Řečí

Hledám varianty 'řečí' [ řečmi (17) řečí (16) řeči (57) řečem (2) řečech (3) řeč (36) ]. Nalezeno 130 veršù.
Genesis 4:23... poslouchejte , ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem...
Genesis 11:1...rozdělily národy země. Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali na východ, našli...
Genesis 11:6...řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim ...
Genesis 11:7... Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud...
Genesis 11:9...jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil po...
Numeri 24:4...jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a...
Numeri 24:16...jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž poznání od Nejvyššího, jenž vidění...
Deuteronomium 13:4...či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda...
Deuteronomium 20:9...jako on." Teprve když správcové dokončí svou řeč k lidu, postaví do jeho čela velitele oddílů. Když...
Deuteronomium 32:2...lije jako déšť, kéž se jak rosa snáší moje řeč, kéž je jak sprška pro zeleň a jako liják bylině. Jméno...
Soudců 9:30...si armádu! Pojď se bít!'" Když se o těchto řečech Gaala, syna Ebedova, dozvěděl správce města Zebul,...
Soudců 9:38...dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu sloužili?'...
Soudců 16:16...mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den, jednou měl toho dotírání k...
1. Samuel 2:3...skály, jako je náš Bůh! Přestaňte s těmi pyšnými řečmi, povýšenost vám proudí z úst, Hospodin však je Bůh...
1. Samuel 24:10...se. Potom Saulovi řekl: "Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David snaží ublížit? Pohleď, dnes vidíš na...
1. Samuel 24:17...obhájí před tebou!" Když David domluvil tuto řeč k Saulovi, Saul zvolal: "Je to tvůj hlas, Davide, synu...
1. Samuel 25:17... Jenže je to takový ničema, že s ním není řeč." Abigail rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vína,...
1. Samuel 30:24...napadla, nám vydal do rukou. Kdo by s tou vaší řečí souhlasil? Podíl toho, kdo zůstal u zásob, bude stejný...
2. Samuel 19:30...bych se ještě u krále dovolával?" "Nech těch řečí," přerušil ho král. "Říkám: To pole si s Cíbou...
2. Letopisů 32:16...a proti jeho služebníku Ezechiášovi ještě další řeči. Senacherib psal dopisy, jimiž haněl Hospodina, Boha...
Job 8:2...na to řekl: "Jak dlouho budeš takhle mluvit? Tvé řeči jsou podobné vichřici! Copak Bůh spravedlnost poruší?...
Job 15:3...větrem východním? se hádat slovy bez smysluřečmi bez užitku? Ty ale ohrožuješ zbožnost a bráníš...
Job 15:13...obracíš svůj hněv a z úst vypouštíš takovouto řeč? Co je člověk? Může snad být čistý? Může být v právu,...
Job 16:4...jako vy, kdybyste na mém místě usedli. Svými řečmi bych vás uměl zahrnout, potřásat nad vámi hlavou svou...
Job 18:2...mu na to řekl: "Jak dlouho povedeš takovéhle řeči? Promluvíme si, se zamyslíš. Jak to, že jsme tu za...
Job 19:2...řekl: "Jak dlouho budete mou duši trápit a svými řečmi ubíjet? Hanobíte aspoň po desáté - nestydíte...
Job 26:4...pochopení jsi tu projevil! Komu chceš tyhle řeči vykládat? Jaký duch to z tebe promlouvá? Mrtví se před...
Job 29:9... kmeti vstávali mi na pozdrav, přední mužové své řeči přerušili, ruku si kladli na ústa, hlasy hodnostářů...
Job 29:22...rady . Neměli co dodat po mém slově,  řeč je svlažovala jako krůpěje. Čekávali na jak na déšť,...
Job 31:41...pšenice a plevel místo ječmene!" Zde Jobova řeč končí. Ti tři muži přestali Jobovi odpovídat,...
Job 32:14...řešení, Bůh, a ne člověk ho usvědčí!' Jobovy řeči mi nebyly určeny, bych však neodpovídal jako vy....
Job 33:1...rychle odstranil! Tak tedy, Jobe, slyš mou řeč, všemu, co říkám, dobře naslouchej. Pozor, ústa...
Job 33:3...začínají proudit z jazyka. Z upřímného srdce  řeč pramení, rty vyjevují čisté poznání. Duch Boží ...
Job 35:4...‚Co z toho mám, být bez hříchu?' Na tyhle řeči ti tedy odpovídám a s tebou i tvým přátelům: Podívej...
Job 37:19...tedy, co mu máme říct - pro tmu si neumíme ani řeč připravit! se mu oznámit, že chci promluvit? Chce si...
Job 38:2...k Jobovi z vichru: "Kdo to zatemňuje záměry řečmi, v nichž není poznání? Jako muž si teď vyhrň rukávy,...
Žalmy 19:4...noc druhé zjevuje poznání. Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen; jejich zvuk ozývá...
Žalmy 52:6... raději než pravdu mluvíš lež. séla Ve zhoubných řečech si libuješ, které vypouštíš zrádným jazykem! Bůh ...
Žalmy 55:22...však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku však byly dýkami! Své břímě uval na Hospodina...
Žalmy 73:10...smýkají po zemi. Jeho lid se proto hrne za nimiřeči o hojnosti lačně hltají, když jim říkají: "Copak Bůh...
Žalmy 105:19...jeho předpověď, když jej protříbila Hospodinova řeč, král ho pak nechal propustit z okovů, vládce národů...
Přísloví 4:24...všechen život vychází. Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči ...
Přísloví 7:5... chránit před cizí ženou, před svůdnicí a její řečí vábivou. Jednou jsem z okna svého domu skrze mřížoví...
Přísloví 12:6...jsou smrtelná léčka, poctivé vysvobodí jejich řeč. Když darebáci padnou, je s nimi konec, dům...
Přísloví 12:18...o pravdě, křivopřísežník podvádí. Unáhlené řeči bodají jako meče, jazyk moudrých je ale jako lék....
Přísloví 13:5...však jenom pokvete. Spravedlivý nesnese prolhané řeči, darebák nestydatě šíří puch. Spravedlnost chrání...
Přísloví 15:1...ostudu. Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv. Jazyk moudrých zpříjemňuje poznání,...
Přísloví 17:4...však zkoumá Hospodin. Zlý člověk na ničemné řeči, lhář poslouchá zlé jazyky. Kdo zesměšňuje chudáka,...
Přísloví 17:7...nesluší vznešená slova, tím méně urozeným lživá řeč. Úplatek působí jako zaříkadlo: úplatkáři se daří, kam...
Přísloví 21:6...přináší jenom chudobu. Poklady získané lživými řečmi jsou pomíjivá marnost, smrtelná past. Darebáci budou...
Přísloví 23:12...při. Veď svoji mysl ke vzdělání, své ušiřečem poučným. Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu...
Přísloví 25:23...odplatí. Severní vítr s sebou nese liják, tajné řeči pak zlobné pohledy. Lepší je stěhovat se do kouta na...
Přísloví 26:24...vřelé rty na srdci zlém. Ten, kdo nenávidí, seřeči přetvařuje, hluboko v nitru ale chová lest. Jeho...
Přísloví 26:25... hluboko v nitru ale chová lest. Jeho příjemným řečem vůbec nevěř - v srdci sedmerou ohavnost! I když se...
Přísloví 29:12...se ale drží zpět. Panovník, jenž na lživé řeči, bude mít za služebníky samé ničemy. Chudák a vyděrač...
Přísloví 29:20...sice, ale neodpoví! Viděl jsi člověka, cořeči pospíchá? Více se čekat od hlupáka! Když někdo...
Přísloví 30:5... jak se jmenuje? A jak jeho syn? Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají. K jeho...
Kazatel 5:5...Božímu poslu, žes to tak nemyslel. Proč máš svou řečí hněvat Boha, takže by zničil vše, cos dokázal?...
Kazatel 10:12... slova zaříkávače nic nezmohou. Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty....
Kazatel 10:13...jeho vlastní rty. Hloupost je úvodem k jeho řeči, po následují hrozné nesmysly; blázen povídá dál a...
Izaiáš 8:10...a děste se! Zosnujte plán a zhroutí se, proneste řeč a nenaplní se; vždyť Bůh je s námi - Immanuel! Toto mi...
Izaiáš 18:2...budícímu děs, k panovačnému národu podivné řeči, do země protkané řekami. Všichni, kdo žijete na světě...
Izaiáš 18:7...daleko budící děs, panovačný národ podivné řeči ze země protkané řekami přinese Hospodinu zástupů dary...
Izaiáš 19:18...učinil. V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při Hospodinu zástupů a jedno z...
Izaiáš 28:11...a sem a sem a tam - bla bla bla!" Nuže, koktavou řečí a cizím jazykem bude Bůh mluvit s tímto národem. Kdysi...
Izaiáš 32:7...podvody, zamýšlí samé zvrhlosti - jak by lživou řečí zničil chudáky, když se dovolávají práva ubozí....
Izaiáš 32:9...a slyšte ! Vy dcery, jež si v klidu žijete,  řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se budete, vy,...
Izaiáš 33:19...Nikdy neuvidíš ten drzý lid, lid podivné řeči, jaká se neslyší, koktavý jazyk, jejž nelze pochopit....
Izaiáš 58:9...svého středu útlak odvrhneš, ukazování prstemřeči zlé, hladovému když se štědře nabídneš a nasytíš duše...
Izaiáš 58:13...od svých cest, aby sis nedělal, co chceš, a s řečmi přestaneš, tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš a ...
Izaiáš 59:13...a zradu proti Hospodinu, odvrácení se od Bohařeči o násilí a o útlaku, mumlání lží, jež naše srdce...
Jeremiáš 2:25... se žízní neumoříš. ‚Ne ne,' odpovídáš, ‚marné řeči! Miluji cizí a půjdu za nimi!' Jako hanbu...
Jeremiáš 7:4...vás tu nechám žít. Přestaňte spoléhat na klamné řeči - prý: ‚Hospodinův chrám, Hospodinův chrám, Hospodinův...
Jeremiáš 7:8... na věky. Jen se podívejte! Vždyť na ty klamné řeči spoléháte marně! Copak můžete krást, vraždit,...
Jeremiáš 18:12...a své jednání.' Oni však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánů, každý se...
Jeremiáš 23:18...stál v radě Hospodinově, aby viděl a slyšel jeho řeč? Kdo dával pozor, aby jeho slova uslyšel?" Hle,...
Jeremiáš 38:4...pak řekli králi: " ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě...
Pláč 3:62...urážky, všechny úklady, jež na chystajířeči těch, kdo na útočí, a co si celý den o mně šeptají....
Ezechiel 3:5...jim slova. Nejsi přece poslán k lidu podivné řeči a těžkého jazyka, ale k domu Izraele - ne k velikým...
Ezechiel 3:6...k domu Izraele - ne k velikým národům podivné řeči a těžkého jazyka, jejichž slovům bys nerozuměl....
Ezechiel 35:13...pustina, můžeme je klidně spolykat!' Takovými řečmi jste se chlubili proti mně, chrlili jste svá slova...
Daniel 7:8...jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál a uviděl toto: Byly rozestaveny...
Daniel 7:11...Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta šelma...
Daniel 7:20... a proč ten roh měl oči a ústa, jež vedla pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji než ostatní. Díval jsem se...
Daniel 7:25...těch předešlých, a ty tři krále sesadí. Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a...
Daniel 7:28...vládcové jej budou ctít a poslouchat." Tím ta řeč skončila. Z toho, co mi přicházelo na mysl, jsem ...
Daniel 11:36...a zveličí nade všechny bohy. Povede neslýchané řeči proti Bohu bohů a bude se mu dařit, dokud se nezavrší...
Ozeáš 1:2... syna Jehoašova. Zde začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: "Jdi, vezmi si...
Ozeáš 10:4...krále měli, jak by nám mohl pomoci?" Vedou své řeči, uzavírají smlouvy lživými sliby a jejich spory bují...
Amos 7:10...samém srdci Izraele. Země nemůže všechny ty jeho řeči snést. Amos totiž říká: ‚Jeroboám zahyne mečem! Izrael...
Malachiáš 2:17...a nebuďte nevěrní. Unavujete Hospodina svými řečmi. "Jak ho unavujeme?" ptáte se. Tak, že říkáte:...
Matouš 5:11...nebeské království. Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a...
Matouš 7:28...a jeho pád byl hrozný." Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učením. Učil je totiž jako ten,...
Matouš 19:1...svému bratru." Když Ježíš dokončil tuto řeč, odešel z Galileje a přišel do judského kraje za...
Marek 7:37...udělal dobře! Dokonce dává hluchým sluch a němým řeč!" V těch dnech se znovu sešlo veliké množství lidí....
Lukáš 7:1...toho domu byla hrozná." Když dokončil tuto řeč ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaum. Jeden setník...
Lukáš 11:27...člověku bude hůře než na začátku." Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které ...
Jan 7:12...je?" vyptávali se. V lidu se o něm vedlo mnoho řečí; někteří říkali: "Je dobrý!" a jiní zas: "Není! Jen...
Jan 7:32...farizeové uslyšeli, že zástup o něm vede takové řeči, společně s vrchními kněžími na něj poslali chrámovou...
Jan 8:43...sám od sebe, to on poslal. Proč nerozumíte  řeči? Nemůžete slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy...
Skutky 1:19...celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel-dama, totiž Krvavé pole.) "V knize Žalmů...
Skutky 2:6... protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: "Hleďte, copak ti všichni,...
Skutky 2:8...Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Parthové, Médové, Elamité a obyvatelé Mezopotámie,...
Skutky 4:4...je do druhého dne ve vězení. Mnozí, kdo tu řeč slyšeli, však uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi...
Skutky 10:44...svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar...
Skutky 12:21...královském rouše posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: "Hlas boží, ne...
Skutky 20:7...se druhý den chystal odejít, protáhl svou řeč do půlnoci. V horní místnosti, kde se shromáždili,...
Skutky 20:9...Eutychus seděl v okně a při Pavlově dlouhé řeči se o něj pokoušel hluboký spánek. Nakonec ho spánek...
Skutky 24:9...o všem, z čeho jej žalujeme." Židé s tou řečí souhlasili a potvrzovali, že je to pravda. Prokurátor...
Římanům 16:18...břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných. O vaší...
1. Korintským 1:17...křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž. Ano, pro ty, kdo...
1. Korintským 2:1...tajemství nějak zvlášť vznešenými nebo moudrými řečmi. Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než...
1. Korintským 2:4...a kázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech, ale v prokázání Ducha a jeho moci, neboť jsem...
1. Korintským 4:19...Ale dá-li Pán, přijdu k vám brzy, a poznám ne řeči těch povýšenců, ale jejich moc. Boží království totiž...
1. Korintským 4:20... ale jejich moc. Boží království totiž nenířeči, ale v moci. Co chcete? Abych k vám přišel s holí,...
1. Korintským 14:10...do větru! Na světě je koneckonců tolik různých řečí a žádná z nich není beze smyslu. Mluví-li však někdo...
1. Korintským 14:11...z nich není beze smyslu. Mluví-li však někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden druhému cizincem....
2. Korintským 1:18..."ne, ne"? Jakože je Bůh pravdomluvný, naše řeč k vám nebyla "ano a ne". Boží Syn Ježíš Kristus,...
2. Korintským 10:10...působivé a mocné, ale osobní přítomnost chabářeč ubohá. Kdo to říká, si uvědomí, že jací jsme na...
Galatským 5:8...zastavil v následování pravdy? Ty přesvědčivé řeči nejsou od Toho, který vás povolává. Trocha kvasu...
Efeským 5:4...svaté. Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění. Můžete...
Efeským 5:6... Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi...
Koloským 2:4...Toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi. Ačkoli jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s...
Koloským 3:8...všechno - zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když...
2. Timoteus 2:17... které odvádějí lidi stále dál od Boha. Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako Hymenaios a...
2. Timoteus 2:18...z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že nastalo vzkříšení. Boží základ však...
Židům 6:1...dobrého a zlého. Nechme tedy úvodních řečí o Kristu a směřujme k dospělosti. Nepokládejme znovu...
1. Petr 2:15...je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomých. Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti...
2. Petr 2:3...se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení dávno nezahálí a jejich...
Zjevení 13:5...Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. Ta...

Slova obsahující řečí: blahořečí (1) dobrořečí (3) dobrořečíme (1) nářečí (1) přečíst (3) řečí (16) zlořečí (10) zlořečíme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |