Řeč

Hledám varianty 'řeč' [ řečmi (17) řečí (16) řeči (57) řečem (2) řečech (3) řeč (36) ]. Nalezeno 130 veršù.
Genesis 4:23... poslouchejte , ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem...
Genesis 11:1...rozdělily národy země. Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali na východ, našli...
Genesis 11:6...řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim ...
Genesis 11:7... Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud...
Genesis 11:9...jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil po...
Numeri 24:4...jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a...
Numeri 24:16...jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž poznání od Nejvyššího, jenž vidění...
Deuteronomium 13:4...či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda...
Deuteronomium 20:9...jako on." Teprve když správcové dokončí svou řeč k lidu, postaví do jeho čela velitele oddílů. Když...
Deuteronomium 32:2...lije jako déšť, kéž se jak rosa snáší moje řeč, kéž je jak sprška pro zeleň a jako liják bylině. Jméno...
Soudců 9:30...si armádu! Pojď se bít!'" Když se o těchto řečech Gaala, syna Ebedova, dozvěděl správce města Zebul,...
Soudců 9:38...dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu sloužili?'...
Soudců 16:16...mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den, jednou měl toho dotírání k...
1. Samuel 2:3...skály, jako je náš Bůh! Přestaňte s těmi pyšnými řečmi, povýšenost vám proudí z úst, Hospodin však je Bůh...
1. Samuel 24:10...se. Potom Saulovi řekl: "Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David snaží ublížit? Pohleď, dnes vidíš na...
1. Samuel 24:17...obhájí před tebou!" Když David domluvil tuto řeč k Saulovi, Saul zvolal: "Je to tvůj hlas, Davide, synu...
1. Samuel 25:17... Jenže je to takový ničema, že s ním není řeč." Abigail rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vína,...
1. Samuel 30:24...napadla, nám vydal do rukou. Kdo by s tou vaší řečí souhlasil? Podíl toho, kdo zůstal u zásob, bude stejný...
2. Samuel 19:30...bych se ještě u krále dovolával?" "Nech těch řečí," přerušil ho král. "Říkám: To pole si s Cíbou...
2. Letopisů 32:16...a proti jeho služebníku Ezechiášovi ještě další řeči. Senacherib psal dopisy, jimiž haněl Hospodina, Boha...
Job 8:2...na to řekl: "Jak dlouho budeš takhle mluvit? Tvé řeči jsou podobné vichřici! Copak Bůh spravedlnost poruší?...
Job 15:3...větrem východním? se hádat slovy bez smysluřečmi bez užitku? Ty ale ohrožuješ zbožnost a bráníš...
Job 15:13...obracíš svůj hněv a z úst vypouštíš takovouto řeč? Co je člověk? Může snad být čistý? Může být v právu,...
Job 16:4...jako vy, kdybyste na mém místě usedli. Svými řečmi bych vás uměl zahrnout, potřásat nad vámi hlavou svou...
Job 18:2...mu na to řekl: "Jak dlouho povedeš takovéhle řeči? Promluvíme si, se zamyslíš. Jak to, že jsme tu za...
Job 19:2...řekl: "Jak dlouho budete mou duši trápit a svými řečmi ubíjet? Hanobíte aspoň po desáté - nestydíte...
Job 26:4...pochopení jsi tu projevil! Komu chceš tyhle řeči vykládat? Jaký duch to z tebe promlouvá? Mrtví se před...
Job 29:9... kmeti vstávali mi na pozdrav, přední mužové své řeči přerušili, ruku si kladli na ústa, hlasy hodnostářů...
Job 29:22...rady . Neměli co dodat po mém slově,  řeč je svlažovala jako krůpěje. Čekávali na jak na déšť,...
Job 31:41...pšenice a plevel místo ječmene!" Zde Jobova řeč končí. Ti tři muži přestali Jobovi odpovídat,...
Job 32:14...řešení, Bůh, a ne člověk ho usvědčí!' Jobovy řeči mi nebyly určeny, bych však neodpovídal jako vy....
Job 33:1...rychle odstranil! Tak tedy, Jobe, slyš mou řeč, všemu, co říkám, dobře naslouchej. Pozor, ústa...
Job 33:3...začínají proudit z jazyka. Z upřímného srdce  řeč pramení, rty vyjevují čisté poznání. Duch Boží ...
Job 35:4...‚Co z toho mám, být bez hříchu?' Na tyhle řeči ti tedy odpovídám a s tebou i tvým přátelům: Podívej...
Job 37:19...tedy, co mu máme říct - pro tmu si neumíme ani řeč připravit! se mu oznámit, že chci promluvit? Chce si...
Job 38:2...k Jobovi z vichru: "Kdo to zatemňuje záměry řečmi, v nichž není poznání? Jako muž si teď vyhrň rukávy,...
Žalmy 19:4...noc druhé zjevuje poznání. Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen; jejich zvuk ozývá...
Žalmy 52:6... raději než pravdu mluvíš lež. séla Ve zhoubných řečech si libuješ, které vypouštíš zrádným jazykem! Bůh ...
Žalmy 55:22...však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku však byly dýkami! Své břímě uval na Hospodina...
Žalmy 73:10...smýkají po zemi. Jeho lid se proto hrne za nimiřeči o hojnosti lačně hltají, když jim říkají: "Copak Bůh...
Žalmy 105:19...jeho předpověď, když jej protříbila Hospodinova řeč, král ho pak nechal propustit z okovů, vládce národů...
Přísloví 4:24...všechen život vychází. Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči ...
Přísloví 7:5... chránit před cizí ženou, před svůdnicí a její řečí vábivou. Jednou jsem z okna svého domu skrze mřížoví...
Přísloví 12:6...jsou smrtelná léčka, poctivé vysvobodí jejich řeč. Když darebáci padnou, je s nimi konec, dům...
Přísloví 12:18...o pravdě, křivopřísežník podvádí. Unáhlené řeči bodají jako meče, jazyk moudrých je ale jako lék....
Přísloví 13:5...však jenom pokvete. Spravedlivý nesnese prolhané řeči, darebák nestydatě šíří puch. Spravedlnost chrání...
Přísloví 15:1...ostudu. Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv. Jazyk moudrých zpříjemňuje poznání,...
Přísloví 17:4...však zkoumá Hospodin. Zlý člověk na ničemné řeči, lhář poslouchá zlé jazyky. Kdo zesměšňuje chudáka,...
Přísloví 17:7...nesluší vznešená slova, tím méně urozeným lživá řeč. Úplatek působí jako zaříkadlo: úplatkáři se daří, kam...
Přísloví 21:6...přináší jenom chudobu. Poklady získané lživými řečmi jsou pomíjivá marnost, smrtelná past. Darebáci budou...
Přísloví 23:12...při. Veď svoji mysl ke vzdělání, své ušiřečem poučným. Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu...
Přísloví 25:23...odplatí. Severní vítr s sebou nese liják, tajné řeči pak zlobné pohledy. Lepší je stěhovat se do kouta na...
Přísloví 26:24...vřelé rty na srdci zlém. Ten, kdo nenávidí, seřeči přetvařuje, hluboko v nitru ale chová lest. Jeho...
Přísloví 26:25... hluboko v nitru ale chová lest. Jeho příjemným řečem vůbec nevěř - v srdci sedmerou ohavnost! I když se...
Přísloví 29:12...se ale drží zpět. Panovník, jenž na lživé řeči, bude mít za služebníky samé ničemy. Chudák a vyděrač...
Přísloví 29:20...sice, ale neodpoví! Viděl jsi člověka, cořeči pospíchá? Více se čekat od hlupáka! Když někdo...
Přísloví 30:5... jak se jmenuje? A jak jeho syn? Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají. K jeho...
Kazatel 5:5...Božímu poslu, žes to tak nemyslel. Proč máš svou řečí hněvat Boha, takže by zničil vše, cos dokázal?...
Kazatel 10:12... slova zaříkávače nic nezmohou. Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty....
Kazatel 10:13...jeho vlastní rty. Hloupost je úvodem k jeho řeči, po následují hrozné nesmysly; blázen povídá dál a...
Izaiáš 8:10...a děste se! Zosnujte plán a zhroutí se, proneste řeč a nenaplní se; vždyť Bůh je s námi - Immanuel! Toto mi...
Izaiáš 18:2...budícímu děs, k panovačnému národu podivné řeči, do země protkané řekami. Všichni, kdo žijete na světě...
Izaiáš 18:7...daleko budící děs, panovačný národ podivné řeči ze země protkané řekami přinese Hospodinu zástupů dary...
Izaiáš 19:18...učinil. V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při Hospodinu zástupů a jedno z...
Izaiáš 28:11...a sem a sem a tam - bla bla bla!" Nuže, koktavou řečí a cizím jazykem bude Bůh mluvit s tímto národem. Kdysi...
Izaiáš 32:7...podvody, zamýšlí samé zvrhlosti - jak by lživou řečí zničil chudáky, když se dovolávají práva ubozí....
Izaiáš 32:9...a slyšte ! Vy dcery, jež si v klidu žijete,  řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se budete, vy,...
Izaiáš 33:19...Nikdy neuvidíš ten drzý lid, lid podivné řeči, jaká se neslyší, koktavý jazyk, jejž nelze pochopit....
Izaiáš 58:9...svého středu útlak odvrhneš, ukazování prstemřeči zlé, hladovému když se štědře nabídneš a nasytíš duše...
Izaiáš 58:13...od svých cest, aby sis nedělal, co chceš, a s řečmi přestaneš, tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš a ...
Izaiáš 59:13...a zradu proti Hospodinu, odvrácení se od Bohařeči o násilí a o útlaku, mumlání lží, jež naše srdce...
Jeremiáš 2:25... se žízní neumoříš. ‚Ne ne,' odpovídáš, ‚marné řeči! Miluji cizí a půjdu za nimi!' Jako hanbu...
Jeremiáš 7:4...vás tu nechám žít. Přestaňte spoléhat na klamné řeči - prý: ‚Hospodinův chrám, Hospodinův chrám, Hospodinův...
Jeremiáš 7:8... na věky. Jen se podívejte! Vždyť na ty klamné řeči spoléháte marně! Copak můžete krást, vraždit,...
Jeremiáš 18:12...a své jednání.' Oni však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánů, každý se...
Jeremiáš 23:18...stál v radě Hospodinově, aby viděl a slyšel jeho řeč? Kdo dával pozor, aby jeho slova uslyšel?" Hle,...
Jeremiáš 38:4...pak řekli králi: " ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě...
Pláč 3:62...urážky, všechny úklady, jež na chystajířeči těch, kdo na útočí, a co si celý den o mně šeptají....
Ezechiel 3:5...jim slova. Nejsi přece poslán k lidu podivné řeči a těžkého jazyka, ale k domu Izraele - ne k velikým...
Ezechiel 3:6...k domu Izraele - ne k velikým národům podivné řeči a těžkého jazyka, jejichž slovům bys nerozuměl....
Ezechiel 35:13...pustina, můžeme je klidně spolykat!' Takovými řečmi jste se chlubili proti mně, chrlili jste svá slova...
Daniel 7:8...jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál a uviděl toto: Byly rozestaveny...
Daniel 7:11...Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta šelma...
Daniel 7:20... a proč ten roh měl oči a ústa, jež vedla pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji než ostatní. Díval jsem se...
Daniel 7:25...těch předešlých, a ty tři krále sesadí. Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a...
Daniel 7:28...vládcové jej budou ctít a poslouchat." Tím ta řeč skončila. Z toho, co mi přicházelo na mysl, jsem ...
Daniel 11:36...a zveličí nade všechny bohy. Povede neslýchané řeči proti Bohu bohů a bude se mu dařit, dokud se nezavrší...
Ozeáš 1:2... syna Jehoašova. Zde začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: "Jdi, vezmi si...
Ozeáš 10:4...krále měli, jak by nám mohl pomoci?" Vedou své řeči, uzavírají smlouvy lživými sliby a jejich spory bují...
Amos 7:10...samém srdci Izraele. Země nemůže všechny ty jeho řeči snést. Amos totiž říká: ‚Jeroboám zahyne mečem! Izrael...
Malachiáš 2:17...a nebuďte nevěrní. Unavujete Hospodina svými řečmi. "Jak ho unavujeme?" ptáte se. Tak, že říkáte:...
Matouš 5:11...nebeské království. Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a...
Matouš 7:28...a jeho pád byl hrozný." Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učením. Učil je totiž jako ten,...
Matouš 19:1...svému bratru." Když Ježíš dokončil tuto řeč, odešel z Galileje a přišel do judského kraje za...
Marek 7:37...udělal dobře! Dokonce dává hluchým sluch a němým řeč!" V těch dnech se znovu sešlo veliké množství lidí....
Lukáš 7:1...toho domu byla hrozná." Když dokončil tuto řeč ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaum. Jeden setník...
Lukáš 11:27...člověku bude hůře než na začátku." Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které ...
Jan 7:12...je?" vyptávali se. V lidu se o něm vedlo mnoho řečí; někteří říkali: "Je dobrý!" a jiní zas: "Není! Jen...
Jan 7:32...farizeové uslyšeli, že zástup o něm vede takové řeči, společně s vrchními kněžími na něj poslali chrámovou...
Jan 8:43...sám od sebe, to on poslal. Proč nerozumíte  řeči? Nemůžete slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy...
Skutky 1:19...celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel-dama, totiž Krvavé pole.) "V knize Žalmů...
Skutky 2:6... protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: "Hleďte, copak ti všichni,...
Skutky 2:8...Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Parthové, Médové, Elamité a obyvatelé Mezopotámie,...
Skutky 4:4...je do druhého dne ve vězení. Mnozí, kdo tu řeč slyšeli, však uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi...
Skutky 10:44...svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar...
Skutky 12:21...královském rouše posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: "Hlas boží, ne...
Skutky 20:7...se druhý den chystal odejít, protáhl svou řeč do půlnoci. V horní místnosti, kde se shromáždili,...
Skutky 20:9...Eutychus seděl v okně a při Pavlově dlouhé řeči se o něj pokoušel hluboký spánek. Nakonec ho spánek...
Skutky 24:9...o všem, z čeho jej žalujeme." Židé s tou řečí souhlasili a potvrzovali, že je to pravda. Prokurátor...
Římanům 16:18...břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných. O vaší...
1. Korintským 1:17...křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž. Ano, pro ty, kdo...
1. Korintským 2:1...tajemství nějak zvlášť vznešenými nebo moudrými řečmi. Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než...
1. Korintským 2:4...a kázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech, ale v prokázání Ducha a jeho moci, neboť jsem...
1. Korintským 4:19...Ale dá-li Pán, přijdu k vám brzy, a poznám ne řeči těch povýšenců, ale jejich moc. Boží království totiž...
1. Korintským 4:20... ale jejich moc. Boží království totiž nenířeči, ale v moci. Co chcete? Abych k vám přišel s holí,...
1. Korintským 14:10...do větru! Na světě je koneckonců tolik různých řečí a žádná z nich není beze smyslu. Mluví-li však někdo...
1. Korintským 14:11...z nich není beze smyslu. Mluví-li však někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden druhému cizincem....
2. Korintským 1:18..."ne, ne"? Jakože je Bůh pravdomluvný, naše řeč k vám nebyla "ano a ne". Boží Syn Ježíš Kristus,...
2. Korintským 10:10...působivé a mocné, ale osobní přítomnost chabářeč ubohá. Kdo to říká, si uvědomí, že jací jsme na...
Galatským 5:8...zastavil v následování pravdy? Ty přesvědčivé řeči nejsou od Toho, který vás povolává. Trocha kvasu...
Efeským 5:4...svaté. Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění. Můžete...
Efeským 5:6... Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi...
Koloským 2:4...Toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi. Ačkoli jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s...
Koloským 3:8...všechno - zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když...
2. Timoteus 2:17... které odvádějí lidi stále dál od Boha. Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako Hymenaios a...
2. Timoteus 2:18...z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že nastalo vzkříšení. Boží základ však...
Židům 6:1...dobrého a zlého. Nechme tedy úvodních řečí o Kristu a směřujme k dospělosti. Nepokládejme znovu...
1. Petr 2:15...je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomých. Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti...
2. Petr 2:3...se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení dávno nezahálí a jejich...
Zjevení 13:5...Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. Ta...

Slova obsahující řeč: blahořečí (1) blahořečil (1) dobrořeč (5) dobrořečení (2) dobrořečí (3) dobrořečil (8) dobrořečili (6) dobrořečilo (1) dobrořečíme (1) dobrořečit (1) dobrořečte (9) křeče (1) nářečí (1) neřečni (1) nezlořeč (2) nezlořečil (1) nezlořečte (1) pořečtěnými (1) přečetl (8) přečetli (2) přečíst (3) přečká (1) přečte (1) přečten (4) přečtěte (1) přečti (3) přečtu (1) řeč (36) řečech (3) řečem (2) řečená (1) řečené (3) řečeno (28) řeči (57) řečí (16) řečiště (1) řečmi (17) řečnění (1) řeční (1) řečníkem (1) řečníte (1) řečtině (1) výřečné (1) výřečnost (2) výřečný (2) zlořeč (2) zlořečená (1) zlořečenější (1) zlořečeni (2) zlořečení (5) zlořečením (2) zlořečený (25) zlořečí (10) zlořečil (15) zlořečili (1) zlořečily (1) zlořečíme (1) zlořečit (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |