Řek

Hledám varianty 'řek' [ řeky (68) řekům (4) řeků (3) řeku (13) řekové (4) řekem (1) řeka (24) řek (7) řeckým (1) řeckých (1) řecký (1) řeckému (1) řeckého (1) řecké (2) ]. Nalezeno 119 veršù.
Genesis 2:10...a stromu poznání dobra i zla. Z Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala zahradu, a odtud se rozdělovala do...
Genesis 2:13...i vonná pryskyřice bdelium a kámen onyx. Druhá řeka se jmenuje Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí...
Genesis 2:14...Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá...
Genesis 15:18...ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvyŘekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky po...
Genesis 31:21... že odchází. Utekl se vším, co měl; vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke gileádským horám....
Exodus 2:5...dcera; její služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosím uviděla ošatku, poslala děvečku, ...
Numeri 21:13... Odtud táhli dál a utábořili se na druhé straně řeky Arnon, na poušti, která vybíhá z emorejského území....
Deuteronomium 1:7...kanaánské země i do Libanonu po tu velikou řeku, řeku Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem vám dal. Jděte a...
Deuteronomium 11:24...sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat, ke Středozemnímu moři. Nikdo před...
Jozue 1:4...sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat, podél celé země Chetitů ke...
Jozue 4:10...to Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid spěšně přešel řeku, a poté, co přešel všechen lid, přešla před jejich...
Jozue 13:3...zbývající zem: Celé území Filištínů a Gešurců od řeky Šichor před Egyptem k severní hranici u Ekronu...
Jozue 24:3... Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza  řeky a provedl jsem ho celou kanaánskou zemí. Dal jsem mu...
2. Samuel 8:3... krále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou mocřeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000...
1. Královská 5:1...se. Šalomoun vládl nade všemi královstvími od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem. Ti...
2. Královská 5:12...aby malomocenství odehnal. Copak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli? Copak...
2. Královská 19:24...vodu cizincům, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to...
2. Královská 24:7...vládci Egypta, od Egyptského potoka po řeku Eufrat. Joakin se stal králem v osmnácti letech a...
1. Letopisů 12:16...menší z nich stovce a větší tisícovce. To oni překročili Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude vylévá...
1. Letopisů 13:5... David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z...
1. Letopisů 18:3... krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou mocřeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000...
2. Letopisů 9:26...i k sobě do Jeruzaléma. Vládl všem králům od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem. Za...
Job 22:16...vyrváni, než přišel jejich čas, jejich základy řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám...
Job 40:23...stínem, říčními vrbami je obklopen. Když řeka vzedme se, on se nelekne, klid, i když mu Jordán k...
Žalmy 1:3...dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému...
Žalmy 18:16...rozehnal je, množstvím blesků rozdrtil! Koryta řek byla obnažena, základy světa odkryty před řevem tvým,...
Žalmy 46:5...vlny a hory se bořily pod jeho náporem! séla Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek ...
Žalmy 66:6...V pevninu kdysi obrátil moře a pěšky přešli přes řeku - pojďte, radujme se v něm! Navěky vládne ve své síle,...
Žalmy 72:8...měsíc nezmizí. panuje od moře k moři, od řeky Eufrat po světa kraj. se mu klaní obyvatelé pouští,...
Žalmy 74:15... Ty jsi dal průchod pramenným vodám, mohutné řeky ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc je tvá, měsíc i...
Žalmy 78:16...jim pít. Ze skály nechal potoky proudit, ježřeky rozvodnil. Oni však proti němu stále hřešili, na...
Žalmy 78:44... na soanském poli když zázraky působil. Jejich řeky tehdy ve krev obrátil, ze svých potoků se napít...
Žalmy 93:3...dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám! Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky...
Žalmy 98:8...je v něm, stejně tak všichni, kdo žijí na světěŘeky, tleskejte radostí, hory k tomu zpívají před...
Žalmy 107:33...lidu, v radě starců jej oslaví! Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár, úrodnou...
Přísloví 5:16...prameny téci na ulice? Mají se náměstím řinout řeky tvé? Tobě patří, jen tobě jedinému, nikomu cizímu...
Kazatel 1:7... tam a sem, kolem dokola stále vrací se. Veškeré řeky do moře míří, moře se ale nepřeplní. Tam, odkud...
Izaiáš 19:5...zástupů. Voda se vypaří, než dorazí k mořiřeka se ztratí a vysuší. Z vodních kanálů budou zahnívající...
Izaiáš 19:6...vodních kanálů budou zahnívající stoky, egyptské řeky se ztenčí a vytratí. Zvadne všechna třtina i rákosí,...
Izaiáš 27:12... V ten den bude Hospodin mlátit obilí od řeky Eufrat k Egyptskému potoku a vy, synové Izraele,...
Izaiáš 30:28... jeho jazyk jak oheň sžíravý, jeho dech jako řeka v povodni, která k bradě vystoupí - přichází přesít...
Izaiáš 33:21...pro nás Hospodin bude Vznešený, budou tam široké řeky a potoky, nepřistane tam ale loď s veslaři, nepoplují...
Izaiáš 37:25...jsem, vypil vodu, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to...
Izaiáš 41:18...vyslyším, , Bůh Izraele, je neopustím! Vyvedu řeky na holých návrších, v údolích nechám tryskat prameny....
Izaiáš 42:15... sežehnu na nich všechny rostliny, proměním řeky v ostrovy a jezera vysuším. Slepé povedu cestou,...
Izaiáš 43:2...přes vody, budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen...
Izaiáš 44:4...takže porostou jako tráva na louce a jako vrbyřeky. Jeden řekne: "Patřím Hospodinu" a druhý Jákobovo...
Izaiáš 50:2...sil? Hle, vysušuji moře pouhým napomenutímřeky v pouště obracím; ryby v nich páchnou, když není dost...
Izaiáš 59:19...tam, kde slunce vychází, neboť se jako prudká řeka přivalí, hnaná kupředu dechem Hospodinovým. K Sionu...
Jeremiáš 2:18...toho máš, do Asýrie cestovat - aby ses napilařeky Eufrat? Za vyučenou ti špatnost tvá, tvé odvrácení...
Jeremiáš 17:8...jako strom zasazený u vody - zapouští kořenyřeky. Nebojí se, když vedro přichází; jeho listy se vždy...
Jeremiáš 46:6...utéci, neuniknou ani siláci. Tam na severu, u řeky Eufrat, vrávorají a padají! Kdo se to vzdouvá jako Nil...
Jeremiáš 46:10... Hospodin, Pán zástupů, chystá obětní hodyřeky Eufrat v zemi severní. Vyprav se do Gileádu pro balzám...
Jeremiáš 47:2...praví Hospodin: "Hle, od severu stoupá hladinařeka vystupuje z koryta! Zaplaví zemi i všechno na ,...
Jeremiáš 50:38...na jeho poklady, jsou vypleněny! Meč na jeho řeky, se vysuší! Vždyť je to země modlářství, pro ty...
Jeremiáš 51:13...o Babyloňanech zvěstoval. Město ležící u mocných řek a topící se v pokladech, tvůj konec nadešel, tvá nit se...
Ezechiel 29:3...Egypta, a prorokuj proti němu i celém EgyptuŘekni mu: Tak praví Panovník Hospodin - jsem proti tobě,...
Ezechiel 29:4...na tvé šupiny. Vytáhnu z tvého místařeky i se všemi tvými nilskými rybami, které se přichytily...
Ezechiel 32:13...i všechen jeho dobytek na březích velkých řek. je nerozčeří noha člověka, nezkalí je ani zvířecí...
Ezechiel 47:5...sahala po pás. Odměřil dalších tisíc - a byla to řeka, kterou jsem nemohl přebrodit, protože byla tak...
Ezechiel 47:6...a nešla přebrodit. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. Poté vzal zpět na břeh řeky. Když jsem se...
Ezechiel 47:7...jsem se dostal zpátky, hle - na obou březích řeky bylo veliké množství stromů. "Tato voda teče do...
Ezechiel 47:9...vlije do moře, jeho voda se uzdraví. Kamkoli ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velikou...
Daniel 7:10...plameny a jeho kola - oheň hořící! Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a...
Daniel 8:2...v provincii Elam; stál jsem v tom viděnířeky Ulaj. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem na břehu...
Daniel 8:21...král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král. To, že se zlomil a místo něj povstaly čtyři...
Daniel 10:4...dne prvního měsíce jsem stál na břehu veliké řeky Tigris. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem jakéhosi...
Daniel 11:2... Pomocí svého bohatství podnítí všechny proti řecké říši. Potom povstane bojovný král, který ovládne...
Daniel 12:5...další dva muže - jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na protějším. Ten se zeptal muže oděného...
Daniel 12:6...muže oděného plátnem, stojícího nad hladinou řeky: "Jak dlouho to potrvá? Kdy ty hrůzy skončí?" Tehdy...
Daniel 12:7...ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak...
Joel 4:6...chrámů. Judský a jeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby je zahnali daleko od vlasti. Hle, je probudím...
Amos 5:24...hraní na loutny! se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako proud, jenž nevysychá! Přinášeli...
Amos 8:8...se celá rozlije, vzedme se a zase opadne jako ta řeka v Egyptě! V ten den, praví Panovník Hospodin, nechám...
Amos 9:5... Jako Nil se celá rozlije a zase opadne jako ta řeka v Egyptě. Ten, který si staví v nebi komnaty a svoji...
Nahum 1:4... Okřikne moře, a to se vysuší, vysuší i každou řeku. Bášan i Karmel pak uvadají, vadne i kvítí Libanonu....
Nahum 3:8...Théby mezi nilskými rameny, obklopené vodamiŘeka jim byla opevněním a vodu měly za hradby. Mocný Habeš,...
Abakuk 3:8...Midiánu třesou se. To se, Hospodine, zlobíš na řeky? To míří na řeky tvé zuření? To ses tak proti moři...
Zachariáš 9:10...z Jeruzaléma, válečné luky odstraní, národům řekne: Mír! Od moře k moři bude panovat, od řeky Eufrat po...
Zachariáš 9:13...vložím na tětivu a tvými syny, Sione, se proti Řekům oženu - budeš mi mečem hrdinů! Hospodin se zjeví nad...
Lukáš 6:48...Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven....
Lukáš 6:49...na zemi, bez základů. Když se na něj přivalila řeka, hned spadl a zkáza toho domu byla hrozná." Když...
Jan 7:35...ptali se Židé mezi sebou. "Půjde snad do řecké diaspory učit Řeky? Co tím myslel, když řekl: ‚Budete...
Jan 7:38...mně a pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo." (A to řekl o Duchu,...
Jan 12:20...z těch, kdo se přišli o tom svátku modlit, byli Řekové. Přišli za Filipem, který byl z galilejské Betsaidy,...
Skutky 11:20...Antiochie oslovili evangeliem o Pánu Ježíši také Řeky. Hospodinova ruka byla s nimi a veliké množství jich...
Skutky 14:1...a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství ŽidůŘeků. Ti Židé, kteří neuvěřili, ale podnítili pohany a...
Skutky 16:1...učedník jménem Timoteus, syn věřící Židovkyřeckého otce. Bratři v Lystře a Ikoniu ho velmi chválili...
Skutky 16:3...obřezal. (Všichni totiž věděli, že jeho otec byl Řek.) Když pak procházeli města, předávali jim závazná...
Skutky 17:4... stejně jako veliké množství bohabojných Řeků i nemálo předních žen. Ostatních Židů se ale zmocnila...
Skutky 17:12...z nich pak uvěřili, stejně jako nemálo vážených řeckých žen a mužů. Když se ale Židé z Tesaloniky dozvěděli...
Skutky 17:17...se bouřil. Diskutoval tedy s Židy i bohabojnými Řeky v synagoze a každý den také s lidmi, které potkával na...
Skutky 18:4...sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval ŽidyŘeky. Když pak z Makedonie dorazili Silas a Timoteus, Pavel...
Skutky 18:12...a vyučoval mezi nimi Boží slovo. Když se však řeckým prokonzulem stal Gallio, Židé se svorně postavili...
Skutky 19:10... takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekové, slyšeli Pánovo slovo. Bůh konal skrze Pavlovy ruce...
Skutky 19:17...a zranění. Když se to rozneslo mezi všemi ŽidyŘeky bydlícími v Efesu, na všechny padla bázeň a jméno Pána...
Skutky 20:21...vám a učil veřejně i po domech; jak jsem ŽidůmŘekům vydával svědectví o pokání k Bohu a o víře v našeho...
Skutky 21:28...i tomuto místu! Navíc ještě do chrámu přivedl Řeky, aby toto svaté místo poskvrnil!" (Předtím s ním totiž...
Římanům 1:14...tak jako mezi ostatními národy. Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i prostých, takže pokud jde o ...
Římanům 1:16...ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, aleŘeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k...
Římanům 2:9...člověka, který koná zlo, předně Žida, aleŘeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak...
Římanům 2:10... Každého, kdo koná dobro, předně Žida, aleŘeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní...
Římanům 3:9...v nejmenším! Právě jsme přece usvědčili ŽidyŘeky, že jsou všichni poddaní hříchu. Jak je psáno: "Nikdo...
Římanům 10:12...v něj věří, se jistě nezklame." Mezi ŽidemŘekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého...
1. Korintským 1:22...tomuto bláznivému kázání. Židé požadují zázrakyŘekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného...
1. Korintským 1:24...pohany bláznovství, ale pro povolané, Židy či Řeky, Krista - Boží moc a Boží moudrost. Boží bláznovství...
1. Korintským 10:32...k Boží slávě. Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi Boží. Vždyť i vždycky vycházím všem...
1. Korintským 12:13...takové je to s Kristem. jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem...
Galatským 2:3... Žádnou obřízku tehdy nikdo nevnucoval ani mému řeckému společníku Titovi. To jen ti vetřelci, ti falešní...
Galatským 3:28...Krista oblékli. Nejde o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena - všichni jste...
Koloským 3:11...k obrazu svého Stvořitele. Zde není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a...
Zjevení 8:10...hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno hvězdy je Pelyněk. Třetina...
Zjevení 9:14...zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: "Rozvaž ty čtyři anděly,...
Zjevení 12:15...Had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proud. Země však ženě pomohla: otevřela...
Zjevení 12:16...Země však ženě pomohla: otevřela ústa a pohltila řeku, kterou ze své tlamy vychrlil drak. Tehdy se drak na...
Zjevení 16:4...v moři zemřela. Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev. A slyšel jsem...
Zjevení 16:12...skutků. Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta...
Zjevení 22:1...v Beránkově knize života. Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího...
Zjevení 22:2...prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese dvanáctero ovoce. Ten strom...

Slova obsahující řek: dořekl (13) nářek (29) nedořekl (9) nedořekli (1) nepřekazí (1) nepřekonatelné (1) nepřekonatelně (1) nepřekonatelnou (1) nepřekračuje (1) nepřekročil (1) nepřekročily (1) nepřekročím (1) nepřekročitelným (1) nepřekrucuj (3) neřekl (23) neřekla (2) neřekli (4) neřekly (1) neřekne (8) neřekneš (1) neřeknete (1) neřeknou (1) neřeknu (4) nezřekne (2) nezřeknu (1) pořekadlem (2) pořekadlo (4) překazí (1) překazil (1) překazím (1) překážek (1) překážka (2) překážku (3) překážky (4) překládá (6) překladu (5) překlenuje (1) překlenul (1) překlopí (1) překonal (3) překonala (1) překonám (2) překonat (1) překonával (1) překračuje (1) překrásná (11) překrásné (1) překrásně (1) překrásný (2) překrásným (3) překroč (1) překročení (1) překročením (1) překročí (3) překročil (11) překročili (10) překročíš (1) překročit (4) překročíte (1) překročte (2) překroutí (1) překroutit (1) překrucovali (1) překrucování (1) překrucovat (1) překrucuje (1) překrucují (2) překvapen (3) překvapení (1) překvapí (1) překvapil (3) překvapilo (1) překvapily (1) překvapím (1) překypující (1) řek (7) řeka (24) řekách (3) řekami (8) řekem (1) řekl (1940) řekla (128) řekli (238) řeklo (5) řekly (10) řekne (57) řekneme (16) řekněme (1) řekneš (37) řeknete (19) řekněte (27) řekni (174) řeknou (35) řeknu (47) řekou (6) řekové (4) řeku (13) řeků (3) řekům (4) řeky (68) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |