Řekl

Hledám varianty 'řekl' [ říct (6) říci (66) řeknu (47) řeknou (35) řekni (174) řekněte (27) řeknete (19) řekneš (37) řekněme (1) řekneme (16) řekne (57) řekly (10) řeklo (5) řekli (238) řekla (128) řekl (1940) řečeno (28) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:3...byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo...
Genesis 1:6..."noc". Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od...
Genesis 1:9..."nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ...
Genesis 1:11..."moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé...
Genesis 1:14...večer a bylo ráno, den třetí. Bůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly...
Genesis 1:20...večer a bylo ráno, den čtvrtý. Bůh řekl: " se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí...
Genesis 1:22... A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnalřekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také...
Genesis 1:24...večer a bylo ráno, den pátý. Bůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů: různé druhy...
Genesis 1:26...havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!...
Genesis 1:28...a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a...
Genesis 1:29...každým živočichem lezoucím po zemi." Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno...
Genesis 2:18...bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu...
Genesis 2:23...ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostí, tělo z mého...
Genesis 3:1...zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v...
Genesis 3:3... "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete...
Genesis 3:4...ho nedotýkejte, jinak zemřete.'" Na to had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojíte z...
Genesis 3:11...protože jsem nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu...
Genesis 3:13...toho stromu, a tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla,"...
Genesis 3:14...tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším...
Genesis 3:16...On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš...
Genesis 3:17...toužit, on ti však bude poroučet." Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného...
Genesis 3:22...kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná...
Genesis 4:1...ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!" Porodila také...
Genesis 4:6... se mu zkřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak ...
Genesis 4:8... Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se na...
Genesis 4:10...snad strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země!...
Genesis 4:15...a kdokoli najde, ten zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese sedminásobnou pomstu."...
Genesis 4:23... A Tubal-kainova sestra byla Naama. Lámech řekl svým ženám: "Ado a Cilo, poslouchejte , ženy...
Genesis 4:25...syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného potomka náhradou za...
Genesis 5:29... zplodil syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou,...
Genesis 6:3... jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to...
Genesis 6:7...učinil člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a...
Genesis 6:13...Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich...
Genesis 7:1... jak mu Bůh přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem...
Genesis 8:21...oběti. Když Hospodin ucítil příjemnou vůniřekl si v srdci: " nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i...
Genesis 9:1...den." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnalřekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem. z vás ...
Genesis 9:12...potopa, jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s...
Genesis 9:17...a každou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s...
Genesis 9:25...a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedlřekl: "Zlořečený buď Kanaán; je pro své bratry otrokem...
Genesis 9:26... je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude...
Genesis 11:3...v zemi Šineár a usadili se na . Tehdy si spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni." A tak...
Genesis 11:4...měli cihly místo kamene a asfalt místo maltyŘekli si totiž: "Pojďme, postavme si město a věž, jejíž...
Genesis 11:6...věž, kterou lidští synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto...
Genesis 12:1...žil 205 let a zemřel v Cháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a...
Genesis 12:4...dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu,...
Genesis 12:7...Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodinřekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil...
Genesis 12:11...krutý hlad. Cestou, když se blížil k Egyptuřekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena....
Genesis 12:12... jak překrásná jsi žena. Egypťané uvidířeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají...
Genesis 12:18...si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč...
Genesis 13:8...Kananejci a Perizejci.) Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými...
Genesis 13:14...Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělilřekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi,...
Genesis 14:21...mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale...
Genesis 15:5...vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej venřekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci...
Genesis 15:7...Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnostŘekl mu také: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z...
Genesis 15:13...hluboká, děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v...
Genesis 15:18...ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvyŘekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky po...
Genesis 16:2...otrokyni jménem Hagar. Proto Saraj Abramovi řekla: "Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi...
Genesis 16:5... začala svou paní pohrdat. Saraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou...
Genesis 16:8...při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův andělŘekl: "Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam...
Genesis 16:9..."Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl  řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku."...
Genesis 16:10...a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl  řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že...
Genesis 16:11...tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl  řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael...
Genesis 16:13... pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla k Tomu, který mne...
Genesis 17:1...devadesát devět let, ukázal se mu Hospodinřekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a...
Genesis 17:9...vlastnictví a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty i tvé budoucí...
Genesis 17:15...lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj nebudeš říkat Saraj, Bojovnice...
Genesis 17:19..."Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a...
Genesis 17:23...ještě téhož dne jim obřezal předkožky, jak mu to řekl Bůh. Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu...
Genesis 18:3...vchodu naproti. Poklonil se k zemiřekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u...
Genesis 18:5...přece ke svému služebníkovi." "Udělej, jak jsi řekl," odpověděli. Abraham odspěchal do stanu za Sárou a...
Genesis 18:6... Abraham odspěchal do stanu za Sárouřekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a...
Genesis 18:10...se ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá...
Genesis 18:15...ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a zamířili...
Genesis 18:17...šel s nimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím snad před Abrahamem, co se chystám udělat?...
Genesis 18:20...Abrahamovi splnil, co mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi...
Genesis 18:23...ještě zůstal před Hospodinem. Přistoupil blížřekl: "Cožpak smeteš s ničemným také spravedlivého? Možná,...
Genesis 18:26...země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát...
Genesis 18:30... " se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen třicet?"...
Genesis 18:31... dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?"...
Genesis 18:32...můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen deset?"...
Genesis 19:2...a šel jim naproti. Poklonil se tváří k zemiřekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu svého...
Genesis 19:7...tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveřeřekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Hle, mám...
Genesis 19:12... takže marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš...
Genesis 19:17...ho propustili. Když ho vedli ven, jeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej se a nikde na této rovině...
Genesis 19:18... Uteč do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému služebníku...
Genesis 19:31...svými dvěma dcerami v jeskyni. Prvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není...
Genesis 19:34... ani když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým...
Genesis 20:3... V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůhřekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je...
Genesis 20:4...muže!" Abimelech s ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Cožpak mi...
Genesis 20:9...strach. Abimelech si potom zavolal Abrahamařekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě...
Genesis 20:13...poslal, abych putoval daleko od domu mého otceřekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme...
Genesis 20:15...je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku SáruŘekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí."...
Genesis 20:16...je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to...
Genesis 21:1...Abimelechově domě. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru udělal, co slíbil. Sára i přes...
Genesis 21:6...narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se...
Genesis 21:7... kdo o tom uslyší, se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit...
Genesis 21:10...porodila Egypťanka Hagar, je posměvačŘekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečku i jejího syna. Syn...
Genesis 21:12... Šlo přece o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce....
Genesis 21:16...sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si řekla: "Nemohu se dívat, jak dítě umírá." Usedla naproti a...
Genesis 21:22...době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto...
Genesis 21:24... jako jsem se zachoval k tobě." Abraham řekl: "To odpřisáhnu." Abraham si tehdy Abimelechovi...
Genesis 21:26...služebníci násilím vzali. Abimelech však řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to...
Genesis 22:2... Zavolal: "Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného...
Genesis 22:5...pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tu s oslem. a chlapec...
Genesis 22:7... můj synu?" odpověděl mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl Izák. "Kde je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si...
Genesis 22:12...jsem," odpověděl. "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej! jsem poznal, že jsi bohabojný...
Genesis 24:2...a Hospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který spravoval...
Genesis 24:5...pro mého syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla následovat do této...
Genesis 24:12...navečer, v době, kdy ženy chodívají pro vodu) a řekl: "Hospodine, Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej...
Genesis 24:14...vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,' a ona...
Genesis 24:17...se zpět. Služebník přispěchal naprotiřekl: "Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se...
Genesis 24:19...spustila džbán na ruku a dala mu napít. Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, se pořádně...
Genesis 24:23...pro její ruce, každý o váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v...
Genesis 24:31...dosud stál s velbloudy poblíž pramene. Lában mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku? ...
Genesis 24:33... umyli nohy. Když mu ale nabídli jídlořekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc." "Mluv,"...
Genesis 24:34..." vybídl ho Lában. "Jsem Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl...
Genesis 24:39...manželku pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?' odpověděl...
Genesis 24:42...zproštěn.' Dnes jsem tedy přišel k prameniřekl jsem: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys teď...
Genesis 24:43...cestě zdar. Hle, stojím u vodního pramene. Když řeknu dívce, která vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu...
Genesis 24:45...mého pána. A vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni, sestoupila...
Genesis 24:46...prosím napít,' spustila rychle džbán z rameneřekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A...
Genesis 24:47... Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora.' Tehdy...
Genesis 24:51...jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když Abrahamův služebník uslyšel jejich...
Genesis 24:54... a zůstali tam celou noc. Když pak ráno vstaliřekl: "Propusťte k mému pánu." Její bratr a matka však...
Genesis 24:56...dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece dal cestě zdar....
Genesis 24:57...zdar. Propusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona."...
Genesis 24:58... "Odejdeš s tím mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebeku i její chůvu propustili s...
Genesis 25:22... počala. Když se však děti v jejím lůně mačkalyřekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina...
Genesis 25:23...děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin  řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých...
Genesis 25:30...Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného...
Genesis 25:33...prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své...
Genesis 26:2...Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodinřekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v zemi, kterou ti...
Genesis 26:7...ženu, odpověděl: "Je to sestra." Bál se totiž říci: "Je to žena," neboť si pomyslel: "Aby snad...
Genesis 26:9...ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka zavolalřekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je...
Genesis 26:16...a naplnili hlínou. Abimelech tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od nás! Jsi mnohem mocnější než my." Izák...
Genesis 26:22... a tak ji nazval Rechobot, ProstranstvíŘekl totiž: "Teď nám Hospodin daroval prostor, abychom se...
Genesis 26:24...do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodinřekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť...
Genesis 26:28...poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli: je teď mezi námi a tebou přísaha. Chceme s tebou...
Genesis 27:1...neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezauařekl mu: "Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu...
Genesis 27:2..."Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím...
Genesis 27:6...polí lovit zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému synu Jákobovi: "Pohleď, vyslechla jsem tvého...
Genesis 27:8...' Poslechni tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a ...
Genesis 27:11...požehnal, než umře." Jákob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem...
Genesis 27:18...svému synu Jákobovi. Přišel ke svému otciřekl: "Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" "...
Genesis 27:20...proto s chutí požehnal." Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak rychle našel zvěř, můj synu?"...
Genesis 27:21...přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi...
Genesis 27:22...ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhlřekl: "Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho,...
Genesis 27:25...můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti...
Genesis 27:32...s chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj...
Genesis 27:38...udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen jedno požehnání, otče? Požehnej mně!...
Genesis 27:41...Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého...
Genesis 27:42... nechala si zavolat svého mladšího syna Jákobařekla mu: "Pohleď, tvůj bratr Ezau se těší, že zabije!...
Genesis 27:46...v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život....
Genesis 28:13...něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodinřekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh...
Genesis 28:15...země. Neopustím , dokud nevykonám, co jsem ti řekl." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je...
Genesis 29:7...dcera Ráchel právě přichází s ovcemi." Na to jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas shánět...
Genesis 29:12...Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal. A když  řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn, běžela...
Genesis 29:14...Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!" Když pak u něj Jákob...
Genesis 29:15...pak u něj Jákob zůstal celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u sloužit...
Genesis 29:18...dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel...
Genesis 29:21...chvíle, protože ji miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ."...
Genesis 29:32...syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin pohlédl na trápení. Teď můj...
Genesis 29:33..." Potom počala znovu, a když porodila synařekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i...
Genesis 29:34... Potom počala znovu, a když porodila synařekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu...
Genesis 29:35... Potom počala znovu, a když porodila synařekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno...
Genesis 30:1... že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestřeřekla Jákobovi: "Dej mi syny, nebo umřu!" Jákob se však na...
Genesis 30:3...plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj klín. Tak získám syny...
Genesis 30:6...Bilha počala a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi...
Genesis 30:8...a porodila Jákobovi druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!"...
Genesis 30:11...otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila syna. Léa řekla: "Přišlo štěstí!" a dala mu jméno Gád, Štěstí. A...
Genesis 30:13...Zilpa porodila Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala...
Genesis 30:14...a přinesl je své matce Lée. Ráchel tehdy Lée řekla: "Dej mi prosím trochu těch milostných jablíček, co...
Genesis 30:18...počala a porodila Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou...
Genesis 30:20...znovu a porodila Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj...
Genesis 30:23...její lůno. Počala tedy, a když porodila synařekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef,...
Genesis 30:24...A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel...
Genesis 30:25...syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila Josefařekl Jákob Lábanovi: "Propusť , se vrátím domů do své...
Genesis 30:28...požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti...
Genesis 30:31...budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob....
Genesis 30:34...nebude načernalé, počítá za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil...
Genesis 31:3...nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu,...
Genesis 31:5...zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stáduřekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako...
Genesis 31:8... ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za odměnu, co bude skvrnité,' všechen...
Genesis 31:12...‚Jákobe!' A když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,' řekl: ‚Pozvedni oči a pohleď: Všichni berani připouštění ke...
Genesis 31:16...proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na...
Genesis 31:24...noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůhřekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy...
Genesis 31:26...utábořili v gileádských horách.) Lában Jákobovi řekl: "Cos to udělal? Odkradl ses ode a odvedl dcery,...
Genesis 31:29...Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvilřekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!' Takže ty jsi...
Genesis 31:35...celý stan, ale nic nenašel. Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát....
Genesis 31:36...Tehdy se Jákob rozhněval a začal Lábana hubovatŘekl mu: "Čím jsem se provinil? Co jsem spáchal, že tak...
Genesis 31:46...vzal kámen a vztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte kamení!" A tak nanosili...
Genesis 31:48...dal stejné jméno hebrejsky, totiž Gal-ed. Lában řekl: "Tato mohyla je ode dneška mým i tvým svědkem." A...
Genesis 31:49... Mohyla svědectví, a také Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin nade mnou i tebou drží...
Genesis 31:51...Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten památný kámen,...
Genesis 32:10... Bože mého otce Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu, a ...
Genesis 32:13...se bojím, že přijde a pobije i matky s dětmiŘekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a...
Genesis 32:17...je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte přede mnou a mezi jednotlivými stády...
Genesis 32:27...se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl: "Pusť , začíná svítat!" "Nepustím , dokud mi...
Genesis 32:29...zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží...
Genesis 32:31...pak to místo nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!"...
Genesis 33:5... Když potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmiřekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti,...
Genesis 33:9...jsem si příznivě naklonit, můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." Jákob...
Genesis 33:12..." A naléhal na něj, Ezau přijal. Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však...
Genesis 33:15... dokud nedojdu ke svému pánu do Seíru." Ezau řekl: "Nechám tedy s tebou některé ze svých lidí." Jákob...
Genesis 34:11...za svou!" Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Uložte...
Genesis 34:12...mi vysoké věno a mnoho darů a dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi synové...
Genesis 34:14...lstivě, neboť poskvrnil jejich sestru DínuŘekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru...
Genesis 34:31... a budu vyhlazen - i můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?" ...
Genesis 35:1...zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli tam a...
Genesis 35:2...jsi utíkal před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích...
Genesis 35:10...znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít...
Genesis 35:11...Izrael." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z...
Genesis 35:17...těžký porod. V nejtěžší chvíli porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!" A když ji...
Genesis 37:6...vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím víceŘekl jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na...
Genesis 37:8...ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám...
Genesis 37:13...bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemuřekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu?...
Genesis 37:14...nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v...
Genesis 37:16...hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud....
Genesis 37:19...než k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijíŘekli si spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho...
Genesis 37:20...snů! Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámyřekneme: Sežrala ho divoká zvěř! Uvidíme, co pak bude z...
Genesis 37:21...Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!" Ruben pokračoval: "Neprolévejme...
Genesis 37:22...zde v pustině, ale nevztahujme na něj ruku!" (To řekl, aby ho před nimi zachránil a vrátil ho jeho otci.) A...
Genesis 38:8...odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou svého bratra. Splň...
Genesis 38:11...odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce,...
Genesis 38:16...zahalenou tvář. Uchýlil se tedy cestou k řekl: "Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je to...
Genesis 38:21...je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?" Řekli mu ale: "Tady žádná prostitutka nikdy nebyla." A tak...
Genesis 38:22..."Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka nikdy nebyla." Juda...
Genesis 38:24...Dokonce je z toho smilstva těhotná!" Juda řekl: "Vyveďte ji ven, je upálena!" ji vedli, když...
Genesis 38:29...zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratrŘekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak dostal...
Genesis 39:7...jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého...
Genesis 39:8... Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítlŘekl manželce svého pána: "Když můj pán doma, o nic...
Genesis 39:12...ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za šatyřekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruce,...
Genesis 39:14...šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvořekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj muž toho...
Genesis 39:19..." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval tvůj otrok," vzplanul...
Genesis 40:8...sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi je...
Genesis 40:12... Pak jsem ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny...
Genesis 40:16...vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl výkladřekl Josefovi: "I jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě...
Genesis 41:15...si šaty, přišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem...
Genesis 41:17...příznivou odpověď!" Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu...
Genesis 41:25...mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi...
Genesis 41:28...větrem. Je to sedm let hladu. Jak jsem  řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na...
Genesis 41:41...převyšovat jen trůnem." Potom farao Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji správcem nad celou egyptskou...
Genesis 41:44...nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém...
Genesis 41:51...dal prvorozenému jméno Manases, Zapomnění, neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout na všechno strádání, na...
Genesis 41:52..." Druhému pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh v zemi mého trápení učinil plodným." Když pak...
Genesis 41:55...zem a lid volal k faraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům: "Jděte za Josefem! Udělejte, cokoli...
Genesis 42:1...hlad. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrnířekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem...
Genesis 42:4...vlastního bratra, Jákob s bratry neposlalŘekl si totiž: "Aby se mu snad nepřihodilo něco zlého."...
Genesis 42:9...si pamatoval sny, které o nich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli jste prozkoumat slabiny země!"...
Genesis 42:12... Tvoji služebníci nikdy nebyli špehové!" On však řekl: "Ne! Přišli jste si prohlédnout slabiny země!"...
Genesis 42:14...- ten není." Josef pokračoval: "Jak jsem řekl: Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao...
Genesis 42:18...tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám,...
Genesis 42:31...tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my jsme mu řekli: ‚Jsme slušní lidé, nikdy jsme nebyli špehové! Bývalo...
Genesis 42:33...kanaánské zemi.' Ten muž, pán země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte jednoho z vás...
Genesis 42:38...ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev a zůstal...
Genesis 43:2...Když spotřebovali zrní, které přivezli z Egyptařekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k...
Genesis 43:5... Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael...
Genesis 43:6...jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se...
Genesis 43:7...jsme mu odpovídali. Jak jsme mohli vědět, že řekne: ‚Přiveďte svého bratra sem'?" Juda tehdy svému otci...
Genesis 43:11...dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát. Udělejte tohle:...
Genesis 43:16...Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamínařekl správci svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz...
Genesis 43:17...budou obědvat se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam...
Genesis 43:23...Nevíme, kdo nám to stříbro dal do vaků!" On však řekl: "Buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků...
Genesis 43:27...mu k zemi. Zeptal se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří vašemu starému otci, o němž jste...
Genesis 43:29...bratr, o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!" Nato Josef odspěchal,...
Genesis 43:31... Pak si umyl tvář, vyšel ven a s přemáháním řekl: "Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro něj,...
Genesis 44:2...zaplaceným za zrní." Učinil tedy, jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěni...
Genesis 44:4...propuštěni. Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a ...
Genesis 44:10... zemře a z nás jsou pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to...
Genesis 44:15...dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž...
Genesis 44:16...Nevíte snad, že muž jako dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není se jak omluvit ani...
Genesis 44:17...- my i ten, u něhož se našel ten pohár!" On však řekl: "To bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u...
Genesis 44:20...svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě,...
Genesis 44:21...ho velmi miluje.' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.'...
Genesis 44:23... otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi...
Genesis 44:25...mu slova mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,' odpověděli...
Genesis 44:27...na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva syny....
Genesis 44:32...jsem se za toho chlapce svému otci zaručilŘekl jsem: ‚Nepřivedu-li ho k tobě, za to před tebou...
Genesis 45:3...se to do faraonova paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři...
Genesis 45:4...hrůzou, jak se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl: " jsem...
Genesis 45:9...zemí. Pospěšte si tedy, vraťte se k mému otciřekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh učinil pánem...
Genesis 45:17...jeho služebníci byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte svá...
Genesis 45:24...cestu. A když se loučil s odcházejícími bratryřekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak odešli z Egypta a...
Genesis 45:28... tehdy duch jejich otce Jákoba okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho...
Genesis 46:3...jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do Egypta, neboť tam z tebe...
Genesis 46:30...plakal v jeho objetí. Izrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu...
Genesis 46:31...vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát...
Genesis 47:4...mu. "Jak my, tak naši otcové." Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do této země jako přistěhovalci, neboť...
Genesis 47:15...peníze, přišli všichni Egypťané k Josefoviřekli: "Dej nám chléb! To máme před tebou umírat, když...
Genesis 47:18...ten rok uplynul, přišli k němu v dalším roceřekli: "Nebudeme před svým pánem skrývat, že peníze došly....
Genesis 47:23...své pozemky neprodávali. Josef tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro...
Genesis 47:29...Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefařekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku do mého...
Genesis 47:31..." "Udělám, co říkáš," odpověděl Josef. On však řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhl a Izrael se v...
Genesis 48:1...poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou své...
Genesis 48:2...syny, Manasese a Efraima. A když bylo Jákobovi řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se...
Genesis 48:3...a posadil se na lůžku. Jákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzu v kanaánské zemi,...
Genesis 48:4...mi ukázal v Luzu v kanaánské zemi, požehnal miřekl mi: ‚Hle, způsobím, aby ses rozplodil a rozmnožil....
Genesis 48:9..."To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, jim požehnám."...
Genesis 48:11...a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle,...
Genesis 48:18...ji přenesl z Efraimovy hlavy na Manasesovu, a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu...
Genesis 48:21...Izrael přednost Efraimovi před Manasesem. Potom řekl Josefovi: "Hle, umírám, ale Bůh bude s vámi a...
Genesis 50:5...uším mou prosbu. Můj otec zavázal přísahouřekl: ‚Hle, umírám. Pochovej v hrobce, kterou jsem...
Genesis 50:11...země viděli tu smuteční slavnost v Goren-ataduřekli: "To mají Egypťané hluboký smutek!" A tak to místo...
Genesis 50:15...bratři uvědomili, že jejich otec je mrtevřekli si: "Co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám...
Genesis 50:17..."Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům jejich...
Genesis 50:19..."Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste...
Genesis 50:24...syna Machíra přijal na svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel...
Exodus 1:9...nastoupil nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a...
Exodus 1:15...dřiny je nemilosrdně nutili. Egyptský král tehdy řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se jmenovala...
Exodus 1:17...báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce naživu. Egyptský...
Exodus 2:6...tam děťátko - plačící chlapec! Pohnuta soucitem řekla: "To musí být jedno z hebrejských dětí." Tehdy k...
Exodus 2:9...tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera  řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím...
Exodus 2:10...ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem ho z vody." Čas plynul a Mojžíš...
Exodus 2:13...přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se praliŘekl tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého druha?" Ten...
Exodus 2:22...dal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Po mnoha...
Exodus 3:3...a hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravovánŘekl si tedy: "Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou...
Exodus 3:5...Mojžíši!" "Zde jsem," odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na...
Exodus 3:6...místo, na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a...
Exodus 3:13...ale pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraeleřeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim...
Exodus 3:14...zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům...
Exodus 3:15...‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám...
Exodus 3:16...pokolení. Jdi, shromáždi izraelské stařešinyřekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh...
Exodus 3:18...s izraelskými stařešiny k egyptskému králiřekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Prosím,...
Exodus 4:1..."Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou . Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho...
Exodus 4:3...ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpovědělŘekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila...
Exodus 4:6... Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do podpaždí." Vložil si tedy ruku do...
Exodus 4:7...jako sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potom. Mojžíš si tedy znovu vložil ruku do podpaždí...
Exodus 4:13...ústech a budu učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy...
Exodus 4:18...Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetroviřekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta...
Exodus 4:19...mu Jetro. Hospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta, neboť všichni, kdo ti...
Exodus 4:21...vzal také Boží hůl. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď připraven konat před...
Exodus 4:22... a tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj...
Exodus 4:23...Hospodin - Izrael je můj syn, můj prvorozenýŘekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi...
Exodus 4:25...předkožku svého syna, dotkla se s jeho úduřekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho nechal....
Exodus 4:27...tenkrát nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a...
Exodus 4:28...pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho poslal a jaká všechna znamení mu přikázal...
Exodus 4:30...a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A lid...
Exodus 5:1...se. Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonoviřekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj...
Exodus 5:3...Žádného Hospodina neznám a Izrael nepropustím!" Řekli tedy: "Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol...
Exodus 5:10...báchorky!" Biřici a dozorci tedy vyšliřekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte...
Exodus 5:21...Árona, kteří jim tam přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili...
Exodus 6:1...vůbec nevysvobozuješ!" Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s faraonem provedu. Donutím ho...
Exodus 6:6...otroctví a připomněl jsem si svou smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z...
Exodus 6:12...syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele neposlechli - jak by ...
Exodus 6:13...synů Izraele i ohledně egyptského krále faraonaŘekl jim, vyvedou Izraelity z Egypta. A toto jsou...
Exodus 6:26... To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf za houfem...
Exodus 6:27...Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity...
Exodus 6:28...v Egyptě mluvil k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi...
Exodus 6:29... Hospodin Mojžíšovi řekl: " jsem HospodinŘekni egyptskému králi faraonovi vše, co říkám tobě."...
Exodus 7:1... farao bude poslouchat?" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh...
Exodus 7:8...osmdesát tři. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,'...
Exodus 7:9...vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji před faraona a...
Exodus 7:14... neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi...
Exodus 7:16...s sebou tu hůl, která se proměnila v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal se...
Exodus 7:19...budou štítit napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou hůl a napřáhne ji k...
Exodus 7:26... co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin:...
Exodus 8:1...polezou žáby!'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k...
Exodus 8:4...se k Hospodinu, i můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid propustím, aby obětovali Hospodinu."...
Exodus 8:6...v Nilu." "Zítra," odpověděl farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh,...
Exodus 8:12... neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do prachu, se po celé...
Exodus 8:15... Když byli lidé i dobytek pokryti komáryřekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao...
Exodus 8:16... neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao půjde k vodě, postav se...
Exodus 8:21...a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňte v této zemi!" "To by nebylo vhodné...
Exodus 8:24... našemu Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím vás, abyste obětovali Hospodinu,...
Exodus 9:1...a lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin,...
Exodus 9:5...jediný kus.'" Hospodin určil i dobu, když řekl: "Hospodin to v zemi učiní zítra." A nazítří to...
Exodus 9:8...nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popela z pece a Mojžíš jej...
Exodus 9:13... neposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu:...
Exodus 9:22...i dobytek na poli. Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, se na celou egyptskou zem...
Exodus 10:1...Izraelity nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany...
Exodus 10:3..." A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonoviřekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho...
Exodus 10:8...s Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně ...
Exodus 10:9... svému Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými mladíky i starci, půjdeme se svými...
Exodus 10:12...vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem, na ni přijdou...
Exodus 10:16...se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete se za...
Exodus 10:21...Izraele nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, na celý Egypt padne tma -...
Exodus 10:24...zavolal Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skot. Smíte vzít s sebou i...
Exodus 10:28... a tak je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V...
Exodus 11:1...- se neuvidíme." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom...
Exodus 11:2... Propustí vás nadobro, přímo vás odsud vyženeŘekni lidu, každý muž požádá svého souseda a každá žena...
Exodus 11:4...dvořanů i v očích lidu. Mojžíš pak faraonovi řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu Egyptem....
Exodus 11:9...od faraona rozpálen hněvem. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých divů v egyptské...
Exodus 12:1... Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro...
Exodus 12:21..." Mojžíš tedy svolal všechny stařešiny Izraeleřekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a...
Exodus 12:31...pryč od mého lidu - vy i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádali!...
Exodus 12:43...budou držet stráž. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o Hodu beránka: Nesmí ho jíst...
Exodus 13:3...z lidí, tak z dobytka, je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z...
Exodus 13:8...celém tvém území se nevyskytne kvas. V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro udělal...
Exodus 13:17...zem, ačkoli byla kratší. Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by litovat a...
Exodus 14:15...vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál....
Exodus 14:26...za bojuje proti Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře, se vody vrátí zpět - na...
Exodus 15:9...hromady, v nitru moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu, doženu je, kořist uchvátím, svou...
Exodus 15:26...lidu ustanovení a řád a tam jej vyzkoušelŘekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha,...
Exodus 16:4...umořili hladem!" Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude...
Exodus 16:9...proti nám, ale proti Hospodinu!" Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Řekni celé izraelské obci: ‚Přistupte před...
Exodus 16:12...k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů IzraeleŘekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se nasytíte...
Exodus 16:15...je to?"). Opravdu nevěděli, co to je. Mojžíš jim řekl: "To je ten chléb, který vám Hospodin dal za pokrm....
Exodus 16:19...nasbíral, kolik potřeboval k jídlu. Mojžíš jim řekl: " si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni...
Exodus 16:23...tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den...
Exodus 16:25...to ani v tom nebyli červi. Tehdy Mojžíš řekl: "Snězte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota;...
Exodus 16:28... ale nic nenašli. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho budete odmítat zachovávat přikázání a...
Exodus 16:32... bílý, a chutnal jako medový koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, je...
Exodus 16:33...jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem many a postav jej před...
Exodus 17:2..."Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?" A...
Exodus 17:5...Za chvíli ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou některé z izraelských...
Exodus 17:9...a bojoval v Refidimu s Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti...
Exodus 17:10...v ruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur zatím...
Exodus 17:14...i jeho lid mečem. Hospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na památku do knihy a vštěpuj Jozuovi, že...
Exodus 17:16...oltář a nazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad Hospodinovým trůnem dosvědčuje...
Exodus 18:3...se jmenoval Geršom, Přistěhovalec, neboť Mojžíš řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Druhý se...
Exodus 18:4..." Druhý se jmenoval Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil před...
Exodus 18:10...je vysvobodil z ruky Egypťanů. Jetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin, jenž vás vysvobodil z ruky...
Exodus 18:14...tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lidřekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid...
Exodus 18:17...Boží ustanovení a pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty i...
Exodus 18:24...svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a...
Exodus 19:8...odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi. Hospodin...
Exodus 19:9...slova lidu Hospodinovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid...
Exodus 19:10...opět vyřídil slova lidu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. si vyperou...
Exodus 19:12...Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech stranřekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se jen...
Exodus 19:15...hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šatyŘekl lidu: "Připravte se na třetí den; vyvarujte se...
Exodus 19:21...hory a ten tam vystoupil. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se nepokoušejí proniknout k...
Exodus 19:25...na neobořil." Mojžíš tedy sestoupil k liduřekl jim to. Bůh promluvil všechna tato...
Exodus 20:19...horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodálřekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale...
Exodus 20:22...k mračnu, v němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli,...
Exodus 23:13...nabrali dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých úst ani...
Exodus 24:1...jejich bohům, octl by ses v pasti." Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup k Hospodinu. Ty, Áron, Nádab, Abihu...
Exodus 24:3...jedním hlasem: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně...
Exodus 24:7...Vzal také Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní...
Exodus 24:12...Boha. Potom jedli a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné...
Exodus 24:14...a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Stařešinům řekl: "Zůstaňte tu, dokud se k vám nevrátíme. Hle, Áron a...
Exodus 25:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro...
Exodus 30:31...je, aby mi konali kněžskou službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej...
Exodus 31:12...tak, jak jsem ti přikázal." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Promluv k synům Izraele: Zachovávejte soboty,...
Exodus 32:2...Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté náušnice a...
Exodus 32:9... ten vyvedl z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech ,...
Exodus 32:13...nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili navěky!'" A Hospodin upustil od...
Exodus 32:17...deskách. Když Jozue uslyšel hluk křičícího liduřekl Mojžíšovi: "Z tábora zní hluk boje!" Ten však...
Exodus 32:21...hladinu vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do...
Exodus 32:23...můj. Sám víš, jaké tento lid sklony ke zlémuŘekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co...
Exodus 32:27...se kolem něj všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si...
Exodus 32:29...padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý...
Exodus 32:30...přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní však vystoupím k...
Exodus 32:34...zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. však přijde den...
Exodus 33:5...nevzal žádnou ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s...
Exodus 33:12...dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošlešŘekl jsi: ‚Znám osobně a našel jsem v tobě zalíbení.'...
Exodus 33:15...půjde s tebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud...
Exodus 33:18...v tobě našel zalíbení a znám osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před...
Exodus 33:21...nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. tudy...
Exodus 34:1...tvář však nikdo nespatří." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a ...
Exodus 34:9...rychle padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj...
Exodus 34:27...v mléce jeho matky." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Tato slova zapiš. Podle těchto slov vstupuji do...
Exodus 35:1... Když Mojžíš shromáždil celou izraelskou obecřekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se...
Exodus 35:4...ze svých příbytků." Mojžíš celé izraelské obci řekl: "Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro...
Exodus 35:30...přikázal udělat. Mojžíš pak synům Izraele řekl: "Pohleďte, Hospodin povolal osobně Becaleela, syna...
Leviticus 8:5...u vchodu do Stanu setkávání, Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy Mojžíš...
Leviticus 8:31...jejich roucha. Tehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu setkávání a tam ho...
Leviticus 9:2...zavolal Árona a jeho syny i stařešiny Izraeleřekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a...
Leviticus 9:3... a obětuj je před Hospodinem. Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozla k oběti za hřích, tele a beránka k...
Leviticus 9:6...a postavila se před Hospodina. Tehdy Mojžíš řekl: "Toto nám přikázal Hospodin. Když to vykonáte, ukáže...
Leviticus 9:7... ukáže se vám Hospodinova sláva." Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích...
Leviticus 10:3...je, a tak zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch...
Leviticus 10:4...a Elsafana, syny Uziele, Áronova strýce, a řekl jim: "Přistupte a vyneste své bratrance od svatyně ven...
Leviticus 10:5...v jejich suknicích ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a...
Leviticus 10:6...ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi:...
Leviticus 10:12...a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl: "Vezměte moučnou oběť, která zbyla z Hospodinových...
Leviticus 10:16...na Eleazara a Itamara, Áronovy zbývající syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém místě?...
Leviticus 16:2...přistoupili před Hospodina. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni svému bratru Áronovi, nepřichází kdykoli do...
Leviticus 17:8...ustanovení pro všechna vaše pokolení. Dále jim řekneš: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří...
Leviticus 17:12... ta vykupuje život! Proto jsem synům Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krev. Ani přistěhovalec,...
Leviticus 17:14...ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvora, neboť životem...
Leviticus 20:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: Kdokoli, Izraelita nebo...
Leviticus 20:24...tyto věci, se mi zhnusili. Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy, sám vám ji dám, abyste...
Leviticus 21:1...- jejich krev padne na !" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovým synům: Nikdo z...
Leviticus 22:3...by znesvětili svaté jméno. jsem HospodinŘekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech vašich...
Leviticus 25:20...jíst do sytosti a budete v bydlet v bezpečíŘeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme...
Numeri 3:40...22 000 mužů starších jednoho měsíce. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené...
Numeri 5:21...kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou kletbouřekne - ‚pak Hospodin uprostřed tvého lidu učiní...
Numeri 7:4...býk). Když je přivedli před Příbytek, Hospodin řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží ke službě...
Numeri 7:11...a položili je před oltář. Hospodin Mojžíšovi řekl: " přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce...
Numeri 8:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej, těch...
Numeri 9:4...ustanovení a podle všech jeho pravidel." Mojžíš řekl synům Izraele, slaví Hod beránka, a tak za soumraku...
Numeri 9:7... Proto přišli toho dne před Mojžíše a ÁronaŘekli: "Poskvrnili jsme se při mrtvému člověku. Proč bychom...
Numeri 10:29...oddílech, když se vydávali na cestu. Mojžíš řekl Chobabovi, synu Midiánce Reuela, svého tchána:...
Numeri 10:31...do své země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a...
Numeri 11:11...velikým hněvem. Mojžíš byl z toho nešťastnýřekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím...
Numeri 11:16...dívat na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z izraelských stařešinů sedmdesát mužů,...
Numeri 11:18...lidu s tebou a nemusel jsi je nést sám. Lidu řekni: Posvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť jste...
Numeri 11:28... který byl od mládí Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl: "Mojžíši, pane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu...
Numeri 12:4...) Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři...
Numeri 12:6...zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišliřekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok,...
Numeri 12:11...Áron otočil k Miriam a spatřil, že je malomocnářekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za...
Numeri 13:17...je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zemřekl jim: "Jděte vzhůru do Negevu, potom vystupte do hor a...
Numeri 13:31...ji ovládnout!" Muži, kteří šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu lidu. Je silnější než my!"...
Numeri 14:11...ve Stanu setkávání Hospodinova sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat?...
Numeri 14:15...vybiješ, národy, které o tobě slyšelyřeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je...
Numeri 14:17...prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi laskavý,...
Numeri 14:20...Hospodin odpověděl: "Odpouštím, jak jsi řekl. Avšak, jakože jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje...
Numeri 14:28...Izraele, slyšel jsem, jak proti mně reptajíŘekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi...
Numeri 14:41...k místu, které nám Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč znovu přestupujete Hospodinův rozkaz? Nemůžete...
Numeri 15:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraeleřekni jim: přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji...
Numeri 15:18...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: vejdete do země, do níž vás uvádím,...
Numeri 15:35...nebylo jasné, co se s ním stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej celá obec za...
Numeri 15:37... jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po všechna...
Numeri 15:38...řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po všechna pokolení dělají na...
Numeri 16:3...muži. Srotili se proti Mojžíšovi a Áronoviřekli jim: "Osobujete si příliš! Celá tato obec, ti všichni...
Numeri 16:8...příliš, Leviho synové!" Mojžíš tehdy Korachovi řekl: "Dobře poslouchejte, Leviho synové: Je vám to málo,...
Numeri 16:12...zavolat Dátana a Abirama, syny Eliabovy, ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země...
Numeri 16:15...oči? Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi rozlítilřekl Hospodinu: "Nevšímej si jejich obětí! Ani jediného...
Numeri 16:16...jedinému z nich jsem neublížil!" Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před...
Numeri 16:24...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni obci: Odstupte ze všech stran od Korachova, Dátanova...
Numeri 16:26...šli za ním. "Odvraťte se od stanů těch ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co jim patří, abyste...
Numeri 16:28...se svými ženami, syny i malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že Hospodin poslal činit všechny...
Numeri 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ze spáleniště...
Numeri 17:11...zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do žhavé uhlí z...
Numeri 17:12...rána!" Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel doprostřed shromáždění (a hle, v lidu ...
Numeri 17:25...je prohlédli a každý si vzal svou hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před Truhlu svědectví, ...
Numeri 17:27...přikázal. Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleď, umíráme! Hyneme, všichni hyneme! Kdokoli se...
Numeri 18:1...umírá! To snad vymřeme do posledního?" Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým tvým...
Numeri 18:20... pro tebe i pro tvé potomstvo." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné dědictví;...
Numeri 18:24...jako příspěvek Hospodinu. To proto jsem o nich řekl: Nebudou mít dědictví mezi syny Izraele." Hospodin...
Numeri 18:26...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete jejich desátky...
Numeri 18:30... je ze všeho posvěcen vždy ten nejlepší dílŘekni jim rovněž: Poté, co z desátků odevzdáte nejlepší díl...
Numeri 19:2...je ustanovení zákona, jež přikázal HospodinŘekni synům Izraele, k tobě přivedou červenou jalovici...
Numeri 20:8...bratrem Áronem shromáždi obec. Před jejich očima řeknete skále, vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály, aby...
Numeri 20:10...s Áronem pak svolal shromáždění před skáluŘekl jim: "Nuže, slyšte, vy buřiči - máme vám z této skály...
Numeri 20:12...jejich dobytek. Hospodin ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi nevěřili a neprokázali před syny...
Numeri 20:18...nalevo, dokud nepřejdeme tvé území." Edom však řekl: "Neprojdeš mou zem. Jinak proti tobě vytáhnu s...
Numeri 20:20...o nic víc, chceme jen pěšky projít." Edom však řekl: "Neprojdeš!" a vytáhl proti nim s velikým a mocným...
Numeri 20:23...k hoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen ke...
Numeri 21:8...hadů!" A tak se Mojžíš za lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si jedovatého hada a připevni ho na...
Numeri 21:16...táhli do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu." Tehdy...
Numeri 21:34...a utkal se s nimi u Edrei. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do tvých rukou s celým...
Numeri 22:4... děsil se; z toho lidu ho jímala hrůza. Proto řekl midiánským stařešinům: "Ten dav teď spase všechno...
Numeri 22:8...k Balaámovi, vyřídili mu Balákova slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď...
Numeri 22:9...zůstali u Balaáma. Bůh přišel k Balaámoviřekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl:...
Numeri 22:12...budu moci bojovat a vyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl: "Nechoď s nimi. Neproklínej ten lid, neboť je...
Numeri 22:13... neboť je požehnaný!" Balaám tedy ráno vstalřekl Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své země....
Numeri 22:16...a ještě váženějších. Když přišli k Balaámoviřekli mu: "Tak praví Balák, syn Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej...
Numeri 22:17... zahrnout velikými poctami a udělám, cokoli mi řekneš. Pojď, zatrať mi ten lid.'" Balaám však Balákovým...
Numeri 22:19...tu ale na noc. zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a...
Numeri 22:20..." V noci pak Hospodin přišel k Balaámoviřekl mu: "Když ti muži přišli pozvat, vstaň a jdi s nimi...
Numeri 22:28...holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici jazykŘekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že potřetí...
Numeri 22:30...Mít po ruce meč, bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa...
Numeri 22:32... poklonil se a padl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hle, to ...
Numeri 22:35... vrátím se domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu."...
Numeri 22:38...k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak něcoŘeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám s...
Numeri 23:1...byl vidět zadní voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a...
Numeri 23:2...býků a sedm beranů." Balák učinil, jak Balaám řekl, a obětoval s Balaámem na každém oltáři býka a berana....
Numeri 23:3...na každém oltáři býka a berana. Balaám Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti, zatím půjdu opodál....
Numeri 23:4...tak odešel sám. Bůh se s ním setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm oltářů a na každém jsem obětoval...
Numeri 23:5..." Hospodin vložil Balaámovi do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k...
Numeri 23:7...přivedl Balák, z východních hor král moábskýŘekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba, pojď a spílej Izraeli!'...
Numeri 23:11... kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys nepřátele...
Numeri 23:15...obětoval býka a berana. Balaám pak Balákovi řekl: "Postůj zde u své zápalné oběti. zatím půjdu tam,...
Numeri 23:16...s Balámem setkal a vložil mu do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k...
Numeri 23:19...syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží tořekne snad něco, a nesplní? Hle, dostal jsem za úkol...
Numeri 23:25...skolených než vypije!" Balák na to Balaámovi řekl: "Když ho nezatracuješ, aspoň mu nežehnej!" Balaám...
Numeri 23:26..."Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?" Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím,...
Numeri 23:29... čnícího nad pustinou. Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a...
Numeri 23:30...býků a sedm beranů." Balák udělal, co mu Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býka a berana. Balaám...
Numeri 24:10...proti Balaámovi vybuchl hněvem. Spráskl ruceřekl mu: "Pozval jsem , abys nepřátele zatratil, a hle...
Numeri 24:13...a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo zléhořeknu jen to, co řekne Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým,...
Numeri 25:4...Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a veřejně je...
Numeri 25:5...planoucí hněv odvrátil od Izraele." Mojžíš pak řekl izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty,...
Numeri 25:12...svém rozhorlení syny Izraele nezahubil. Proto mu řekni, že sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro...
Numeri 26:1...rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona: "Sečtěte...
Numeri 26:65...Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich nikdo...
Numeri 27:2...a před celou obec ke vchodu do Stanu setkávánířekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k tlupě,...
Numeri 27:6...případ přednesl Hospodinu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Celofchadovy dcery mluví správně. Bezodkladně jim...
Numeri 27:12...Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup na toto pohoří Abarim a pohleď na zem, kterou...
Numeri 27:18...jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je muž, ve kterém přebývá Duch....
Numeri 28:3...můj pokrm, mou ohnivou oběť, mou příjemnou vůniŘekni jim: Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet...
Numeri 30:1...kromě svých slibů a dobrovolných darů." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázal....
Numeri 31:3...pomstu synů Izraele nad Midiánci." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k boji. ...
Numeri 31:21...i každý předmět ze dřeva." Kněz Eleazar pak řekl bojovníkům, kteří byli v bitvě: "Toto je ustanovení...
Numeri 31:25...potom se vrátíte do tábora." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Spolu s knězem Eleazarem a s rodovými náčelníky obce...
Numeri 31:49...vojenských oddílů, vůdcové tisíců a stovek, a řekli Mojžíšovi: "Tvoji služebníci sečetli bojovníky, jimž...
Numeri 32:2...dobytek. Rubenovi a Gádovi synové tedy přišliřekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovi a vůdcům obce: "Atarot,...
Numeri 32:5...- a tvoji služebníci mají spoustu dobytka." Dále řekli: "Prokaž nám prosím laskavost, tato země připadne...
Numeri 32:16...do záhuby!" Přistoupili tedy k Mojžíšovi blížřekli: "Chceme tu postavit ohrady pro svůj dobytek a města...
Numeri 32:29... a náčelníkům izraelských pokolení. Mojžíš jim řekl: "Pokud s vámi Gádovi a Rubenovi synové přejdou Jordán...
Numeri 32:31...kanaánské zemi." Gádovi a Rubenovi synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům řekl:...
Numeri 33:51...Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do...
Numeri 35:10...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do...
Numeri 36:2...Mojžíšem a před izraelskými rodovými náčelníkyŘekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele...
Deuteronomium 1:5...zemi v Zajordání vysvětlovat tento ZákonŘekl: Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto:...
Deuteronomium 1:9...jim a po nich jejich semeni." Tenkrát jsem vám řekl: "Nemohu vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůh, vás...
Deuteronomium 1:20... jsme dorazili do Kádeš-barné. Tehdy jsem vám řekl: "Přišli jste k pohoří Emorejců - Hospodin, náš Bůh...
Deuteronomium 1:21...a obsaď ji, jak ti Hospodin, Bůh tvých otcůřekl. Neboj se a nestrachuj." Vy všichni jste však ke mně...
Deuteronomium 1:28...jdeme? Naši bratři nás připravili o odvahu, když řekli: ‚Ten lid je silnější a vyšší než my, města jsou...
Deuteronomium 1:37..." Kvůli vám se Hospodin rozzlobil i na mneŘekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti...
Deuteronomium 1:42...do hor. Hospodin ale ke mně promluvil: "Řekni jim - Nevydávejte se vzhůru a nepouštějte se do boje,...
Deuteronomium 1:43...vašem středu. Jinak vás vaši nepřátelé porazí." Řekl jsem vám to, ale neposlechli jste. Vzepřeli jste se...
Deuteronomium 2:1...na poušť směrem k Rudému moři, jak mi Hospodin řekl, a dlouhou dobu jsme obcházeli pohoří Seír. Hospodin...
Deuteronomium 2:2...dobu jsme obcházeli pohoří Seír. Hospodin mi řekl: " jste to pohoří obcházeli dost dlouho; obraťte se...
Deuteronomium 2:9...se cestou přes moábskou poušť. Hospodin mi řekl: "Neútoč na Moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi ti...
Deuteronomium 2:17...z lidu do posledního vymřeli. Hospodin mi řekl: "Dnes procházíš moábským územím u města...
Deuteronomium 2:31...do tvé ruky, jak je tomu dodnes. Hospodin mi řekl: "Pohleď, to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem....
Deuteronomium 3:2...svým lidem vytáhl do boje u Edrei. Hospodin mi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s...
Deuteronomium 3:26...vám hněval, a tak nevyslyšel. "To stačí!" řekl mi. " o tom se mnou nemluv. Vystup na vrchol Pisgy a...
Deuteronomium 4:6...rozumnost. uslyší o všech těchto pravidlechřeknou: "Jak moudrý a rozumný lid! Jak znamenitý národ!" A...
Deuteronomium 4:10...Hospodinem, svým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid. Chci, slyší slova a učí se...
Deuteronomium 5:1...pod úbočím Pisgy. Mojžíš svolal celý Izraelřekl jim: Slyš, Izraeli, pravidla a zákony, které vám dnes...
Deuteronomium 5:5...toho ohně a nechtěli jste vystoupit na horu.) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta...
Deuteronomium 5:22...k celému vašemu shromáždění na oné hořeŘekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a mračna a...
Deuteronomium 5:24...vašich kmenů a vaši stařešinové - a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu...
Deuteronomium 5:27...němu sám a vyslechni vše, co Hospodin, náš Bůhřekne. Potom nám povíš všechno, co Hospodin, náš Bůh, poví...
Deuteronomium 5:28...takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slovařekl mi: "Slyšel jsem slova, která ti tento lid řekl. Dobře...
Deuteronomium 5:30...se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře! Jdiřekni jim, se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zde u...
Deuteronomium 6:3...mlékem a medem se mocně rozmnožíte, jak ti to řekl Hospodin, Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli: Hospodin je...
Deuteronomium 6:19...ji a zaženeš všechny své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin. se v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co...
Deuteronomium 7:17...a nakonec sloužil jejich bohům. Možná si v srdci řekneš: "Tyto národy jsou početnější než - jak je budu...
Deuteronomium 9:3...je vyženeš a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin řekl. je však Hospodin, tvůj Bůh, před tebou zažene,...
Deuteronomium 9:12...kamenné desky - desky smlouvy. Potom mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z...
Deuteronomium 9:13...přikázal: odlili si modlu!" Hospodin mi tehdy řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech ,...
Deuteronomium 9:25...jsem před ním čtyřicet dní a čtyřicet nocí, když řekl, že vás vyhladí. A takto jsem se modlil k Hospodinu:...
Deuteronomium 9:28...a hřích. Jinak v zemi, odkud jsi nás vyvedlřeknou: ‚Hospodin je vyvedl, aby je pozabíjel na poušti,...
Deuteronomium 10:1...mocí a vztaženou paží!" Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly ty první, a...
Deuteronomium 10:11...vyslyšel a svolil, že nezahubí. Hospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu. vejdou a...
Deuteronomium 12:20... rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože právě dostaneš chuť na...
Deuteronomium 15:16...Bůh, vykoupil. Proto ti to dnes přikazujiŘekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i...
Deuteronomium 17:11... o němž poučí, a podle rozsudku, který ti řeknou. Od výroku, který ti oznámí, se neuchyluj napravo...
Deuteronomium 17:14... tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a usadíš se v Řekneš-li si: "Ustanovím nad sebou krále, tak jako všechny...
Deuteronomium 17:16...do Egypta pro další koně. Hospodin vám přece řekl: "Touto cestou se nikdy nevrátíte." nemá mnoho...
Deuteronomium 18:17...veliký oheň - jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich bratrů jim...
Deuteronomium 18:21... jako kdyby mluvil jménem cizích bohů." Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?" Nuže,...
Deuteronomium 18:22...slovo nemluví Hospodin?" Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo...
Deuteronomium 21:20...k bráně jeho města za městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento náš syn je svéhlavý a vzpurný. Neposlouchá...
Deuteronomium 22:16...do městské brány. Otec dívky stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji...
Deuteronomium 25:7... půjde švagrová ke stařešinům do městské brányřekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvo v...
Deuteronomium 25:8...a promluví s ním. Bude-li stát na svémřekne: "Nechci si ji vzít", přistoupí k němu jeho švagrová...
Deuteronomium 26:3...přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech budeřekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem...
Deuteronomium 28:68...Egypta! S naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem ti řekl, že ji nikdy nespatříš. Tam se budete prodávat svým...
Deuteronomium 29:1...uzavřel na Orébu. Mojžíš svolal celý Izraelřekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin...
Deuteronomium 29:21...tuto zem, a neduhy, jimiž ji Hospodin vyčerpá, a řeknou: "Všechna zem spálená sírou a solí, nic se neseje,...
Deuteronomium 31:2...Mojžíš domluvil tato slova všemu Izraeliřekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále vycházet a...
Deuteronomium 31:3...národy, abyste obsadili jejich zem. Jak Hospodin řekl, půjde před vámi Jozue. Hospodin s nimi naloží, jako...
Deuteronomium 31:7...zavolal Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem...
Deuteronomium 31:14... kterou jdete obsadit." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrti. Zavolej Jozuu a...
Deuteronomium 31:16...nad vchodem do Stanu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak...
Deuteronomium 31:17... takže se stanou snadnou kořistí. V ten den si řeknou: ‚Nepotkala nás ta hrozná neštěstí proto, že...
Deuteronomium 32:20...Odmítl je, na své syny a dcery dostal zlostŘekl: "Svou tvář před nimi ukryji a uvidím, jak dopadnou!...
Deuteronomium 32:27... jak si to jejich protivníci vyloží. Že řeknou: ‚To naše ruka přemohla je, to vůbec neudělal...
Deuteronomium 32:46...domluvil všechna tato slova celému Izraeliřekl jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem vás dnes varoval,...
Deuteronomium 33:2...muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům IzraeleŘekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako když...
Deuteronomium 33:7...nevymře, jeho mužů jen hrstka je!" O Judovi řekl: "Vyslýchej, Hospodine, hlas Judův, k jeho lidu jej...
Deuteronomium 33:8...rukou, proti nepřátelům mu pomáhej." O Levim řekl: "Kéž tvé urim a tumim, Hospodine, připadne muži tobě...
Deuteronomium 33:9...ses s ním u vod sváru v Meribě. O otci i matce řekl: ‚Nehledím na !' Na vlastní bratry nebral zřetel a...
Deuteronomium 33:12...jeho nepřátelé nikdy nevstali!" O Benjamínovi řekl: "Hospodinův miláček to je - kéž zůstává u něj v...
Deuteronomium 33:13...den, vždyť odpočívá v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho zemi žehná Hospodin nejlepší rosou z nebe...
Deuteronomium 33:18... takové tisíce Manasesovy!" O Zabulonovi řekl: "Raduj se, Zabulone, kdykoli vycházíš, a ty, Isachare...
Deuteronomium 33:20...bohatství, z pokladů v písku ukrytých." O Gádovi řekl: "Požehnán buď Ten, jenž Gáda rozšiřuje! Gád se uložil...
Deuteronomium 33:22... jeho rozhodnutí pro celý Izrael." O Danovi řekl: "Dan je mladý lev, z Bášanu vyskakuje!" O Neftalímovi...
Deuteronomium 33:23...je mladý lev, z Bášanu vyskakuje!" O Neftalímovi řekl: "Přízní jsi nasycen, Neftalíme, požehnání Hospodinova...
Deuteronomium 33:24...pln, jezero i s jižní stranou opanuj!" O Ašerovi řekl: "Nad jiné syny požehnán je Ašer, mezi bratry je...
Deuteronomium 34:4...Palmového města Jericha po Coar. Hospodin mu řekl: "Toto je zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil...
Deuteronomium 34:5...Hospodinův služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin řekl. Pochoval jej v moábské zemi, v roklině naproti...
Jozue 1:12... Gádovu a polovině Manasesova kmene Jozue řekl: "Pamatujte na to, co vám přikázal Hospodinův...
Jozue 2:9...Rachab. "Vím, že Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe! Všichni...
Jozue 2:16...zdi, takže bydlela na hradbách. "Běžte do hor," řekla jim, " vás pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se...
Jozue 2:17...nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži  řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás zavázala,...
Jozue 2:21...tvé přísahy zproštěni." " se stane, jak jste řekli," odpověděla jim. Potom se s nimi rozloučila a když...
Jozue 2:24...Hospodin dal celou tu zem do našich rukou," řekli Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se před námi...
Jozue 3:5...tou cestou jste nikdy předtím nešli." Jozue lidu řekl: "Posvěťte se, neboť zítra mezi vámi Hospodin učiní...
Jozue 3:6...vámi Hospodin učiní podivuhodné věci." Potom řekl kněžím: "Vezměte Truhlu smlouvy a jděte před lidem."...
Jozue 3:7...Truhlu smlouvy a šli před lidem. Hospodin tehdy řekl Jozuovi: "Dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele...
Jozue 3:9...vod, zastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy řekl synům Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova Hospodina,...
Jozue 4:5...ze synů Izraele, po jednom z každého kmene, a řekl jim: "Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodina,...
Jozue 4:15...měli v úctě Mojžíše po celý jeho život. Hospodin řekl Jozuovi: "Přikaž kněžím nesoucím Truhlu svědectví, ...
Jozue 4:21...které vzali z Jordánu, vztyčil Jozue v Gilgaluřekl synům Izraele: " se vaše děti v budoucnu zeptají...
Jozue 5:2...před syny Izraele ztratili odvahu. V době řekl Hospodin Jozuovi: "Vyrob si kamenné nože a znovu obřež...
Jozue 5:9... dokud se nezotavili. Hospodin tehdy Jozuovi řekl: "Dnešního dne jsem z vás odvalil egyptskou pohanu." A...
Jozue 5:15...se. Vůdce Hospodinova vojska na to Jozuovi řekl: "Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je...
Jozue 6:2...nevycházel ani nevcházel. Hospodin ale Jozuovi řekl: "Pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i...
Jozue 6:6...bude." Jozue, syn Nunův, tedy zavolal knězeřekl jim: "Vezměte Truhlu smlouvy a sedm kněží před...
Jozue 6:7...nosí sedm trub z beraních rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a obcházejte město. Ozbrojenci jdou před...
Jozue 6:8...jdou před Hospodinovou truhlou." Když to Jozue řekl lidu, sedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm trub z...
Jozue 6:10... nevypustíte z úst ani slovo do dne, kdy vám řeknu: ‚Křičte!' Tehdy budete křičet." Nato nechal...
Jozue 6:16...posedmé a kněží zatroubili na trouby, Jozue řekl lidu: "Křičte! Hospodin vám dal to město! to město...
Jozue 6:22...mužům, kteří byli v zemi na výzvědách, ale Jozue řekl: "Jděte do domu nevěstky a vyveďte ji odtud i se...
Jozue 7:2...Aj (jež leží u Bet-avenu východně od Bet-elu) a řekl jim, jdou prozkoumat tu zem. Muži tedy šli a...
Jozue 7:3...šli a prozkoumali Aj. Když se vrátili k Jozuoviřekli mu: "Není potřeba, aby se tam vypravoval všechen lid....
Jozue 7:7...si na hlavu prach. "Ach, Pane můj, Hospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán?...
Jozue 7:8...za Jordánem! Odpusť, Pane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na útěk! ...
Jozue 7:13...ze svého středu! Vstaň, posvěť lidřekni jim: ‚Posvěťte se pro zítřek. Neboť toto praví...
Jozue 7:19... syna Zerachova z pokolení Juda. "Synu můj," řekl Jozue Achanovi, "vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izraele,...
Jozue 8:1...Emek-achor, Rokle neštěstí. Poté Hospodin řekl Jozuovi: "Neboj se a nestrachuj. Vezmi s sebou všechen...
Jozue 8:6... Vydají se za námi, a tak je odlákáme od městaŘeknou si totiž: ‚Utíkají před námi jako prve.' Budeme tedy...
Jozue 8:18...otevřené a pronásledovali Izrael. Tehdy Hospodin řekl Jozuovi: "Napřáhni šavli, kterou máš v ruce, proti Aji...
Jozue 9:6... Když přišli k Jozuovi do gilgalského táborařekli jemu a izraelským mužům: "Přicházíme z daleké země;...
Jozue 9:8...mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji služebníci," řekli na to Jozuovi. Ten se jich ale ptal: "Co jste zač?...
Jozue 9:11...naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země řekli: Vezměte s sebou jídlo na cestu, jděte jim naproti a...
Jozue 9:22...vody pro celou obec. Jozue si je potom zavolalřekl jim: "Jak to, že jste nás podvedli?! Tvrdili jste:...
Jozue 10:8...lid i všichni udatní hrdinové. Hospodin Jozuovi řekl: "Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou....
Jozue 10:12...Izraele vydal Emorejce, Jozue před zraky Izraele řekl: "Slunce, zastav se v Gibeonu! Ty, měsíci, v údolí...
Jozue 10:22...synům Izraele neodvážil ani ozvat. Potom Jozue řekl: "Odkryjte ústí jeskyně a přiveďte z těch pět králů...
Jozue 10:25...tedy a stoupali jim na šíje. Jozue jim řekl: "Nebojte se a nestrachujte, buďte silní a stateční....
Jozue 11:6...vod, aby vedli válku proti Izraeli. Hospodin ale řekl Jozuovi: "Neboj se jich. Způsobím, že zítra touto...
Jozue 11:9... nikdo nepřežil. Jozue s nimi naložil, jak mu řekl Hospodin: ochromil jim koně a jejich vozy spálil. V tu...
Jozue 11:23... Tak Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal Izraeli za dědictví...
Jozue 13:1...byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl: "Jsi starý a sešlý věkem, ale ještě je velmi mnoho...
Jozue 14:10...tomu čtyřicet pět let od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, dnes tu...
Jozue 14:12...Hospodin se mnou, vyženu je, jak Hospodin řekl." Jozue tedy Kálebovi, synu Jefunovu, požehnal a dal...
Jozue 15:16...(dříve nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za...
Jozue 17:14... ale úplně se jich nezbavili. Synové Josefovi řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden los...
Jozue 17:15... doposud žehnal." "Když jste tak početný lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do lesů. Vykácejte si místo...
Jozue 17:17...na to Efraimovi a Manasesovi z Josefova domu řekl: "Jste početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám...
Jozue 18:3...svého dědictví. Jozue proto synům Izraele řekl: "Jak dlouho ještě budete otálet, než obsadíte zem,...
Jozue 20:2...tehdy promluvil k Jozuovi: "Řekni synům Izraele: Určete si útočištná města, jak jsem...
Jozue 21:2...izraelských pokolení v Šílu v kanaánské zemiřekli jim: "Hospodin skrze Mojžíše přikázal, abychom...
Jozue 21:45... Ze všech těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele, ani jediné neselhalo; vše se splnilo. ...
Jozue 22:2...Ruben, Gád a polovinu pokolení Manasesřekl jim: "Dodrželi jste vše, co vám přikázal Hospodinův...
Jozue 22:8... Když je Jozue posílal domů, požehnal jimřekl: "Vraťte se domů s velikým bohatstvím, s velkým...
Jozue 22:15...a Gádovým a k polovině kmene Manasesovařekli jim: "Tak praví celá obec Hospodinova: Jak jste mohli...
Jozue 22:26...mohli naše syny odvrátit od úcty k HospodinuŘekli jsme si tedy: Přičiňme se a postavme si oltář. Ne pro...
Jozue 22:28...synům: ‚Vy nemáte s Hospodinem co do činění.' Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco takového...
Jozue 22:34...pak ten oltář pojmenovali Ed, Svědek, neboť řekli: "Je svědkem mezi námi, že Hospodin je Bůh." ...
Jozue 23:2...s jeho stařešiny, náčelníky, soudci i správciřekl jim: "Jsem stařec pokročilého věku. Sami jste...
Jozue 23:5...a vypudí a vy obsadíte jejich zem, jak vám to řekl Hospodin, váš Bůh. Buďte velmi silní, abyste pečlivě...
Jozue 23:14...i duší, že ze všech těch dobrých slov, která vám řekl Hospodin, váš Bůh, ani jediné neselhalo. Všechna se...
Jozue 23:15...jako se vám splnilo každé dobré slovo, které vám řekl Hospodin, váš Bůh, právě tak na vás Hospodin přivede...
Jozue 24:19...Hospodinu - vždyť on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý...
Jozue 24:22...lid Jozuovi. "Sami před sebou jste svědkové," řekl na to Jozue lidu, "že jste si zvolili Hospodina,...
Jozue 24:27...svatyni. "Hle, tento kámen nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel všechna slova, která...
Soudců 1:3...Hle, dal jsem mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi do našeho...
Soudců 1:7...mu palce na rukou i na nohou. Adoni-bezek tehdy řekl: "Sedmdesát králů s usekanými palci na rukou i na...
Soudců 1:12...(dříve nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za...
Soudců 1:24...muže. "Ukaž nám, prosím, kudy do města," řekli mu, "a zachováme se k tobě milosrdně." Ukázal jim...
Soudců 2:1... kterou jsem s přísahou zaslíbil vašim otcůmŘekl jsem: ‚Svou smlouvu s vámi nikdy nezruším. Nesmíte ale...
Soudců 2:3...Co jste to provedli? Proto jsem také řekl: ‚Nevyženu je před vámi, ale budou vám trním v bocích...
Soudců 2:15...nim a byli poraženi, přesně jak to Hospodin řekl a jak jim odpřisáhl. Přišlo na veliké soužení....
Soudců 2:20... Hospodin proto vzplanul proti Izrael hněvemřekl: "Tento národ porušil mou smlouvu, kterou jsem vydal...
Soudců 3:19...zpět. "Mám pro tebe, králi, něco tajného," řekl. "Tiše!" zavelel král, načež se všichni kolemstojící...
Soudců 3:20...svého střešního pokoje. Ehud k němu přistoupilřekl: "Mám pro tebe Boží slovo!" Král se zvedl z křesla a...
Soudců 3:24...dveře střešního pokoje jsou zavřené na zástrčkuřekli si: Nejspíš koná v chladné komůrce potřebu....
Soudců 4:9...se mnou, nepůjdu!" "Dobrá, půjdu s tebou," řekla mu na to, "ale ty se svou cestou neproslavíš....
Soudců 4:14...a celé své vojsko k potoku Kíšon. Debora tehdy řekla Barákovi: "Vzhůru! Toto je den, kdy ti Hospodin vydal...
Soudců 4:18...totiž vládl mír. Jael vyšla Siserovi naprotiřekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se."...
Soudců 4:20...a přikryla ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl ještě, "a kdyby někdo přišel a vyptával se :...
Soudců 6:8... poslal k nim Hospodin jednoho proroka. Ten jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem vás vyvedl...
Soudců 6:10...vámi a jejich zemi jsem dal vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy...
Soudců 6:12...nevšimli. Hospodinův anděl se mu ukázalřekl mu: "Hospodin s tebou, udatný hrdino!" Gedeon mu...
Soudců 6:16...tebou, takže pobiješ Midiánce do posledního," řekl mu na to Hospodin. "V tom případě mi prokaž laskavost...
Soudců 6:20...dub a položil to před něj. Hospodinův anděl mu řekl: "Vezmi maso a chleby a polož je zde na skálu. Vývar...
Soudců 6:23...v tvář uviděl Hospodinova anděla!" "Buď klidný," řekl mu Hospodin. "Neboj se, nezemřeš." Gedeon tam proto...
Soudců 6:25...v abiezerské Ofře dodnes. noci mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze stáda svého otce, toho druhého býka,...
Soudců 6:27...ze svých služebníků a udělal, jak mu Hospodin řekl. Kvůli strachu z rodiny i kvůli lidem z města to ovšem...
Soudců 6:30...to Gedeon, syn Joašův." Lidé z města tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, zemře - za to, že...
Soudců 6:36...opravdu skrze zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno. Bude-li rosa...
Soudců 6:37... poznám, že skrze zachráníš Izrael, jak jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal,...
Soudců 6:39...z něj rosu - plnou číši vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě jednou promluvím....
Soudců 7:2...od nich, v údolí pod vrchem More. Hospodin řekl Gedeonovi: "Máš příliš velké vojsko. Nemohu jim vydat...
Soudců 7:4...mužů se tehdy vrátilo a 10 000 zůstalo. Hospodin řekl Gedeonovi: "Vojsko je stále příliš velké. Zaveď je...
Soudců 7:5...tedy vojsko dolů k vodě. Tam Hospodin Gedeonovi řekl: "Všechny, kdo chlemtají vodu jako pes, odděl od těch,...
Soudců 7:7...a všichni ostatní si k pití klekli. Hospodin řekl Gedeonovi: "S těmi třemi sty muži, kteří chlemtali,...
Soudců 7:9...tábor ležel dole v údolí. noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho...
Soudců 8:1...stranu Jordánu. Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal, když jsi...
Soudců 8:5... Protože byli vyčerpáni pronásledovánímřekl obyvatelům Sukotu: "Prosím, dejte mým mužům nějaké...
Soudců 8:9...jako předtím Sukotští. Gedeon proto Penuelským řekl: " se vrátím jako vítěz, zbořím tuhle věž!" Zebach a...
Soudců 8:15... Když potom Gedeon přišel k sukotským mužůmřekl: "Tady je Zebach a Calmuna, kvůli kterým jste se mi...
Soudců 8:20...je nechali naživu, nezabil bych vás!" Načež řekl Jeterovi, svému prvorozenému: "Pojď, zabij je!" On ale...
Soudců 8:21...se bál; byl to ještě chlapec. Zebach a Calmuna řekli Gedeonovi: "Pojď, udělej to sám. Muž se pozná podle...
Soudců 9:1...přišel bydlet k bratrům své matky v Šechemuřekl jim i celému příbuzenstvu své matky: "Zeptejte se...
Soudců 9:8...se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovitŘekly olivě: Kraluj nám! Oliva řekla: To snad mám svůj olej...
Soudců 9:9...si stanovit. Řekly olivě: Kraluj nám! Oliva řekla: To snad mám svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůh...
Soudců 9:10...se Bůh i lidé ctí, a jít kymácet se nad stromyŘekly tedy stromy fíku: Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl:...
Soudců 9:11...tedy stromy fíku: Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám své plody přestat vydávat, jež vynikají v...
Soudců 9:12...v sladkosti, a jít kymácet se nad stromyŘekly tedy stromy révě: Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To...
Soudců 9:13...tedy stromy révě: Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám své víno přestat vydávat, kterým se Bůh...
Soudců 9:14...Bůh i lidé veselí, a jít kymácet se nad stromyŘekly tedy všechny stromy trní: Pojď ty, kraluj nám! Trní...
Soudců 9:15...stromy trní: Pojď ty, kraluj nám! Trní tenkrát řeklo stromům: Pokud vskutku oddaně určíte sobě za krále...
Soudců 9:29...tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavilŘekl bych mu: ‚Abimelechu, sbírej si armádu! Pojď se bít!'"...
Soudců 9:36...se svými muži ze zálohy. Když je Gaal uvidělřekl Zebulovi: "Podívej, z hřebenů hor sestupuje vojsko!"...
Soudců 9:38...houf se blíží od Věšteckého dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je...
Soudců 9:48...usekl ze stromu větev, naložil si ji na ramenořekl svým mužům: "Viděli jste, co dělám? Rychle to udělejte...
Soudců 10:15...dobách soužení." Synové Izraele na to Hospodinu řekli: "Zhřešili jsme. Udělej s námi, cokoli uznáš za dobré...
Soudců 11:2...vyhnali: "V domě našeho otce nemáš co dědit!" řekli mu. "Jsi přece syn cizí ženy!" Jiftach tedy od svých...
Soudců 11:6...stařešinové pro Jiftacha do kraje Tov. "Pojď," řekli mu, "staň se naším vůdcem v boji proti Amoncům."...
Soudců 11:8...jste v úzkých?" Gileádští stařešinové mu na to řekli: "Ano, ale teď jsme se pro tebe vrátili. Pojď s námi...
Soudců 11:10...opravdu vaším vůdcem?" "Hospodin je náš svědek!" řekli mu gileádští stařešinové, "Uděláme přesně, co říkáš."...
Soudců 11:19...králi Sichonovi sídlícímu v Chešbonu. Izrael mu řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí k nám domů.'...
Soudců 11:36...Hospodinu a nemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou,...
Soudců 11:38...družkami plakat nad mým panenstvím." "Jdi," řekl a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými...
Soudců 12:6...Když odpověděl: "Nejsem," vyzvali ho: "Tak řekni: Šibolet." Když ale řekl: Sibolet (protože to neuměl...
Soudců 13:3...děti. ženě se ukázal Hospodinův andělřekl : "Hle, byla jsi neplodná a bezdětná, ale počneš a...
Soudců 13:10...rychle do běhu, aby mu to oznámila. "Honem," řekla mu, "ukázal se mi ten muž, který předtím...
Soudců 13:12...s mou ženou?" "Ano," odpověděl. Manoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho...
Soudců 13:13..." se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem  řekl: neokusí nic pocházejícího z vinné révy, nepije...
Soudců 13:15... přikázal." Manoach na to Hospodinovu andělu řekl: "Prosím, rádi bychom tu zdrželi a připravili kůzle...
Soudců 13:22... že to byl Hospodinův anděl. "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás...
Soudců 14:3...dívku. Teď s ožeňte." Otec a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v...
Soudců 14:12...mu dělali společnost. "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny...
Soudců 14:13...sváteční šaty." "Dej nám tu svou hádanku," řekli mu na to. "Chceme ji slyšet." Pověděl jim: "Kdo se...
Soudců 14:16..." "Neprozradil jsem ji ani svému otci a matce," řekl na to, "a tobě ji mám prozradit?" Ona však na něj...
Soudců 14:18...dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli: "Co sladšího než med, kdo silnější než lev?" Na to...
Soudců 15:1...a nesl kůzle. "Jdu za svou ženou do ložnice," řekl. Její otec ho tam ale nepustil: "Myslel jsem, že se ti...
Soudců 15:7...ženu i s jejím otcem upálili. "Tak vy takhle?" řekl na to Samson. "Teď tedy nepřestanu, dokud se vám...
Soudců 15:12...mně," odpověděl jim. "Přišli jsme spoutat," řekli mu. "Vydáme Filištínům." "Přísahejte, že mi sami...
Soudců 15:13...neublížíte," odpověděl Samson. "Neublížíme," řekli mu. "Chceme jen spoutat a vydat jim. Zabít ...
Soudců 15:16... popadl ji a pobil s tisíc mužů. Samson tehdy řekl: "Čelistí osla oslům jsem čelil, čelistí osla tisíc...
Soudců 16:7...Čím bys mohl být spoután a zkrocen?" Samson  řekl: "Kdyby spoutali sedmi novými tětivami, které ještě...
Soudců 16:11...Teď mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby pevně spoutali novými provazy,...
Soudců 16:13...jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl tedy: "Kdybys těch sedm copů, co mám na hlavě,...
Soudců 16:20...Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánkuřekl si: "Z toho se dostanu jako tolikrát; setřesu to ze...
Soudců 16:25...našich zmordoval!" A když byli v nejlepšímřekli: "Zavolejte Samsona, je zábava!" Zavolali tedy...
Soudců 17:2...horách byl jeden muž jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set...
Soudců 17:10...si místo k bydlení," on na to. "Zůstaň u ," řekl mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset šekelů...
Soudců 18:2...a Eštaolu, aby prozkoumali a obhlédli zemŘekli jim: "Jděte obhlédnout zem." Dorazili do...
Soudců 18:6... zda bude naše cesta úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl jim ten kněz. "Nad vaší cestou bdí Hospodin." A tak...
Soudců 18:14...kraj Laiš. "Víte, co je tamhle v těch domech?" řekli svým bratrům. "Efod, bůžkové a odlitá modla! Víte, co...
Soudců 18:19... "Co to děláte?" ptal se jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři pusu a pojď s námi. Budeš dělat otce a...
Soudců 18:23...za nimi, se k nim Danovi synové otočiliřekli Míkovi: "Co ti je? Proč jste se tak sběhli?" Ten...
Soudců 18:25...Jak se můžete ptát: Co ti je?" Danovci mu ale řekli: "Radši na nás nekřič. Prudší povahy by se na vás...
Soudců 19:5...a zeť se zvedal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Posilni se trochou jídla, než půjdete." A tak se...
Soudců 19:6...a oba spolu jedli a pili. Potom mu dívčin otec řekl: "Prosím, laskavě tu ještě přespi a pohov si." On ...
Soudců 19:8...dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Prosím, pořádně se posilni." A než oba pojedli,...
Soudců 19:9...půjdou. Dívčin otec, jeho tchán, mu ale řekl: "Podívej se, den se chýlí k večeru. Zůstaňte...
Soudců 19:11... bylo dost pozdě. Mládenec proto svému pánu řekl: "Pojď, prosím, odbočme do toho jebusejského města a...
Soudců 19:20...provází. Nic víc nepotřebujeme." "Buď vítán," řekl mu stařík. "Postarám se o všechno, co potřebuješ. Jen...
Soudců 19:28...leží u dveří domu s rukama na prahu. "Vstávej," řekl , "jdeme." Žádná odpověď. Naložil ji tedy na osla,...
Soudců 20:3...také Benjamínci.) Synové Izraele se ptali: "Řekněte, jak se ta hrozná věc stala." Onen levita, manžel...
Soudců 20:18...boje proti Benjamíncům jako první?" Hospodin jim řekl: "První bude Juda." Izraelci tedy ráno vstali a...
Soudců 20:32...říkali si tehdy Benjamínci. Izraelci si ale řekli: "Utíkejme, je odlákáme od města k silnicím."...
Soudců 20:39...pobíjet (padlo asi třicet mužů), a tak si řekli: "Jistě, porážíme je jako v předchozí bitvě!" Z města...
Soudců 21:19... kdo by dal ženu Benjamínovi!" Pak si ale řekli: "V Šílu je přece Hospodinova výroční slavnost!" (Je...
Soudců 21:22...k nám jejich otcové nebo bratři přišli stěžovatřekneme jim: Mějte s nimi slitování, vždyť jsme v boji...
Růt 1:8...se vydala na cestu zpět do judské země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se domů ke svým...
Růt 1:12...odejděte. Jsem stará na vdávání. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, i kdybych se ještě tuto noc...
Růt 1:15...a odešla, ale Rút se stále držela. "Pohleďřekla Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke...
Růt 2:6... který měl na starosti žence. Služebník mu řekl: "To je ta mladá Moábka, která přišla s Noemi z...
Růt 2:14...k tvým služebným." Když pak přišel čas k jídluřekl Boáz: "Pojď sem, vezmi si chleba a namáčej si...
Růt 2:20...Boáz." odpověděla Rút své tchyni. Na to Noemi řekla: "Hospodin mu žehnej! Neodmítl prokázat laskavost...
Růt 2:21...blízkých příbuzných." Moábka Rút vyprávěla dál: "Řekl mi dokonce: ‚Drž se mých služebníků, dokud nesklidí...
Růt 3:1...dál se svou tchyní. Její tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov, dcero, abys byla šťastná....
Růt 3:10...jsi náš příbuzný." "Hospodin ti žehnej, dcero," řekl na to. "Teď jsi projevila ještě větší oddanost než...
Růt 3:14...mohl rozeznat druhého, ale vstala, protože Boáz řekl: " se nikdo nedozví, že na mlat přišla žena." Řekl...
Růt 3:15..." se nikdo nedozví, že na mlat přišla žena." Řekl také: "Nastav pláštěnku a podrž ji." A když ji...
Růt 3:17...všechno, co pro ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke...
Růt 3:18...'" "Počkej, dcero, uvidíš, jak to dopadne," řekla na to Noemi. "Ten muž nepoleví, dokud tu věc ještě...
Růt 4:1...onen příbuzný, o kterém předtím mluvil. Boáz mu řekl: "Pojď sem, příteli, posaď se." A tak přišel a posadil...
Růt 4:2... Potom Boáz pozval deset z městských stařešinůřekl: "Posaďte se tu." A když se posadili, pověděl tomu...
Růt 4:4...pole, který patřil našemu bratru ElimelechoviŘekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho...
Růt 4:6... který ponese jeho jméno." Načež ten příbuzný řekl: "Tak to ho vykoupit nemohu - vždyť bych ohrozil...
Růt 4:8...dávalo svědectví.) Ten příbuzný tedy Boázovi řekl: "Pořiď si ho sám," a zul si sandál. Boáz tehdy před...
Růt 4:14...dal, že počala a porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi: "Požehnán buď Hospodin, který ode dneška...
1. Samuel 1:8...a nemohla ani jíst. Její muž Elkána  řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč si to tak bereš...
1. Samuel 1:14...slyšet, Elí si myslel, že je opilá. Proto Elí řekl: "Jak dlouho tu budeš opilá? Prober se!" Hana mu ale...
1. Samuel 1:17...velikého zármutku a rozrušení." "Jdi v pokoji," řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho...
1. Samuel 1:18...prosila." "Jsi ke své služebnici tak laskav!" řekla Hana, a když odešla, pojedla a smutek z její tváře...
1. Samuel 1:20...syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůh, neboť řekla: "Vyprosila jsem ho od Hospodina." Když se pak Elkána...
1. Samuel 1:22...svůj slib, Hana nešla. " chlapce odkojím," řekla svému muži, "přivedu ho před Hospodina a zůstane tam...
1. Samuel 1:23...a zůstane tam navždy." "Dělej, jak myslíš," řekl na to Elkána. "Zůstaň tu, než ho odkojíš, a kéž...
1. Samuel 1:26...porazili a chlapce přivedli k Elímu. "Můj pane," řekla Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane, živ, ...
1. Samuel 2:27... tak i lidem. Za Elím přišel Boží mužřekl mu: "Tak praví Hospodin: Cožpak jsem se neukázal rodu...
1. Samuel 2:30...Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Anořekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v ...
1. Samuel 2:36...poklonit za kousek stříbra, za bochník chlebařekne: ‚Zařaď , prosím, někam mezi kněží, mám alespoň...
1. Samuel 3:5...Samuel a rozběhl se za Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem ...
1. Samuel 3:6...tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. "Nevolal jsem , synu," odpověděl Elí. "Jdi zase...
1. Samuel 3:8...tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. Tehdy Elí pochopil, že chlapce volá Hospodin....
1. Samuel 3:9... že chlapce volá Hospodin. Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine;...
1. Samuel 3:11...služebník poslouchá." Tehdy Hospodin Samuelovi řekl: "Hle, chystám se v Izraeli udělat věc, která nikomu,...
1. Samuel 3:17...synu můj!" "Tady jsem," odpověděl Samuel. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. ...
1. Samuel 3:18...pověděl a nezatajil mu vůbec nic. Elí na to řekl: "On je Hospodin; učiní, co se mu zlíbí." Samuel...
1. Samuel 4:7...Truhla Hospodinova, dostali Filištíni strachŘekli si totiž: "To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!"...
1. Samuel 4:16...jdu z bitvy, vlastně jsem z dnešní bitvy utekl," řekl ten muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se Elí....
1. Samuel 4:20... které pomáhaly, ve chvíli, kdy umíralařekly: "Neboj se, máš syna!" Ona však neodpovídala, jako by...
1. Samuel 4:21... Chlapce pojmenovala Ichabod, Nesláva, neboť řekla: "Sláva opustila Izrael." To kvůli zajetí Boží truhly...
1. Samuel 4:22...Boží truhly a kvůli svému tchánu a manželovi řekla: "Sláva opustila Izrael, Boží truhla je pryč!" Boží...
1. Samuel 7:12...Micpu a Šen a nazval ho Eben-ezer, Kámen pomociŘekl totiž: " sem nám pomohl Hospodin." Filištíni tedy...
1. Samuel 8:5...sešli a vydali se za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty jsi starý a tví synové nechodí po tvých...
1. Samuel 8:6...vede - tak je to přece u všech národů." Když ale řekli: "Dej nám krále, nás vede," Samuelovi se to...
1. Samuel 8:7...Modlil se proto k Hospodinu a Hospodin Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli...
1. Samuel 8:11...je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu dělali vozataje a jezdce a...
1. Samuel 8:22..."ustanov jim krále." Samuel pak Izraelcům řekl: "Vraťte se všichni domů." Byl jeden muž z Benjamína,...
1. Samuel 9:3...Kíšovi se jednou zatoulaly oslice. Kíš proto řekl svému synu Saulovi: "Vezmi s sebou jednoho mládence a...
1. Samuel 9:5...nic nenašli. Když dorazili do kraje Cufřekl Saul mládenci, kterého měl s sebou: "Pojďme se vrátit,...
1. Samuel 9:6...bývá Boží muž. Je to vážený člověk; všechno, co řekne, se opravdu stane. Co se tam teď vydat? Třeba nám...
1. Samuel 9:7...nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když za ním půjdeme?...
1. Samuel 9:10...prorok byl tehdy nazýván vidoucí.) "Dobrá," řekl Saul svému mládenci, "pojďme tedy." A tak šli do města...
1. Samuel 9:17...promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány...
1. Samuel 9:23...mezi pozvanými, kterých bylo asi třicet. Samuel řekl kuchaři: "Přines tu porci, kterou jsem ti dal; tu, o...
1. Samuel 9:24...ji před Saula. "To bylo připraveno pro tebe," řekl Samuel. "Přijmi to a jez. Pro tuto chvíli, právě pro...
1. Samuel 9:27... Když se blížili k okraji města, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed." Když odešel, řekl mu:...
1. Samuel 10:1...s olejem, vylil mu ji na hlavu a políbil ho. Pak řekl: "Hospodin právě pomazal za vůdce nad jeho...
1. Samuel 10:2...benjamínském území v Celcachu potkáš dva mužeŘeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly. Tvůj...
1. Samuel 10:12... i Saul patří k prorokům?" Jeden místní k tomu řekl: "A koho mají za otce?" Tak vzniklo přísloví: To i...
1. Samuel 10:15..." odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc. "Ujistil nás, že se oslice...
1. Samuel 10:16...že se oslice našly," odvětil Saul. To, co Samuel řekl ohledně kralování, mu ale neprozradil. Samuel potom...
1. Samuel 10:18...svolal lid k Hospodinu do Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem přivedl...
1. Samuel 10:19...vysvobozuje ze všech vašich neštěstí a úzkostíŘekli jste: ‚Ustanov nad námi krále.' Teď se tedy podle...
1. Samuel 10:24...ostatní. "Vidíte, koho vám Hospodin vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu mu není rovného." Nato...
1. Samuel 11:9...mužů 30 000. Poslům, kteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto vzkažte obyvatelům Jábeš-gileádu: Zítra okolo...
1. Samuel 11:12...z nich nezůstali ani dva pospolu. Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat...
1. Samuel 11:14...přece Izraeli daroval vítězství." Samuel nato řekl lidu: "Pojďme teď do Gilgalu a potvrdíme tam...
1. Samuel 12:5...ani jsi od nikoho nic nevzal." Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je před vámi svědkem a také jeho pomazaný...
1. Samuel 12:6...a Árona a který vyvedl vaše otce z Egypta," řekl na to Samuel lidu. "Teď předstupte, abych se s vámi...
1. Samuel 12:12... jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. nad námi vládne král.' Vaším...
1. Samuel 12:19...k Hospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi. "Ke všem svým hříchům jsme...
1. Samuel 13:9...a Saulovo vojsko se začínalo rozprchávat. Proto řekl: "Přineste ke mně oběť zápalnou i pokojnou." A...
1. Samuel 13:11...vykročil naproti, aby ho přivítal. Samuel mu ale řekl: "Cos to udělal?" Saul odpověděl: "Když jsem viděl, že...
1. Samuel 13:12...nejdeš a že se Filištíni shromažďují v Michmasuřekl jsem si: Filištíni teď v Gilgalu přepadnou, a ...
1. Samuel 13:19...zemi nebyl jediný kovář. Filištíni si totiž řekli: "Aby si ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo kopí."...
1. Samuel 14:1...zatím přesunula k průsmyku Michmas. Jednoho dne řekl Saulův syn Jonatan svému zbrojnošovi: "Pojď,...
1. Samuel 14:6...severu proti Michmasu, druhý proti Gebě. "Pojď," řekl Jonatan svému zbrojnoši, "pronikneme ke hlídce těch...
1. Samuel 14:8...přece s tebou jedno srdce." Jonatan mu na to řekl: "Podívej se, pronikneme k těm mužům a ukážeme se jim....
1. Samuel 14:9...k těm mužům a ukážeme se jim. Jestli nám řeknou: ‚Zastavte se, dokud k vám nedorazíme!' zůstaneme na...
1. Samuel 14:10...na místě a nebudeme k nim šplhat. Jestliže řeknou: ‚Vylezte k nám!' polezeme, protože to pro nás bude...
1. Samuel 14:11...tedy ukázali filištínské hlídce a Filištíni si řekli: "Podívejme, Hebrejové lezou z děr, do kterých se...
1. Samuel 14:12...k nám a něco vám ukážeme." Tehdy Jonatan řekl svému zbrojnoši: "Stoupej za mnou. Hospodin je vydal...
1. Samuel 14:17... jak se to vojsko rozbíhá do všech stran. Saul řekl svým mužům: "Nastupte a zjistěte, kdo z našich odešel...
1. Samuel 14:18...hle - chyběl Jonatan a jeho zbrojnoš. Saul tehdy řekl Achiášovi: "Přines Boží truhlu." (Boží truhla totiž...
1. Samuel 14:19...filištínském táboře rostl stále víc. Saul proto řekl knězi: "Nech to být." Saul a jeho muži se shromáždili,...
1. Samuel 14:28...a oči se mu rozjasnily. Jeden z mužů mu tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal vojsko přísahou: ‚Zlořečený ten,...
1. Samuel 14:29...muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí zemi," řekl na to Jonatan. "Jen se podívejte, jak se mi rozjasnily...
1. Samuel 14:34..." Potom rozkázal: "Rozejděte se do vojskařekněte jim: Přiveďte každý svého býka nebo ovci ke mně a...
1. Samuel 14:36..."Udělej, jak myslíš," odpověděli mu. Kněz ale řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám...
1. Samuel 14:38...On mu ale toho dne neodpověděl. Saul proto řekl: "Pojďte sem, všichni vůdcové vojska! Zkoumejte a...
1. Samuel 14:40... musí zemřít!" Nikdo z mužů mu neodpovídalŘekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a ...
1. Samuel 14:42...lid vyvázl. "Losujte mezi mnou a Jonatanem," řekl Saul. A los označil Jonatana. "Pověz mi, cos provedl,"...
1. Samuel 14:43...A los označil Jonatana. "Pověz mi, cos provedl," řekl Saul Jonatanovi. "Ochutnal jsem trochu medu na konci...
1. Samuel 15:12...volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za SaulemŘekli mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš, že si tam staví...
1. Samuel 15:14..." "A co to bečení ovcí, které ke mně doléhá?" řekl mu na to Samuel. "Co to bučení dobytka, které slyším?"...
1. Samuel 15:16...Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl Saul. Samuel tedy promluvil:...
1. Samuel 15:24... on odmítl za krále!" "Zhřešil jsem!" řekl mu na to Saul. "Porušil jsem Hospodinův rozkaz i tvé...
1. Samuel 15:28...za cíp pláště a ten se odtrhl. Samuel mu na to řekl: "Hospodin dnes od tebe odtrhl izraelské království a...
1. Samuel 16:1... že Saula učinil králem Izraele. Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? ...
1. Samuel 16:2...mu odpověděl: "Vezmeš s sebou jaloviciřekneš: ‚Přišel jsem obětovat Hospodinu.' Jišaje pozveš k...
1. Samuel 16:3... co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu." Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když...
1. Samuel 16:4...ti řeknu." Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali...
1. Samuel 16:6...pozval je k oběti. Když přišli, uviděl Eliabařekl si: "To jistě bude Hospodinův pomazaný." Hospodin ale...
1. Samuel 16:7...Hospodinův pomazaný." Hospodin ale Samuelovi řekl: "Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože...
1. Samuel 16:8...Abinadaba a přivedl ho před Samuele. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Potom Jišaj přivedl...
1. Samuel 16:9...nevybral." Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Tak přivedl Jišaj...
1. Samuel 16:10...Jišaj před Samuele sedm svých synů, ale Samuel řekl Jišajovi: "Hospodin si nikoho z nich nevybral." Samuel...
1. Samuel 16:11... "Pase někde ovce." "Pošli pro něj a přiveď ho!" řekl mu Samuel. "Nebudeme pokračovat, dokud sem nepřijde."...
1. Samuel 16:12...s krásnýma očima a pěkně urostlý. "To je on," řekl Hospodin. "Vstaň a pomaž ho." Samuel tedy vzal roh s...
1. Samuel 16:15...zlý duch od Hospodina. Saulovi služebníci mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde...
1. Samuel 17:17...ráno i večer přicházel a předváděl se. Jednou řekl Jišaj svému synu Davidovi: "Vezmi svým bratřím tady...
1. Samuel 17:32...zavolat. " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl David Saulovi. "Tvůj služebník půjde a bude se s ním...
1. Samuel 17:37...i ze spárů toho Filištína." "Tak tedy jdi," řekl na to Saul Davidovi. "Kéž je Hospodin s tebou!" Saul...
1. Samuel 17:39...jít, jenže na to nebyl zvyklý, a tak Saulovi řekl: "V tom jít nemůžu. Nejsem na to zvyklý," a svlékl to...
1. Samuel 18:17...čele táhl do boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je starší dcera Merab, dám ti ji za ženu....
1. Samuel 18:21...a padne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým zetěm." Svým...
1. Samuel 18:24...chudák." Když dvořané Saulovi sdělili, co David řekl, Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto: Král...
1. Samuel 19:1... Tak si David získal slavnou pověst. Saul řekl Jonatanovi a všem svým hodnostářům, že chce, aby David...
1. Samuel 19:4... " král neubližuje svému služebníku Davidovi," řekl mu. "Vždyť ti nijak neublížil. Naopak, velmi ti svou...
1. Samuel 19:14...přišli Saulovi poslové, aby Davida zadrželiřekla jim: "Je nemocný." Saul je pak vyslal za Davidem...
1. Samuel 19:15...za Davidem znovu, aby se sami přesvědčiliŘekl jim: "Přineste ho ke mně třeba na lůžku, ho...
1. Samuel 19:22...a David?" ptal se. "Tamhle v chýších v Rámě," řekli mu. Zamířil tedy k chýším v Rámě, ale i na něj...
1. Samuel 20:3...Tak to není." David mu to ale odpřisáhlŘekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis oblíbil. Proto si...
1. Samuel 20:5...tebe, cokoli budeš chtít." David tedy Jonatanovi řekl: "Jak víš, zítra je slavnost novoluní a bych měl...
1. Samuel 20:6... Pokud si tvůj otec všimne nepřítomnostiřekneš: ‚David prosil o svolení, aby mohl rychle domů do...
1. Samuel 20:7...tam jejich rod koná výroční oběť.' Pokud na to řekne: ‚Dobrá,' pak jsem v bezpečí. Pokud se ale rozzuří,...
1. Samuel 20:12...ven." Když pak spolu vyšli ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při Hospodinu, Bohu Izraele, zjistím, co můj otec...
1. Samuel 20:21...‚Běž najít ty šípy.' Jestliže tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou za tebou, přines je' - pak...
1. Samuel 20:22... jakože je živ Hospodin. Pokud ale tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou daleko před tebou' - pak...
1. Samuel 20:36...s Davidem. Měl s sebou malého chlapce a tomu řekl: "Běž a hledej šípy, které budu střílet." Chlapec se...
1. Samuel 20:40...pak dal chlapci, který ho provázel, svou zbraňřekl mu: "Jdi, odnes to do města." Jakmile chlapec odešel,...
1. Samuel 20:42...společně plakali, hlavně David. "Jdi v pokoji," řekl mu Jonatan. "Co jsme si v Hospodinově jménu přísahali,...
1. Samuel 21:3...odpověděl: "Král mi dal jistý úkolřekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč posílám a čím jsem...
1. Samuel 21:10... vezmi si ho. Žádný jiný tu nemám." Na to David řekl: "Ten je nejlepší, dej mi ho." Potom David vyrazil a...
1. Samuel 21:12... králi Gatu. "To je přece David, král země," řekli Achišovi jeho dvořané. "To o něm se přece při tancích...
1. Samuel 21:15...po bradě. "Copak nevidíte, že je to blázen?" řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte? Mám tu...
1. Samuel 22:5...ve skalní pevnosti. Prorok Gád pak ale Davidovi řekl: "Nezůstávej v pevnosti, odejdi do judského kraje."...
1. Samuel 22:7...stáli před ním. "Poslouchejte, Benjamínci!" řekl Saul služebníkům, kteří stáli před ním. "Copak vám...
1. Samuel 22:22...Hospodinovy kněze. David na to Abiatarovi řekl: " toho dne, kdy tam byl Doeg Edomský, jsem věděl,...
1. Samuel 23:7...Saulovi oznámeno, že David vstoupil do Keilyřekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukou! Sám se uvěznil,...
1. Samuel 23:9...dozvěděl, jakou pohromu na něj Saul chystá, a řekl knězi Abiatarovi: "Přines efod." Potom se David ptal:...
1. Samuel 23:17...a pomohl mu najít sílu v Bohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula nenajde. Ty budeš...
1. Samuel 23:19... K Saulovi do Gibeje se ale vypravili Zifejciřekli: "David se přece ukrývá u nás! Opevnil se v Choreši...
1. Samuel 23:21...postaráme, aby padl králi do rukou." Saul na to řekl: "Hospodin vám žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě...
1. Samuel 23:22...místo, kde se zdržuje. Kdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že se chová velmi vychytrale. A tak si obhlédněte a...
1. Samuel 24:7...Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň Hospodin, abych svému pánu, Hospodinovu...
1. Samuel 24:10...padl tváří k zemi a poklonil se. Potom Saulovi řekl: "Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David snaží...
1. Samuel 24:11... Říkali mi, zabiju, ale mně bylo lítoŘekl jsem si, že na svého pána nevztáhnu ruku - vždyť je to...
1. Samuel 24:18...se rozplakal. "Jsi spravedlivější než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale jsem...
1. Samuel 25:5...Nábal stříhá své ovce, poslal deset mládencůřekl jim: "Jděte do Karmelu, navštivte Nábala a pozdravte...
1. Samuel 25:9...a promluvili Davidovým jménem přesně, jak jim řekl. Když se odmlčeli, Nábal se na rozkřikl: "Jaký...
1. Samuel 25:13...mu všechna Nábalova slova. David svým mužům řekl: "Každý si připásejte meč." Všichni včetně Davida si...
1. Samuel 25:14...u zásob. Jeden z Nábalových mládenců mezitím řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouště...
1. Samuel 25:19...a dvě stě hrud fíků a naložila to na osly. Potom řekla svým mládencům: "Jděte napřed, jdu za vámi." Svému...
1. Samuel 25:32...dobrodiní, vzpomeň si na svou služebnici." David řekl Abigail: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi ...
1. Samuel 25:35...Potom od David přijal, co mu přinesla, a řekl : "Vrať se v pokoji domů. Uvidíš, že jsem ...
1. Samuel 25:39...zemřel. Když se David doslechl o Nábalově smrtiřekl: "Požehnán buď Hospodin, že se zastal proti...
1. Samuel 25:40...služebníci přišli za Abigail do Karmeluřekli : "David nás za tebou posílá, že si chce vzít za...
1. Samuel 26:8... "Dnes ti Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi. "Dovol, ho teď tím kopím probodnu...
1. Samuel 26:19...z domova v Hospodinově dědictví. Jako by řekli: ‚Běž sloužit cizím bohům!' Kéž krev neskropí zem...
1. Samuel 26:21...horách pronásledoval koroptev." "Zhřešil jsem," řekl Saul. "Vrať se, můj synu Davide! ti neublížím,...
1. Samuel 26:22...hlupák - hrozně jsem se zmýlil!" David na to řekl: "Zde je královo kopí. sem pro něj někdo z mládenců...
1. Samuel 27:5...že David utekl do Gatu, přestal ho hledat. David řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat laskavost? Prosím, ...
1. Samuel 28:2... co tvůj služebník dovede." Achiš na to Davidovi řekl: "Tak to jmenuji natrvalo svým osobním strážcem."...
1. Samuel 28:7... ani skrze urim, ani skrze proroky. Nakonec tedy řekl svým služebníkům: "Najděte mi nějakou věštkyni. Půjdu...
1. Samuel 28:8...skrze duchy," požádal ji, "a vyvolej mi, koho ti řeknu." "Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na to ta...
1. Samuel 28:9... koho ti řeknu." "Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na to ta žena. "Vymýtil věštce a duchaře ze země!...
1. Samuel 28:13...jsi podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési...
1. Samuel 28:16... abys mi poradil, co mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když se od tebe Hospodin odvrátil a...
1. Samuel 28:21...přistoupila k Saulovi a viděla, jak je vyděšenýřekla mu: "Pohleď, tvá služebnice poslechla. Nasadila...
1. Samuel 29:3...je přece David, sluha izraelského krále Saula," řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rok. Ode dne, kdy od...
1. Samuel 29:4...se ale na něj rozzlobili. "Pošli ho pryč," řekli mu, " se vrátí, kam mu řekneš. Přece s námi nepůjde...
1. Samuel 29:6...desetkrát více!'" Achiš si tedy Davida zavolalřekl mu: "Jakože je živ Hospodin, jsi spolehlivý a líbí se...
a další...

Slova obsahující řekl: dořekl (13) nedořekl (9) nedořekli (1) neřekl (23) neřekla (2) neřekli (4) neřekly (1) překládá (6) překladu (5) překlenuje (1) překlenul (1) překlopí (1) řekl (1940) řekla (128) řekli (238) řeklo (5) řekly (10) zřekl (1) zřekli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |