Řad

Hledám varianty 'řad' [ řady (15) řadu (5) řadě (13) řadami (3) řadám (1) řadách (1) řada (4) řad (13) ]. Nalezeny 53 verše.
Genesis 41:54...v Egyptě uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích...
Exodus 28:1... "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho synyřad Izraelitů, aby mi konali kněžskou službu - Áron a jeho...
Exodus 28:17...dlouhý a na píď široký. Celý jej posázíš čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas a smaragd,...
Exodus 28:18...v první řadě rubín, topas a smaragd, v druhé řadě tyrkys, safír a jaspis, ve třetí řadě opál, achát a...
Exodus 28:19...druhé řadě tyrkys, safír a jaspis, ve třetí řadě opál, achát a ametyst, ve čtvrté řadě chrysolit, onyx...
Exodus 28:20...třetí řadě opál, achát a ametyst, ve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí jsou...
Exodus 39:10...píď dlouhý a na píď široký. Posázeli jej čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas a smaragd,...
Exodus 39:11...v první řadě rubín, topas a smaragd, v druhé řadě tyrkys, safír a jaspis, ve třetí řadě opál, achát a...
Exodus 39:12...druhé řadě tyrkys, safír a jaspis, ve třetí řadě opál, achát a ametyst, ve čtvrté řadě chrysolit, onyx...
Exodus 39:13...třetí řadě opál, achát a ametyst, ve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí byly kameny...
Numeri 3:9...tedy levity Áronovi a jeho synům, mu jsouřad Izraelitů zcela odevzdáni. Árona a jeho syny pověříš,...
Numeri 3:12... kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybralřad synů Izraele levity. Levité jsou tedy moji, neboť...
Numeri 4:2...k Mojžíšovi a Áronovi: "Sečti Kehatovy synyřad synů Leviho podle jejich rodů a otcovských domů....
Numeri 4:18... aby byl kmen kehatských rodů vyhlazenřad levitů. Aby zůstali naživu a nezemřeli, když přistupují...
Numeri 8:6...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmiřad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto...
Numeri 8:14...jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levityřad synů Izraele a levité budou moji. Poté, co je očistíš a...
Numeri 8:16...do služby při Stanu setkávání, neboť jsou miřad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto...
Numeri 8:19...jsem si vzal levity. Tyto levity odevzdanéřad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za...
Numeri 18:6... nedolehl hrozný hněv. Hle, sám jsemřad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni...
1. Samuel 4:2...pobili v poli asi 4 000 mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se...
1. Samuel 17:23... Ještě s nimi mluvil, když vtom z filištínských řad vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu....
1. Samuel 17:48...k Davidovi, aby ho napadl, David rychle vyběhlřady proti němu. Sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen,...
2. Samuel 5:20...vodní proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To místo pak nazval Baal-peracim, Pán...
1. Královská 7:2...a 30 loktů vysoký, s cedrovými trámy na čtyřech řadách cedrových sloupů. Zastřešen byl cedrovým kazetovým...
1. Královská 7:3...sloupech - pětačtyřicet trámů, patnáct v každé řadě. Palác měl tři řady okenic, takže leželo okno proti...
1. Královská 7:4...trámů, patnáct v každé řadě. Palác měl tři řady okenic, takže leželo okno proti oknu, třikrát nad...
1. Královská 7:12...nádvoří bylo kolem dokola obklopeno zdí ze třech řad tesaných kvádrů a jedné vrstvy cedrových trámů tak jako...
1. Královská 7:18...pokrývajícího hlavici na vrchu sloupu byly dvě řady granátových jablek. Totéž udělal i s druhou hlavicí....
1. Královská 7:20...byly nahoře pod vydutím k mřížování připevněny řady granátových jablek. Těch bylo kolem obou hlavic...
1. Královská 7:24... Pod okrajem lemovaly nádrž po celém obvodu dvě řady ozdobných poupat odlitých zároveň s . Moře spočívalo...
1. Královská 7:42...sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady granátových jablek ke každému mřížování pokrývajícímu...
2. Královská 11:8...se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k vašim řadám, zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne."...
1. Letopisů 14:11...proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel." Proto nazvali to místo Baal-peracim,...
1. Letopisů 24:6...i levitských otcovských rodů. Jednou vždy vyšla řada na Eleazarův otcovský rod a potom na Itamarův....
2. Letopisů 4:3... Pod okrajem ji po celém obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve tvaru býků (vždy deset na loket), jednolitých...
2. Letopisů 4:13...sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady granátových jablek ke každému mřížování přikrývajícímu...
Ester 2:15...a byla zavolána jménem. Jednoho dne přišla na řadu Ester, dcera Abichaila, strýce Mordechajova, jenž ji...
Job 32:17... když stojí na místě, odpověď nemají? Je tedy řada na mně, teď promluvím, teď zas vyslovím své...
Job 41:7...kdopak rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří děsŘady šupin si nese na hřbetě, jako pečetí jsou pevně...
Přísloví 23:28...svůdkyně. Jak lupič ve skrytu na kořist číhářady nevěrníků spěchá rozmnožit! Čí to "au" a čí to "oj"?...
Kazatel 12:3...rozechvějí, udatní mužové se přikrčí, prořídnou řady těch, jež v mlýnku mlely, ty, jež vyhlížely z oken, se...
Izaiáš 14:31...valí vojsko jako dým, nikdo nezaostává za jeho řadami. Co odpovědět poslům pohanů? To, že Hospodin Sion...
Izaiáš 52:12...Hospodin před vámi půjde a Bůh Izraele vaše řady uzavře. Hle, můj služebník uspěje; povstane, zvedne se...
Izaiáš 58:8... bude předcházet a Hospodinova sláva tvé řady uzavře. Tehdy zavoláš a Hospodin vyslyší ; o pomoc...
Matouš 20:10...a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni...
Lukáš 1:8... byli v pokročilém věku. Jednou, když přišla řada na jeho oddíl, Zachariáš konal před Bohem kněžskou...
Skutky 3:26...Bůh vzkřísil svého Služebníka, poslal ho v první řadě k vám, aby přinesl požehnání každému, kdo se odvrátí...
Skutky 24:10...se ujal slova: "Vím, že náš národ spravuješ již řadu let, a tak se budu hájit s klidnou myslí. Jak si můžeš...
Skutky 27:7...loď mířící do Itálie a přivedl nás na niŘadu dní jsme se plavili pomalu a s obtížemi, jsme se...
1. Korintským 4:9...mi, že Bůh nám apoštolům určil poslední místořadě, abychom se jako odsouzenci k smrti stali podívanou...
1. Korintským 8:5...bohové (a takových "bohů" a "pánů" je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh - Otec, z něhož je...
Židům 7:2...ze všeho oddělil desátek. Jeho jméno se v první řadě vykládá jako "Král spravedlnosti", dále je to také...
1. Petr 4:17...za to jméno Boha. Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek,...

Slova obsahující řad: chřadly (1) chřadne (2) chřadneš (1) chřadnoucích (1) chřadnout (1) nářadí (4) obřad (48) obřadně (1) obřadu (6) obřadů (1) obřady (4) podřadné (1) podřadnějším (1) pořadí (12) přiřadit (1) řad (13) řada (4) řadách (1) řadám (1) řadami (3) řadě (13) řadí (1) řadu (5) řady (15) seřadil (3) seřadili (2) sloupořadí (2) úřad (6) úřadu (5) vyřadil (1) vyřadím (1) zchřadne (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |