Řečeno

Hledám pøesnì 'řečeno'. Nalezeno 28 veršù. Další varianty: říct (6) říci (66) řeknu (47) řeknou (35) řekni (174) řekněte (27) řeknete (19) řekneš (37) řekněme (1) řekneme (16) řekne (57) řekly (10) řeklo (5) řekli (238) řekla (128) řekl (1940) řečeno (28)
Genesis 48:1...poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou své...
Genesis 48:2...syny, Manasese a Efraima. A když bylo Jákobovi řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se...
1. Samuel 23:22...místo, kde se zdržuje. Kdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že se chová velmi vychytrale. A tak si obhlédněte a...
Jeremiáš 4:11...meč!" V ten čas bude tomuto lidu i Jeruzalému řečeno: "Od holých vrchů na poušti se žene žhavý vichr na...
Daniel 7:5...vztyčená, v zubech držela tři žebra a bylo  řečeno: "Vstaň, sežer mnoho těl!" Díval jsem se dál a hle,...
Matouš 5:21...království. Slýchali jste, že předkům bylo řečeno: ‚Nezabíjej,' a kdokoli by někoho zabil, bude vydán...
Matouš 5:27...nevrátíš poslední haléř. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.' vám však říkám, že každý, kdo by se...
Matouš 5:31...než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí dát...
Matouš 5:33... cizoloží. Slýchali jste také, že předkům bylo řečeno: ‚Nebudeš křivě přísahat' a ‚Své sliby Hospodinu...
Matouš 5:38...je nad to, je od zlého. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.' vám však říkám, abyste...
Matouš 5:43...půjčit, se neodvracej. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v...
Lukáš 2:17... začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno, a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim...
Lukáš 2:20... že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno. Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno...
Lukáš 4:12...nohou na kámen.'" Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'" Když ďábel...
Skutky 27:25...Věřím totiž Bohu, že vše dopadne, jak mi bylo řečeno. Musíme ale narazit na nějaký ostrov...
Římanům 3:5...nepravost dokazuje Boží spravedlnost, co na to řekneme? Není Bůh (lidsky řečeno) nespravedlivý, když nás...
Římanům 4:18... že bude otcem mnohých národů; bylo mu totiž řečeno: "Tak početné bude tvé símě." I když mu bylo skoro...
Římanům 9:12...o skutky, ale o Toho, který povolává), bylo  řečeno: "Starší bude sloužit mladšímu." Jak je psáno:...
Galatským 4:9...žádní bohové. Teď jste ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh poznal vás). Proč se tedy znovu obracíte k těm...
Židům 3:5...celém Božím domě, aby dosvědčil to, co mělo být řečeno později, ale Kristus byl jakožto Syn věrný nad svým...
Židům 4:7...mnoho později říká Davidovými ústy (jak bylo řečeno): "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí...
Židům 7:21...přísahy, on však skrze přísahu. Bylo mu přece řečeno: "Hospodin přísahal a nebude litovat: Jsi knězem...
Židům 11:18... obětoval svého jediného syna, o němž bylo řečeno: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi." Počítal totiž s...
Židům 11:19...i křísit z mrtvých; a odtud ho také (obrazně řečeno) přijal. Vírou Izák požehnal Jákobovi a Ezauovi...
Zjevení 6:11...bylo každému z nich dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, odpočívají ještě krátký čas, dokud se nenaplní...
Zjevení 9:4... taková moc, jakou mají pozemští štíři. Bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani...
Zjevení 10:11...ji snědl, měl jsem v břiše hořko. Poté mi bylo řečeno: "Musíš znovu prorokovat mnoha lidem, národům,...
Zjevení 11:1..." Byla mi dána hůl jako měřicí tyč a bylo mi řečeno: "Vstaň a změř Boží chrám i oltář i ty, kteří se v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |