Řeka

Hledám základ 'řeka' [ nepřekazí (1) pořekadlem (2) pořekadlo (4) překazí (1) překazil (1) překazím (1) řeka (24) řekami (8) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 2:10...a stromu poznání dobra i zla. Z Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala zahradu, a odtud se rozdělovala do...
Genesis 2:13...i vonná pryskyřice bdelium a kámen onyx. Druhá řeka se jmenuje Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí...
Genesis 2:14...Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá...
Deuteronomium 28:37...něž Hospodin rozptýlí, budeš za strašáka, pořekadlo a posměšek. I když na poli zaseješ spoustu zrní,...
1. Královská 9:7...ze své přítomnosti, takže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený?...
1. Letopisů 12:16...menší z nich stovce a větší tisícovce. To oni překročili Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude vylévá...
2. Letopisů 7:20...ze své přítomnosti, takže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený?...
Job 22:16...vyrváni, než přišel jejich čas, jejich základy řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám...
Job 40:23...stínem, říčními vrbami je obklopen. Když řeka vzedme se, on se nelekne, klid, i když mu Jordán k...
Job 42:2...řekl: "Uznávám, že jsi všemocný a že nic nepřeka tvé úmysly. Ptal ses: ‚Kdo to zastírá záměry, a...
Žalmy 44:15...okolo jsme k smíchu a zábavě. Udělal jsi z nás pořekadlo mezi národy, aby nad námi lidé třásli hlavami....
Žalmy 46:5...vlny a hory se bořily pod jeho náporem! séla Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek ...
Žalmy 137:1...- jeho láska trvá navěky! Mezi babylonskými řekami, tam jsme sedávali a plakali, když jsme vzpomínali...
Přísloví 22:12... Hospodin střeží vědění, úmysly podvodníků ale překa. "Venku je lev!" říká lenoch. "Na ulici přijdu o...
Izaiáš 18:2...národu podivné řeči, do země protkané řekami. Všichni, kdo žijete na světě, vy, kteří obýváte zem...
Izaiáš 18:7... panovačný národ podivné řeči ze země protkané řekami přinese Hospodinu zástupů dary na horu Sion, na...
Izaiáš 19:3...Egypta se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazím. Budou se radit s modlami a nebožtíky, s věštci a...
Izaiáš 19:5...zástupů. Voda se vypaří, než dorazí k mořiřeka se ztratí a vysuší. Z vodních kanálů budou zahnívající...
Izaiáš 30:28... jeho jazyk jak oheň sžíravý, jeho dech jako řeka v povodni, která k bradě vystoupí - přichází přesít...
Izaiáš 47:2...své závoje. Vyhrň si sukni, obnaž nohy, broď se řekami! se ukáže tvá nahota, tvá hanba je odkryta!...
Izaiáš 59:19...tam, kde slunce vychází, neboť se jako prudká řeka přivalí, hnaná kupředu dechem Hospodinovým. K Sionu...
Jeremiáš 24:9...pro všechna království země; budou potupným pořekadlem a posměšnou nadávkou všude, kam je zaženu. Pošlu...
Jeremiáš 47:2...praví Hospodin: "Hle, od severu stoupá hladinařeka vystupuje z koryta! Zaplaví zemi i všechno na ,...
Ezechiel 32:2... zpívej žalozpěv nad faraonem, králem Egypta, a řekni mu: Považuješ se za lva národů? Připomínáš spíš...
Ezechiel 47:5...sahala po pás. Odměřil dalších tisíc - a byla to řeka, kterou jsem nemohl přebrodit, protože byla tak...
Ezechiel 47:9...vlije do moře, jeho voda se uzdraví. Kamkoli ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velikou...
Joel 2:17... nevydávej posměchu své dědictví, nejsou pořekadlem pro pohany! Proč se říkat mezi národy: ‚Jejich...
Amos 5:24...hraní na loutny! se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako proud, jenž nevysychá! Přinášeli...
Amos 8:8...se celá rozlije, vzedme se a zase opadne jako ta řeka v Egyptě! V ten den, praví Panovník Hospodin, nechám...
Amos 9:5... Jako Nil se celá rozlije a zase opadne jako ta řeka v Egyptě. Ten, který si staví v nebi komnaty a svoji...
Nahum 3:8...Théby mezi nilskými rameny, obklopené vodamiŘeka jim byla opevněním a vodu měly za hradby. Mocný Habeš,...
Abakuk 3:9...složily bojovou přísahu. séla Rozdělil jsi zemi řekami, hory zahlédly a se svíjejí. se valí vodní...
Sofoniáš 3:10...mu sloužili. Ti, kdo uctívají za habešskými řekami, můj rozptýlený lid, ti mi přinesou oběti. V ten...
Lukáš 6:48...Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven....
Lukáš 6:49...na zemi, bez základů. Když se na něj přivalila řeka, hned spadl a zkáza toho domu byla hrozná." Když...
Římanům 1:16...ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, aleŘeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k...
Římanům 2:9...člověka, který koná zlo, předně Žida, aleŘeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak...
Římanům 2:10... Každého, kdo koná dobro, předně Žida, aleŘeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní...
2. Korintským 11:26...na širém moři. Stále na cestách, ohrožován řekami, ohrožován lupiči, ohrožován svými rodáky, ohrožován...
1. Tesalonickým 2:18...- Pavel více než jednou - ale satan nám to překazil. Co jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby...

Slova obsahující řeka: nepřekazí (1) pořekadlem (2) pořekadlo (4) překazí (1) překazil (1) překazím (1) řeka (24) řekami (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |