Řekami

Hledám varianty 'řekami' [ řekou (6) řekami (8) řekách (3) řece (13) ]. Nalezeno 29 veršù.
Exodus 23:31...moře ke Středozemnímu moři a od pouště řece Eufrat, neboť vydám obyvatele země do vašich rukou,...
Numeri 22:5...k Balaámovi, synu Beorovu, do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy:...
Numeri 24:6...Jak palmové háje se prostírají, jako nad řekou zahrady, jako aloe, jež sázel Hospodin, jak cedry u...
Jozue 24:2...Abrahamův a Náchorův, bydleli od pradávna za řekou Eufrat, kde sloužili cizím bohům. Vašeho otce...
Jozue 24:14... Odvrhněte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v Egyptě, a služte Hospodinu. Pokud se vám...
Jozue 24:15...- bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. a...
2. Královská 17:6...do Asýrie. Usídlil je v Chalachu a Chaboru na řece Gozan a v médských městech. Stalo se to proto, že...
2. Královská 18:11...do Asýrie a usadil je v Chalachu a Chaboru na řece Gozan a v médských městech. Stalo se to proto, že...
2. Královská 23:29...vládce, farao Nekó, proti asyrskému králiřece Eufrat. Král Jošiáš vytáhl proti němu, ale on ho zabil...
1. Letopisů 5:9...se na východ k okraji pouště sahajícířece Eufrat. Za Saulových dnů vedli válku s Hagrity,...
1. Letopisů 5:26... Odvlekl je do Chalachu, Chaboru, Hary a k řece Gozanu, kde zůstávají dodnes. Synové Leviho: Geršon...
Žalmy 89:26...v mém jménu vyvýší. Jeho ruku vložím na moře, na řekách spočine jeho pravice. ‚Ty jsi můj Otec' - tak ...
Žalmy 137:1...- jeho láska trvá navěky! Mezi babylonskými řekami, tam jsme sedávali a plakali, když jsme vzpomínali...
Izaiáš 18:1...drancují. Běda zemi, v níž bzučí hmyz, zemi při řekách habešských, která posílá posly po řece, po vodě v...
Izaiáš 18:2...při řekách habešských, která posílá posly po řece, po vodě v rákosových člunech! Vzhůru, vy rychlí...
Izaiáš 18:7... panovačný národ podivné řeči ze země protkané řekami přinese Hospodinu zástupů dary na horu Sion, na...
Izaiáš 47:2...své závoje. Vyhrň si sukni, obnaž nohy, broď se řekami! se ukáže tvá nahota, tvá hanba je odkryta!...
Izaiáš 66:12...náručí! Neboť toto praví Hospodin: Hle - jako řekou zaplavím ji pokojem a slávou národů jako rozvodněným...
Jeremiáš 46:2...vládce, faraona Nekó, když leželo u Karkemiše na řece Eufrat (kde je pak ve čtvrtém roce vlády judského...
Ezechiel 29:10...' a proto jsem teď proti tobě i proti tvé řece. Z Egypta nechám jen pusté trosky, zpustošený kraj od...
Ezechiel 32:2...spíš mořskou obludu! Brouzdáš se svými řekami, nohama plácáš do vody a čeříš bahno v potocích. Tak...
Ezechiel 47:12...kvůli soli. Na obou březích porostou nad řekou nejrůznější ovocné stromy. Jejich listí nikdy...
Micheáš 6:7...zalíbení v tisíci beranech, v nesčíslných řekách oleje? Mám dát svého prvorozeného za svůj přestupek,...
Abakuk 3:9...složily bojovou přísahu. séla Rozdělil jsi zemi řekami, hory zahlédly a se svíjejí. se valí vodní...
Sofoniáš 3:10...mu sloužili. Ti, kdo uctívají za habešskými řekami, můj rozptýlený lid, ti mi přinesou oběti. V ten...
Matouš 3:6...k němu, vyznávali své hříchy a on je křtilřece Jordán. Když ale uviděl, že se k němu přichází pokřtít...
Marek 1:5... vyznávali své hříchy a on je křtilřece Jordán. Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým...
Skutky 16:13...několik dní, vyšli jsme v sobotu za městořece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a...
2. Korintským 11:26...na širém moři. Stále na cestách, ohrožován řekami, ohrožován lupiči, ohrožován svými rodáky, ohrožován...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |