Řekla

Hledám pøesnì 'řekla'. Nalezeno 128 veršù. Další varianty: říct (6) říci (66) řeknu (47) řeknou (35) řekni (174) řekněte (27) řeknete (19) řekneš (37) řekněme (1) řekneme (16) řekne (57) řekly (10) řeklo (5) řekli (238) řekla (128) řekl (1940) řečeno (28)
Genesis 4:1...ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!" Porodila také...
Genesis 4:25...syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného potomka náhradou za...
Genesis 16:2...otrokyni jménem Hagar. Proto Saraj Abramovi řekla: "Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi...
Genesis 16:5... začala svou paní pohrdat. Saraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou...
Genesis 16:13... pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla k Tomu, který mne...
Genesis 19:31...svými dvěma dcerami v jeskyni. Prvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není...
Genesis 19:34... ani když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým...
Genesis 21:6...narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se...
Genesis 21:7... kdo o tom uslyší, se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit...
Genesis 21:10...porodila Egypťanka Hagar, je posměvačŘekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečku i jejího syna. Syn...
Genesis 21:12... Šlo přece o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce....
Genesis 21:16...sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si řekla: "Nemohu se dívat, jak dítě umírá." Usedla naproti a...
Genesis 24:19...spustila džbán na ruku a dala mu napít. Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, se pořádně...
Genesis 24:46...prosím napít,' spustila rychle džbán z rameneřekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A...
Genesis 24:47... Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora.' Tehdy...
Genesis 24:58... "Odejdeš s tím mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebeku i její chůvu propustili s...
Genesis 25:22... počala. Když se však děti v jejím lůně mačkalyřekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina...
Genesis 27:6...polí lovit zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému synu Jákobovi: "Pohleď, vyslechla jsem tvého...
Genesis 27:42... nechala si zavolat svého mladšího syna Jákobařekla mu: "Pohleď, tvůj bratr Ezau se těší, že zabije!...
Genesis 27:46...v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život....
Genesis 29:32...syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin pohlédl na trápení. Teď můj...
Genesis 29:33..." Potom počala znovu, a když porodila synařekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i...
Genesis 29:34... Potom počala znovu, a když porodila synařekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu...
Genesis 29:35... Potom počala znovu, a když porodila synařekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno...
Genesis 30:1... že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestřeřekla Jákobovi: "Dej mi syny, nebo umřu!" Jákob se však na...
Genesis 30:3...plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj klín. Tak získám syny...
Genesis 30:6...Bilha počala a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi...
Genesis 30:8...a porodila Jákobovi druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!"...
Genesis 30:11...otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila syna. Léa řekla: "Přišlo štěstí!" a dala mu jméno Gád, Štěstí. A...
Genesis 30:13...Zilpa porodila Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala...
Genesis 30:14...a přinesl je své matce Lée. Ráchel tehdy Lée řekla: "Dej mi prosím trochu těch milostných jablíček, co...
Genesis 30:18...počala a porodila Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou...
Genesis 30:20...znovu a porodila Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj...
Genesis 30:23...její lůno. Počala tedy, a když porodila synařekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef,...
Genesis 30:24...A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel...
Genesis 31:35...celý stan, ale nic nenašel. Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát....
Genesis 35:17...těžký porod. V nejtěžší chvíli porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!" A když ji...
Genesis 38:29...zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratrŘekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak dostal...
Genesis 39:7...jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého...
Genesis 39:12...ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za šatyřekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruce,...
Genesis 39:14...šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvořekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj muž toho...
Genesis 39:19..." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval tvůj otrok," vzplanul...
Exodus 2:6...tam děťátko - plačící chlapec! Pohnuta soucitem řekla: "To musí být jedno z hebrejských dětí." Tehdy k...
Exodus 2:9...tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera  řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím...
Exodus 2:10...ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem ho z vody." Čas plynul a Mojžíš...
Exodus 4:25...předkožku svého syna, dotkla se s jeho úduřekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho nechal....
Numeri 22:28...holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici jazykŘekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že potřetí...
Numeri 22:30...Mít po ruce meč, bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa...
Jozue 2:9...Rachab. "Vím, že Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe! Všichni...
Jozue 2:16...zdi, takže bydlela na hradbách. "Běžte do hor," řekla jim, " vás pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se...
Soudců 4:9...se mnou, nepůjdu!" "Dobrá, půjdu s tebou," řekla mu na to, "ale ty se svou cestou neproslavíš....
Soudců 4:14...a celé své vojsko k potoku Kíšon. Debora tehdy řekla Barákovi: "Vzhůru! Toto je den, kdy ti Hospodin vydal...
Soudců 4:18...totiž vládl mír. Jael vyšla Siserovi naprotiřekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se."...
Soudců 9:9...si stanovit. Řekly olivě: Kraluj nám! Oliva řekla: To snad mám svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůh...
Soudců 9:13...tedy stromy révě: Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám své víno přestat vydávat, kterým se Bůh...
Soudců 11:36...Hospodinu a nemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou,...
Soudců 13:10...rychle do běhu, aby mu to oznámila. "Honem," řekla mu, "ukázal se mi ten muž, který předtím...
Růt 1:8...se vydala na cestu zpět do judské země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se domů ke svým...
Růt 1:12...odejděte. Jsem stará na vdávání. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, i kdybych se ještě tuto noc...
Růt 1:15...a odešla, ale Rút se stále držela. "Pohleďřekla Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke...
Růt 2:20...Boáz." odpověděla Rút své tchyni. Na to Noemi řekla: "Hospodin mu žehnej! Neodmítl prokázat laskavost...
Růt 3:1...dál se svou tchyní. Její tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov, dcero, abys byla šťastná....
Růt 3:17...všechno, co pro ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke...
Růt 3:18...'" "Počkej, dcero, uvidíš, jak to dopadne," řekla na to Noemi. "Ten muž nepoleví, dokud tu věc ještě...
1. Samuel 1:18...prosila." "Jsi ke své služebnici tak laskav!" řekla Hana, a když odešla, pojedla a smutek z její tváře...
1. Samuel 1:20...syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůh, neboť řekla: "Vyprosila jsem ho od Hospodina." Když se pak Elkána...
1. Samuel 1:22...svůj slib, Hana nešla. " chlapce odkojím," řekla svému muži, "přivedu ho před Hospodina a zůstane tam...
1. Samuel 1:26...porazili a chlapce přivedli k Elímu. "Můj pane," řekla Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane, živ, ...
1. Samuel 4:21... Chlapce pojmenovala Ichabod, Nesláva, neboť řekla: "Sláva opustila Izrael." To kvůli zajetí Boží truhly...
1. Samuel 4:22...Boží truhly a kvůli svému tchánu a manželovi řekla: "Sláva opustila Izrael, Boží truhla je pryč!" Boží...
1. Samuel 19:14...přišli Saulovi poslové, aby Davida zadrželiřekla jim: "Je nemocný." Saul je pak vyslal za Davidem...
1. Samuel 25:19...a dvě stě hrud fíků a naložila to na osly. Potom řekla svým mládencům: "Jděte napřed, jdu za vámi." Svému...
1. Samuel 28:9... koho ti řeknu." "Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na to ta žena. "Vymýtil věštce a duchaře ze země!...
1. Samuel 28:13...jsi podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési...
1. Samuel 28:21...přistoupila k Saulovi a viděla, jak je vyděšenýřekla mu: "Pohleď, tvá služebnice poslechla. Nasadila...
2. Samuel 14:9..." přerušil ji král. Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vina, pane králi, padne na a na můj...
2. Samuel 14:11...ke mně. Pak si na tebe nikdy nedovolí!" Tehdy řekla: "Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu,...
2. Samuel 14:13...zeptala se žena. "Mluv," přivolil. Tehdy mu řekla: "Proč ty sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu? Když...
2. Samuel 14:15...mi ti lidé nahnali strach. Tvá služebnice si řekla: Povím to králi. Co když král prosbě své služky...
2. Samuel 14:17...vyhladit z Božího dědictví. Tvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid. Vždyť pan král...
1. Královská 2:19...králem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a vykročil vstříc,...
1. Královská 2:20...pravici. "Chci požádat o jednu maličkost," řekla. "snad neodmítneš." "Žádej, matko, tebe neodmítnu...
1. Královská 2:21... matko, tebe neodmítnu," odpověděl král. Tehdy řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku...
1. Královská 3:26...sevřelo soucitem nad jejím synem. Ta druhá ale řekla: "Nebude moje ani tvoje. Sekejte!" Král tehdy...
1. Královská 10:6...v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromenařekla mu: "To, co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o...
1. Královská 17:13...sobě a synovi. Sníme to a umřeme." "Neboj se," řekl Eliáš. "Jdi, udělej, cos řekla, ale nejdřív mi z...
1. Královská 21:7...to: ‚Tu vinici ti nedám!'" Jeho žena Jezábel mu řekla: "No tak, jsi přece král Izraele. Vstaň, něco sněz a...
1. Královská 21:15...slyšela, že Nábot byl ukamenován a je mrtevřekla Achabovi: "Vstávej. Tu vinici Nábota Jizreelského,...
2. Královská 4:6...džbány a ona nalévala. Když byly džbány plnéřekla synovi: "Podej mi další." "Další nemáme," řekl a vtom...
2. Královská 4:9...tudy procházel, zastavil u na jídlo. Ta žena řekla svému manželovi: "Podívej se, ten muž, co tudy často...
2. Královská 4:23... "Není přece novoluní ani sobota." "Buď klidný," řekla mu. Osedlala oslici a svému mládenci řekla: "Jen ji...
2. Královská 4:24..." řekla mu. Osedlala oslici a svému mládenci řekla: "Jen ji žeň! Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu...
2. Královská 4:28...to ale zatajil a nic mi o tom neřekl." "Pane," řekla pak ta žena, "chtěla jsem snad od tebe syna? Neříkala...
2. Královská 5:3... která pak sloužila u Námanovy manželky. Jednou řekla své paní: "Kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi,...
2. Královská 6:28...co chceš?" Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla: ‚Dej sem svého syna. Dnes ho sníme a zítra sníme...
1. Letopisů 4:9... Jeho matka ho pojmenovala Jábec, Trápení, neboť řekla: "Porodila jsem ho s trápením." Jábec volal k Bohu...
2. Letopisů 9:5...v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromenařekla mu: "To, co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o...
Ester 7:6...ptal se královny Ester. "Ten zavilý padouch," řekla Ester, "je tenhle zlosyn Haman!" Haman zůstal před...
Ester 8:5... vstane. Ester se postavila před králemřekla: "Ráčí-li mi král prokázat laskavost a uzná-li to...
Job 2:9...střepem. "Ještě se držíš své bezúhonnosti?" řekla mu manželka. "Zlořeč Bohu a zemři!" "Mluvíš jako...
Daniel 5:10...do hodovní síně. " žiješ, králi, navěky!" řekla. "Neděs se tolik a nebuď bledý. Máš ve svém...
Matouš 9:21...trpěla krvácením, a dotkla se cípu jeho rouchaŘekla si totiž: "Jestli se jen dotknu jeho roucha, budu...
Matouš 14:8...přání. Předem navedena svou matkou mu tedy řekla: "Přines mi na téhle míse hlavu Jana Křtitele!" Králi...
Matouš 15:27...chléb dětem a hodit ho psům," odvětil. Ona však řekla: "Ano, Pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých...
Matouš 26:69...na dvoře. Přistoupila k němu jedna služkařekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Galileje." On to...
Matouš 26:71...Zamířil k bráně, ale tam ho uviděla jinářekla ostatním: "Tenhle byl také s tím Ježíšem z Nazaretu."...
Marek 5:28...k němu davem zezadu a dotkla se jeho rouchaŘekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu...
Marek 6:24...: "O co mám žádat?" "O hlavu Jana Křtitele!" řekla matka. A tak hned spěchala za králem a žádala:...
Marek 7:29...stolem jedí zbytky po dětech." "Díky tomu, cos řekla, můžeš jít domů," odvětil na to. "Ten démon z...
Marek 14:67...Petra, jak se ohřívá, podívala se na nějřekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." On to...
Lukáš 1:38...Boha přece není nic nemožné." Marie řekla: "Hle, jsem služebnice Páně. se mi stane podle...
Lukáš 1:46...se naplní, co Hospodin slíbil." Marie na to řekla: " duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu,...
Lukáš 1:60...podle jeho otce, Zachariáš. Jeho matka jim na to řekla: "Ne, bude se jmenovat Jan." Namítli : "Vždyť se...
Lukáš 2:48...rodiče, zhrozili se. "Cos nám to udělal, synu?" řekla mu jeho matka. "Pohleď, tvůj otec a jsme ...
Lukáš 10:40...spoustou práce. Nakonec za ním přišlařekla: "Pane, tebe nezajímá, že sestra nechala všechnu...
Lukáš 11:49...a vy jim stavíte hroby. Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim proroky a apoštoly; některé z nich...
Lukáš 22:56...služka si ho všimla, upřeně se na něj podívalařekla: "Tenhle byl také s ním." On to ale zapřel: " ho...
Jan 2:3... Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: "Nemají víno." "Ženo, co ode chceš?" odpověděl ...
Jan 2:5... " chvíle ještě nepřišla." Jeho matka pak řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám řekne." Stálo tam...
Jan 4:15...k věčnému životu." "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, " nežízním a nemusím sem chodit čerpat."...
Jan 4:17... Ježíš. "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi řekla pravdu, že nemáš muže," řekl Ježíš. "Měla jsi...
Jan 4:18...a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." "Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla...
Jan 4:28...Žena tam nechala svůj džbán, odešla do městařekla lidem: "Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl...
Jan 11:21... "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!" řekla mu Marta. "I teď ale vím, že o cokoli Boha požádáš,...
Jan 11:28... Boží Syn, který přijít na svět." A když to řekla, odešla a tajně zavolala svou sestru Marii: "Mistr je...
Jan 20:2...a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho dali!" Petr...
1. Korintským 12:15...neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla: "Když nejsem ruka, nepatřím do těla," nepatří snad...
Zjevení 6:1... a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým hlasem: "Pojď!" A hle, spatřil jsem bílého...

Slova obsahující řekla: neřekla (2) překladu (5) řekla (128)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |