 22:16...ním poslali své učedníky s herodiány. "Mistře," řekli, "víme, že jsi pravdomluvný, pravdivě učíš Boží cestě...
Matouš 26:61...svědků. Nakonec předstoupili dva, kteří řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za...
Matouš 26:73...se. Po malé chvíli ho obklopili kolemstojícířekli: "Určitě k nim patříš. I tvé nářečí prozrazuje!"...
Matouš 27:6... Vrchní kněží mince posbírali, ale potom si řekli: "Nemůžeme je dát do pokladny, jsou to přece krvavé...
Matouš 27:63...vrchní kněží a farizeové sešli u Piláta. "Pane," řekli mu, "vzpomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil,...
Marek 1:30...tchyně tam ležela v horečce, a tak mu o hned řekli. Přistoupil, vzal ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji...
Marek 1:37...a ostatní se ale pustili za ním. Když ho našliřekli mu: "Všichni hledají!" On jim odpověděl: "Pojďme...
Marek 2:24...učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli: "Podívej se! Jak to, že dělají, co se v sobotu...
Marek 3:32...mu, že ho volají. Kolem něj seděl zástup lidířekli mu: "Pohleď, tvá matka a tví bratři jsou venku a...
Marek 5:31...se: "Kdo se dotkl mého roucha?" Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš se: Kdo se...
Marek 6:35... "Tohle místo je pusté a je moc hodin," řekli. "Propusť je, si jdou do okolních statků a vesnic...
Marek 6:38...a dát jim najíst?" namítli. "Kolik máte chlebů?" řekl jim. "Jděte se podívat." Když to zjistili, řekli: "Pět...
Marek 11:5...ulici, odvázali je. Někteří z kolemstojících jim řekli: "Co to děláte? Jak to, že odvazujete oslátko?" Když...
Marek 11:33...měli Jana za opravdového proroka. Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy nepovím, jakým právem to...
Marek 12:7...‚Před mým synem se zastydí.' Vinaři si ale řekli: ‚Tohle je dědic. Pojďme ho zabít, a dědictví bude...
Marek 12:14...a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Přišliřekli mu: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho...
Lukáš 2:15...od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: "Pojďme do Betléma! Podíváme se, jak se stalo, co...
Lukáš 5:33...k pokání spravedlivé, ale hříšné." Tehdy mu řekli: "Janovi učedníci se často postí a modlí, stejně jako...
Lukáš 6:2...je mnuli a jedli. Někteří z farizeů jim ale řekli: "Jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí?" Ježíš jim...
Lukáš 7:20...máme čekat jiného?" Když k němu ti muži přišliřekli: "Jan Křtitel nás k tobě poslal s otázkou: Jsi Ten,...
Lukáš 9:12...za ním jeho Dvanáct. "Propusť ten zástup," řekli mu. " se rozejdou do okolních vesnic a statků a...
Lukáš 17:5...mi to líto,' musíš mu odpustit." Apoštolové Pánu řekli: "Dej nám víc víry." "Kdybyste měli víru jako...
Lukáš 17:6...měli víru jako hořčičné zrnko," odpověděl Pán, "řekli byste této moruši: ‚Vykořeň se a přesaď se do moře!'...
Lukáš 19:39...na výsostech!" V davu byli i někteří farizeovéŘekli mu: "Mistře, napomeň své učedníky!" Odpověděl jim:...
Lukáš 20:7...jsou přesvědčeni, že Jan je prorok." Nakonec mu řekli: "Nevíme, odkud." "Ani vám tedy neřeknu, jakým...
Lukáš 22:38...' Naplňuje se totiž, co je o mně psáno." Řekli mu: "Pane, podívej se, máme dva meče!" "To stačí,"...
Lukáš 22:70...po pravici Boží moci." "Takže jsi Boží Syn?" řekli všichni. "Sami říkáte, že jsem," odpověděl Ježíš. Na...
Lukáš 24:5...Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, vstal!...
Lukáš 24:23...a říkaly, že dokonce měly vidění. Andělé jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobu a našli...
Lukáš 24:32...ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy jeden druhému řekli: "Copak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě...
Jan 1:22..."Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? můžeme dát odpověď těm, kteří...
Jan 1:38... jak jdou za ním. "Co hledáte?" zeptal se jichŘekli mu: "Rabbi" (což se překládá: Učiteli), "kde bydlíš?"...
Jan 2:18...pro tvůj dům pohltí.") Židé mu na to řekli: "Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?"...
Jan 2:20..." "Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!" řekli na to Židé. "A ty ho postavíš za tři dny?" (On ale...
Jan 3:26...sporu ohledně očišťování. Přišli tedy k Janoviřekli mu: "Rabbi, pohleď, ten, který byl s tebou za...
Jan 4:42...jich uvěřilo ještě mnohem více. ženě pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho...
Jan 6:34...světu." "Pane, dávej nám ten chléb vždycky," řekli mu. Ježíš jim odpověděl: " jsem chléb života. Kdo...
Jan 6:60...z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli: "To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat?" Ježíš...
Jan 7:3...židovská Slavnost stánků, a tak mu jeho bratři řekli: "Odejdi odsud a vydej se do Judska, i tvoji...
Jan 8:52...smrt." "Teď víme jistě, že jsi posedlý!" řekli mu Židé. "Abraham zemřel, stejně tak proroci, a ty...
Jan 8:57...ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to Židé. Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám...
Jan 9:8... Sousedé a ti, kdo ho dříve vídali žebrat, tedy řekli: "Není to snad ten, který tu sedával a žebral?"...
Jan 9:22... může mluvit sám za sebe." (Jeho rodiče to řekli, protože se báli židovských představených. Ti se ...
Jan 9:23... bude vyobcován ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli: "Je dospělý, ptejte se jeho.") A tak toho bývalého...
Jan 9:24...") A tak toho bývalého slepce zavolali podruhéřekli mu: "Vyznej před Bohem pravdu! Jsme si jistí, že je...
Jan 9:40...to uslyšeli někteří z farizeů stojících poblížřekli mu: "Cože? Jsme snad i my slepí?" "Kdybyste byli...
Jan 11:8...učedníkům: "Pojďme znovu do Judska." "Rabbi," řekli mu učedníci, "Židé posledně chtěli ukamenovat! Ty...
Jan 11:12... Půjdu ho probudit." "Spánek mu prospěje, Pane," řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni...
Jan 11:34..."Kam jste ho položili?" "Pojď se podívat, Pane," řekli mu. Ježíš se rozplakal...
Jan 11:36...se rozplakal. "Podívejte, jak ho měl rád!" řekli Židé. Někteří ale namítli: "Když otevřel oči slepého,...
Jan 12:22... chtěli bychom vidět Ježíše." Filip o tom šel říci Ondřejovi a společně to pak řekli Ježíšovi. Ježíš jim...
Jan 16:29...opouštím svět a jdu k Otci." Jeho učedníci mu řekli: "Hle, teď nemluvíš obrazně, ale otevřeně! Teď...
Jan 18:34..."Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli?" "Jsem snad Žid?" řekl Pilát. "Tvůj národ a vrchní...
Jan 19:24... že je beze švů, odshora dolů utkaná vcelkuřekli si spolu: "Netrhejme ji, raději losujme, komu...
Skutky 1:11...hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchuřekli jim: "Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci?...
Skutky 4:23...propuštěni, přišli ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní kněží a starší. Když to bratři uslyšeli,...
Skutky 7:35...Egypta.' Tohoto Mojžíše, kterého zavrhli, když řekli: ‚Kdo ustanovil vůdcem a soudcem?', toho Bůh...
Skutky 7:40... Zavrhli ho a v srdcích se obrátili do EgyptaŘekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří by nás vedli! Kdo ...
Skutky 12:15..."Blázníš?!" Když ale tvrdila, že je to pravdařekli: "To musí být jeho anděl." Petr však nepřestával...
Skutky 16:20...před úřad. Přivedli je k městským správcůmřekli: "Tito lidé bouří naše město! Jakožto Židé hlásají...
Skutky 17:28...nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.'...
Skutky 17:32...z mrtvých, jedni se začali posmívat, ale jiní řekli: "Poslechneme si to od tebe někdy jindy." Tehdy je...
Skutky 19:2..."Nikdy jsme o Duchu svatém ani neslyšeli," řekli mu na to. "Jak jste tedy byli pokřtěni?" ptal se....
Skutky 21:20... Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: "Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo, a ti...
Skutky 23:4... nařizuješ bít?!" Ti, kdo stáli u něj, mu řekli: "Ty spíláš Božímu veleknězi?" "Nevěděl jsem, bratři,...
Skutky 23:14...čtyřicet. Přišli k vrchním kněžím a staršímřekli: "Složili jsme přísahu, že se nedotkneme jídla, dokud...
Skutky 25:15... vrchní kněží a židovští starší mi o něm řekli a žádali jeho odsouzení. Odpověděl jsem jim, že...
Galatským 1:9...kázali, je proklet! Znovu opakuji, co jsme  řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které...
Juda 1:18...apoštolové našeho Pána Ježíše KristaŘekli vám, že v posledních časech se vyskytnou posměvači...

Slova obsahující řekli: nedořekli (1) neřekli (4) řekli (238) zřekli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |