Řekl

Hledám pøesnì 'řekl'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: říct (6) říci (66) řeknu (47) řeknou (35) řekni (174) řekněte (27) řeknete (19) řekneš (37) řekněme (1) řekneme (16) řekne (57) řekly (10) řeklo (5) řekli (238) řekla (128) řekl (1940) řečeno (28)
Genesis 1:3...byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo...
Genesis 1:6..."noc". Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od...
Genesis 1:9..."nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ...
Genesis 1:11..."moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé...
Genesis 1:14...večer a bylo ráno, den třetí. Bůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly...
Genesis 1:20...večer a bylo ráno, den čtvrtý. Bůh řekl: " se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí...
Genesis 1:22... A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnalřekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také...
Genesis 1:24...večer a bylo ráno, den pátý. Bůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů: různé druhy...
Genesis 1:26...havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!...
Genesis 1:28...a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a...
Genesis 1:29...každým živočichem lezoucím po zemi." Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno...
Genesis 2:18...bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu...
Genesis 2:23...ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostí, tělo z mého...
Genesis 3:1...zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v...
Genesis 3:3... "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete...
Genesis 3:4...ho nedotýkejte, jinak zemřete.'" Na to had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojíte z...
Genesis 3:11...protože jsem nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu...
Genesis 3:13...toho stromu, a tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla,"...
Genesis 3:14...tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším...
Genesis 3:16...On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš...
Genesis 3:17...toužit, on ti však bude poroučet." Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného...
Genesis 3:22...kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná...
Genesis 4:6... se mu zkřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak ...
Genesis 4:8... Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se na...
Genesis 4:10...snad strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země!...
Genesis 4:15...a kdokoli najde, ten zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese sedminásobnou pomstu."...
Genesis 4:23... A Tubal-kainova sestra byla Naama. Lámech řekl svým ženám: "Ado a Cilo, poslouchejte , ženy...
Genesis 5:29... zplodil syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou,...
Genesis 6:3... jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to...
Genesis 6:7...učinil člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a...
Genesis 6:13...Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich...
Genesis 7:1... jak mu Bůh přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem...
Genesis 8:21...oběti. Když Hospodin ucítil příjemnou vůniřekl si v srdci: " nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i...
Genesis 9:1...den." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnalřekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem. z vás ...
Genesis 9:12...potopa, jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s...
Genesis 9:17...a každou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s...
Genesis 9:25...a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedlřekl: "Zlořečený buď Kanaán; je pro své bratry otrokem...
Genesis 9:26... je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude...
Genesis 11:6...věž, kterou lidští synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto...
Genesis 12:1...žil 205 let a zemřel v Cháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a...
Genesis 12:4...dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu,...
Genesis 12:7...Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodinřekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil...
Genesis 12:11...krutý hlad. Cestou, když se blížil k Egyptuřekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena....
Genesis 12:18...si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč...
Genesis 13:8...Kananejci a Perizejci.) Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými...
Genesis 13:14...Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělilřekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi,...
Genesis 14:21...mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale...
Genesis 15:5...vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej venřekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci...
Genesis 15:7...Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnostŘekl mu také: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z...
Genesis 15:13...hluboká, děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v...
Genesis 15:18...ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvyŘekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky po...
Genesis 16:8...při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův andělŘekl: "Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam...
Genesis 16:9..."Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl  řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku."...
Genesis 16:10...a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl  řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že...
Genesis 16:11...tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl  řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael...
Genesis 17:1...devadesát devět let, ukázal se mu Hospodinřekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a...
Genesis 17:9...vlastnictví a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty i tvé budoucí...
Genesis 17:15...lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj nebudeš říkat Saraj, Bojovnice...
Genesis 17:19..."Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a...
Genesis 17:23...ještě téhož dne jim obřezal předkožky, jak mu to řekl Bůh. Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu...
Genesis 18:3...vchodu naproti. Poklonil se k zemiřekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u...
Genesis 18:5...přece ke svému služebníkovi." "Udělej, jak jsi řekl," odpověděli. Abraham odspěchal do stanu za Sárou a...
Genesis 18:6... Abraham odspěchal do stanu za Sárouřekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a...
Genesis 18:10...se ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá...
Genesis 18:15...ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a zamířili...
Genesis 18:17...šel s nimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím snad před Abrahamem, co se chystám udělat?...
Genesis 18:20...Abrahamovi splnil, co mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi...
Genesis 18:23...ještě zůstal před Hospodinem. Přistoupil blížřekl: "Cožpak smeteš s ničemným také spravedlivého? Možná,...
Genesis 18:26...země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát...
Genesis 18:30... " se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen třicet?"...
Genesis 18:31... dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?"...
Genesis 18:32...můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen deset?"...
Genesis 19:2...a šel jim naproti. Poklonil se tváří k zemiřekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu svého...
Genesis 19:7...tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveřeřekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Hle, mám...
Genesis 19:17...ho propustili. Když ho vedli ven, jeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej se a nikde na této rovině...
Genesis 19:18... Uteč do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému služebníku...
Genesis 20:3... V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůhřekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je...
Genesis 20:4...muže!" Abimelech s ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Cožpak mi...
Genesis 20:9...strach. Abimelech si potom zavolal Abrahamařekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě...
Genesis 20:13...poslal, abych putoval daleko od domu mého otceřekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme...
Genesis 20:15...je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku SáruŘekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí."...
Genesis 20:16...je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to...
Genesis 21:1...Abimelechově domě. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru udělal, co slíbil. Sára i přes...
Genesis 21:7... kdo o tom uslyší, se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit...
Genesis 21:12... Šlo přece o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce....
Genesis 21:22...době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto...
Genesis 21:24... jako jsem se zachoval k tobě." Abraham řekl: "To odpřisáhnu." Abraham si tehdy Abimelechovi...
Genesis 21:26...služebníci násilím vzali. Abimelech však řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to...
Genesis 22:2... Zavolal: "Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného...
Genesis 22:5...pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tu s oslem. a chlapec...
Genesis 22:7... můj synu?" odpověděl mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl Izák. "Kde je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si...
Genesis 22:12...jsem," odpověděl. "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej! jsem poznal, že jsi bohabojný...
Genesis 24:2...a Hospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který spravoval...
Genesis 24:5...pro mého syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla následovat do této...
Genesis 24:12...navečer, v době, kdy ženy chodívají pro vodu) a řekl: "Hospodine, Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej...
Genesis 24:17...se zpět. Služebník přispěchal naprotiřekl: "Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se...
Genesis 24:23...pro její ruce, každý o váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v...
Genesis 24:31...dosud stál s velbloudy poblíž pramene. Lában mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku? ...
Genesis 24:33... umyli nohy. Když mu ale nabídli jídlořekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc." "Mluv,"...
Genesis 24:34..." vybídl ho Lában. "Jsem Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl...
Genesis 24:39...manželku pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?' odpověděl...
Genesis 24:42...zproštěn.' Dnes jsem tedy přišel k prameniřekl jsem: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys teď...
Genesis 24:45...mého pána. A vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni, sestoupila...
Genesis 24:51...jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když Abrahamův služebník uslyšel jejich...
Genesis 24:54... a zůstali tam celou noc. Když pak ráno vstaliřekl: "Propusťte k mému pánu." Její bratr a matka však...
Genesis 24:56...dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece dal cestě zdar....
Genesis 25:23...děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin  řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých...
Genesis 25:30...Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného...
Genesis 25:33...prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své...
Genesis 26:2...Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodinřekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v zemi, kterou ti...
Genesis 26:9...ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka zavolalřekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je...
Genesis 26:16...a naplnili hlínou. Abimelech tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od nás! Jsi mnohem mocnější než my." Izák...
Genesis 26:22... a tak ji nazval Rechobot, ProstranstvíŘekl totiž: "Teď nám Hospodin daroval prostor, abychom se...
Genesis 26:24...do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodinřekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť...
Genesis 27:1...neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezauařekl mu: "Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu...
Genesis 27:2..."Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím...
Genesis 27:11...požehnal, než umře." Jákob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem...
Genesis 27:18...svému synu Jákobovi. Přišel ke svému otciřekl: "Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" "...
Genesis 27:20...proto s chutí požehnal." Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak rychle našel zvěř, můj synu?"...
Genesis 27:21...přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi...
Genesis 27:22...ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhlřekl: "Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho,...
Genesis 27:25...můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti...
Genesis 27:32...s chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj...
Genesis 27:38...udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen jedno požehnání, otče? Požehnej mně!...
Genesis 27:41...Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého...
Genesis 28:13...něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodinřekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh...
Genesis 28:15...země. Neopustím , dokud nevykonám, co jsem ti řekl." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je...
Genesis 29:7...dcera Ráchel právě přichází s ovcemi." Na to jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas shánět...
Genesis 29:12...Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal. A když  řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn, běžela...
Genesis 29:14...Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!" Když pak u něj Jákob...
Genesis 29:15...pak u něj Jákob zůstal celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u sloužit...
Genesis 29:18...dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel...
Genesis 29:21...chvíle, protože ji miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ."...
Genesis 30:25...syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila Josefařekl Jákob Lábanovi: "Propusť , se vrátím domů do své...
Genesis 30:31...budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob....
Genesis 30:34...nebude načernalé, počítá za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil...
Genesis 31:3...nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu,...
Genesis 31:5...zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stáduřekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako...
Genesis 31:8... ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za odměnu, co bude skvrnité,' všechen...
Genesis 31:12...‚Jákobe!' A když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,' řekl: ‚Pozvedni oči a pohleď: Všichni berani připouštění ke...
Genesis 31:16...proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na...
Genesis 31:24...noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůhřekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy...
Genesis 31:26...utábořili v gileádských horách.) Lában Jákobovi řekl: "Cos to udělal? Odkradl ses ode a odvedl dcery,...
Genesis 31:29...Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvilřekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!' Takže ty jsi...
Genesis 31:36...Tehdy se Jákob rozhněval a začal Lábana hubovatŘekl mu: "Čím jsem se provinil? Co jsem spáchal, že tak...
Genesis 31:46...vzal kámen a vztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte kamení!" A tak nanosili...
Genesis 31:48...dal stejné jméno hebrejsky, totiž Gal-ed. Lában řekl: "Tato mohyla je ode dneška mým i tvým svědkem." A...
Genesis 31:49... Mohyla svědectví, a také Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin nade mnou i tebou drží...
Genesis 31:51...Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten památný kámen,...
Genesis 32:10... Bože mého otce Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu, a ...
Genesis 32:13...se bojím, že přijde a pobije i matky s dětmiŘekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a...
Genesis 32:17...je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte přede mnou a mezi jednotlivými stády...
Genesis 32:27...se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl: "Pusť , začíná svítat!" "Nepustím , dokud mi...
Genesis 32:29...zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží...
Genesis 32:31...pak to místo nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!"...
Genesis 33:5... Když potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmiřekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti,...
Genesis 33:9...jsem si příznivě naklonit, můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." Jákob...
Genesis 33:12..." A naléhal na něj, Ezau přijal. Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však...
Genesis 33:15... dokud nedojdu ke svému pánu do Seíru." Ezau řekl: "Nechám tedy s tebou některé ze svých lidí." Jákob...
Genesis 34:11...za svou!" Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Uložte...
Genesis 35:1...zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli tam a...
Genesis 35:2...jsi utíkal před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích...
Genesis 35:10...znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít...
Genesis 35:11...Izrael." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z...
Genesis 37:6...vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím víceŘekl jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na...
Genesis 37:13...bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemuřekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu?...
Genesis 37:14...nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v...
Genesis 37:21...Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!" Ruben pokračoval: "Neprolévejme...
Genesis 37:22...zde v pustině, ale nevztahujme na něj ruku!" (To řekl, aby ho před nimi zachránil a vrátil ho jeho otci.) A...
Genesis 38:8...odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou svého bratra. Splň...
Genesis 38:11...odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce,...
Genesis 38:16...zahalenou tvář. Uchýlil se tedy cestou k řekl: "Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je to...
Genesis 38:24...Dokonce je z toho smilstva těhotná!" Juda řekl: "Vyveďte ji ven, je upálena!" ji vedli, když...
Genesis 39:8... Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítlŘekl manželce svého pána: "Když můj pán doma, o nic...
Genesis 40:8...sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi je...
Genesis 40:12... Pak jsem ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny...
Genesis 40:16...vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl výkladřekl Josefovi: "I jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě...
Genesis 41:15...si šaty, přišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem...
Genesis 41:17...příznivou odpověď!" Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu...
Genesis 41:25...mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi...
Genesis 41:28...větrem. Je to sedm let hladu. Jak jsem  řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na...
Genesis 41:41...převyšovat jen trůnem." Potom farao Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji správcem nad celou egyptskou...
Genesis 41:44...nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém...
Genesis 41:51...dal prvorozenému jméno Manases, Zapomnění, neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout na všechno strádání, na...
Genesis 41:52..." Druhému pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh v zemi mého trápení učinil plodným." Když pak...
Genesis 41:55...zem a lid volal k faraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům: "Jděte za Josefem! Udělejte, cokoli...
Genesis 42:1...hlad. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrnířekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem...
Genesis 42:4...vlastního bratra, Jákob s bratry neposlalŘekl si totiž: "Aby se mu snad nepřihodilo něco zlého."...
Genesis 42:9...si pamatoval sny, které o nich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli jste prozkoumat slabiny země!"...
Genesis 42:12... Tvoji služebníci nikdy nebyli špehové!" On však řekl: "Ne! Přišli jste si prohlédnout slabiny země!"...
Genesis 42:14...- ten není." Josef pokračoval: "Jak jsem řekl: Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao...
Genesis 42:18...tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám,...
Genesis 42:33...kanaánské zemi.' Ten muž, pán země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte jednoho z vás...
Genesis 42:38...ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev a zůstal...
Genesis 43:2...Když spotřebovali zrní, které přivezli z Egyptařekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k...
Genesis 43:5... Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael...
Genesis 43:11...dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát. Udělejte tohle:...
Genesis 43:16...Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamínařekl správci svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz...
Genesis 43:17...budou obědvat se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam...
Genesis 43:23...Nevíme, kdo nám to stříbro dal do vaků!" On však řekl: "Buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků...
Genesis 43:27...mu k zemi. Zeptal se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří vašemu starému otci, o němž jste...
Genesis 43:29...bratr, o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!" Nato Josef odspěchal,...
Genesis 43:31... Pak si umyl tvář, vyšel ven a s přemáháním řekl: "Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro něj,...
Genesis 44:2...zaplaceným za zrní." Učinil tedy, jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěni...
Genesis 44:4...propuštěni. Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a ...
Genesis 44:10... zemře a z nás jsou pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to...
Genesis 44:15...dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž...
Genesis 44:16...Nevíte snad, že muž jako dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není se jak omluvit ani...
Genesis 44:17...- my i ten, u něhož se našel ten pohár!" On však řekl: "To bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u...
Genesis 44:21...ho velmi miluje.' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.'...
Genesis 44:23... otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi...
Genesis 44:25...mu slova mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,' odpověděli...
Genesis 44:27...na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva syny....
Genesis 44:32...jsem se za toho chlapce svému otci zaručilŘekl jsem: ‚Nepřivedu-li ho k tobě, za to před tebou...
Genesis 45:3...se to do faraonova paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři...
Genesis 45:4...hrůzou, jak se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl: " jsem...
Genesis 45:17...jeho služebníci byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte svá...
Genesis 45:24...cestu. A když se loučil s odcházejícími bratryřekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak odešli z Egypta a...
Genesis 45:28... tehdy duch jejich otce Jákoba okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho...
Genesis 46:3...jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do Egypta, neboť tam z tebe...
Genesis 46:30...plakal v jeho objetí. Izrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu...
Genesis 46:31...vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát...
Genesis 47:23...své pozemky neprodávali. Josef tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro...
Genesis 47:29...Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefařekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku do mého...
Genesis 47:31..." "Udělám, co říkáš," odpověděl Josef. On však řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhl a Izrael se v...
Genesis 48:3...a posadil se na lůžku. Jákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzu v kanaánské zemi,...
Genesis 48:4...mi ukázal v Luzu v kanaánské zemi, požehnal miřekl mi: ‚Hle, způsobím, aby ses rozplodil a rozmnožil....
Genesis 48:9..."To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, jim požehnám."...
Genesis 48:11...a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle,...
Genesis 48:18...ji přenesl z Efraimovy hlavy na Manasesovu, a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu...
Genesis 48:21...Izrael přednost Efraimovi před Manasesem. Potom řekl Josefovi: "Hle, umírám, ale Bůh bude s vámi a...
Genesis 50:5...uším mou prosbu. Můj otec zavázal přísahouřekl: ‚Hle, umírám. Pochovej v hrobce, kterou jsem...
Genesis 50:19..."Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste...
Genesis 50:24...syna Machíra přijal na svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel...
Exodus 1:9...nastoupil nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a...
Exodus 1:15...dřiny je nemilosrdně nutili. Egyptský král tehdy řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se jmenovala...
Exodus 1:17...báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce naživu. Egyptský...
Exodus 2:13...přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se praliŘekl tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého druha?" Ten...
Exodus 2:22...dal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Po mnoha...
Exodus 3:3...a hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravovánŘekl si tedy: "Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou...
Exodus 3:5...Mojžíši!" "Zde jsem," odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na...
Exodus 3:6...místo, na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a...
Exodus 3:14...zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům...
Exodus 3:15...‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám...
Exodus 3:16...pokolení. Jdi, shromáždi izraelské stařešinyřekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh...
Exodus 4:3...ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpovědělŘekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila...
Exodus 4:6... Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do podpaždí." Vložil si tedy ruku do...
Exodus 4:7...jako sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potom. Mojžíš si tedy znovu vložil ruku do podpaždí...
Exodus 4:13...ústech a budu učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy...
Exodus 4:18...Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetroviřekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta...
Exodus 4:19...mu Jetro. Hospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta, neboť všichni, kdo ti...
Exodus 4:21...vzal také Boží hůl. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď připraven konat před...
Exodus 4:23...Hospodin - Izrael je můj syn, můj prvorozenýŘekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi...
Exodus 4:27...tenkrát nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a...
Exodus 4:28...pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho poslal a jaká všechna znamení mu přikázal...
Exodus 4:30...a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A lid...
Exodus 6:1...vůbec nevysvobozuješ!" Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s faraonem provedu. Donutím ho...
Exodus 6:12...syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele neposlechli - jak by ...
Exodus 6:13...synů Izraele i ohledně egyptského krále faraonaŘekl jim, vyvedou Izraelity z Egypta. A toto jsou...
Exodus 6:26... To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf za houfem...
Exodus 6:28...v Egyptě mluvil k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi...
Exodus 7:1... farao bude poslouchat?" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh...
Exodus 7:8...osmdesát tři. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,'...
Exodus 7:14... neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi...
Exodus 7:19...budou štítit napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou hůl a napřáhne ji k...
Exodus 7:26... co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin:...
Exodus 8:1...polezou žáby!'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k...
Exodus 8:4...se k Hospodinu, i můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid propustím, aby obětovali Hospodinu."...
Exodus 8:6...v Nilu." "Zítra," odpověděl farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh,...
Exodus 8:12... neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do prachu, se po celé...
Exodus 8:16... neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao půjde k vodě, postav se...
Exodus 8:21...a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňte v této zemi!" "To by nebylo vhodné...
Exodus 8:24... našemu Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím vás, abyste obětovali Hospodinu,...
Exodus 9:1...a lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin,...
Exodus 9:5...jediný kus.'" Hospodin určil i dobu, když řekl: "Hospodin to v zemi učiní zítra." A nazítří to...
Exodus 9:8...nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popela z pece a Mojžíš jej...
Exodus 9:13... neposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu:...
Exodus 9:22...i dobytek na poli. Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, se na celou egyptskou zem...
Exodus 10:1...Izraelity nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany...
Exodus 10:8...s Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně ...
Exodus 10:9... svému Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými mladíky i starci, půjdeme se svými...
Exodus 10:12...vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem, na ni přijdou...
Exodus 10:16...se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete se za...
Exodus 10:21...Izraele nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, na celý Egypt padne tma -...
Exodus 10:24...zavolal Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skot. Smíte vzít s sebou i...
Exodus 10:28... a tak je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V...
Exodus 11:1...- se neuvidíme." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom...
Exodus 11:4...dvořanů i v očích lidu. Mojžíš pak faraonovi řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu Egyptem....
Exodus 11:9...od faraona rozpálen hněvem. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých divů v egyptské...
Exodus 12:1... Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro...
Exodus 12:21..." Mojžíš tedy svolal všechny stařešiny Izraeleřekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a...
Exodus 12:31...pryč od mého lidu - vy i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádali!...
Exodus 12:43...budou držet stráž. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o Hodu beránka: Nesmí ho jíst...
Exodus 13:3...z lidí, tak z dobytka, je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z...
Exodus 13:17...zem, ačkoli byla kratší. Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by litovat a...
Exodus 14:15...vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál....
Exodus 14:26...za bojuje proti Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře, se vody vrátí zpět - na...
Exodus 15:9...hromady, v nitru moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu, doženu je, kořist uchvátím, svou...
Exodus 15:26...lidu ustanovení a řád a tam jej vyzkoušelŘekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha,...
Exodus 16:4...umořili hladem!" Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude...
Exodus 16:9...proti nám, ale proti Hospodinu!" Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Řekni celé izraelské obci: ‚Přistupte před...
Exodus 16:15...je to?"). Opravdu nevěděli, co to je. Mojžíš jim řekl: "To je ten chléb, který vám Hospodin dal za pokrm....
Exodus 16:19...nasbíral, kolik potřeboval k jídlu. Mojžíš jim řekl: " si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni...
Exodus 16:23...tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den...
Exodus 16:25...to ani v tom nebyli červi. Tehdy Mojžíš řekl: "Snězte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota;...
Exodus 16:28... ale nic nenašli. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho budete odmítat zachovávat přikázání a...
Exodus 16:32... bílý, a chutnal jako medový koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, je...
Exodus 16:33...jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem many a postav jej před...
Exodus 17:2..."Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?" A...
Exodus 17:5...Za chvíli ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou některé z izraelských...
Exodus 17:9...a bojoval v Refidimu s Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti...
Exodus 17:10...v ruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur zatím...
Exodus 17:14...i jeho lid mečem. Hospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na památku do knihy a vštěpuj Jozuovi, že...
Exodus 17:16...oltář a nazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad Hospodinovým trůnem dosvědčuje...
Exodus 18:3...se jmenoval Geršom, Přistěhovalec, neboť Mojžíš řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Druhý se...
Exodus 18:4..." Druhý se jmenoval Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil před...
Exodus 18:10...je vysvobodil z ruky Egypťanů. Jetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin, jenž vás vysvobodil z ruky...
Exodus 18:14...tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lidřekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid...
Exodus 18:17...Boží ustanovení a pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty i...
Exodus 18:24...svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a...
Exodus 19:8...odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi. Hospodin...
Exodus 19:9...slova lidu Hospodinovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid...
Exodus 19:10...opět vyřídil slova lidu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. si vyperou...
Exodus 19:15...hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šatyŘekl lidu: "Připravte se na třetí den; vyvarujte se...
Exodus 19:21...hory a ten tam vystoupil. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se nepokoušejí proniknout k...
Exodus 19:25...na neobořil." Mojžíš tedy sestoupil k liduřekl jim to. Bůh promluvil všechna tato...
Exodus 20:22...k mračnu, v němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli,...
Exodus 23:13...nabrali dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých úst ani...
Exodus 24:1...jejich bohům, octl by ses v pasti." Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup k Hospodinu. Ty, Áron, Nádab, Abihu...
Exodus 24:3...jedním hlasem: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně...
Exodus 24:7...Vzal také Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní...
Exodus 24:12...Boha. Potom jedli a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné...
Exodus 24:14...a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Stařešinům řekl: "Zůstaňte tu, dokud se k vám nevrátíme. Hle, Áron a...
Exodus 31:12...tak, jak jsem ti přikázal." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Promluv k synům Izraele: Zachovávejte soboty,...
Exodus 32:2...Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté náušnice a...
Exodus 32:9... ten vyvedl z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech ,...
Exodus 32:13...nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili navěky!'" A Hospodin upustil od...
Exodus 32:17...deskách. Když Jozue uslyšel hluk křičícího liduřekl Mojžíšovi: "Z tábora zní hluk boje!" Ten však...
Exodus 32:21...hladinu vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do...
Exodus 32:27...se kolem něj všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si...
Exodus 32:29...padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý...
Exodus 32:30...přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní však vystoupím k...
Exodus 32:34...zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. však přijde den...
Exodus 33:5...nevzal žádnou ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s...
Exodus 33:12...dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošlešŘekl jsi: ‚Znám osobně a našel jsem v tobě zalíbení.'...
Exodus 33:15...půjde s tebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud...
Exodus 33:18...v tobě našel zalíbení a znám osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před...
Exodus 33:21...nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. tudy...
Exodus 34:1...tvář však nikdo nespatří." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a ...
Exodus 34:9...rychle padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj...
Exodus 34:27...v mléce jeho matky." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Tato slova zapiš. Podle těchto slov vstupuji do...
Exodus 35:1... Když Mojžíš shromáždil celou izraelskou obecřekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se...
Exodus 35:4...ze svých příbytků." Mojžíš celé izraelské obci řekl: "Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro...
Exodus 35:30...přikázal udělat. Mojžíš pak synům Izraele řekl: "Pohleďte, Hospodin povolal osobně Becaleela, syna...
Leviticus 8:5...u vchodu do Stanu setkávání, Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy Mojžíš...
Leviticus 8:31...jejich roucha. Tehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu setkávání a tam ho...
Leviticus 9:2...zavolal Árona a jeho syny i stařešiny Izraeleřekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a...
Leviticus 9:6...a postavila se před Hospodina. Tehdy Mojžíš řekl: "Toto nám přikázal Hospodin. Když to vykonáte, ukáže...
Leviticus 9:7... ukáže se vám Hospodinova sláva." Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích...
Leviticus 10:3...je, a tak zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch...
Leviticus 10:4...a Elsafana, syny Uziele, Áronova strýce, a řekl jim: "Přistupte a vyneste své bratrance od svatyně ven...
Leviticus 10:5...v jejich suknicích ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a...
Leviticus 10:6...ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi:...
Leviticus 10:12...a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl: "Vezměte moučnou oběť, která zbyla z Hospodinových...
Leviticus 10:16...na Eleazara a Itamara, Áronovy zbývající syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém místě?...
Leviticus 16:2...přistoupili před Hospodina. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni svému bratru Áronovi, nepřichází kdykoli do...
Leviticus 17:12... ta vykupuje život! Proto jsem synům Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krev. Ani přistěhovalec,...
Leviticus 17:14...ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvora, neboť životem...
Leviticus 20:24...tyto věci, se mi zhnusili. Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy, sám vám ji dám, abyste...
Leviticus 21:1...- jejich krev padne na !" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovým synům: Nikdo z...
Numeri 3:40...22 000 mužů starších jednoho měsíce. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené...
Numeri 7:4...býk). Když je přivedli před Příbytek, Hospodin řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží ke službě...
Numeri 7:11...a položili je před oltář. Hospodin Mojžíšovi řekl: " přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce...
Numeri 9:4...ustanovení a podle všech jeho pravidel." Mojžíš řekl synům Izraele, slaví Hod beránka, a tak za soumraku...
Numeri 10:29...oddílech, když se vydávali na cestu. Mojžíš řekl Chobabovi, synu Midiánce Reuela, svého tchána:...
Numeri 10:31...do své země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a...
Numeri 11:11...velikým hněvem. Mojžíš byl z toho nešťastnýřekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím...
Numeri 11:16...dívat na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z izraelských stařešinů sedmdesát mužů,...
Numeri 11:28... který byl od mládí Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl: "Mojžíši, pane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu...
Numeri 12:4...) Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři...
Numeri 12:6...zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišliřekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok,...
Numeri 12:11...Áron otočil k Miriam a spatřil, že je malomocnářekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za...
Numeri 13:17...je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zemřekl jim: "Jděte vzhůru do Negevu, potom vystupte do hor a...
Numeri 14:11...ve Stanu setkávání Hospodinova sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat?...
Numeri 14:17...prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi laskavý,...
Numeri 14:20...Hospodin odpověděl: "Odpouštím, jak jsi řekl. Avšak, jakože jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje...
Numeri 14:41...k místu, které nám Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč znovu přestupujete Hospodinův rozkaz? Nemůžete...
Numeri 15:35...nebylo jasné, co se s ním stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej celá obec za...
Numeri 15:37... jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po všechna...
Numeri 16:8...příliš, Leviho synové!" Mojžíš tehdy Korachovi řekl: "Dobře poslouchejte, Leviho synové: Je vám to málo,...
Numeri 16:15...oči? Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi rozlítilřekl Hospodinu: "Nevšímej si jejich obětí! Ani jediného...
Numeri 16:16...jedinému z nich jsem neublížil!" Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před...
Numeri 16:26...šli za ním. "Odvraťte se od stanů těch ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co jim patří, abyste...
Numeri 16:28...se svými ženami, syny i malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že Hospodin poslal činit všechny...
Numeri 17:11...zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do žhavé uhlí z...
Numeri 17:12...rána!" Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel doprostřed shromáždění (a hle, v lidu ...
Numeri 17:25...je prohlédli a každý si vzal svou hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před Truhlu svědectví, ...
Numeri 18:1...umírá! To snad vymřeme do posledního?" Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým tvým...
Numeri 18:20... pro tebe i pro tvé potomstvo." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné dědictví;...
Numeri 18:24...jako příspěvek Hospodinu. To proto jsem o nich řekl: Nebudou mít dědictví mezi syny Izraele." Hospodin...
Numeri 20:10...s Áronem pak svolal shromáždění před skáluŘekl jim: "Nuže, slyšte, vy buřiči - máme vám z této skály...
Numeri 20:12...jejich dobytek. Hospodin ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi nevěřili a neprokázali před syny...
Numeri 20:18...nalevo, dokud nepřejdeme tvé území." Edom však řekl: "Neprojdeš mou zem. Jinak proti tobě vytáhnu s...
Numeri 20:20...o nic víc, chceme jen pěšky projít." Edom však řekl: "Neprojdeš!" a vytáhl proti nim s velikým a mocným...
Numeri 20:23...k hoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen ke...
Numeri 21:8...hadů!" A tak se Mojžíš za lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si jedovatého hada a připevni ho na...
Numeri 21:16...táhli do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu." Tehdy...
Numeri 21:34...a utkal se s nimi u Edrei. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do tvých rukou s celým...
Numeri 22:4... děsil se; z toho lidu ho jímala hrůza. Proto řekl midiánským stařešinům: "Ten dav teď spase všechno...
Numeri 22:8...k Balaámovi, vyřídili mu Balákova slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď...
Numeri 22:9...zůstali u Balaáma. Bůh přišel k Balaámoviřekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl:...
Numeri 22:12...budu moci bojovat a vyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl: "Nechoď s nimi. Neproklínej ten lid, neboť je...
Numeri 22:13... neboť je požehnaný!" Balaám tedy ráno vstalřekl Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své země....
Numeri 22:20..." V noci pak Hospodin přišel k Balaámoviřekl mu: "Když ti muži přišli pozvat, vstaň a jdi s nimi...
Numeri 22:32... poklonil se a padl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hle, to ...
Numeri 22:35... vrátím se domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu."...
Numeri 23:1...byl vidět zadní voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a...
Numeri 23:2...býků a sedm beranů." Balák učinil, jak Balaám řekl, a obětoval s Balaámem na každém oltáři býka a berana....
Numeri 23:3...na každém oltáři býka a berana. Balaám Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti, zatím půjdu opodál....
Numeri 23:4...tak odešel sám. Bůh se s ním setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm oltářů a na každém jsem obětoval...
Numeri 23:5..." Hospodin vložil Balaámovi do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k...
Numeri 23:7...přivedl Balák, z východních hor král moábskýŘekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba, pojď a spílej Izraeli!'...
Numeri 23:11... kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys nepřátele...
Numeri 23:15...obětoval býka a berana. Balaám pak Balákovi řekl: "Postůj zde u své zápalné oběti. zatím půjdu tam,...
Numeri 23:16...s Balámem setkal a vložil mu do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k...
Numeri 23:25...skolených než vypije!" Balák na to Balaámovi řekl: "Když ho nezatracuješ, aspoň mu nežehnej!" Balaám...
Numeri 23:29... čnícího nad pustinou. Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a...
Numeri 23:30...býků a sedm beranů." Balák udělal, co mu Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býka a berana. Balaám...
Numeri 24:10...proti Balaámovi vybuchl hněvem. Spráskl ruceřekl mu: "Pozval jsem , abys nepřátele zatratil, a hle...
Numeri 25:4...Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a veřejně je...
Numeri 25:5...planoucí hněv odvrátil od Izraele." Mojžíš pak řekl izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty,...
Numeri 26:1...rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona: "Sečtěte...
Numeri 26:65...Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich nikdo...
Numeri 27:6...případ přednesl Hospodinu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Celofchadovy dcery mluví správně. Bezodkladně jim...
Numeri 27:12...Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup na toto pohoří Abarim a pohleď na zem, kterou...
Numeri 27:18...jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je muž, ve kterém přebývá Duch....
Numeri 30:1...kromě svých slibů a dobrovolných darů." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázal....
Numeri 31:3...pomstu synů Izraele nad Midiánci." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k boji. ...
Numeri 31:21...i každý předmět ze dřeva." Kněz Eleazar pak řekl bojovníkům, kteří byli v bitvě: "Toto je ustanovení...
Numeri 31:25...potom se vrátíte do tábora." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Spolu s knězem Eleazarem a s rodovými náčelníky obce...
Numeri 32:29... a náčelníkům izraelských pokolení. Mojžíš jim řekl: "Pokud s vámi Gádovi a Rubenovi synové přejdou Jordán...
Numeri 32:31...kanaánské zemi." Gádovi a Rubenovi synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům řekl:...
Deuteronomium 1:5...zemi v Zajordání vysvětlovat tento ZákonŘekl: Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto:...
Deuteronomium 1:9...jim a po nich jejich semeni." Tenkrát jsem vám řekl: "Nemohu vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůh, vás...
Deuteronomium 1:20... jsme dorazili do Kádeš-barné. Tehdy jsem vám řekl: "Přišli jste k pohoří Emorejců - Hospodin, náš Bůh...
Deuteronomium 1:21...a obsaď ji, jak ti Hospodin, Bůh tvých otcůřekl. Neboj se a nestrachuj." Vy všichni jste však ke mně...
Deuteronomium 1:37..." Kvůli vám se Hospodin rozzlobil i na mneŘekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti...
Deuteronomium 1:43...vašem středu. Jinak vás vaši nepřátelé porazí." Řekl jsem vám to, ale neposlechli jste. Vzepřeli jste se...
Deuteronomium 2:1...na poušť směrem k Rudému moři, jak mi Hospodin řekl, a dlouhou dobu jsme obcházeli pohoří Seír. Hospodin...
Deuteronomium 2:2...dobu jsme obcházeli pohoří Seír. Hospodin mi řekl: " jste to pohoří obcházeli dost dlouho; obraťte se...
Deuteronomium 2:9...se cestou přes moábskou poušť. Hospodin mi řekl: "Neútoč na Moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi ti...
Deuteronomium 2:17...z lidu do posledního vymřeli. Hospodin mi řekl: "Dnes procházíš moábským územím u města...
Deuteronomium 2:31...do tvé ruky, jak je tomu dodnes. Hospodin mi řekl: "Pohleď, to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem....
Deuteronomium 3:2...svým lidem vytáhl do boje u Edrei. Hospodin mi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s...
Deuteronomium 3:26...vám hněval, a tak nevyslyšel. "To stačí!" řekl mi. " o tom se mnou nemluv. Vystup na vrchol Pisgy a...
Deuteronomium 4:10...Hospodinem, svým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid. Chci, slyší slova a učí se...
Deuteronomium 5:1...pod úbočím Pisgy. Mojžíš svolal celý Izraelřekl jim: Slyš, Izraeli, pravidla a zákony, které vám dnes...
Deuteronomium 5:5...toho ohně a nechtěli jste vystoupit na horu.) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta...
Deuteronomium 5:22...k celému vašemu shromáždění na oné hořeŘekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a mračna a...
Deuteronomium 5:28...takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slovařekl mi: "Slyšel jsem slova, která ti tento lid řekl. Dobře...
Deuteronomium 6:3...mlékem a medem se mocně rozmnožíte, jak ti to řekl Hospodin, Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli: Hospodin je...
Deuteronomium 6:19...ji a zaženeš všechny své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin. se v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co...
Deuteronomium 9:3...je vyženeš a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin řekl. je však Hospodin, tvůj Bůh, před tebou zažene,...
Deuteronomium 9:12...kamenné desky - desky smlouvy. Potom mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z...
Deuteronomium 9:13...přikázal: odlili si modlu!" Hospodin mi tehdy řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech ,...
Deuteronomium 9:25...jsem před ním čtyřicet dní a čtyřicet nocí, když řekl, že vás vyhladí. A takto jsem se modlil k Hospodinu:...
Deuteronomium 10:1...mocí a vztaženou paží!" Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly ty první, a...
Deuteronomium 10:11...vyslyšel a svolil, že nezahubí. Hospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu. vejdou a...
Deuteronomium 17:16...do Egypta pro další koně. Hospodin vám přece řekl: "Touto cestou se nikdy nevrátíte." nemá mnoho...
Deuteronomium 18:17...veliký oheň - jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich bratrů jim...
Deuteronomium 28:68...Egypta! S naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem ti řekl, že ji nikdy nespatříš. Tam se budete prodávat svým...
Deuteronomium 29:1...uzavřel na Orébu. Mojžíš svolal celý Izraelřekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin...
Deuteronomium 31:2...Mojžíš domluvil tato slova všemu Izraeliřekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále vycházet a...
Deuteronomium 31:3...národy, abyste obsadili jejich zem. Jak Hospodin řekl, půjde před vámi Jozue. Hospodin s nimi naloží, jako...
Deuteronomium 31:7...zavolal Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem...
Deuteronomium 31:14... kterou jdete obsadit." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrti. Zavolej Jozuu a...
Deuteronomium 31:16...nad vchodem do Stanu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak...
Deuteronomium 32:20...Odmítl je, na své syny a dcery dostal zlostŘekl: "Svou tvář před nimi ukryji a uvidím, jak dopadnou!...
Deuteronomium 32:46...domluvil všechna tato slova celému Izraeliřekl jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem vás dnes varoval,...
Deuteronomium 33:2...muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům IzraeleŘekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako když...
Deuteronomium 33:7...nevymře, jeho mužů jen hrstka je!" O Judovi řekl: "Vyslýchej, Hospodine, hlas Judův, k jeho lidu jej...
Deuteronomium 33:8...rukou, proti nepřátelům mu pomáhej." O Levim řekl: "Kéž tvé urim a tumim, Hospodine, připadne muži tobě...
Deuteronomium 33:9...ses s ním u vod sváru v Meribě. O otci i matce řekl: ‚Nehledím na !' Na vlastní bratry nebral zřetel a...
Deuteronomium 33:12...jeho nepřátelé nikdy nevstali!" O Benjamínovi řekl: "Hospodinův miláček to je - kéž zůstává u něj v...
Deuteronomium 33:13...den, vždyť odpočívá v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho zemi žehná Hospodin nejlepší rosou z nebe...
Deuteronomium 33:18... takové tisíce Manasesovy!" O Zabulonovi řekl: "Raduj se, Zabulone, kdykoli vycházíš, a ty, Isachare...
Deuteronomium 33:20...bohatství, z pokladů v písku ukrytých." O Gádovi řekl: "Požehnán buď Ten, jenž Gáda rozšiřuje! Gád se uložil...
Deuteronomium 33:22... jeho rozhodnutí pro celý Izrael." O Danovi řekl: "Dan je mladý lev, z Bášanu vyskakuje!" O Neftalímovi...
Deuteronomium 33:23...je mladý lev, z Bášanu vyskakuje!" O Neftalímovi řekl: "Přízní jsi nasycen, Neftalíme, požehnání Hospodinova...
Deuteronomium 33:24...pln, jezero i s jižní stranou opanuj!" O Ašerovi řekl: "Nad jiné syny požehnán je Ašer, mezi bratry je...
Deuteronomium 34:4...Palmového města Jericha po Coar. Hospodin mu řekl: "Toto je zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil...
Deuteronomium 34:5...Hospodinův služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin řekl. Pochoval jej v moábské zemi, v roklině naproti...
Jozue 1:12... Gádovu a polovině Manasesova kmene Jozue řekl: "Pamatujte na to, co vám přikázal Hospodinův...
Jozue 3:5...tou cestou jste nikdy předtím nešli." Jozue lidu řekl: "Posvěťte se, neboť zítra mezi vámi Hospodin učiní...
Jozue 3:6...vámi Hospodin učiní podivuhodné věci." Potom řekl kněžím: "Vezměte Truhlu smlouvy a jděte před lidem."...
Jozue 3:7...Truhlu smlouvy a šli před lidem. Hospodin tehdy řekl Jozuovi: "Dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele...
Jozue 3:9...vod, zastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy řekl synům Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova Hospodina,...
Jozue 4:5...ze synů Izraele, po jednom z každého kmene, a řekl jim: "Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodina,...
Jozue 4:15...měli v úctě Mojžíše po celý jeho život. Hospodin řekl Jozuovi: "Přikaž kněžím nesoucím Truhlu svědectví, ...
Jozue 4:21...které vzali z Jordánu, vztyčil Jozue v Gilgaluřekl synům Izraele: " se vaše děti v budoucnu zeptají...
Jozue 5:2...před syny Izraele ztratili odvahu. V době řekl Hospodin Jozuovi: "Vyrob si kamenné nože a znovu obřež...
Jozue 5:9... dokud se nezotavili. Hospodin tehdy Jozuovi řekl: "Dnešního dne jsem z vás odvalil egyptskou pohanu." A...
Jozue 5:15...se. Vůdce Hospodinova vojska na to Jozuovi řekl: "Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je...
Jozue 6:2...nevycházel ani nevcházel. Hospodin ale Jozuovi řekl: "Pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i...
Jozue 6:6...bude." Jozue, syn Nunův, tedy zavolal knězeřekl jim: "Vezměte Truhlu smlouvy a sedm kněží před...
Jozue 6:7...nosí sedm trub z beraních rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a obcházejte město. Ozbrojenci jdou před...
Jozue 6:8...jdou před Hospodinovou truhlou." Když to Jozue řekl lidu, sedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm trub z...
Jozue 6:16...posedmé a kněží zatroubili na trouby, Jozue řekl lidu: "Křičte! Hospodin vám dal to město! to město...
Jozue 6:22...mužům, kteří byli v zemi na výzvědách, ale Jozue řekl: "Jděte do domu nevěstky a vyveďte ji odtud i se...
Jozue 7:2...Aj (jež leží u Bet-avenu východně od Bet-elu) a řekl jim, jdou prozkoumat tu zem. Muži tedy šli a...
Jozue 7:7...si na hlavu prach. "Ach, Pane můj, Hospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán?...
Jozue 7:19... syna Zerachova z pokolení Juda. "Synu můj," řekl Jozue Achanovi, "vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izraele,...
Jozue 8:1...Emek-achor, Rokle neštěstí. Poté Hospodin řekl Jozuovi: "Neboj se a nestrachuj. Vezmi s sebou všechen...
Jozue 8:18...otevřené a pronásledovali Izrael. Tehdy Hospodin řekl Jozuovi: "Napřáhni šavli, kterou máš v ruce, proti Aji...
Jozue 9:22...vody pro celou obec. Jozue si je potom zavolalřekl jim: "Jak to, že jste nás podvedli?! Tvrdili jste:...
Jozue 10:8...lid i všichni udatní hrdinové. Hospodin Jozuovi řekl: "Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou....
Jozue 10:12...Izraele vydal Emorejce, Jozue před zraky Izraele řekl: "Slunce, zastav se v Gibeonu! Ty, měsíci, v údolí...
Jozue 10:22...synům Izraele neodvážil ani ozvat. Potom Jozue řekl: "Odkryjte ústí jeskyně a přiveďte z těch pět králů...
Jozue 10:25...tedy a stoupali jim na šíje. Jozue jim řekl: "Nebojte se a nestrachujte, buďte silní a stateční....
Jozue 11:6...vod, aby vedli válku proti Izraeli. Hospodin ale řekl Jozuovi: "Neboj se jich. Způsobím, že zítra touto...
Jozue 11:9... nikdo nepřežil. Jozue s nimi naložil, jak mu řekl Hospodin: ochromil jim koně a jejich vozy spálil. V tu...
Jozue 11:23... Tak Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal Izraeli za dědictví...
Jozue 13:1...byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl: "Jsi starý a sešlý věkem, ale ještě je velmi mnoho...
Jozue 14:10...tomu čtyřicet pět let od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, dnes tu...
Jozue 14:12...Hospodin se mnou, vyženu je, jak Hospodin řekl." Jozue tedy Kálebovi, synu Jefunovu, požehnal a dal...
Jozue 15:16...(dříve nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za...
Jozue 17:15... doposud žehnal." "Když jste tak početný lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do lesů. Vykácejte si místo...
Jozue 17:17...na to Efraimovi a Manasesovi z Josefova domu řekl: "Jste početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám...
Jozue 18:3...svého dědictví. Jozue proto synům Izraele řekl: "Jak dlouho ještě budete otálet, než obsadíte zem,...
Jozue 21:45... Ze všech těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele, ani jediné neselhalo; vše se splnilo. ...
Jozue 22:2...Ruben, Gád a polovinu pokolení Manasesřekl jim: "Dodrželi jste vše, co vám přikázal Hospodinův...
Jozue 22:8... Když je Jozue posílal domů, požehnal jimřekl: "Vraťte se domů s velikým bohatstvím, s velkým...
Jozue 23:2...s jeho stařešiny, náčelníky, soudci i správciřekl jim: "Jsem stařec pokročilého věku. Sami jste...
Jozue 23:5...a vypudí a vy obsadíte jejich zem, jak vám to řekl Hospodin, váš Bůh. Buďte velmi silní, abyste pečlivě...
Jozue 23:14...i duší, že ze všech těch dobrých slov, která vám řekl Hospodin, váš Bůh, ani jediné neselhalo. Všechna se...
Jozue 23:15...jako se vám splnilo každé dobré slovo, které vám řekl Hospodin, váš Bůh, právě tak na vás Hospodin přivede...
Jozue 24:19...Hospodinu - vždyť on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý...
Jozue 24:22...lid Jozuovi. "Sami před sebou jste svědkové," řekl na to Jozue lidu, "že jste si zvolili Hospodina,...
Jozue 24:27...svatyni. "Hle, tento kámen nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel všechna slova, která...
Soudců 1:3...Hle, dal jsem mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi do našeho...
Soudců 1:7...mu palce na rukou i na nohou. Adoni-bezek tehdy řekl: "Sedmdesát králů s usekanými palci na rukou i na...
Soudců 1:12...(dříve nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za...
Soudců 2:1... kterou jsem s přísahou zaslíbil vašim otcůmŘekl jsem: ‚Svou smlouvu s vámi nikdy nezruším. Nesmíte ale...
Soudců 2:3...Co jste to provedli? Proto jsem také řekl: ‚Nevyženu je před vámi, ale budou vám trním v bocích...
Soudců 2:15...nim a byli poraženi, přesně jak to Hospodin řekl a jak jim odpřisáhl. Přišlo na veliké soužení....
Soudců 2:20... Hospodin proto vzplanul proti Izrael hněvemřekl: "Tento národ porušil mou smlouvu, kterou jsem vydal...
Soudců 3:19...zpět. "Mám pro tebe, králi, něco tajného," řekl. "Tiše!" zavelel král, načež se všichni kolemstojící...
Soudců 3:20...svého střešního pokoje. Ehud k němu přistoupilřekl: "Mám pro tebe Boží slovo!" Král se zvedl z křesla a...
Soudců 4:20...a přikryla ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl ještě, "a kdyby někdo přišel a vyptával se :...
Soudců 6:8... poslal k nim Hospodin jednoho proroka. Ten jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem vás vyvedl...
Soudců 6:10...vámi a jejich zemi jsem dal vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy...
Soudců 6:12...nevšimli. Hospodinův anděl se mu ukázalřekl mu: "Hospodin s tebou, udatný hrdino!" Gedeon mu...
Soudců 6:16...tebou, takže pobiješ Midiánce do posledního," řekl mu na to Hospodin. "V tom případě mi prokaž laskavost...
Soudců 6:20...dub a položil to před něj. Hospodinův anděl mu řekl: "Vezmi maso a chleby a polož je zde na skálu. Vývar...
Soudců 6:23...v tvář uviděl Hospodinova anděla!" "Buď klidný," řekl mu Hospodin. "Neboj se, nezemřeš." Gedeon tam proto...
Soudců 6:25...v abiezerské Ofře dodnes. noci mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze stáda svého otce, toho druhého býka,...
Soudců 6:27...ze svých služebníků a udělal, jak mu Hospodin řekl. Kvůli strachu z rodiny i kvůli lidem z města to ovšem...
Soudců 6:36...opravdu skrze zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno. Bude-li rosa...
Soudců 6:37... poznám, že skrze zachráníš Izrael, jak jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal,...
Soudců 6:39...z něj rosu - plnou číši vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě jednou promluvím....
Soudců 7:2...od nich, v údolí pod vrchem More. Hospodin řekl Gedeonovi: "Máš příliš velké vojsko. Nemohu jim vydat...
Soudců 7:4...mužů se tehdy vrátilo a 10 000 zůstalo. Hospodin řekl Gedeonovi: "Vojsko je stále příliš velké. Zaveď je...
Soudců 7:5...tedy vojsko dolů k vodě. Tam Hospodin Gedeonovi řekl: "Všechny, kdo chlemtají vodu jako pes, odděl od těch,...
Soudců 7:7...a všichni ostatní si k pití klekli. Hospodin řekl Gedeonovi: "S těmi třemi sty muži, kteří chlemtali,...
Soudců 7:9...tábor ležel dole v údolí. noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho...
Soudců 8:5... Protože byli vyčerpáni pronásledovánímřekl obyvatelům Sukotu: "Prosím, dejte mým mužům nějaké...
Soudců 8:9...jako předtím Sukotští. Gedeon proto Penuelským řekl: " se vrátím jako vítěz, zbořím tuhle věž!" Zebach a...
Soudců 8:15... Když potom Gedeon přišel k sukotským mužůmřekl: "Tady je Zebach a Calmuna, kvůli kterým jste se mi...
Soudců 8:20...je nechali naživu, nezabil bych vás!" Načež řekl Jeterovi, svému prvorozenému: "Pojď, zabij je!" On ale...
Soudců 9:1...přišel bydlet k bratrům své matky v Šechemuřekl jim i celému příbuzenstvu své matky: "Zeptejte se...
Soudců 9:11...tedy stromy fíku: Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám své plody přestat vydávat, jež vynikají v...
Soudců 9:29...tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavilŘekl bych mu: ‚Abimelechu, sbírej si armádu! Pojď se bít!'"...
Soudců 9:36...se svými muži ze zálohy. Když je Gaal uvidělřekl Zebulovi: "Podívej, z hřebenů hor sestupuje vojsko!"...
Soudců 9:38...houf se blíží od Věšteckého dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je...
Soudců 9:48...usekl ze stromu větev, naložil si ji na ramenořekl svým mužům: "Viděli jste, co dělám? Rychle to udělejte...
Soudců 11:19...králi Sichonovi sídlícímu v Chešbonu. Izrael mu řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí k nám domů.'...
Soudců 11:38...družkami plakat nad mým panenstvím." "Jdi," řekl a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými...
Soudců 12:6...Když odpověděl: "Nejsem," vyzvali ho: "Tak řekni: Šibolet." Když ale řekl: Sibolet (protože to neuměl...
Soudců 13:3...děti. ženě se ukázal Hospodinův andělřekl : "Hle, byla jsi neplodná a bezdětná, ale počneš a...
Soudců 13:12...s mou ženou?" "Ano," odpověděl. Manoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho...
Soudců 13:13..." se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem  řekl: neokusí nic pocházejícího z vinné révy, nepije...
Soudců 13:15... přikázal." Manoach na to Hospodinovu andělu řekl: "Prosím, rádi bychom tu zdrželi a připravili kůzle...
Soudců 13:22... že to byl Hospodinův anděl. "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás...
Soudců 14:12...mu dělali společnost. "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny...
Soudců 14:16..." "Neprozradil jsem ji ani svému otci a matce," řekl na to, "a tobě ji mám prozradit?" Ona však na něj...
Soudců 15:1...a nesl kůzle. "Jdu za svou ženou do ložnice," řekl. Její otec ho tam ale nepustil: "Myslel jsem, že se ti...
Soudců 15:7...ženu i s jejím otcem upálili. "Tak vy takhle?" řekl na to Samson. "Teď tedy nepřestanu, dokud se vám...
Soudců 15:16... popadl ji a pobil s tisíc mužů. Samson tehdy řekl: "Čelistí osla oslům jsem čelil, čelistí osla tisíc...
Soudců 16:7...Čím bys mohl být spoután a zkrocen?" Samson  řekl: "Kdyby spoutali sedmi novými tětivami, které ještě...
Soudců 16:11...Teď mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby pevně spoutali novými provazy,...
Soudců 16:13...jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl tedy: "Kdybys těch sedm copů, co mám na hlavě,...
Soudců 16:20...Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánkuřekl si: "Z toho se dostanu jako tolikrát; setřesu to ze...
Soudců 17:2...horách byl jeden muž jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set...
Soudců 17:10...si místo k bydlení," on na to. "Zůstaň u ," řekl mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset šekelů...
Soudců 18:6... zda bude naše cesta úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl jim ten kněz. "Nad vaší cestou bdí Hospodin." A tak...
Soudců 19:5...a zeť se zvedal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Posilni se trochou jídla, než půjdete." A tak se...
Soudců 19:6...a oba spolu jedli a pili. Potom mu dívčin otec řekl: "Prosím, laskavě tu ještě přespi a pohov si." On ...
Soudců 19:8...dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Prosím, pořádně se posilni." A než oba pojedli,...
Soudců 19:9...půjdou. Dívčin otec, jeho tchán, mu ale řekl: "Podívej se, den se chýlí k večeru. Zůstaňte...
Soudců 19:11... bylo dost pozdě. Mládenec proto svému pánu řekl: "Pojď, prosím, odbočme do toho jebusejského města a...
Soudců 19:20...provází. Nic víc nepotřebujeme." "Buď vítán," řekl mu stařík. "Postarám se o všechno, co potřebuješ. Jen...
Soudců 19:28...leží u dveří domu s rukama na prahu. "Vstávej," řekl , "jdeme." Žádná odpověď. Naložil ji tedy na osla,...
Soudců 20:18...boje proti Benjamíncům jako první?" Hospodin jim řekl: "První bude Juda." Izraelci tedy ráno vstali a...
Růt 2:6... který měl na starosti žence. Služebník mu řekl: "To je ta mladá Moábka, která přišla s Noemi z...
Růt 2:14...k tvým služebným." Když pak přišel čas k jídluřekl Boáz: "Pojď sem, vezmi si chleba a namáčej si...
Růt 2:21...blízkých příbuzných." Moábka Rút vyprávěla dál: "Řekl mi dokonce: ‚Drž se mých služebníků, dokud nesklidí...
Růt 3:10...jsi náš příbuzný." "Hospodin ti žehnej, dcero," řekl na to. "Teď jsi projevila ještě větší oddanost než...
Růt 3:14...mohl rozeznat druhého, ale vstala, protože Boáz řekl: " se nikdo nedozví, že na mlat přišla žena." Řekl...
Růt 3:15..." se nikdo nedozví, že na mlat přišla žena." Řekl také: "Nastav pláštěnku a podrž ji." A když ji...
Růt 4:1...onen příbuzný, o kterém předtím mluvil. Boáz mu řekl: "Pojď sem, příteli, posaď se." A tak přišel a posadil...
Růt 4:2... Potom Boáz pozval deset z městských stařešinůřekl: "Posaďte se tu." A když se posadili, pověděl tomu...
Růt 4:4...pole, který patřil našemu bratru ElimelechoviŘekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho...
Růt 4:6... který ponese jeho jméno." Načež ten příbuzný řekl: "Tak to ho vykoupit nemohu - vždyť bych ohrozil...
Růt 4:8...dávalo svědectví.) Ten příbuzný tedy Boázovi řekl: "Pořiď si ho sám," a zul si sandál. Boáz tehdy před...
1. Samuel 1:8...a nemohla ani jíst. Její muž Elkána  řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč si to tak bereš...
1. Samuel 1:14...slyšet, Elí si myslel, že je opilá. Proto Elí řekl: "Jak dlouho tu budeš opilá? Prober se!" Hana mu ale...
1. Samuel 1:17...velikého zármutku a rozrušení." "Jdi v pokoji," řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho...
1. Samuel 1:23...a zůstane tam navždy." "Dělej, jak myslíš," řekl na to Elkána. "Zůstaň tu, než ho odkojíš, a kéž...
1. Samuel 2:27... tak i lidem. Za Elím přišel Boží mužřekl mu: "Tak praví Hospodin: Cožpak jsem se neukázal rodu...
1. Samuel 2:30...Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Anořekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v ...
1. Samuel 3:5...Samuel a rozběhl se za Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem ...
1. Samuel 3:6...tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. "Nevolal jsem , synu," odpověděl Elí. "Jdi zase...
1. Samuel 3:8...tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. Tehdy Elí pochopil, že chlapce volá Hospodin....
1. Samuel 3:9... že chlapce volá Hospodin. Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine;...
1. Samuel 3:11...služebník poslouchá." Tehdy Hospodin Samuelovi řekl: "Hle, chystám se v Izraeli udělat věc, která nikomu,...
1. Samuel 3:17...synu můj!" "Tady jsem," odpověděl Samuel. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. ...
1. Samuel 3:18...pověděl a nezatajil mu vůbec nic. Elí na to řekl: "On je Hospodin; učiní, co se mu zlíbí." Samuel...
1. Samuel 4:16...jdu z bitvy, vlastně jsem z dnešní bitvy utekl," řekl ten muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se Elí....
1. Samuel 7:12...Micpu a Šen a nazval ho Eben-ezer, Kámen pomociŘekl totiž: " sem nám pomohl Hospodin." Filištíni tedy...
1. Samuel 8:7...Modlil se proto k Hospodinu a Hospodin Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli...
1. Samuel 8:11...je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu dělali vozataje a jezdce a...
1. Samuel 8:22..."ustanov jim krále." Samuel pak Izraelcům řekl: "Vraťte se všichni domů." Byl jeden muž z Benjamína,...
1. Samuel 9:3...Kíšovi se jednou zatoulaly oslice. Kíš proto řekl svému synu Saulovi: "Vezmi s sebou jednoho mládence a...
1. Samuel 9:5...nic nenašli. Když dorazili do kraje Cufřekl Saul mládenci, kterého měl s sebou: "Pojďme se vrátit,...
1. Samuel 9:7...nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když za ním půjdeme?...
1. Samuel 9:10...prorok byl tehdy nazýván vidoucí.) "Dobrá," řekl Saul svému mládenci, "pojďme tedy." A tak šli do města...
1. Samuel 9:17...promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány...
1. Samuel 9:23...mezi pozvanými, kterých bylo asi třicet. Samuel řekl kuchaři: "Přines tu porci, kterou jsem ti dal; tu, o...
1. Samuel 9:24...ji před Saula. "To bylo připraveno pro tebe," řekl Samuel. "Přijmi to a jez. Pro tuto chvíli, právě pro...
1. Samuel 9:27... Když se blížili k okraji města, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed." Když odešel, řekl mu:...
1. Samuel 10:1...s olejem, vylil mu ji na hlavu a políbil ho. Pak řekl: "Hospodin právě pomazal za vůdce nad jeho...
1. Samuel 10:12... i Saul patří k prorokům?" Jeden místní k tomu řekl: "A koho mají za otce?" Tak vzniklo přísloví: To i...
1. Samuel 10:15..." odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc. "Ujistil nás, že se oslice...
1. Samuel 10:16...že se oslice našly," odvětil Saul. To, co Samuel řekl ohledně kralování, mu ale neprozradil. Samuel potom...
1. Samuel 10:18...svolal lid k Hospodinu do Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem přivedl...
1. Samuel 10:24...ostatní. "Vidíte, koho vám Hospodin vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu mu není rovného." Nato...
1. Samuel 11:12...z nich nezůstali ani dva pospolu. Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat...
1. Samuel 11:14...přece Izraeli daroval vítězství." Samuel nato řekl lidu: "Pojďme teď do Gilgalu a potvrdíme tam...
1. Samuel 12:5...ani jsi od nikoho nic nevzal." Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je před vámi svědkem a také jeho pomazaný...
1. Samuel 12:6...a Árona a který vyvedl vaše otce z Egypta," řekl na to Samuel lidu. "Teď předstupte, abych se s vámi...
1. Samuel 12:19...k Hospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi. "Ke všem svým hříchům jsme...
1. Samuel 13:9...a Saulovo vojsko se začínalo rozprchávat. Proto řekl: "Přineste ke mně oběť zápalnou i pokojnou." A...
1. Samuel 13:11...vykročil naproti, aby ho přivítal. Samuel mu ale řekl: "Cos to udělal?" Saul odpověděl: "Když jsem viděl, že...
1. Samuel 13:12...nejdeš a že se Filištíni shromažďují v Michmasuřekl jsem si: Filištíni teď v Gilgalu přepadnou, a ...
1. Samuel 14:1...zatím přesunula k průsmyku Michmas. Jednoho dne řekl Saulův syn Jonatan svému zbrojnošovi: "Pojď,...
1. Samuel 14:6...severu proti Michmasu, druhý proti Gebě. "Pojď," řekl Jonatan svému zbrojnoši, "pronikneme ke hlídce těch...
1. Samuel 14:8...přece s tebou jedno srdce." Jonatan mu na to řekl: "Podívej se, pronikneme k těm mužům a ukážeme se jim....
1. Samuel 14:12...k nám a něco vám ukážeme." Tehdy Jonatan řekl svému zbrojnoši: "Stoupej za mnou. Hospodin je vydal...
1. Samuel 14:17... jak se to vojsko rozbíhá do všech stran. Saul řekl svým mužům: "Nastupte a zjistěte, kdo z našich odešel...
1. Samuel 14:18...hle - chyběl Jonatan a jeho zbrojnoš. Saul tehdy řekl Achiášovi: "Přines Boží truhlu." (Boží truhla totiž...
1. Samuel 14:19...filištínském táboře rostl stále víc. Saul proto řekl knězi: "Nech to být." Saul a jeho muži se shromáždili,...
1. Samuel 14:28...a oči se mu rozjasnily. Jeden z mužů mu tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal vojsko přísahou: ‚Zlořečený ten,...
1. Samuel 14:29...muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí zemi," řekl na to Jonatan. "Jen se podívejte, jak se mi rozjasnily...
1. Samuel 14:36..."Udělej, jak myslíš," odpověděli mu. Kněz ale řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám...
1. Samuel 14:38...On mu ale toho dne neodpověděl. Saul proto řekl: "Pojďte sem, všichni vůdcové vojska! Zkoumejte a...
1. Samuel 14:40... musí zemřít!" Nikdo z mužů mu neodpovídalŘekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a ...
1. Samuel 14:42...lid vyvázl. "Losujte mezi mnou a Jonatanem," řekl Saul. A los označil Jonatana. "Pověz mi, cos provedl,"...
1. Samuel 14:43...A los označil Jonatana. "Pověz mi, cos provedl," řekl Saul Jonatanovi. "Ochutnal jsem trochu medu na konci...
1. Samuel 15:14..." "A co to bečení ovcí, které ke mně doléhá?" řekl mu na to Samuel. "Co to bučení dobytka, které slyším?"...
1. Samuel 15:16...Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl Saul. Samuel tedy promluvil:...
1. Samuel 15:24... on odmítl za krále!" "Zhřešil jsem!" řekl mu na to Saul. "Porušil jsem Hospodinův rozkaz i tvé...
1. Samuel 15:28...za cíp pláště a ten se odtrhl. Samuel mu na to řekl: "Hospodin dnes od tebe odtrhl izraelské království a...
1. Samuel 16:1... že Saula učinil králem Izraele. Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? ...
1. Samuel 16:4...ti řeknu." Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali...
1. Samuel 16:6...pozval je k oběti. Když přišli, uviděl Eliabařekl si: "To jistě bude Hospodinův pomazaný." Hospodin ale...
1. Samuel 16:7...Hospodinův pomazaný." Hospodin ale Samuelovi řekl: "Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože...
1. Samuel 16:8...Abinadaba a přivedl ho před Samuele. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Potom Jišaj přivedl...
1. Samuel 16:9...nevybral." Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Tak přivedl Jišaj...
1. Samuel 16:10...Jišaj před Samuele sedm svých synů, ale Samuel řekl Jišajovi: "Hospodin si nikoho z nich nevybral." Samuel...
1. Samuel 16:11... "Pase někde ovce." "Pošli pro něj a přiveď ho!" řekl mu Samuel. "Nebudeme pokračovat, dokud sem nepřijde."...
1. Samuel 16:12...s krásnýma očima a pěkně urostlý. "To je on," řekl Hospodin. "Vstaň a pomaž ho." Samuel tedy vzal roh s...
1. Samuel 17:17...ráno i večer přicházel a předváděl se. Jednou řekl Jišaj svému synu Davidovi: "Vezmi svým bratřím tady...
1. Samuel 17:32...zavolat. " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl David Saulovi. "Tvůj služebník půjde a bude se s ním...
1. Samuel 17:37...i ze spárů toho Filištína." "Tak tedy jdi," řekl na to Saul Davidovi. "Kéž je Hospodin s tebou!" Saul...
1. Samuel 17:39...jít, jenže na to nebyl zvyklý, a tak Saulovi řekl: "V tom jít nemůžu. Nejsem na to zvyklý," a svlékl to...
1. Samuel 18:17...čele táhl do boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je starší dcera Merab, dám ti ji za ženu....
1. Samuel 18:21...a padne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým zetěm." Svým...
1. Samuel 18:24...chudák." Když dvořané Saulovi sdělili, co David řekl, Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto: Král...
1. Samuel 19:1... Tak si David získal slavnou pověst. Saul řekl Jonatanovi a všem svým hodnostářům, že chce, aby David...
1. Samuel 19:4... " král neubližuje svému služebníku Davidovi," řekl mu. "Vždyť ti nijak neublížil. Naopak, velmi ti svou...
1. Samuel 19:15...za Davidem znovu, aby se sami přesvědčiliŘekl jim: "Přineste ho ke mně třeba na lůžku, ho...
1. Samuel 20:3...Tak to není." David mu to ale odpřisáhlŘekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis oblíbil. Proto si...
1. Samuel 20:5...tebe, cokoli budeš chtít." David tedy Jonatanovi řekl: "Jak víš, zítra je slavnost novoluní a bych měl...
1. Samuel 20:12...ven." Když pak spolu vyšli ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při Hospodinu, Bohu Izraele, zjistím, co můj otec...
1. Samuel 20:36...s Davidem. Měl s sebou malého chlapce a tomu řekl: "Běž a hledej šípy, které budu střílet." Chlapec se...
1. Samuel 20:40...pak dal chlapci, který ho provázel, svou zbraňřekl mu: "Jdi, odnes to do města." Jakmile chlapec odešel,...
1. Samuel 20:42...společně plakali, hlavně David. "Jdi v pokoji," řekl mu Jonatan. "Co jsme si v Hospodinově jménu přísahali,...
1. Samuel 21:3...odpověděl: "Král mi dal jistý úkolřekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč posílám a čím jsem...
1. Samuel 21:10... vezmi si ho. Žádný jiný tu nemám." Na to David řekl: "Ten je nejlepší, dej mi ho." Potom David vyrazil a...
1. Samuel 21:15...po bradě. "Copak nevidíte, že je to blázen?" řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte? Mám tu...
1. Samuel 22:5...ve skalní pevnosti. Prorok Gád pak ale Davidovi řekl: "Nezůstávej v pevnosti, odejdi do judského kraje."...
1. Samuel 22:7...stáli před ním. "Poslouchejte, Benjamínci!" řekl Saul služebníkům, kteří stáli před ním. "Copak vám...
1. Samuel 22:22...Hospodinovy kněze. David na to Abiatarovi řekl: " toho dne, kdy tam byl Doeg Edomský, jsem věděl,...
1. Samuel 23:7...Saulovi oznámeno, že David vstoupil do Keilyřekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukou! Sám se uvěznil,...
1. Samuel 23:9...dozvěděl, jakou pohromu na něj Saul chystá, a řekl knězi Abiatarovi: "Přines efod." Potom se David ptal:...
1. Samuel 23:17...a pomohl mu najít sílu v Bohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula nenajde. Ty budeš...
1. Samuel 23:21...postaráme, aby padl králi do rukou." Saul na to řekl: "Hospodin vám žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě...
1. Samuel 24:7...Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň Hospodin, abych svému pánu, Hospodinovu...
1. Samuel 24:10...padl tváří k zemi a poklonil se. Potom Saulovi řekl: "Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David snaží...
1. Samuel 24:11... Říkali mi, zabiju, ale mně bylo lítoŘekl jsem si, že na svého pána nevztáhnu ruku - vždyť je to...
1. Samuel 24:18...se rozplakal. "Jsi spravedlivější než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale jsem...
1. Samuel 25:5...Nábal stříhá své ovce, poslal deset mládencůřekl jim: "Jděte do Karmelu, navštivte Nábala a pozdravte...
1. Samuel 25:9...a promluvili Davidovým jménem přesně, jak jim řekl. Když se odmlčeli, Nábal se na rozkřikl: "Jaký...
1. Samuel 25:13...mu všechna Nábalova slova. David svým mužům řekl: "Každý si připásejte meč." Všichni včetně Davida si...
1. Samuel 25:14...u zásob. Jeden z Nábalových mládenců mezitím řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouště...
1. Samuel 25:32...dobrodiní, vzpomeň si na svou služebnici." David řekl Abigail: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi ...
1. Samuel 25:35...Potom od David přijal, co mu přinesla, a řekl : "Vrať se v pokoji domů. Uvidíš, že jsem ...
1. Samuel 25:39...zemřel. Když se David doslechl o Nábalově smrtiřekl: "Požehnán buď Hospodin, že se zastal proti...
1. Samuel 26:8... "Dnes ti Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi. "Dovol, ho teď tím kopím probodnu...
1. Samuel 26:21...horách pronásledoval koroptev." "Zhřešil jsem," řekl Saul. "Vrať se, můj synu Davide! ti neublížím,...
1. Samuel 26:22...hlupák - hrozně jsem se zmýlil!" David na to řekl: "Zde je královo kopí. sem pro něj někdo z mládenců...
1. Samuel 27:5...že David utekl do Gatu, přestal ho hledat. David řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat laskavost? Prosím, ...
1. Samuel 28:2... co tvůj služebník dovede." Achiš na to Davidovi řekl: "Tak to jmenuji natrvalo svým osobním strážcem."...
1. Samuel 28:7... ani skrze urim, ani skrze proroky. Nakonec tedy řekl svým služebníkům: "Najděte mi nějakou věštkyni. Půjdu...
1. Samuel 28:13...jsi podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési...
1. Samuel 28:16... abys mi poradil, co mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když se od tebe Hospodin odvrátil a...
1. Samuel 29:3...je přece David, sluha izraelského krále Saula," řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rok. Ode dne, kdy od...
1. Samuel 29:6...desetkrát více!'" Achiš si tedy Davida zavolalřekl mu: "Jakože je živ Hospodin, jsi spolehlivý a líbí se...
1. Samuel 29:9...svého krále a pána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro jsi jako Boží anděl, ale filištínští...
1. Samuel 31:4...a těžce ho zranili svými střelami. Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni ....
2. Samuel 1:9...‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi řekl: ‚Pojď sem a dobij . Smrt ve spárech, ale...
2. Samuel 1:14...vztáhnout ruku a zabít Hospodinova pomazaného?!" řekl mu na to David. Tehdy zavolal na jednoho z mládenců:...
2. Samuel 1:16...tak ho udeřil, zemřel. Ještě předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na sebe...
2. Samuel 3:7...jménem Ricpa, dcera Ajova. Saulův syn Iš-bošet řekl Abnerovi: "Jak to, že jsi spal s konkubínou mého...
2. Samuel 3:16...plakal celou cestu do Bachurim. Tam mu Abner řekl: "Vrať se zpátky," a tak se vrátil. Mezitím Abner...
2. Samuel 3:18... Teď tedy jednejte, neboť Hospodin o Davidovi řekl: ‚Skrze Davida vysvobodím svůj lid Izrael z rukou...
2. Samuel 3:21...jeho mužům připravil hostinu. Abner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého krále a pána...
2. Samuel 3:24..." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za tebou přišel Abner! Jak to, žes ho...
2. Samuel 3:31...bratra Asaela v bitvě u Gibeonu. David pak řekl Joábovi a všemu lidu, který byl s ním: "Roztrhněte svá...
2. Samuel 3:38... syna Nerova, nevzešlo od krále. Král tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnes v Izraeli padl...
2. Samuel 4:9...a jeho bratru Baanovi, synům Rimona Beerotskéhořekl: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil z každého...
2. Samuel 5:2...do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš...
2. Samuel 5:20...přitáhl do Baal-peracimu a porazil je tam. Tehdy řekl: "Jako proráží vodní proud, tak přede mnou Hospodin...
2. Samuel 5:23...údolí Refaim. David se ptal Hospodina, a ten mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a napadni je od moruší. ...
2. Samuel 6:9... "Jak by mohla Truhla Hospodinova vejít ke mně!" řekl si. Proto nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do...
2. Samuel 7:2...mu dal odpočinout ode všech okolních nepřátelřekl král proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v...
2. Samuel 7:7...se stěhoval, kamkoli šli všichni synové IzraeleŘekl jsem snad někdy některému vůdci izraelských kmenů,...
2. Samuel 7:18...David pak přišel, posadil se před Hospodinemřekl: "Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co je můj dům,...
2. Samuel 7:25...svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl. Kéž se tvé jméno navěky proslaví! Kéž se říká:...
2. Samuel 7:29...trval navěky, jak jsi, Hospodine, Pane můj, sám řekl. Kéž je díky tvému požehnání dům tvého služebníka...
2. Samuel 9:7... "Jsem tvůj služebník!" odpověděl. "Neboj se," řekl mu David. "Kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci...
2. Samuel 9:9...pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a řekl mu: "Všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu,...
2. Samuel 10:2...jeho místo nastoupil jeho syn Chanun. David si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho...
2. Samuel 10:11...Abišaje, aby je seřadil proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc....
2. Samuel 11:8...daří lidu a jak se daří v boji. Potom Uriášovi řekl: "Zajdi domů a dej si koupel." Jakmile Uriáš opustil...
2. Samuel 11:12...takového bych neudělal!" David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden den. Odešlu zítra." Toho...
2. Samuel 12:1...za Davidem poslal Nátana. Ten k němu přišelřekl mu: "V jednom městě žili dva muži, jeden bohatý a...
2. Samuel 12:5...muže hrozně rozhněval. "Jakože je živ Hospodin," řekl Nátanovi, "muž, který to spáchal, musí zemřít! A tu...
2. Samuel 12:7...věc a neměl slitování." "Ten muž jsi ty!" řekl Nátan Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ...
2. Samuel 12:13...celým Izraelem!" "Zhřešil jsem proti Hospodinu!" řekl mu na to David. "Ano," odpověděl mu Nátan, "ale...
2. Samuel 13:6... Když se na něj přišel podívat král, Amnon mu řekl: "Kdyby tak mohla přijít sestra Támar, připravit mi...
2. Samuel 13:20...chodila. "Že s tebou byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl Abšalom, její bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet,...
2. Samuel 13:26...zeptal se Abšalom. "Proč by s tebou chodil?" řekl král. Když ale na něj Abšalom naléhal, poslal s ním...
2. Samuel 13:35...horského úbočí přichází množství lidí. "Vidíš," řekl Jonadab králi, "to jdou královští synové! Stalo se,...
2. Samuel 14:2...Tekoje a přivedl odtud jednu moudrou ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš smutek. Oblékni si smuteční šaty...
2. Samuel 14:30...ale on nechtěl přijít ani podruhé. Tehdy Abšalom řekl svým služebníkům: "Víte, že Joábovo pole sousedí s mým...
2. Samuel 15:7...srdce Izraelců. Po čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib,...
2. Samuel 15:14...zprávou: "Srdce Izraelců je s Abšalomem." David řekl všem svým služebníkům, kteří s ním byli v Jeruzalémě:...
2. Samuel 15:19...- ti všichni procházeli před králem. Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys odcházel s námi? Vrať se a...
2. Samuel 15:22... tam bude i tvůj služebník." David na to Itajovi řekl: "Pojď, pokračuj tedy s námi." A tak Itaj Gatský se...
2. Samuel 15:25...město. Přišel tam i Abiatar. Král ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do města. Najdu-li u...
2. Samuel 15:27... jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať se s Abiatarem pokojně do města....
2. Samuel 15:33... roucho roztržené a na hlavě hlínu. David mu řekl: "Když půjdeš se mnou, budeš mi břemenem. Když se ale...
2. Samuel 16:4...tedy všechen Mefibošetův majetek připadne tobě," řekl mu na to král. "Klaním se, můj pane a králi,"...
2. Samuel 16:9... protože jsi vrah!" Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: "Proč tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu...
2. Samuel 16:11...David tehdy Abišajovi a všem svým služebníkům řekl: "Vždyť i můj vlastní syn mi usiluje o život, natožpak...
2. Samuel 16:17...král!" "Takhle se odvděčuješ svému příteli?" řekl mu Abšalom. "Proč jsi nešel s ním?" "To ne," odpověděl...
2. Samuel 17:1...David, tak Abšalom. Achitofel také Abšalomovi řekl: "Dovol prosím, vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě...
2. Samuel 17:6...názor." Chušaj tedy přišel k Abšalomovi a ten mu řekl: "Toto navrhuje Achitofel. Máme se řídit jeho výrokem?...
2. Samuel 18:2...Gatskému. "Také s vámi půjdu do boje," řekl král vojsku. Namítli ale: "Nemůžeš jít s námi!...
2. Samuel 18:14...proti mně." "Nebudu se tu s tebou zdržovat," řekl Joáb. Vzal tři šípy a vrazil je Abšalomovi do srdce....
2. Samuel 18:25...osamělého běžce. Když to hlídka ohlásila králiřekl na to: "Když běží sám, nese dobré zprávy." Ale zatímco...
2. Samuel 18:27...běhá Achimaac, syn Sádokův." "To je dobrý muž," řekl na to král. "Přichází s dobrou zprávou." "Pokoj!"...
2. Samuel 18:28...Achimaac krále a poklonil se mu k zemi. Potom řekl: "Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž porazil muže,...
2. Samuel 18:30... co to bylo." "Postav se tamhle na stranu," řekl mu král. Poodešel tedy a postavil se stranou. Vtom...
2. Samuel 19:6...Synáčku můj!" Joáb tehdy šel za králem domůřekl: "Dnes jsi urazil všechny své muže, kteří dnes tobě,...
2. Samuel 19:24...Poté se král obrátil k Šimeimu: "Nezemřeš," řekl a potvrdil to královskou přísahou. Také Mefibošet,...
2. Samuel 19:27..."Pane můj, králi, můj sluha oklamalŘekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla, nasednu na něj a pojedu s...
2. Samuel 19:31...Cíbou rozdělíte." " si klidně vezme všechno," řekl na to Mefibošet, "hlavně že se pan král v pořádku...
2. Samuel 19:39...se zachovej, jak uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám, co...
2. Samuel 20:6...Judu, ale v určené lhůtě to nestihl. David proto řekl Abišajovi: "Ten Šeba, syn Bichriho, nám teď může...
2. Samuel 21:1... a tak David hledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl: "Na Saulovi a jeho rodině lpí krev, protože dal...
2. Samuel 21:6...Saulově, na Hospodinově vrchu." "Máte je mít," řekl jim na to. Král ovšem ušetřil Mefibošeta, syna...
2. Samuel 23:3...duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo lidem...
2. Samuel 24:2...a Judu," podnítil proti nim Davida. Král tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi: "Obejdi všechny...
2. Samuel 24:13...a ten ti dám." Gád tedy přišel k Davidoviřekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo...
2. Samuel 24:16... Hospodina nad tím neštěstím pojala lítostřekl andělovi hubícímu lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův...
2. Samuel 24:17... Když David viděl, jak anděl pobíjí lidřekl Hospodinu: "To přece jsem zhřešil, to jsem se...
2. Samuel 24:22... aby se ta rána mezi lidem zastavila." Aravna mu řekl: "Jen si můj královský pán vezme a obětuje, co se...
1. Královská 1:24...před krále, poklonil se mu tváří k zemiřekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude...
1. Královská 1:32...pán a král, žije navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše...
1. Královská 1:33...Benajáše, syna Jojadova." Když přišli ke králiřekl jim: "Vezměte s sebou služebníky svého pána, posaďte...
1. Královská 1:48...více než tvůj.' Nato se král na loži poklonilřekl: ‚Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který dnes před...
1. Královská 1:53...se Šalomounovi jakožto králi. "Jdi domů," řekl mu na to Šalomoun. Když se přiblížil čas Davidovy...
1. Královská 2:30...ho zabít." Benajáš přišel k Hospodinovu stánkuřekl Joábovi: "Král nařizuje: Vyjdi ven!" On ale odpověděl:...
1. Královská 2:31...tak a tak." Král na to prohlásil: "Udělej, jak řekl - zabij ho. Pak ho pohřbíš a sejmeš tak ze i z domu...
1. Královská 2:36...Sádoka. Potom král poslal pro Šimeihořekl mu: "Postav si dům v Jeruzalémě a bydli v něm. Nebudeš...
1. Královská 2:38...rozhodl dobře. Tvůj služebník udělá, jak jsi řekl." Šimei pak dlouho bydlel v Jeruzalémě. Po třech...
1. Královská 2:42...do Gatu a zase se vrátil, dal si ho zavolatřekl mu: "Nezapřísahal jsem při Hospodinu? Nevaroval...
1. Královská 2:44...přísahu ani můj příkaz?" Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v srdci dobře víš, jak zle jsi mému otci...
1. Královská 3:5...Hospodin. "Žádej o cokoli a dám ti to," řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému...
1. Královská 3:11...se líbilo, že Šalomoun žádal právě o to. Bůh mu řekl: "Protože jsi žádal právě o to - nežádal jsi dlouhý...
1. Královská 3:12...jsi rozum schopný soudu - proto udělám, co jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude...
1. Královská 3:25...mu tedy meč. "Rozsekněte to živé dítě vedví," řekl král. "Polovinu dejte jedné a polovinu druhé." Vtom...
1. Královská 8:15...k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta,...
1. Královská 8:18...jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám....
1. Královská 8:20...otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu Hospodina, Boha...
1. Královská 8:23...izraelského shromáždění vztáhl ruce k nebiřekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na...
1. Královská 8:25... když jsi svému služebníku Davidovi, mému otciřekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl...
1. Královská 8:29...nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude jméno.' Kéž nasloucháš modlitbě, již se...
1. Královská 8:53...země jako své vlastní dědictví, jak jsi to řekl skrze svého služebníka Mojžíše, když jsi naše otce...
1. Královská 9:3...jako se mu předtím ukázal v Gibeonu. Hospodin mu řekl: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou...
1. Královská 9:13...mu dal Šalomoun, prohlédl. Ale nelíbila se muŘekl: "Cos mi to, bratře, dal za města?" A tak se ten kraj...
1. Královská 11:2...- z národů, o nichž Hospodin synům Izraele řekl: "Nespojujte se s nimi a oni se nespojují s vámi,...
1. Královská 11:11...zákaz nedodržel. Proto Hospodin Šalomounovi řekl: "Protože je to s tebou takové, že jsi nedodržel mou...
1. Královská 11:22...ti u schází, že chceš odejít do své země?" řekl mu farao. "Nic mi neschází," odpověděl, "ale přesto ...
1. Královská 11:31...svůj nový plášť, roztrhal ho na dvanáct kusůřekl Jeroboámovi: "Vezmi si deset kusů, neboť tak praví...
1. Královská 12:12...přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim...
1. Královská 12:24...tedy Hospodinovo slovo a zrušili tažení, jak jim řekl Hospodin. Jeroboám vystavěl město Šechem v Efraimských...
1. Královská 13:11... co toho dne v Bet-elu udělal ten Boží muž a co řekl králi. Když to svému otci vylíčili, zeptal se jich:...
1. Královská 13:13... příchozí z Judska, odešel. "Osedlejte mi osla," řekl nato svým synům. Když mu ho osedlali, nasedl na něj a...
1. Královská 13:15..."Ano," odpověděl. "Pojď ke mně domů a najez se," řekl mu. Boží muž ale odpověděl: "Nemohu se s tebou vrátit,...
1. Královská 13:18...kterou jsi přišel.'" "I jsem prorok jako ty," řekl mu na to. "Na Hospodinův rozkaz ke mně promluvil...
1. Královská 13:22...pokrm a pil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.' Proto tvé tělo nebude...
1. Královská 13:27...svým slovem varoval." Potom ten starý prorok řekl svým synům: "Osedlejte mi osla." Jakmile ho osedlali,...
1. Královská 13:31... bratře můj!" naříkali nad ním. Když ho pohřbilřekl svým synům: " umřu, pochovejte do hrobu, kde je...
1. Královská 14:2... době onemocněl Jeroboámův syn Abiáš. Jeroboám řekl své ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi...
1. Královská 14:4...bude s chlapcem." Jeroboámova žena udělala, jak řekl. Vypravila se do Šíla a přišla k Achiášovu domu....
1. Královská 14:5... oči mu pro stáří nesloužily. Hospodin mu ale řekl: "Hle, přichází Jeroboámova žena, aby se u tebe...
1. Královská 14:6...pak Achiáš zaslechl zvuk jejích kroků u dveřířekl: "Pojď dál, ženo Jeroboámova. Proč se vydáváš za...
1. Královská 14:18... Pohřbili ho a celý Izrael ho oplakával, jak řekl Hospodin skrze svého služebníka, proroka Achiáše....
1. Královská 15:29...duši, vyhladil je úplně všechny, jak to Hospodin řekl skrze svého služebníka Achiáše Šíloského. To vše kvůli...
1. Královská 16:34...nejmladšího Seguba tam osadil bránu - přesně jak řekl Hospodin skrze Jozua, syna Nunova. Eliáš Tišbejský,...
1. Královská 17:1... Eliáš Tišbejský, přistěhovalec z Gileáduřekl Achabovi: "Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před...
1. Královská 17:13...sobě a synovi. Sníme to a umřeme." "Neboj se," řekl Eliáš. "Jdi, udělej, cos řekla, ale nejdřív mi z...
1. Královská 17:15...na zem déšť.'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve...
1. Královská 17:16...nedocházela a olej v láhvi neubýval, přesně jak řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. Po nějaké době syn ...
1. Královská 17:19...hřích a zabít mi syna?" "Podej mi svého syna," řekl . Vzal ho z náruče, vynesl ho do horní místnosti,...
1. Královská 17:23...a předal ho matce. "Podívej se, tvůj syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena...
1. Královská 18:5...a obstarával jim jídlo a vodu.) Achab Obadiášovi řekl: "Pojďme ke všem vodním pramenům a ke všem potokům v...
1. Královská 18:21...lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím...
1. Královská 18:22...sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš lidu, "ale Baalových proroků je čtyři sta...
1. Královská 18:25..."Ano, správně!" "Vyberte si jednoho býka," řekl pak Eliáš Baalovým prorokům, "a připravte ho jako...
1. Královská 18:34...dřevo, rozporcoval býka, položil na dřevořekl: "Naplňte čtyři džbery vodou a polijte oběť i dřevo."...
1. Královská 18:41...je odvedl k potoku Kíšon a tam je pobil. Potom řekl Achabovi: "Vzhůru, jez a pij! je slyšet hukot deště...
1. Královská 18:43...a schoulil se na zemi, hlavu mezi koleny. Pak řekl svému mládenci: "Vzhůru, jdi se podívat na moře."...
1. Královská 18:44...obláček, ne větší než dlaň." Tehdy mu Eliáš řekl: "Jdi vyřídit Achabovi: Zapřáhni a jeď, než zastaví...
1. Královská 19:5...jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho dotkl andělřekl mu: "Vstaň a jez!" Rozhlédl se tedy a hle - u hlavy ...
1. Královská 19:7...ale vrátil a dotkl se ho podruhé. "Vstaň a jez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu." Vstal tedy, najedl...
1. Královská 19:11... ale i teď chtějí připravit o život." On mu řekl: "Vystup na horu a postav se před Hospodina, neboť...
1. Královská 19:15...připravit o život." "Vrať se, odkud jsi přišel," řekl mu Hospodin, "a pokračuj dál k Damašské poušti. tam...
1. Královská 19:20...volal za ním, "a hned půjdu za tebou!" Eliáš mu řekl: "Vrať se a považ, co jsem ti udělal." Elíša se...
1. Královská 20:7..." Izraelský král svolal všechny stařešiny zeměřekl jim: "Sami vidíte, že ten člověk chce jen škodit. Když...
1. Královská 20:22...izraelskému králi tehdy přistoupil ten prorokřekl mu: "Jdi, opatři si posily a dobře rozvaž, co máš...
1. Královská 20:28...kraj. Vtom k izraelskému králi přišel Boží mužřekl: "Tak praví Hospodin: Protože Aramejci tvrdili, že...
1. Královská 20:33... Ben-hadad je tvůj spojenec!" "Jděte pro něj," řekl na to král. Ben-hadad k němu tedy vyšel a on ho pozval...
1. Královská 20:35...Jeden z prorockých učedníků na Hospodinův rozkaz řekl svému příteli: "Zbij !" On ale odmítl, a tak mu...
1. Královská 20:36...příteli: "Zbij !" On ale odmítl, a tak mu řekl: "Protože jsi neposlechl Hospodina, půjdeš ode ,...
1. Královská 20:37...ho lev a zabil ho. Vyhledal tedy jiného mužeřekl mu: "Zbij !" A on ho zbil a poranil. Prorok si pak...
1. Královská 20:39...šel do bitvy. Někdo tam ke mně přivedl zajatceřekl mi: ‚Hlídej ho. Jestli se ztratí, zaplatíš za něj svým...
1. Královská 20:42...král poznal, že patří k prorokům. Poté mu řekl: "Tak praví Hospodin: Protože jsi nechal odejít mého...
1. Královská 21:4...mrzutý a nevrlý, protože mu Nábot Jizreelský řekl: "Své otcovské dědictví ti nedám!" Lehl si do postele,...
1. Královská 22:3...navštívit judský král Jošafat. Izraelský král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří nám....
1. Královská 22:8...se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale...
1. Královská 22:17...jménu neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách...
1. Královská 22:21...ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinemřekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on...
1. Královská 22:22...v ústech všech jeho proroků.' Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.'...
1. Královská 22:28... dokud se v pořádku nevrátím.'" Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil skrze ...
1. Královská 22:30...táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň v...
1. Královská 22:38... jeho krev chlemtali psi, přesně tak, jak řekl Hospodin. Ostatní Achabovy skutky - co všechno vykonal...
2. Královská 1:2...své střešní terasy a zranil se. Vyslal poslyřekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva Ekronu,...
2. Královská 1:6..."Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi, který vás poslal, a vyřiďte...
2. Královská 1:8...kolem boků kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král. Poslal tedy na něj velitele s padesáti vojáky....
2. Královská 1:16... neboj se ho." A tak vstal a šel s ním ke králiŘekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli,...
2. Královská 1:17... ale zemřeš!" Achaziáš pak zemřel, jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Neměl syna, a tak na jeho místě začal...
2. Královská 2:2...právě s Elíšou na cestě z Gilgalu. "Zůstaň tu," řekl Eliáš Elíšovi. "Hospodin posílá do Bet-elu."Elíša...
2. Královská 2:4...mu. " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin posílá do Jericha." On ale...
2. Královská 2:6..." vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin posílá k Jordánu." On ale...
2. Královská 2:10...ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou věc," řekl mu Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat,...
2. Královská 2:16... k zemi se slovy: "Jsme tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleď, máme tu padesát schopných mužů. Když...
2. Královská 2:18... Když se pak vrátili do Jericha za Elíšouřekl jim: "Copak jsem vám neříkal: Nechoďte?" Tamější muži...
2. Královská 2:22...ty vody jsou zdravé dodnes, přesně jak Elíša řekl. Potom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal...
2. Královská 3:11... aby nás vydal do rukou Moábcům?" Jošafat ale řekl: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se...
2. Královská 3:13...králem za ním. Elíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce nebo...
2. Královská 3:14... aby nás vydal do rukou Moábcům." Elíša mu na to řekl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří...
2. Královská 3:16...byla ruka Hospodinova. "Tak praví Hospodin," řekl. "Prohlubně v tomto vyschlém říčním korytu budou plné...
2. Královská 4:3...nic než lahvičku oleje," odpověděla. "Jdi ven," řekl, "a vypůjči si od všech sousedů prázdné džbány. ...
2. Královská 4:6...džbány a ona nalévala. Když byly džbány plnéřekla synovi: "Podej mi další." "Další nemáme," řekl a vtom...
2. Královská 4:7...olej došel. Šla to povědět Božímu muži a ten  řekl: "Jdi ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho, co...
2. Královská 4:12...si ve svém pokojíku a svému mládenci Gehazimu řekl: "Zavolej tu Šunemitku." Ten ji zavolal, a když...
2. Královská 4:13...zavolal, a když stanula před ním, Elíša mládenci řekl: "Pověz : Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe...
2. Královská 4:15...muž je starý," odpověděl Gehazi. "Zavolej ji," řekl mu. A tak ji zavolal, a když stanula ve dveřích, Elíša...
2. Královská 4:16...ji zavolal, a když stanula ve dveřích, Elíša  řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj...
2. Královská 4:17...rok tou dobou porodila syna, přesně jak Elíša řekl. Když chlapec povyrostl, jednoho dne o žních šel za...
2. Královská 4:19..."Moje hlava! Moje hlava!" "Odnes ho k matce," řekl otec mládenci, a tak ho vzal a přinesl matce. Okolo...
2. Královská 4:25...Karmel. Když Boží muž uviděl, jak k němu mířířekl svému mládenci Gehazimu: "Podívej, to je ta Šunemitka....
2. Královská 4:27...přistoupil, aby ji odstrčil, ale Boží muž mu řekl: "Nech ji, v duši hořkost. Hospodin mi to ale...
2. Královská 4:29...jsem ti, nepodvádíš?!" Na to Elíša řekl Gehazimu: "Přepásej se, vezmi si tuto hůl a běž!...
2. Královská 4:31...se nepohnul. Vrátil se tedy Elíšovi naprotiřekl mu: "Chlapec se nevzbudil." Když Elíša vešel do domu,...
2. Královská 4:36...Zavolal ji tedy, a když přišla, Elíša  řekl: "Tady máš svého syna." Vešla dovnitř, padla mu k...
2. Královská 4:38... Jednou, když před ním seděli proročtí učedníciřekl svému mládenci: "Přistav ten velký hrnec a uvař jim...
2. Královská 4:41...je smrt!" Nedalo se to jíst. "Přineste mouku," řekl Elíša. Nasypal ji do hrnce a řekl: "Rozlévejte všem,...
2. Královská 4:42...- dvacet ječných chlebů a snopek obilí. Elíša řekl: "Dej to lidem, se najedí." "Cože?" namítl jeho...
2. Královská 4:44...to nabídl, najedli se a ještě zbylo, přesně jak řekl Hospodin. Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl...
2. Královská 5:13...odjel. Jeho služebníci ale přistoupiliřekli mu: "Otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkého,...
2. Královská 5:14...a sedmkrát se ponořil v Jordánu, jak mu Boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo - bylo čisté jako tělo...
2. Královská 5:15...zpátky k Božímu muži. Předstoupil před nějřekl: "Hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh...
2. Královská 5:17...si něco vezme, odmítl. "Když jinak nedáš, pane," řekl potom Náman, "dovol prosím, si tvůj služebník...
2. Královská 5:20... když si Gehazi, mládenec Božího muže Elíšyřekl: "Tak vida, můj pán si odmítl vzít, co ten Aramejec...
2. Královská 5:26... když ten muž vystoupil z vozu a šel ti vstříc?" řekl mu na to Elíša. "Copak je teď vhodná chvíle brát...
2. Královská 6:3...jít." "A nechtěl bys jít se svými služebníky?" řekl jeden z nich. "Dobrá, půjdu," odpověděl Elíša a šel s...
2. Královská 6:7...ho tam a sekera vyplavala. "Vytáhni si ji," řekl a on natáhl ruku a vzal si ji. Když aramejský král...
2. Královská 6:8...s Izraelem, poradil se se svými služebníkyřekl: "Položím svůj tábor tam a tam." Boží muž ale vzkázal...
2. Královská 6:10...král pak na to místo, o kterém mu Boží muž řekl, poslal varování, si tam dávají pozor. Tak se to...
2. Královská 6:15...města vojsko, koně a vozy! "Ach, můj pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj se,"...
2. Královská 6:18...ten zástup!" A on je naráz oslepil, jak Elíša řekl. Elíša pak na zavolal: "To není ta cesta! To není...
2. Královská 6:20...je do Samaří. Jakmile vešli do Samaří, Elíša řekl: "Hospodine, otevři jim oči, vidí." Hospodin jim...
2. Královská 6:32... Ještě než k němu královský posel dorazilřekl jim: "Vidíte, ten vrahoun někoho poslal, aby ...
2. Královská 7:1...něj ještě doufal?" "Slyšte slovo Hospodinovo," řekl na to Elíša. "Tak praví Hospodin: Zítra touto dobou se...
2. Královská 7:12...do královského paláce. Král ještě v noci vstalřekl svým služebníkům: " vám povím, co na nás Aramejci...
2. Královská 7:16...šekel a stejně tak dvě míry ječmene, přesně jak řekl Hospodin. Král tehdy odvelel svého pobočníka, svou...
2. Královská 7:17...ho tam ale ušlapal k smrti, přesně jak Boží muž řekl, když za ním onen posel přišel. Tak se stalo, co Boží...
2. Královská 8:1...se stalo: dav ho v bráně ušlapal k smrti. Elíša řekl ženě, jejíhož syna vzkřísil: "Ihned se s celou...
2. Královská 8:2...potrvá sedm let." Žena se zařídila, jak Boží muž řekl. Odstěhovala se s celou rodinou pryč a strávila sedm...
2. Královská 8:9...bylo. Když přišel, zastavil se před nímřekl: "Posílá za tebou tvůj syn, aramejský král...
2. Královská 8:13...a těhotné rozpářeš." "Co je tvůj služebník?" řekl na to Chazael. "Pouhý pes! Jak by mohl dokázat něco...
2. Královská 9:1...Elíša zavolal jednoho z prorockých učedníkůřekl mu: "Přepásej se, vezmi s sebou tuhle nádobku s olejem...
2. Královská 9:5...vojevůdců. "Mám pro tebe slovo, veliteli," řekl mládenec. "Pro kterého z nás?" zeptal se Jehu. "Pro...
2. Královská 9:6...s ním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejemřekl mu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal jsem ...
2. Královská 9:17...houf, zvolal: "Vidím nějaký houf!" Joram na to řekl: "Vyber jezdce a pošli jim ho vstříc, se zeptá, zda...
2. Královská 9:25... "Vezmi ho a pohoď na poli Nábota Jizreelského," řekl pak Jehu svému pobočníku Bidkarovi. "Jen si vzpomeň,...
2. Královská 9:26...' Takže ho vezmi a pohoď na tom poli, jak řekl Hospodin." Jakmile judský král Achaziáš viděl, co se...
2. Královská 9:34... Jehu vešel dovnitř, pojedl, popil a potom řekl: "Postarejte se o tu proklatou a pohřběte ji. Přece...
2. Královská 10:10...domu Achabovu, neselže. Hospodin vykonal, co řekl skrze svého služebníka Eliáše!" Pak Jehu v Jizreelu...
2. Královská 10:16...mu Jonadab podal ruku, vytáhl ho k sobě na vůzřekl: "Pojeď se mnou a sleduj mou horlivost pro Hospodina!"...
2. Královská 10:17...zbyli. Úplně je vyhladil, přesně jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Pak Jehu shromáždil všechen lid a...
2. Královská 10:23...přišel Jehu s Jonadabem, synem Rechabovým, a řekl Baalovým ctitelům: "Přesvědčte se, jestli mezi vámi...
2. Královská 10:30...zlatých telat v Bet-elu a Danu. Hospodin Jehuovi řekl: "Dobře jsi vykonal, co je v mých očích správné....
2. Královská 12:5...obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Joaš řekl kněžím: "Shromážděte všechno zasvěcené stříbro, které...
2. Královská 13:15..."Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" Elíša mu řekl: "Přines luk a šípy." Když je přinesl, Elíša mu řekl:...
2. Královská 13:16..."Přines luk a šípy." Když je přinesl, Elíša mu řekl: "Polož ruku na luk." A když to udělal, Elíša položil...
2. Královská 13:17...ruce na ruce královy. "Otevři okno na východ," řekl mu Elíša, a když je otevřel, řekl mu: "Střel!" Jakmile...
2. Královská 13:18...na Arama v Afeku a úplně ho rozdrtíš." Potom řekl: "Vezmi šípy." Když je vzal, Elíša mu řekl: "Udeř jimi...
2. Královská 14:25...moři v Aravě, jak to Hospodin, Bůh Izraeleřekl ústy svého služebníka Jonáše, syna Amitajova, proroka...
2. Královská 17:12... Sloužili hnusným modlám, ačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!" Hospodin varoval Izrael i Judu skrze...
2. Královská 17:15...národy ve svém okolí, ačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!" Opustili všechna přikázání Hospodina,...
2. Královská 18:25...toto místo zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti zemi a znič ji!'" Eliakim, syn...
2. Královská 19:4... Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem,...
2. Královská 20:1... Prorok Izaiáš, syn Amosův, ho navštívilřekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku,...
2. Královská 20:7...a pro svého služebníka Davida." Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu fíků." Přinesli je, přiložili na...
2. Královská 20:10... nebo se o deset stupňů vrátit?" Ezechiáš řekl: "Je snadnější, aby stín o deset stupňů postoupil. ...
2. Královská 20:16...pokladů neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodinovo: Hle, přicházejí dny, kdy...
2. Královská 20:19...krále." "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za...
2. Královská 21:7...kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze...
2. Královská 23:18...jsi s ním právě udělal." "Nechte ho odpočívat," řekl na to král. "Jeho kostmi nikdo nehýbá." Ušetřili...
2. Královská 23:27... které jsem si vyvolil, i chrám, o němž jsem řekl, že tam bude zůstávat jméno." Ostatní Jošiášovy...
2. Královská 24:13...ho tedy v osmém roce své vlády zajal. Přesně jak řekl Hospodin, odnesl si všechny poklady Hospodinova chrámu...
1. Letopisů 10:4...a těžce ho zranili svými střelami. Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni ....
1. Letopisů 11:2...a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj Bůhřekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš mému...
1. Letopisů 13:12... "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!" řekl si. Proto nevzal Truhlu k sobě do Města Davidova, ale...
1. Letopisů 14:11...Baal-peracimu, kde je David porazil. Potom David řekl: "Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil...
1. Letopisů 14:14...do toho údolí. David se znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a vytáhni proti nim od...
1. Letopisů 15:12... "Vy jste vůdcové levitských otcovských rodů," řekl jim. "Posvěťte sebe i své bratry a přenesete Truhlu...
1. Letopisů 15:16...pomocí tyčí na vlastních ramenou. David také řekl levitským vůdcům, ustanoví své bratry zpěváky,...
1. Letopisů 17:1...dům. Jednou, když se zabydlel ve svém doměřekl David proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v...
1. Letopisů 17:6...se stěhoval, kamkoli šli všichni synové IzraeleŘekl jsem snad někdy některému izraelskému soudci, jemuž...
1. Letopisů 17:16...David pak přišel, posadil se před Hospodinemřekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je můj dům, žes ...
1. Letopisů 17:23...svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl; kéž se to potvrdí a tvé jméno se navěky proslaví! Kéž...
1. Letopisů 19:2...a na jeho místo nastoupil jeho syn. David si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho...
1. Letopisů 19:12...Abišaje, aby nastoupili proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc....
1. Letopisů 21:2...podnítil Davida, aby sečetl Izrael. David tehdy řekl Joábovi a velitelům vojska: "Jděte, sečtěte Izrael od...
1. Letopisů 21:11...a ten ti dám.'" Gád tedy přišel k Davidoviřekl mu: "Tak praví Hospodin - ‚Vyber si: tři roky hladu,...
1. Letopisů 21:15...tu zhoubu, pojala ho nad tím neštěstím lítostřekl andělovi hubícímu lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův...
1. Letopisů 21:17...oblečeni pytlovinou, tehdy padli na tvář a David řekl Bohu: "To přece jsem nechal sečíst lid. jsem ten...
1. Letopisů 21:22...se Davidovi k zemi. "Přenech mi ten mlat," řekl David Aravnovi. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby...
1. Letopisů 21:24...pro moučnou oběť - to vše daruji." "To ne," řekl na to král Aravnovi. "Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu...
1. Letopisů 21:27...na zápalný oltář padl oheň z nebe. Hospodin pak řekl andělu, vrátí svůj meč do pochvy. Když David...
1. Letopisů 22:1...ho děsil meč Hospodinova anděla.) David tehdy řekl: "Zde bude stát dům Hospodina Boha. Zde bude oltář pro...
1. Letopisů 22:5...přiváželi spoustu cedrového dřeva). David si řekl: "Můj syn Šalomoun je mladý a nezkušený, a ten dům,...
1. Letopisů 22:7...dům Hospodinu, Bohu Izraele. David Šalomounovi řekl: "Můj synu, měl jsem na srdci postavit dům jménu...
1. Letopisů 22:11...dům Hospodinu, svému Bohu, jak to o tobě řekl. Hlavně Hospodin, ti velet Izraeli, obdaří...
1. Letopisů 23:25...domu od dvacetiletých výše. David totiž řekl: "Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí a...
1. Letopisů 27:23...David do sčítání ani nezahrnul, neboť Hospodin řekl, že rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebi. Joáb, syn...
1. Letopisů 28:3...našeho Boha. Připravil jsem stavbu, ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a...
1. Letopisů 28:6...na trůn Hospodinova království nad IzraelemŘekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i...
1. Letopisů 28:20... který mi objasnil každou část oné předlohy," řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silný a statečný;...
1. Letopisů 29:1...lid čekají na tvé rozkazy." Král David pak řekl celému shromáždění: "Můj syn Šalomoun, jehož jediného...
2. Letopisů 1:7...obětí. noci se Šalomounovi zjevil Bůhřekl mu: "Žádej o cokoli a dám ti to." Šalomoun Bohu...
2. Letopisů 1:11...tento tvůj nesmírný lid?" Bůh Šalomounovi řekl: "Protože jsi chtěl právě toto - nežádal jsi poklady,...
2. Letopisů 2:14...služebníkům pšenici a ječmen, olej a víno, jak řekl. My pokácíme v Libanonu tolik stromů, kolik jen budeš...
a další...

Slova obsahující řekl: dořekl (13) nedořekl (9) nedořekli (1) neřekl (23) neřekla (2) neřekli (4) neřekly (1) překládá (6) překladu (5) překlenuje (1) překlenul (1) překlopí (1) řekl (1940) řekla (128) řekli (238) řeklo (5) řekly (10) zřekl (1) zřekli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |