Říkali

Hledám varianty 'říkali' [ říkejte (8) říkejme (1) říkej (4) říkáte (42) říkat (76) říkáš (49) říkáme (9) říkám (228) říkaly (8) říkalo (8) říkali (115) říkala (11) říkal (100) říkají (77) říká (156) ]. Nalezeno 869 veršù.
Genesis 10:9... Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: "Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem." Hlavními...
Genesis 12:13...žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživuŘíkej prosím, že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo...
Genesis 12:19...jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu!...
Genesis 17:15...Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale bude se jmenovat Sára, Kněžna....
Genesis 18:13...se Abrahama zeptal: "Proč se Sára smálaříkala: ‚Copak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak...
Genesis 20:2...mezi Kádešem a Šurem. A když pobýval v Geraruříkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to sestra."...
Genesis 20:5...sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.' Udělal jsem to s poctivým...
Genesis 20:13...mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o mně říkejTo je můj bratr.'" Abimelech tedy vzal brav, skot,...
Genesis 22:14...nazval "Hospodin opatří," takže se dodnes říká: "Na Hospodinově hoře se opatří." Hospodinův anděl pak...
Genesis 24:30...své sestry Rebeky a slyšel její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel tedy k onomu...
Genesis 25:30...jídla, vždyť jsem vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom, Červený.) Jákob navrhl: "Prodej mi teď hned své...
Genesis 26:9...řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel jsem si, že bych kvůli...
Genesis 27:6..."Pohleď, vyslechla jsem tvého otce, jak říká tvému bratru Ezauovi: ‚Přines mi zvěřinu a připrav mi...
Genesis 28:19...Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se...
Genesis 31:1... Jednou Jákob zaslechl, jak Lábanovi synové říkají: "Jákob obral našeho otce o všechno! Všechno to...
Genesis 35:10... ale budeš se jmenovat Izrael." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se...
Genesis 37:17..." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za svými...
Genesis 37:35...vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal utěšitříkal: "Nikoli! Půjdu za svým synem do hrobu v zármutku!" A...
Genesis 42:16...aby se ověřila vaše slova a ukázalo se, zda jste říkali pravdu. A pokud ne, jakože je farao živ, jste...
Genesis 42:18...řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám, budete žít. Když jste tak slušní, zůstane v tomto...
Genesis 42:21..." S tím souhlasili. Jeden druhému tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém bratru! Viděli jsme...
Genesis 43:18... Když ale uviděli, kam je vedou, polekali seříkali si: "Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu stříbru,...
Genesis 47:30...a pochovej v jejich hrobě." "Udělám, co říkáš," odpověděl Josef. On však řekl: "Přísahej!" A tak mu...
Exodus 4:12...sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj; pošli prosím...
Exodus 5:16...služebníci nedostávají slámu, a přitom se nám říká: ‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou biti,...
Exodus 5:17...Farao zvolal: "Zahálíte, nemáte co dělat, a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned se vraťte k...
Exodus 5:19...předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z vašich denních odvodů nechybí ani cihla!"...
Exodus 6:29... Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co  říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť...
Exodus 8:6...není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i lid. Zůstanou...
Exodus 12:33... aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těsto, ještě než...
Exodus 14:12...nám to udělal? Proč jsi nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být,...
Exodus 15:24...Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal...
Exodus 16:15...jíní na zemi. Když to synové Izraele spatřiliříkali jeden druhému: Man-hu ("Co je to?"). Opravdu...
Exodus 23:22...jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých...
Exodus 32:8...sochu telete, klaněli se mu, obětovali muříkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z...
Exodus 32:12...velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je...
Exodus 33:12...neodcházel. Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleďříkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se...
Exodus 34:34...odkládal, dokud odtud nevyšel. Pak vycházelříkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové...
Exodus 36:5...tedy jeden po druhém odcházeli od svého dílaříkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je potřeba...
Numeri 6:23...Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehná a chrání...
Numeri 11:12...Byl jsem to , kdo ten lid zplodil, že mi říkáš: ‚Nes jej v náručí, jako nosí chůva nemluvně'? Jak je...
Numeri 11:21..."Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad...
Numeri 12:2...ženě, kterou si vzal: "Vzal si za ženu Kúšanku!" Říkali také: "Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše?...
Numeri 13:24... který tam synové Izraele uřízli, se tomu místu říká Nachal Eškol, Údolí hroznu. Po čtyřiceti dnech se pak...
Numeri 14:4...vrátit se do Egypta?" Mezi sebou pak začali říkat: "Určeme si vůdce a vraťme se do Egypta!" Mojžíš a...
Numeri 14:31... a Jozue, syn Nunův. Vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do uvedu a poznají tu...
Numeri 14:35...se stane rok, abyste poznali mou nelibost. To říkám , Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým...
Numeri 21:27...mu všechnu jeho zem po Arnon. Proto vypravěči říkají: "Jen jděte do Chešbonu, zkuste ho vystavět, zkuste...
Numeri 22:38..."Hle, přišel jsem k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh."...
Numeri 23:12...však odpověděl: "Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď...
Numeri 24:11...jen žehnáš a žehnáš! Hned zmiz, vrať se domůŘíkal jsem: ‚Zahrnu poctami,' ale Hospodin o tu poctu...
Deuteronomium 1:39...za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové, kteří dnes...
Deuteronomium 3:9...zem od potoka Arnon k hoře Hermon. (Sidonci říkají Hermonu Sirion, kdežto Emorejci mu říkají Senír.)...
Deuteronomium 13:3... i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh,...
Deuteronomium 13:7...přítel, jehož miluješ jako sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal ty...
Deuteronomium 18:16...svého Boha, na Orébu v den shromáždění, když jsi říkal: " neslyším hlas Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 29:18...slova, možná by si představoval požehnáníříkal by si: "I když se řídím jen svým zatvrzelým srdcem,...
Deuteronomium 30:12...síly, není ti nijak vzdálené! Není na nebi, abys říkal: "Kdo z nás vystoupí na nebe, aby nám je odtud...
Deuteronomium 30:13...je, abychom je mohli plnit?" Není za mořem, abys říkal: "Kdo z nás se vydá za moře, aby nám je odtud přinesl...
Deuteronomium 33:27... podepře. Tvé nepřátele před tebou ženeříká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto bydlí v bezpečí, Jákobův...
Jozue 22:27...tváří. Vaši synové tak v budoucnu nebudou moci říkat našim synům: ‚Vy nemáte s Hospodinem co do činění.'...
Jozue 22:30...s nimi náčelníci izraelských tisíců uslyšeli, co říkali synové Rubenovi, Gádovi a Manasesovi, líbilo se jim...
Jozue 22:33...se to líbilo. Dobrořečili Bohu a přestali říkat, že proti synům Rubenovým a Gádovým vytáhnou do boje...
Soudců 6:32...Gedeon dostal jméno Jerub-baal, se Baal hájíŘíkali totiž: " se Baal proti němu hájí, když mu zbořil...
Soudců 7:11...sebou zbrojnoše Puru. uslyšíš, co si v táboře říkají, osmělíš se k útoku." Sešel tedy se svým zbrojnošem...
Soudců 9:3...k Abimelechovi. "Je to přece náš příbuzný," říkali si. Dali mu 70 šekelů stříbra z Baal-beritova chrámu...
Soudců 9:38...Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řečiŘíkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu sloužili?' Není to...
Soudců 10:4...jim třicet měst v Gileádu. dodnes se jim říká Chavot-jair, Jairovy vesnice. Jair pak zemřel a byl...
Soudců 11:10...mu gileádští stařešinové, "Uděláme přesně, co říkáš." Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za...
Soudců 12:4... Gileádští muži na udeřili, protože Efraimci říkali: "Vy Gileáďané jste jen uprchlíci z Efraima -...
Soudců 16:2...bráně. Celou noc ale byli v klidu, protože si říkali: "Zabijeme ho, se rozední." Samson ale zůstal...
Soudců 16:10...pak Samsonovi vyčítala: "Ach, tys oklamalříkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys mohl být...
Soudců 16:13...pak Samsonovi vyčítala: " doteď jsi klamalříkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl...
Soudců 16:15...stavem a osnovou. A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že miluješ, když u nemáš srdce? třikrát jsi...
Soudců 17:13...ten levitský mladík bydlel v jeho domě. Míka si říkal: "Teď ke mně Hospodin určitě bude dobrotivý - vždyť...
Soudců 18:12...se tomu místu západně od Kiriat-jearimu dodnes říká Machane-dan, Danův tábor.) Odtamtud pak šli do...
Soudců 19:30...po všech končinách Izraele. Kdokoli to spatřilříkal: "Něco tak neslýchaného se nestalo ode dne, kdy...
Soudců 20:32...asi třicet mužů. "Porážíme je jako předtím!" říkali si tehdy Benjamínci. Izraelci si ale řekli:...
Soudců 21:6...tehdy přišlo jejich bratra Benjamína lítoŘíkali: "Dnes byl z Izraele vyhlazen celý kmen! Co si...
Soudců 21:16...v izraelských kmenech trhlinu. Stařešinové obce říkali: "Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme...
Soudců 21:17...ženy? Benjamínské ženy byly přece vyhlazeny." Říkali také: "Ti, kdo se z Benjamína zachránili, potřebují...
Růt 1:10... "Raději půjdeme s tebou k tvému lidu," říkaly. "Vraťte se, dcery," opakovala Noemi. "Proč byste...
Růt 1:19...nim po celém městě rozruch. "To je přece Noemi!" říkaly ženy. Ona však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi,...
Růt 1:21...odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil . Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mně, Všemohoucí ...
Růt 3:5...pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla Rút. Odešla na mlat a udělala všechno,...
Růt 4:17...si je na klín a byla mu chůvou. Sousedky říkaly: "Noemi se narodil syn!" a daly mu jméno -...
1. Samuel 2:15...navíc přicházel, ještě než se zapálil tuk, a říkal tomu, kdo obětoval: "Odevzdej knězi maso na pečení....
1. Samuel 2:23...u vchodu do Stanu setkávání. "Co to provádíte?" říkal jim. "Ode všech lidí se o vás doslýchám hrozné věci....
1. Samuel 4:7..."To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo! Běda nám! Kdo nás...
1. Samuel 5:7... Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se dějeříkali: "Truhla izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho...
1. Samuel 6:20...tou hroznou ranou. Proto si obyvatelé Bet-šemeše říkali: "Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem?...
1. Samuel 7:8...Izraelci uslyšeli, dostali z Filištínů strachříkali Samuelovi: "Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej za nás...
1. Samuel 8:7...řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich...
1. Samuel 9:9...dávných dobách v Izraeli někdo šel dotázat Bohaříkal: Pojďme, půjdeme za vidoucím. Dnešní prorok byl tehdy...
1. Samuel 9:21...benjamínských rodů ten poslední. Co mi to tu říkáš?" Samuel ale Saula i s jeho mládencem vzal, přivedl...
1. Samuel 10:2... nemá starost o oslice, ale bojí se o vásŘíká si: Co můj syn? Co si počnu?' Potom odtud půjdeš dál,...
1. Samuel 10:11...z dřívějška, viděli, jak prorokuje s prorokyříkali jeden druhému: "Co se to Kíšovu synovi stalo? To ...
1. Samuel 10:27... jejichž srdcí se dotkl Bůh. Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jím a nevzdali mu...
1. Samuel 11:5... že pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli, co říkali obyvatelé Jábeše. Jakmile Saul ta slova uslyšel,...
1. Samuel 12:1..."Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy...
1. Samuel 15:32...vykročil. "Snad to smrtelné utrpení končí," říkal si. Samuel tehdy prohlásil: "Za to, že tvůj meč bral...
1. Samuel 17:25...dali na útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil,...
1. Samuel 17:31...odpovídali právě tak jako předtím. To, co David říkal, se rozneslo. Ohlásili to i Saulovi a ten si ho dal...
1. Samuel 18:8...rozzlobilo, ten popěvek se mu vůbec nelíbilŘíkal si: "Davidovi přiznali desetkrát více, a mně jen...
1. Samuel 18:17...a veď Hospodinovy boje." (Saul si totiž říkal: nepadne mou rukou, ale rukou Filištínů.) David na...
1. Samuel 18:22...stát se mým zetěm." Svým dvořanům přikázal: "Říkejte potají Davidovi: Jen se podívej, král rád a...
1. Samuel 19:24... Ležel tam nahý celý den a celou noc. A proto se říká: To i Saul patří k prorokům? David ale z chýší v...
1. Samuel 20:3...otec určitě , že sis oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom Jonatan neví, aby se netrápil.' Ale...
1. Samuel 20:29... aby směl do Betléma," odpověděl mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a...
1. Samuel 23:28...a vytáhl proti Filištínům. Proto se tomu místu říká Sela-machlekot, Skála rozdělení. Odtud pak odešel a...
1. Samuel 24:5...zašeptali: "Vidíš - to je ten den, o kterém ti říkal Hospodin: ‚Hle, vydám ti tvého nepřítele do rukou,...
1. Samuel 24:11... že mi v jeskyni Hospodin vydal do rukouŘíkali mi, zabiju, ale mně bylo líto. Řekl jsem si...
1. Samuel 24:14...způsobil, ale na tebe nesáhnu. Staré přísloví říká: ‚Zlo páchají zločinci.' na tebe nesáhnu. Na koho...
1. Samuel 25:21...se svými muži. (Než je potkala, David si právě říkal: "To jsem tedy na poušti hlídal všechen jeho majetek...
1. Samuel 27:11...muže ani ženy, aby je nemusel vodit do GatuŘíkal si: "Aby na nás nevyzradili, co vlastně David dělá."...
2. Samuel 2:16...všichni společně. Proto se tomu místu u Gibeonu říká Chelkat-curim, Pole břitů. V urputné bitvě, která se...
2. Samuel 5:8...Velice totiž Davida popudili. Proto se začalo říkat: "Slepec ani mrzák nesmí do paláce." David se pak v...
2. Samuel 6:22...budu i sám připadat jako nic, ale u těch - jak říkáš - děveček, u těch budu v úctě!" Saulova dcera Míkal...
2. Samuel 7:26...řekl. Kéž se tvé jméno navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům...
2. Samuel 9:8...se mu začal klanět. "Co je tvůj služebník?" říkal. "Proč se obracíš k mrtvému psu, jako jsem ?" Král...
2. Samuel 12:18...smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si, "domlouvali jsme mu, ale nechtěl nás poslechnout...
2. Samuel 12:22...jim, "postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal: ‚Kdo ? Třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá...
2. Samuel 13:35...králi, "to jdou královští synové! Stalo se, jak říkal tvůj služebník." Sotva to dořekl, opravdu dorazili...
2. Samuel 14:3...králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co  říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří k...
2. Samuel 14:7...všichni příbuzní obrátili proti tvé služebniciŘíkají: ‚Vydej toho bratrovraha! Zabijeme ho za to, že...
2. Samuel 15:3...je z toho a toho izraelského kmene." Abšalom pak říkal: "Víš, tvá žádost je správná a oprávněná, ale u krále...
2. Samuel 17:17...u pramene En-rogel. Chodívala tam služebnáříkala jim, co mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se...
2. Samuel 18:18...v Královském údolí postavit památný sloupŘíkal totiž: "Nemám syna, aby připomínal jméno." Proto...
2. Samuel 19:30..."Nech těch řečí," přerušil ho král. "Říkám: To pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně vezme...
2. Samuel 20:18..." odvětil. Pokračovala tedy: "Odpradávna se říká: ‚V Abelu se zeptejte, pak teprve jednejte.' My jsme...
1. Královská 1:47...přišli našemu pánu a králi Davidovi blahopřátŘíkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více...
1. Královská 1:51...z krále Šalomouna strach. Drží se rohů oltářeříká: ‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhne, že svého...
1. Královská 12:10...s ním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ulev nám od něj,'...
1. Královská 18:11...nebo národě přísahat, že nenašli. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od...
1. Královská 18:14...a obstarával jim chléb a vodu. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť ...
1. Královská 21:6...tedy: "Ale, mluvil jsem s Nábotem JizreelskýmŘíkám mu: ‚Prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli...
1. Královská 22:18...vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi....
1. Královská 22:20...Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před...
2. Královská 5:4...a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské země říkala. "Vydej se na cestu!" odpověděl aramejský král. "...
2. Královská 6:12...v Izraeli, prozradí izraelskému králi i to, co říkáš v ložnici." Král tedy rozkázal: "Jděte zjistit, kde...
2. Královská 7:12... a tak opustili tábor a skryli se v poliŘíkají si: ‚ vyjdou z města, zajmeme je živé a vpadneme...
2. Královská 8:4... aby se domohla svého domu a pozemků. Král právě říkal sluhovi Božího muže, Gehazimu: "Vyprávěj mi prosím o...
2. Královská 8:14...vrátil za svým pánem. Ten se ho zeptal: "Co ti říkal Elíša?" "Říkal mi, že se určitě uzdravíš," odpověděl...
2. Královská 14:10... Jen se chlub, ale raději zůstaň doma. Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebou i Judu?"...
2. Královská 18:4... doby mu totiž synové Izraele pálili kadidloŘíkalo se mu Nechuštan, Bronzovec. Ezechiáš spoléhal na...
2. Královská 18:37...Ezechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel,...
2. Královská 19:10...Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléhášŘíkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále....
2. Královská 20:14...Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, z...
1. Letopisů 4:3...Etama: Jizreel, Jišma a Jidbaš (jejich sestře se říkalo Haclelponi), dále Penuel, otec Gedorův, a Ezer, otec...
1. Letopisů 17:24...potvrdí a tvé jméno se navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů, Bůh Izraele, je Izraeli Bohem.'...
2. Letopisů 10:10...s ním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ty nám od něj...
2. Letopisů 18:12...do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu říkal: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž...
2. Letopisů 18:17...vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi....
2. Letopisů 18:19...Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před...
2. Letopisů 25:19...v Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapaloŘíkáš si: Vida, porazil jsem Edoma! Srdce se ti dme...
2. Letopisů 32:4...všechny prameny i potok protékající krajemŘíkali si: "Proč by měl asyrský král, přijde, najít...
2. Letopisů 32:17...dopisy, jimiž haněl Hospodina, Boha IzraeleŘíkal o něm: "Jako bohové okolních národů nevysvobodili...
Ezdráš 9:11...nám vydal skrze své služebníky proroky, kteří říkali: ‚Země, kterou jdete obsadit, je poskvrněná...
Ezdráš 10:12...hlasitým voláním: "Ano! Musíme udělat, co říkáš. Je nás tu ale mnoho a je období dešťů. Nemůžeme stát...
Nehemiáš 4:4...i v noci stavěli stráž. Tehdy se v Judsku začalo říkat: "Ubývá síla nosit, sutin je příliš; ty hradby...
Nehemiáš 4:5...hradby nezvládneme postavit." Naši nepřátelé si říkali: "Než si něčeho všimnou, než se rozhlédnou, vpadneme...
Nehemiáš 5:2...velmi naříkali na své židovské bratry. Jedni říkali: "Máme tolik synů a dcer, že za pořizujeme obilí,...
Nehemiáš 5:3...obilí, abychom měli co jíst a přežili." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinice i domy dávat do zástavy,...
Nehemiáš 5:4... abychom v tom hladu pořídili obilí." Další říkali: "Musíme si půjčovat peníze na královskou daň z...
Nehemiáš 5:12..." od nich nebudeme nic požadovat. Uděláme, jak říkáš." Svolal jsem tedy kněze a zavázal knížata i...
Nehemiáš 8:9...knězem Ezdrášem a s levity, kteří vyučovali lidříkal: "Netruchlete a neplačte, vždyť dnes je svátek...
Nehemiáš 13:21...ale varoval. "Co tady nocujete před hradbami?" říkal jsem jim. "Ještě jednou, a vztáhnu na vás ruku!" Od...
Ester 1:17...ženám, přestanou si vážit svých manželů! Budou říkat: ‚Král Xerxes poslal pro královnu Vašti, a nepřišla!'...
Ester 3:3...se. Dvořané z královského paláce Mordechajovi říkali: "Proč porušuješ královské nařízení?" Říkali mu to...
Ester 3:4...říkali: "Proč porušuješ královské nařízení?" Říkali mu to den co den, ale když neposlouchal, pověděli to...
Ester 4:9...milost. Hatach se vrátil a pověděl Ester, co říkal Mordechaj. Ester pak poslala Hatacha zpět za...
Ester 9:26...synové skončili na kůlech. Proto se těm dnům říká purim, od toho slova pur. Kvůli všemu, co je zapsáno v...
Job 1:5...za každého z nich zápalné oběti, neboť si říkal: "Co když děti zhřešily a v duchu zlořečily Bohu."...
Job 7:4... přiděleny mi byly noci trápení. Když uléhámříkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se táhne a se...
Job 11:4...všechny umlčíš? Že nikdo neztrestá tvé rouháníŘíkal jsi Bohu: ‚ přesvědčení je ryzí, jsem před tebou...
Job 17:5...zbavil soudnosti, takovým přece nedáš zvítězitŘíká se: ‚Kdo zištně zrazuje přátele, zbavuje vlastní děti...
Job 17:12...zhatily. Obrátit usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě,...
Job 19:28...cizí, ale - srdce mi touhou umírá! Jenže vy říkáte: ‚Jak ho přistihnem? Příčina věci je přece v něm.'...
Job 21:14...dny, do hrobu odcházejí v pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět nic!...
Job 21:28...vaše myšlenky - hledáte způsoby, jak mi ublížitŘíkáte: ‚Kam se poděly ty jejich paláce? Stanům darebáků...
Job 22:13...Jak vysoko jsou hvězdy - jen se podívej! Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ? To může soudit přes mraky? Oblaka cloní...
Job 22:17...jejich čas, jejich základy řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám Všemohoucí mohl učinit?'...
Job 24:15...oko soumrak vyhlíží, ‚Nikdo neuvidí,' říká si a tvář si rouškou zahalí. Za tmy se do domů vlamují...
Job 28:14...mezi živými. Propast praví: "Ve mně není." Moře říká: "Nemám ji." Nedá se pořídit za zlato nejčistší, její...
Job 29:18...zuby zvyrážet z čelistí jsem jim vyrval úlovekŘíkal jsem si: ‚Umřu v rodinném hnízdě, mých dnů bude...
Job 32:7...dosud nesmělý, bál jsem se říci vám své míněníŘíkal jsem si: ‚ mluví starší, dříve narození učí...
Job 32:10... starší nemusejí mít nejlepší úsudky. A proto říkám: Naslouchejte mi, teď zas vyslovím své mínění....
Job 33:1... Tak tedy, Jobe, slyš mou řeč, všemu, co říkám, dobře naslouchej. Pozor, ústa otvírám, slova mi...
Job 34:9...spolku se zločinci, řadí se mezi ničemy! Vždyť říká: ‚Člověku není k ničemu usilovat o Boží oblibu!' ...
Job 35:2...Elihu mluvil dál: "Myslíš si, že máš právo říkat: ‚Jsem spravedlivější než Bůh'? Říkáš totiž, co prý...
Job 35:3...máš právo říkat: ‚Jsem spravedlivější než Bůh'? Říkáš totiž, co prý tím získáš: ‚Co z toho mám, být bez...
Job 35:14...Bůh je neslyší, Všemohoucí je pomíjí! Co teprveříkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty...
Job 36:10...a jak zpyšněli. Otevírá jim uši, aby je poučilříká jim, že se mají od zla odvrátit. Pokud poslechnou a...
Job 37:20...se mu oznámit, že chci promluvit? Chce si někdo říkat o vlastní zničení? Do slunce přece také nikdo nehledí...
Job 40:4...Hospodinu řekl: "Jsem příliš nicotný - co ti mám říkat? Kladu si ruku na ústa. Mluvil jsem jednou nebo i...
Žalmy 3:3... kolik jich povstává proti mně! Kolik jich říká o mém životě: "Od Boha žádnou pomoc nečekej!" séla Ty...
Žalmy 4:7...přineste, s důvěrou v Hospodinu spočiňte. Mnozí říkají: "Kdo nám štěstí okusit? Svou tvář nad námi,...
Žalmy 11:1... Žalm Davidův. Hospodin je můj úkryt - proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!" Pohleď, jak...
Žalmy 16:2... Bože, ochraňuj , na tebe spoléhám. Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám! Říkám o...
Žalmy 16:3...říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mámŘíkám o zbožných lidech na zemi: Jsou tak vznešení, mám je...
Žalmy 27:8...mnou, vyslyš . O tobě přemítá srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledám,...
Žalmy 31:15...života! ale, Hospodine, doufám v tebe, o tobě říkám: "Můj Bůh jsi ty!" Můj osud v ruce máš, vysvoboď z...
Žalmy 35:27...přejí, prozpěvují zvesela, navždy říkají: "Veliký je Hospodin, jenž svému služebníku pokoj...
Žalmy 38:17...můj, ty jistě odpovíš! nade mnou nejásajíříkám si, jen se nepyšní nad mým selháním! Vždyť jsem...
Žalmy 40:17...se v tobě všichni ti, kdo hledají. navždy říkají: "Veliký je Hospodin!" ti, kdo milují tvé spasení....
Žalmy 42:4...Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Duše opouští, když na to...
Žalmy 42:11...V kostech drtí výsměch nepřátel, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Proč jsi sklíčená, duše ,...
Žalmy 64:6...o tom, jak pasti nastražit. "Kdo by to viděl?" říkají si, "Kdo by vypátral naše zločiny?" Vypátrá je Ten,...
Žalmy 70:5...se v tobě všichni ti, kdo hledají. navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení. sám...
Žalmy 71:11...proti mně, ti, kdo špehují, spolu radí seŘíkají: "Bůh ho opustil! Hoňte a chyťte ho - kdo by ho...
Žalmy 73:11...za nimi, řeči o hojnosti lačně hltají, když jim říkají: "Copak Bůh něco ? snad Nejvyšší o něčem...
Žalmy 75:5...séla Nadutce varuji: S pýchou přestaňte! Ničemům říkám: Nepozvedejte rohy své! Nepozvedejte své rohy do výše...
Žalmy 77:11...tak, že soucit potlačil? séla To je můj konecříkám si, kdyby své pravici dal klesnout Nejvyšší! Budu...
Žalmy 79:10...a odpusť naše hříchy pro jméno své! Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům před...
Žalmy 83:5...plány, radí se proti tvým nejdražším: Pojďteříkají, ten národ vyhladíme, aby se zapomnělo na jméno...
Žalmy 85:9...svou, obdaruj nás svou záchranou! Poslechnu, co říká Bůh, Hospodin (on slibuje pokoj svému lidu, věrným...
Žalmy 87:3...Jákobovy příbytky. Jak slavné věci o tobě říkají, město Boží! séla "Egypt a Babylon budu uvádět jako...
Žalmy 94:7...vdovy a příchozí, vraždí sirotkyŘíkají: "Hospodin to přece nevidí, Bůh Jákobův se to...
Žalmy 115:2...dej ve své věrnosti a v lásce své! Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Náš Bůh je přece na...
Žalmy 126:2...tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: "Veliké věci jim učinil Hospodin!"...
Žalmy 140:7...provazů, u cesty položili mnohou nástrahu. séla Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodine, moje...
Přísloví 4:4...jedináčkem u matky své. Když učíval mne otecříkal: "Moje slova si vezmi k srdci, dbej na příkazy a...
Přísloví 9:7...rozumnosti se vydejte!" Kdo poučuje drzounaříká si o urážku, kdo kárá darebáka, přijde k úrazu....
Přísloví 17:19...se rád hádá, ten rád hřeší, kdo si otvírá ústaříká si o potíž. Kdo falešné srdce, nenajde štěstí, kdo...
Přísloví 20:14...otevři oči, se nasytíš. "Špatné, moc špatné," říká, kdo kupuje, a jen co popojde, si pochvaluje. Někdo...
Přísloví 22:13... úmysly podvodníků ale překazí. "Venku je lev!" říká lenoch. "Na ulici přijdu o život!" Ústa svůdkyně jsou...
Přísloví 23:7... V duchu jen počítá - je takový, když říká, "Jez a pij," není upřímný. Sousta, jež snědl jsi,...
Přísloví 23:9... vyzvracíš, tvoje lichotky budou zmařeny! Cokoli říkat tupci je zbytečné, moudrostí tvých slov jen pohrdne....
Přísloví 26:13...připadá? Více se čekat od hlupáka! Lenoch říká: "Šelma je na cestě! Po ulicích běhá lev!" Dveře se...
Přísloví 26:19... takový je, kdo svému bližnímu lže a potom říká: "Vždyť to byl žert!" Chybí-li dřevo, hasne žár;...
Přísloví 28:24... Odírat rodiče prý žádný hřích není - to může říkat jen vrahův společník! Chamtivý člověk podněcuje sváry...
Kazatel 2:15...čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osudříkám si, nač je mi vůbec tolik moudrosti? A tak jsem...
Kazatel 6:3...nezakusil štěstí a nakonec neměl ani hrob, pak říkám, že i potracené dítě je šťastnější než on! Přišlo...
Kazatel 7:21...a nehřešil. Nestarej se o všechno, co se kde říká, abys neslyšel kletby svého otroka. Ve vlastním srdci...
Kazatel 7:23... V tom všem jsem se snažil najít moudrostŘíkal jsem si, že zmoudřím, moudrost mi ale zůstala...
Kazatel 8:2...tvář, i jeho tvrdé rysy obměkčí. ale říkám: Královské rozkazy dodržuj s ohledem na Boží přísahu....
Kazatel 8:14...zlosynům se vede, jako by jednali spravedlivěŘíkám: I to je marnost. Proto, žijí radovánky! Vždyť...
Izaiáš 5:19...lži, kdo jak vůz na laně vlečou hřích! Těm, kdo říkají: "Jen si pospíší, Bůh neotálí s dílem svým,...
Izaiáš 5:20...záměr naplní, abychom ho poznali!" Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a...
Izaiáš 7:5... totiž Remaliášovým synem, chystal tvou zkázuříkal: ‚Pojďme napadnout Judsko! Porazíme ho, rozdělíme si...
Izaiáš 8:4...jméno Maher-šalal Chaš-baz. Než se to dítě naučí říkat: ‚Tati, mami,' bude bohatství Damašku i kořist Samaří...
Izaiáš 8:20...a svědectví! Pokud však nechtějí, pak si říkají slova, v nichž není žádné světlo. Lid potom bude...
Izaiáš 9:8... ti, kteří ve své nadutosti se zpupným srdcem říkají: "Cihly byly zbořeny, my však budeme stavět z...
Izaiáš 10:8...to, jak by hubil, jak by vymýtil mnohé národyŘíká totiž: "Nejsou velitelé samí králové? Nedopadlo...
Izaiáš 10:13...pýchu a za to, jak s nadutě povýšeným pohledem říká: "Svou vlastní silou jsem to způsobil a svou moudrostí...
Izaiáš 19:11... faraonovi mudrci mu radí nesmysly. Jak můžete říkat faraonovi: "Jsem pokračovatel moudrých, jsem dávných...
Izaiáš 22:4...byli spoutáni, jakkoli daleko utekli. A proto říkám: "Nechte , abych se hořce vyplakal. Utěšit se ...
Izaiáš 24:16...nejzazších krajů: "Sláva Spravedlivému!" ale říkám: "Zle je mi, zle je mi! Běda mi - zrádci zradili,...
Izaiáš 28:15... vy drzouni, vy, kdo ovládáte jeruzalémský lidŘíkáte: "Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, dohodu máme s...
Izaiáš 28:23...uši, slyšte můj hlas; pozorně slyšte, co říkám vám! Copak oráč pořád oře, aniž by kdy sel? Copak...
Izaiáš 29:16...nesmysly! se snad hrnčíř pokládat za jílŘíká snad dílo o tvůrci: "On netvořil"? Říká snad hrnec...
Izaiáš 29:22...práv. A proto Hospodin, jenž vykoupil Abrahamaříká o domu Jákobovu: Jákob nebude dále zahanben,...
Izaiáš 30:10... synové, kteří neslyší Hospodinovo učeníŘíkají vidoucím: "Nemějte vidění!" a prorokům:...
Izaiáš 32:5...nebude nazýván šlechetným a padouchovi přestanou říkat ctihodný. Hlupák přece říká nesmysly, zlé věci v...
Izaiáš 32:6...přestanou říkat ctihodný. Hlupák přece říká nesmysly, zlé věci v srdci vymýšlí - jak by se...
Izaiáš 36:22...Ezechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel,...
Izaiáš 37:10...Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléhášŘíkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále....
Izaiáš 38:10...Ezechiáš poté, co se uzdravil ze své nemociŘíkal jsem si: Uprostřed života musím odejít, svá léta...
Izaiáš 38:11...odejít, svá léta strávím v branách podsvětíŘíkal jsem si: Hospodina nespatřím na zemi mezi živými;...
Izaiáš 39:3...Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, z...
Izaiáš 40:6...naráz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila." Hlas říká: "Volej!" A se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk...
Izaiáš 40:25... Ke komu tedy chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo se mi vyrovná? Zvedněte oči a pohleďte: Kdo...
Izaiáš 40:27...úžasná - nikdy mu nechybí ani jediná! Proč tedy říkáš, Jákobe, proč si, Izraeli, stěžuješ: " cesta je...
Izaiáš 41:6...společně, podporují se navzájem, jeden druhému říká: "Seber se!" Řemeslník zlatníkovi dodává odvahy,...
Izaiáš 41:7...Řemeslník zlatníkovi dodává odvahy, kovotepec říká kováři: "Je to dobře spojené!" a zpevní modlu hřeby,...
Izaiáš 41:13...Hospodin jsem tvůj Bůh, který bere za rukuříká: "Neměj strach, sám ti pomáhám!" Neboj se, červíčku...
Izaiáš 41:21...Předneste svou při, praví Hospodin. Král Jákobův říká: Předložte důkazy! Pojďte nám, vy modly, oznámit, co...
Izaiáš 41:26...blátě, jako když hrnčíř hlínu rozšlape. Kdo to říkal od počátku, abychom to věděli, kdo odedávna, abychom...
Izaiáš 41:27...nezjevil, od vás neslyšel nikdo nic! první říkám Sionu: "Hle, tu jsou!" Jeruzalému dám posla se...
Izaiáš 44:16... peče si pečeni a tou se nasytí. Když se ohřejeříká: "Výborně! Je mi teplo, dívám se na oheň." Ze zbytku...
Izaiáš 44:17...udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká svou modlitbu: "Zachraň ! Vždyť jsi můj bůh!"...
Izaiáš 44:26...a jejich vědění obrací vniveč, který potvrdí, co říká jeho služebník, a předpověď svých poslů naplní. ...
Izaiáš 44:27..."Vystavěna budete!" a pozvednu je z trosek.  říkám hlubině: "Vyschni, neboť vysuším tvé proudy." ...
Izaiáš 44:28...hlubině: "Vyschni, neboť vysuším tvé proudy."  říkám Kýrovi: "Můj pastýř," neboť mou vůli zcela naplní....
Izaiáš 45:9...svým Tvůrcem, je střep z hlíny, pouhý střepŘíká snad hlína hrnčíři: "Co to vyvádíš?" Říká tvé dílo:...
Izaiáš 45:10...Říká tvé dílo: "On je bezruký"? Běda tomu, kdo říká otci: "Cos to zplodil?" A ženě: "Na cos měla bolesti?"...
Izaiáš 45:19...prázdnotě!" jsem Hospodin, mluvím pravduříkám, co je poctivé. Shromážděte se a přijďte, uprchlíci z...
Izaiáš 45:24...při mně přísahat. "Jen v Hospodinu," budou o mně říkat, "je spravedlnost a síla!" Všichni, kdo proti němu...
Izaiáš 46:10...oznamuji konec a odedávna, co teprv nastaneŘíkám: " vůle stane se, udělám vše, co se mi chce." ...
Izaiáš 47:10...čárů tvých. Ve své zlobě ses cítila bezpečnáříkala sis "Nikdo nevidí." Svou moudrostí a věděním jsi...
Izaiáš 49:14... projevil soucit ke svým ubohým! Sion však říká: "Hospodin opustil, zapomněl na Panovník."...
Izaiáš 51:16... jenž jsem nebe zasadil a základy země položilříkám Sionu: "Jsi můj lid." Probuď se, probuď se, vstávej,...
Izaiáš 51:23... Dám jej však do ruky tvých trapičů, kteří ti říkali: "Sehni se, přejdeme!" a tys jim nastavovala...
Izaiáš 52:7...nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!" Slyš! Tví strážní volají,...
Izaiáš 54:6... jež byla v mládí provdána a potom zavrženaříká tvůj Bůh. Opustil jsem na kratičkou chvilku, v...
Izaiáš 54:8...tvář, ve věčné lásce se však nad tebou slitujiříká tvůj vykupitel, Hospodin. Je to pro stejné jako za...
Izaiáš 57:14...zemi za dědictví a obdrží horu svatosti. On říká: Budujte, budujte, cestu připravte, překážky z cesty...
Izaiáš 58:3...soudy, rádi by byli v Boží blízkostiŘíkají: "Proč se postíme, když se na to nedíváš? Pokořujeme...
Izaiáš 61:6... Vás ale nazvou: Hospodinovi kněží, budou vám říkat: Našemu Bohu sloužící. Bohatstvím národů se budete...
Izaiáš 62:4...Boha královskou čelenkou. nikdy ti nebudou říkat Opuštěná, tvoji zem nebudou nazývat Pustinou. Budou...
Izaiáš 65:1...nestáli. Národu, který jméno nevzýval, jsem říkal: "Jsem tu! Jsem tu!" Po celé dny jsem ruce vztahoval...
Izaiáš 65:5...- v jejich hrncích je hnusná polévka! Přitom říkají: "Zůstaň tam a nechoď blíž, neboť jsem svatější než...
Izaiáš 66:5...vás nenávidí, kteří vás pro jméno zavrhliříkají: " se Hospodin oslaví, vidíme to vaše...
Jeremiáš 1:7...jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě dítě!" "Neříkej, že jsi ještě dítě," odpověděl mi Hospodin, "ale jdi,...
Jeremiáš 2:23...mnou zůstává, praví Panovník Hospodin. Jak můžeš říkat: ‚Jsem bez poskvrny, nechodila jsem za baaly.' Jen se...
Jeremiáš 2:27...a proroky. Dřevo oslovují: ‚Otče náš,' kameni říkají: ‚Jsi rodička.' Ukazují mi záda, a ne tvář,...
Jeremiáš 2:31...snad Izraeli pouští? Zemí temnoty? Proč můj lid říká: ‚Jsme volní! Chodit za tebou? nikdy!' Zapomene...
Jeremiáš 2:35...lupičů, ale nevinných. A při tom všem ještě říkáš: ‚Jsem nevinná. Jeho hněv se mi vyhýbá!' Nuže, budu...
Jeremiáš 3:4...coura, odmítala ses zastydět. A teď mi ještě říkáš: ‚Otče, od mládí jsi provázel! Snad se nebudeš...
Jeremiáš 3:7...a pod kdejaký košatý strom, aby tam smilnilaŘíkal jsem si, že po všem, co provedla, se vrátí ke mně,...
Jeremiáš 3:19...země, kterou jsem dal za dědictví vašim otcůmŘíkal jsem si: Jak rád bych počítal za svůj lid a dal ti...
Jeremiáš 4:5...zemi troubí polnice, volejte ze všech silříkejte: ‚Shromážděte se! Prchněme do opevněných měst!' Na...
Jeremiáš 5:2...o věrnost, pak Jeruzalému prominu. I když říkají: ‚Jakože Hospodin žije,' stejně přísahají křivě!" Ty...
Jeremiáš 5:14...Nuže, tak praví Hospodin, Bůh zástupů: "Protože říkají takové věci, hle, ti dám do úst slova jako oheň,...
Jeremiáš 5:15... národ, jehož jazyk neznáš, a nerozumíš, co říkají. Samí udatní hrdinové, jejich toulec zeje jako hrob...
Jeremiáš 7:32...dny, praví Hospodin, kdy se mu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění a v...
Jeremiáš 8:8...netuší, neví, co Hospodin nařídil. Jak můžete říkat: ‚My jsme moudří, my máme Zákon Hospodinův'? Jen se...
Jeremiáš 10:19..." Běda mi, rána bolí, zranění se nehojíŘíkal jsem si: Tuhle bolest jistě vydržím. Teď ale je můj...
Jeremiáš 11:21...o mužích z Anatotu, kteří ti usilují o životříkají: "Neprorokuj Hospodinovým jménem, nebo zabijeme."...
Jeremiáš 12:4...protože obyvatelé země jsou tak zlí? Přitom však říkají: "Do naší budoucnosti mu nic není!" "Když unavuje...
Jeremiáš 14:13... Pane můj!" zvolal jsem. "Proroci jim přece říkají: ‚Nezakusíte meč, hlad na vás nepřijde! Na tomto...
Jeremiáš 17:15... a budu zachráněn - chvála patří tobě! Hleříkají mi: "Co je s tím Hospodinovým slovem? Tak se tedy...
Jeremiáš 19:6... praví Hospodin, kdy se tomuto místu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění. Na...
Jeremiáš 20:9...mi přináší celé dny hanbu a posměškyŘíkám si: " se o něm ani nezmíním, jeho jménem ...
Jeremiáš 21:13...náhorní plošině trůníš dolině! praví HospodinŘíkáte: ‚K nám se nikdo nedostane! Kdo může napadnout náš...
Jeremiáš 22:14...bližního dřít zdarma a za práci mu neplatíŘíká: ‚Postavím si velký palác a v něm prostorné komnaty;...
Jeremiáš 22:21...Mluvil jsem k tobě, dokud jsi měla klidříkala jsi ale: ‚Nechci poslouchat!' Tak je to s tebou ...
Jeremiáš 23:7... přicházejí dny, praví Hospodin, kdy nebudete říkat: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl syny Izraele z...
Jeremiáš 23:25...nebe i zem! praví Hospodin. Slyšel jsem, co říkají ti proroci, kteří mým jménem prorokují lži. Prý:...
Jeremiáš 23:31...prorokům, praví Hospodin, kteří melou jazykemříkají: ‚Tak praví Hospodin.' Hle, jsem proti těm, kteří...
Jeremiáš 23:35...máte ptát: ‚Co Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?' ale nemáte ani zmiňovatortel od Hospodina',...
Jeremiáš 23:37...proroka: ‚Co ti Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?' Protože se však oháníteortelem od Hospodina',...
Jeremiáš 23:38...‚ortel od Hospodina', ačkoli jsem vám ta slova říkat zakázal. Proto na vás teď dočista zapomenu a ze své...
Jeremiáš 27:9...vykladače snů, jasnovidce a čaroděje, kteří vám říkají, se babylonskému králi nepoddáváte. Prorokují vám...
Jeremiáš 27:14...králi? Neposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají, se babylonskému králi nepoddáváte. Prorokují vám...
Jeremiáš 29:23... Cizoložili s ženami svých bližních a mým jménem říkali lživá slova, která jsem jim nesvěřil. to vím a ...
Jeremiáš 31:7...nad předním mezi národy, hlasitě oslavujteříkejte: ‚Hospodin zachránil svůj lid, zachránil pozůstatek...
Jeremiáš 31:23... bude se v judské zemi a v jejích městech znovu říkat: ‚Požehnej ti Hospodin, příbytku spravedlnosti, horo...
Jeremiáš 31:29...a sázel, praví Hospodin. V těch dnech nebudou říkat: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby.' ...
Jeremiáš 32:25... město padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom říkáš: ‚Kup si pole a před svědky zaplať za stříbrem!'"...
Jeremiáš 32:36...takovou ohavnost a svádět Judu k hříchuŘíkáte: ‚Město padne mečem, hladem a morem do rukou...
Jeremiáš 32:43... které jsem jim zaslíbil. A v této zemi, o níž říkáte: ‚Padla do rukou Babyloňanů, zbyla z pustina bez...
Jeremiáš 33:10... který svému lidu způsobím. Tak praví HospodinŘíkáte, že z tohoto místa zbyla pustina bez lidí i dobytka....
Jeremiáš 38:1...a Pašchur, syn Malkiášův, slyšeli, co Jeremiáš říkal všemu lidu: "Tak praví Hospodin - Kdo zůstane v tomto...
Jeremiáš 38:20...řekl Jeremiáš. "Jen poslechni Hospodina, jak ti říkám, a povede se ti dobře a přežiješ. Pokud se ale vzdát...
Jeremiáš 38:25...tebou a budou vyslýchat: ‚Pověz nám, co jsi říkal králi a co král tobě. Nic nám netaj, nebo ...
Jeremiáš 40:14...polní velitelé přišli za Gedaliášem do Micpyříkali mu: "Víš to, že amonský král Baalis poslal Išmaela,...
Jeremiáš 40:16... synu Kareachovu, odpověděl: "Nedělej to! Co říkáš o Išmaelovi, je lež." V sedmém měsíci pak do Micpy...
Jeremiáš 42:19...nespatříte. Hospodin vám, pozůstatkům Judyříká: Nechoďte do Egypta! Vezměte na vědomí, že jsem vás...
Jeremiáš 44:16...odpověděli: "Nebudeme poslouchat, co nám říkáš Hospodinovým jménem! Naopak, budeme dělat všechno, k...
Jeremiáš 45:2... která mu Jeremiáš diktoval. "Toto ti, Baruchuříká Hospodin, Bůh Izraele. Myslíš si: ‚Běda mi! Hospodin...
Jeremiáš 48:14...styděl za Bét-el, tu svojinaději'. Na co říkáte: ‚My jsme hrdinové, muži připravení do boje'? Moáb...
Jeremiáš 48:19...Aroer. Ptej se uprchlíků, uprchlic ptej seříkej: ‚Co se to děje?' Moáb se stydí, jak je rozdrcen....
Jeremiáš 50:7... kdo je našli, je hltali; jejich nepřátelé si říkali:‚Jsme nevinní! To oni zhřešili proti Hospodinu, své...
Jeremiáš 51:35... Násilí na páchané na Babylon dopadne!" říká obyvatelka Sionu. "Moje krev na obyvatele Chaldeje!"...
Pláč 2:12...kojenci klesají v městských ulicích. Svým matkám říkají: "Kde je jídlo? Kde je pití?" Hroutí se jako zranění...
Pláč 2:15...jeruzalémskou: "To že je to město, jemuž se říkalo Dokonalost krásy, Potěcha vší země?" Všichni tví...
Pláč 3:24...tvá věrnost je tak veliká! Můj úděl je Hospodinříkám si, v něj složím svoji naději. Dobrý je Hospodin k...
Pláč 3:57...po úlevě!" Když jsem volal, přiblížil sesříkal jsi mi: "Neboj se!" Když mi šlo o život, vedl jsi mou...
Pláč 4:15...se!" A když teď bloudí tam a sem, národy říkají: " je tu nechceme!" Hospodin sám je rozptýlil, ...
Ezechiel 5:15...a odstrašujícím příkladem pro národy okolo. To říkám Hospodin. Vystřelím na vás kruté šípy smrtelného...
Ezechiel 5:17...přes tebe mor a krev a přivedu na tebe meč. To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 6:10...a poznají, že jsem Hospodin. Ne nadarmo jsem říkal, že na dopustím toto neštěstí! Toto praví Panovník...
Ezechiel 8:12...Izraele v přítmí, každý ve výklenku své modlyŘíkají si totiž: ‚Hospodin nás nevidí; Hospodin zemi...
Ezechiel 9:9... Země je plná krve a ve městě samá zvrácenostŘíkají si totiž: ‚Hospodin zemi opustil. Hospodin to nevidí...
Ezechiel 11:3...a domlouvají zlá rozhodnutí pro městoŘíkají: ‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme se ve městě...
Ezechiel 11:5... "Mluv!" řekl mi. "Tak praví Hospodin: Tohle říkáte, dome izraelský; ale vím i to, co vás v duchu...
Ezechiel 11:15...Hospodinovo: "Synu člověčí! Obyvatelé Jeruzaléma říkají o tvých bratrech, o tvých vlastních příbuzných a...
Ezechiel 12:25...i lichotivá věštění, neboť jsem HospodinŘíkám, co říkám, a to slovo se naplní. žádné odklady! Za...
Ezechiel 12:27...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, dům Izraele říká: ‚Ta jeho vidění se splní za dlouhé roky. Prorokuje o...
Ezechiel 13:6...věštění je lež. Hospodin je neposlal, ale oni říkají: ‚Tak praví Hospodin,' a čekají, že se to slovo...
Ezechiel 13:7...vaše vidění falešná? Nejsou ty vaše věštby ležŘíkáte: ‚Tak praví Hospodin' - jsem však nemluvil! Nuže,...
Ezechiel 13:10... To všechno proto, že sváděli můj lid, když říkali: ‚Jen klid' - jenže klid nebyl! Když lidé postaví...
Ezechiel 17:24...strom nechám usychat a suchý rozkvétat. To říkám Hospodin; to učiním." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 18:2..."Co je to s vámi, že o izraelské zemi říkáte toto přísloví: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem...
Ezechiel 18:3...Panovník Hospodin, to přísloví v Izraeli říkat nebudete. Hle - mně patří všechny životy, jak život...
Ezechiel 18:19...a prováděl mezi svým lidem špatnosti. Vy ale říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy viny?' - Jestliže ten...
Ezechiel 18:25...nevěrný, za hřích, kterého se dopustil. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Poslyš, dome...
Ezechiel 18:29...nezemře, takový jistě bude žít. Dům Izraele však říká: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' že jsem ve...
Ezechiel 20:29...se: K jaké výšině to šplháte? ( dodneška se  říká Báma, Výšina.) Proto řekni domu Izraele: Tak praví...
Ezechiel 20:32... praví Panovník Hospodin, vás nevyslyším!" "Říkáte: ‚Chceme být jako jiné národy, jako kmeny všech zemí...
Ezechiel 21:5..."Ach ne, Hospodine, Pane můj! tak o mně říkají: ‚Vykládá jen samé hádanky.'" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 21:22...tleskat do dlaní, než se můj hněv utiší! To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 21:37...crčet po zemi, nezůstane po tobě ani památky! To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:14...smělé a silné ve dnech, kdy s tebou zúčtuji? To říkám Hospodin; to učiním. Rozptýlím mezi národy,...
Ezechiel 22:28...omítkou falešných vidění a lživým věštěnímŘíkají: ‚Tak praví Panovník Hospodin' - Hospodin ale...
Ezechiel 24:14... dokud se neutiší můj hněv proti tobě. To říkám Hospodin. to přichází, to učiním. Nenechám...
Ezechiel 24:18...obličej a smuteční chléb nejez." Ráno jsem o tom říkal lidem - a večer mi zemřela žena. Druhý den jsem...
Ezechiel 24:19...den jsem udělal, co mi bylo přikázáno. Lidé mi říkali: "Co to děláš? Nepovíš nám, co to pro nás...
Ezechiel 25:8...praví Panovník Hospodin: Protože Moáb a Seír říkají: ‚Dům Judy je přece stejný jako všechny národy,'...
Ezechiel 26:14...kde se suší sítě. nikdy nebudeš vystavěno! To říkám Hospodin, praví Panovník Hospodin. Tak praví...
Ezechiel 27:3...národy za mořem: Tak praví Panovník HospodinŘíkal jsi, Týre: ‚Jsem dokonalý v kráse!' Tvé panství sahá...
Ezechiel 28:2...Tak praví Panovník Hospodin - Ve svojí pýše říkáš si: ‚ jsem bůh! Zaujímám božský trůn uprostřed moří...
Ezechiel 28:9...hroznou smrtí uprostřed moří. Budeš pak ještě říkat: ‚ jsem bůh' tváří v tvář svým katům? Budeš jen...
Ezechiel 29:3...egyptský, obludný krokodýle rozvalený u řekyŘíkáš si: ‚Mně patří Nil, pro sebe jsem ho učinil.' ti...
Ezechiel 29:9...jen pusté trosky, poznají, že jsem HospodinŘíkal jsi: ‚Mně patří Nil, jsem ho učinil,' a proto jsem...
Ezechiel 30:12...zemi i všechno v zpustoším rukou cizáků. To říkám Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Vymýtím...
Ezechiel 33:17...spravedlivě - jistěže bude žít. Tví krajané ale říkají: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Jsou to však...
Ezechiel 33:20...poctivě a spravedlivě, smí díky tomu žít. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Budu vás...
Ezechiel 33:24...člověčí! Obyvatelé rozvalin v izraelské zemi říkají: ‚Abraham byl sám a získal tuto zemi. Nás je mnoho a...
Ezechiel 33:30...tobě povídají mezi zdmi i u dveří a jedni druhým říkají: ‚Pojďte, poslechneme si, jaké slovo přišlo od...
Ezechiel 34:24...a můj služebník David bude mezi nimi vůdcem. To říkám Hospodin. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odstraním...
Ezechiel 35:10...neobydlena. Tehdy poznáte, že jsem HospodinŘíkáš: ‚Oba ty národy mi patří, obě ty země obsadím' -...
Ezechiel 36:13... Tak praví Panovník Hospodin. Protože o tobě říkají: ‚Ta země požírá lidi a připravuje vlastní národ o...
Ezechiel 36:20...národy přišli, všude svaté jméno znesvětiliŘíkalo se totiž o nich: ‚Jsou Hospodinův lid, ale z jeho...
Ezechiel 36:36...vystavěl zbořeniny a znovu osázel pustiny. To říkám Hospodin; to učiním. Tak praví Panovník...
Ezechiel 37:11...mi potom, "tyto kosti jsou celý dům IzraeleŘíkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme...
Daniel 4:20... králi, svatého posla, jak sestupuje z nebeříká: ‚Porazte ten strom a zničte jej, pařez i s kořeny mu...
Daniel 10:11..." oslovil , "pečlivě poslouchej, co ti budu říkat, a postav se, neboť jsem byl vyslán za tebou." Když...
Daniel 11:27...zasednou k jednomu stolu. Budou si navzájem říkat lži, ale nic nezmůžou, neboť v určený čas stejně...
Ozeáš 2:1... Tam, kde slyšeli: "Nejste můj lid," jim budou říkat: "Synové živého Boha." Synové Judy a synové Izraele...
Ozeáš 2:3...ze země. Ano, veliký bude den JizreeleŘíkejte svým bratrům: "Ami, Můj lid" a svým sestrám:...
Ozeáš 2:7...totiž smilnila, nestydatá byla jejich rodičkaŘíkala: "Půjdu za svými milenci, kteří mi jídlo i vodu...
Ozeáš 2:14... Zpustoším její vinice i fíkové sady, o kterých říká: "Tím mi zaplatili moji milenci," a proměním je v...
Ozeáš 2:18...z Egypta. Toho dne, praví Hospodin, mi budeš říkat: "Manželi" - Baalem nenazveš nikdy víc. Jména...
Ozeáš 12:9... v ruce falešná závaží, miluje podvody. Efraim říká: "Ach, jak jsem bohatý! Pomohl jsem si ke jmění. Mám...
Ozeáš 13:2...sami vymysleli - všechny je řemeslník vyrobilŘíkají, že se jim prý obětovat ... Lidé líbají telata! A...
Joel 2:17... nejsou pořekadlem pro pohany! Proč se  říkat mezi národy: ‚Jejich Bůh? Co je s ním?'" Hospodin se...
Amos 1:2...Jeroboáma, syna Jehoašova, měl vidění o IzraeliŘíkal: Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z...
Amos 4:1...ubohé, vy, které chudé drtíte a manželům říkáte: "Přines, pijeme!" Panovník Hospodin přísahá při...
Amos 5:14...Hospodin, Bůh zástupů, pak s vámi bude, jak říkáte. Zlo nenáviďte a dobro milujte, u soudu v bráně...
Amos 6:13...vy, kdo jásáte radostí nad Lo-debarem nicotnýmříkáte: "Nedobyli jsme svými silami ten mocný Karnajim?"...
Amos 7:11...nemůže všechny ty jeho řeči snést. Amos totiž říká: ‚Jeroboám zahyne mečem! Izrael bude vyhnán ze země!'"...
Amos 7:16... Izraeli.' Proto teď slyš slovo Hospodinovo. Ty říkáš: ‚Neprorokuj o Izraeli, o domu Izákovu neřečni!' Nuže...
Amos 9:1... Spatřil jsem Pána, jak stojí nad oltářemříká: "Udeř ty sloupy do hlavic, se zachvějí základy!...
Amos 9:10...zahynou mečem v mém lidu všichni hříšníci, kteří říkají: "Nám se nic nestane. Nepotká nás žádné neštěstí!"...
Jonáš 1:10...i pevninu." Těch mužů se zmocnila veliká bázeňříkali mu: "Cos to provedl?" (Prozradil jim totiž, že utíká...
Jonáš 4:8...na hlavu, omdléval. Bylo mu na umřeníŘíkal: "Radši zemřu, než abych žil!" Hospodin Jonášovi...
Micheáš 2:6...podíl v Hospodinově shromáždění. "Neprorokovat!" říkají proroci. "Takhle se přece neprorokuje; taková hanba...
Micheáš 2:7...taková hanba na nás nepřijde!" To se  říkat, dome Jákobův: "Copak Hospodin ztratil trpělivost?...
Abakuk 2:19...si bůžky, kteří mluvit neumí. Běda tomu, kdo říká dřevu: "Vstávej!" kdo prosí němý kámen: "Probuď se!"...
Sofoniáš 1:12...hoví jak víno v sedlině, s těmi, kdo si v duchu říkají: ‚Hospodin nic nespraví ani nezkazí.' Jejich...
Ageus 1:2..."Tak praví Hospodin zástupů - Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; není čas budovat Hospodinův...
Zachariáš 11:5...bez výčitek svědomí. Ti, kdo je prodávajíříkají: ‚Sláva Hospodinu, to jsem bohatý!' Jejich vlastní...
Malachiáš 1:4...Jen si stavějí, budu bořit! Bude se jim říkat "Země zkaženosti" a "Lid, na nějž se Hospodin hněvá...
Malachiáš 1:7...chléb. "Jak poskvrňujeme?" ptáte se. Tak, že říkáte: "Na Hospodinově stole nezáleží." Když k oběti...
Malachiáš 1:12...Hospodin zástupů. Vy ho však znesvěcujete, když říkáte: "Stůl Páně je možné poskvrnit; na pokrmu na něm...
Malachiáš 1:13...na pokrmu na něm obětovaném nezáleží." Říkáte také: "Proč se dřít!" a frkáte své posměšky, praví...
Malachiáš 2:17...řečmi. "Jak ho unavujeme?" ptáte se. Tak, že říkáte: "Hospodinu se líbí kdejaký zločinec; takové ...
Malachiáš 3:14... praví Hospodin. "Jak urážíme?" ptáte seŘíkáte: "Sloužit Bohu je k ničemu! Co z toho máme, plnit...
Malachiáš 3:15...před Hospodinem zástupů jako truchlící? Proto říkáme: Blaze nadutcům! Nejlépe se vede zločincům -...
Matouš 3:3...To je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu!...
Matouš 3:9...vašemu pokání. A nemyslete, že si můžete říkat: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh je schopen...
Matouš 5:18... Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amenříkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani...
Matouš 5:20...v nebeském království považován za velikéhoŘíkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho...
Matouš 5:22...by někoho zabil, bude vydán soudu. vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán...
Matouš 5:26...zřízenci a byl bys vsazen do vězení. Amenříkám ti: Určitě odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední...
Matouš 5:28...jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.' vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, s ...
Matouš 5:32... musí dát rozlukový list.' vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu...
Matouš 5:34...a ‚Své sliby Hospodinu splň.' vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to...
Matouš 5:39...řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.' vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když někdo...
Matouš 5:44...a svého nepřítele měj v nenávisti.' vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás...
Matouš 6:2...a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amenříkám vám, že mají svou odměnu. Raději, když dáváš...
Matouš 6:5...ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amenříkám vám, že mají svou odměnu. Raději, když se modlíš,...
Matouš 6:16...své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. Amenříkám vám, že mají svou odměnu. Když se postíš, raději...
Matouš 6:25... Nemůžete sloužit Bohu i mamonu." "Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co...
Matouš 6:29...lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen...
Matouš 7:21...poznáte je po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říkáPane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten,...
Matouš 8:10... co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním: "Amenříkám vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel! Říkám...
Matouš 8:11...vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašelŘíkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou...
Matouš 9:33...vyhnán a němý začal mluvit, zástupy užaslyříkaly: "Něco takového je v Izraeli nevídáno!" Farizeové...
Matouš 9:34...takového je v Izraeli nevídáno!" Farizeové ale říkali: "Vymítá démony knížetem démonů." Takto Ježíš...
Matouš 10:15...města a setřeste si z nohou i jeho prach. Amenříkám vám, že v soudný den bude sodomskému a gomorskému...
Matouš 10:19...vás jim vydají, nestarejte se, jak a co máte říkat. Co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to...
Matouš 10:23...v jednom městě, utečte do jiného. Amenříkám vám, že neprojdete izraelská města, než přijde Syn...
Matouš 10:27... ani nic tajného, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, mluvte na světle; co slyšíte šeptat do ucha,...
Matouš 10:42...maličkých, protože je to můj učedník, amenříkám vám, že nepřijde o svou odplatu." Když Ježíš...
Matouš 11:9...Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Anoříkám vám, a více než na proroka. Toto je ten, o kterém je...
Matouš 11:11... jenž připraví tvou cestu před tebou.' Amenříkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele,...
Matouš 11:18...jste!' Jan totiž přišel, nejedl a nepil a oni říkají: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije - a oni...
Matouš 11:19...posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije - a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích...
Matouš 11:22... dávno by činili pokání v pytlovině a popeluŘíkám vám: Týru a Sidonu bude v soudný den lehčeji než vám!...
Matouš 11:24...tobě, staly v Sodomě, zůstala by stát dodnesŘíkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě...
Matouš 12:6...v chrámu znesvěcují sobotu, a jsou nevinníŘíkám vám ale, že zde je někdo větší nežli chrám. Kdybyste...
Matouš 12:31...kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. Proto vám říkám: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale...
Matouš 12:36...dobré, zlý člověk vynáší ze zlého pokladu zléŘíkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé...
Matouš 13:17...očím, že vidí, a vašim uším, že slyší. Amenříkám vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, co...
Matouš 13:54...a učil je v jejich synagoze tak, že žasliříkali: "Odkud tenhle takovou moudrost a zázračné...
Matouš 14:4... manželce svého bratra Filipa, protože Jan mu říkal: "Tvůj sňatek s je nezákonný!" Herodes ho tedy...
Matouš 14:33... Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanětříkali: "Ty jsi opravdu Boží Syn!" Když se přeplavili,...
Matouš 15:2...tvoji učedníci přestupují tradici starších?" říkali. "Vždyť si před jídlem neumývají ruce!" "A proč vy...
Matouš 15:5...zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdokoli by řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych...
Matouš 16:2...nějaké znamení z nebe. Odpověděl jim: "Večer říkáte: ‚Bude hezky, nebe se červená.' Za svítání ale:...
Matouš 16:18...tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A ti říkám, že jsi Petr a na skále postavím svou církev a...
Matouš 16:28...a tehdy každému odplatí podle jeho skutků. Amenříkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí...
Matouš 17:10...Učedníci se ho zeptali: "Proč tedy znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" "Jistě, ‚přijde...
Matouš 17:12...všechno napraví.'" odpověděl Ježíš. " vám však říkám, že Eliáš přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s...
Matouš 17:20..."Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim. "Amenříkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete...
Matouš 18:3...dítě a postavil je doprostřed se slovy: "Amenříkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec...
Matouš 18:10... abyste nepohrdali žádným z těchto maličkýchŘíkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí...
Matouš 18:13...tu bloudící? A když ji konečně najde, amenříkám vám, že se z raduje více než z těch devadesáti...
Matouš 18:18...pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní. Amenříkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi,...
Matouš 18:19...cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebiŘíkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou...
Matouš 19:9... ale od počátku to tak nebylo. Proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než...
Matouš 19:23...majetku. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: "Amenříkám vám, pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského...
Matouš 19:24...je nesnadné vstoupit do nebeského království. A říkám vám znovu: To spíše projde velbloud uchem jehly než...
Matouš 19:28...tebou. Co bude s námi?" Ježíš odpověděl: "Amenříkám vám, kteří jste následovali, že při znovuzrození...
Matouš 21:16... Synu Davidův!" rozhořčili se. "Slyšíš, co říkají?" ptali se ho. "Ovšem," odvětil Ježíš. "Copak jste...
Matouš 21:21...tak rychle uschl?" Ježíš jim odpověděl: "Amenříkám vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat,...
Matouš 21:31..."Ten první," řekli. Ježíš jim odpověděl: "Amenříkám vám, že výběrčí daní a nevěstky jdou do Božího...
Matouš 21:43...to učinil a v našich očích je to div.' Proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a bude dáno lidu,...
Matouš 22:43..."Jak ho tedy David může v Duchu nazývat PánemŘíká přece: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici,...
Matouš 23:8...je lidé oslovují: ‚Rabbi!' Vy si ale nenechte říkatrabbi', protože máte jediného Učitele, a vy všichni...
Matouš 23:10...jediného Otce, který je v nebi. Také si nenechte říkatvůdcové', protože máte jediného Vůdce, Mesiáše. Kdo...
Matouš 23:16... než jste sami! Běda vám, slepí vůdcovéŘíkáte: ‚Když někdo přísahá na chrám, nic to neznamená, ale...
Matouš 23:18...- zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcujeŘíkáte také: ‚Když někdo přísahá na oltář, nic to neznamená...
Matouš 23:30...hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivýchříkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich otců, neprolévali...
Matouš 23:36...jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. Amenříkám vám, že to všechno padne na toto pokolení! Jeruzaléme...
Matouš 23:39... váš dům vám teď zůstane pustýŘíkám vám, že od této chvíle neuvidíte, dokud neřeknete:...
Matouš 24:2... On jim ale řekl: "Vidíte to všechno? Amenříkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude...
Matouš 24:34... že se blíží, že je ve dveřích! Amenříkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane...
Matouš 24:47...pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amenříkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Zlý...
Matouš 25:11...zavřely. Když potom přišly ty zbylé družičkyříkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!' odpověděl jim: ‚Amen,...
Matouš 25:12...‚Pane, pane, otevři nám!' odpověděl jim: ‚Amenříkám vám, že vás neznám.' Proto bděte, vždyť neznáte den...
Matouš 25:40...a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: ‚Amenříkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto...
Matouš 25:45...ve vězení, a neposloužili ti?' Poví jim: ‚Amenříkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich,...
Matouš 26:13...tělo mastí, připravila na pohřeb. Amenříkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno toto...
Matouš 26:21...stolem s Dvanácti, uprostřed jídla řekl: "Amenříkám vám, že jeden z vás zradí." Zcela zdrceni se jeden...
Matouš 26:29... která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchůŘíkám vám, že od této chvíle neokusím plod vinné révy ...
Matouš 26:34..." neodpadnu nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amenříkám ti, že ještě dnes v noci, než zakokrhá kohout, ...
Matouš 26:64... "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. "Říkám vám ale, že napříště uvidíte Syna člověka sedět po...
Matouš 26:68...tváře a bít ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemiříkali: "Prorokuj nám, Mesiáši, kdo udeřil?" Petr zatím...
Matouš 27:8...k pohřbívání cizinců. Proto se mu dodnes říká Krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka...
Matouš 27:11...ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl mu Ježíš. Na žaloby vrchních kněží a...
Matouš 27:43... tak ho teď vysvobodí, jestli o něj stojíŘíkal přece: ‚Jsem Boží Syn'!" A tak podobně ho hanobili i...
Matouš 27:47...Když to uslyšeli někteří z kolemstojícíchříkali: "Ten člověk volá Eliáše!" Jeden z nich rychle...
Matouš 27:49...octem, nabodl na prut a dával mu napít. Ostatní říkali: "Nech ho, uvidíme, jestli mu přijde na pomoc...
Matouš 27:54...a všechno, co se dělo, hrozně se vyděsiliříkali: "Opravdu to byl Boží Syn!" Zpovzdálí přihlíželo...
Marek 2:6...ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: "Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět...
Marek 2:8...Bůh?" Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: "Jak to přemýšlíte? Co je...
Marek 2:11...odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." On hned...
Marek 2:16...uviděli, že s výběrčími daní a hříšníkyříkali jeho učedníkům: "Jak to, že s výběrčími daní a...
Marek 3:21... vypravili se, aby si ho vzali, protože lidé říkali, že se pominul. Znalci Písma, kteří přišli z...
Marek 3:22... Znalci Písma, kteří přišli z Jeruzalémaříkali, že Belzebuba a že vymítá démony knížetem démonů....
Marek 3:28...nespoutá. Teprve tehdy vyloupí jeho dům. Amenříkám vám, že všechny hříchy budou lidským synům odpuštěny,...
Marek 3:30...odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem." (Říkali totiž o něm, že nečistého ducha.) Tehdy dorazili...
Marek 5:41...: "Talitha kum," což se překládá: "Děvčátkoříkám ti, vstávej." Ta dívka hned vstala a začala se...
Marek 6:14...pověst šířila, uslyšel o něm i král HerodesŘíkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých! To proto se skrze...
Marek 6:15...To proto se skrze něj dějí zázraky." Jiní říkali: "Je to Eliáš," a další: "Je to prorok jako jeden z...
Marek 6:18...byla manželkou jeho bratra Filipa. Jan Herodovi říkal: "Tvůj sňatek s bratrovou manželkou je nezákonný!"...
Marek 7:11...zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych...
Marek 7:36...mluvit správně. Ježíš jim zakázal komukoli to říkat, ale čím více jim to zakazoval, tím více to...
Marek 7:37...to rozhlašovali. Lidé byli naprosto ohromeniŘíkali: "Všechno udělal dobře! Dokonce dává hluchým sluch a...
Marek 8:12...a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amenříkám vám, že toto pokolení žádné znamení nedostane!"...
Marek 8:32...po třech dnech vstát z mrtvých. Protože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho kárat....
Marek 9:1...Otce se svatými anděly." A řekl jim: "Amenříkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně...
Marek 9:11... Potom se ho zeptali: "Proč ale znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" On jim odpověděl:...
Marek 9:13...člověka? Že musí mnoho vytrpět a být pohrdánŘíkám vám, že Eliáš přišel a oni mu udělali, co chtěli,...
Marek 9:26...vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl...
Marek 9:31...aby o tom někdo věděl. Učil totiž své učedníkyříkal jim: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou,...
Marek 9:41...i jen pohár vody, protože patříte Mesiáši, amenříkám vám, že nepřijde o svou odplatu. Kdokoli by ale svedl...
Marek 10:15...vždyť právě takovým patří Boží království! Amenříkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě,...
Marek 10:29...a šli jsme za tebou." Ježíš odpověděl: "Amenříkám vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry...
Marek 10:49...ho." A tak toho slepce zavolali. "Vzchop se!" říkali mu. "Vstávej, volá !" On odhodil svůj plášť, zvedl...
Marek 11:23...jim na to řekl: "Mějte Boží víru. Amenříkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni...
Marek 11:24...se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste...
Marek 12:6...milovaný syn. Poslal ho tedy k nim, neboť si říkal: ‚Před mým synem se zastydí.' Vinaři si ale řekli:...
Marek 12:35...v chrámu, zeptal se: "Jak mohou znalci Písma říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Vždyť sám David řekl v...
Marek 12:38...zástup ho rád poslouchal. Ve svém vyučování říkal: "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve...
Marek 12:43... Tehdy svolal své učedníky a řekl jim: "Amenříkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo...
Marek 13:30...vězte, že je blízko, že je ve dveřích! Amenříkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno...
Marek 13:37...snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem: Bděte." Bylo to dva dny před...
Marek 14:2...způsob, jak by se ho lstí zmocnili a zabili hoŘíkali si totiž: "O svátcích ne, aby mezi lidmi nevypuklo...
Marek 14:9...mohla. Předem pomazala tělo k pohřbu. Amenříkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno evangelium...
Marek 14:18...za stolem, Ježíš uprostřed jídla řekl: "Amenříkám vám, že jeden z vás, kdo se mnou, zradí."...
Marek 14:25...nové smlouvy, která se prolévá za mnohé. Amenříkám vám, že neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho...
Marek 14:30...Petr, " nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amenříkám ti, že ještě dnes v noci, dříve než dvakrát zakokrhá...
Marek 14:65...plivat. Zahalili mu tvář, bili ho pěstmiříkali: "Prorokuj!" A sluhové ho tloukli holemi. Petr byl...
Marek 14:69... Potom ho ta služka uviděla znovu a začala říkat kolemstojícím: "Je to jeden z nich!" On to ale znovu...
Marek 15:2...ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Vrchní kněží ho začali obviňovat z...
Marek 15:31...i vrchní kněží se znalci Písma. Společně říkali: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže! ...
Marek 15:35...Když to uslyšeli někteří z kolemstojícíchříkali: "Podívejte, volá Eliáše!" Někdo pak odběhl, naplnil...
Marek 16:3...dne v týdnu, jakmile vyšlo slunce, šly k hrobuŘíkaly si: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu?" Když ale...
Lukáš 1:24...zanedlouho počala, ale pět měsíců to tajilaŘíkala si: "Takto se ke mně zachoval Hospodin - přišel čas,...
Lukáš 1:36...Syn Boží. A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a...
Lukáš 1:66... kdo o tom slyšeli, si to uchovávali v srdciříkali: "Co to bude za dítě?" A ruka Hospodinova byla s ním...
Lukáš 2:18... kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve...
Lukáš 2:24...bude zasvěcen Hospodinu," a přinesli oběť, jak říká Hospodinův zákon: "Dvě hrdličky nebo dvě holoubata." A...
Lukáš 2:38...ve stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohuříkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení....
Lukáš 3:7... kteří se k němu hrnuli, aby se dali pokřtítříkal: "Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před...
Lukáš 3:8...ovoce odpovídající vašemu pokání, než abyste říkali: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh může...
Lukáš 3:15...byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto...
Lukáš 4:22...se slovům o milosti, jež mu plynula z ústŘíkali také: "Copak to není Josefův syn?" Na to jim...
Lukáš 4:24...i tady, kde jsi doma.'" Potom dodal: "Amenříkám vám, že žádný prorok není doma vážený. Řeknu vám...
Lukáš 5:5...jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty, spustím sítě." Jakmile to udělali, nabrali takové...
Lukáš 5:24...odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." A ten muž...
Lukáš 5:26...ohromení oslavovat Boha. Naplněni bázní říkali: "Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného!" Ježíš šel...
Lukáš 5:39...měchů. Nikdo, kdo pil staré, ovšem nechce novéŘíká totiž: ‚Staré je dobré.'" V sobotu se přihodilo, že...
Lukáš 6:27...k falešným prorokům." "Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás...
Lukáš 6:42...ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, nech , ti vytáhnu z oka...
Lukáš 6:46...to zlé. Co na srdci, to na jazyku! Proč mi říkáte: ‚Pane, Pane,' když neděláte, co říkám? Ukážu vám,...
Lukáš 7:9...se a řekl zástupu, který jej následoval: "Říkám vám, že takovou víru jsem nenašel ani v Izraeli!"...
Lukáš 7:14...már. Nosiči se zastavili. Tehdy řekl: "Chlapčeříkám ti, vstaň!" a ten mrtvý se posadil a začal mluvit....
Lukáš 7:26...Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Anoříkám vám, a více než na proroka. Toto je ten, o kterém je...
Lukáš 7:28...tvou, který připraví tvou cestu před tebou.' Říkám vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan,...
Lukáš 7:33...totiž přišel, nejedl chléb a nepil víno a vy říkáte: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije a vy...
Lukáš 7:34...‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije a vy říkáte: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích...
Lukáš 7:47...olejem, ale ona mi pomazala nohy mastí. Proto ti říkám: Je odpuštěno hodně hříchů, proto hodně miluje....
Lukáš 7:49...odpuštěny." Ostatní hosté si mezi sebou začali říkat: "Kdo to vůbec je, že i hříchy odpouští?" On ale ...
Lukáš 8:56...byli ohromeni, ale on jim zakázal komukoli říkat, co se stalo. Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal...
Lukáš 9:7...Herodes, nevěděl, co si myslet. Někteří říkali: "Jan vstal z mrtvých," jiní, že prý se zjevil Eliáš...
Lukáš 9:9...vstal jeden z dávných proroků. "Jana jsem sťal," říkal si Herodes. "Kdo to tedy je, že o něm slyším takové...
Lukáš 9:19...Křtitele," odpověděli, "jiní za Eliáše a další říkají, že vstal jeden z dávných proroků." "A za koho ...
Lukáš 9:27...ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělůŘíkám vám popravdě: Někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně...
Lukáš 9:33...Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl ale, co říká. Než to dořekl, objevil se oblak a zahalil je. Když se...
Lukáš 10:9...vám nabídnou. Uzdravujte v tom městě nemocnéříkejte jim: ‚Přišlo k vám Boží království.' Když ale...
Lukáš 10:12...na nohou. Vězte ale, že přišlo Boží království!' Říkám vám, že v onen den bude lehčeji Sodomě než takovému...
Lukáš 10:17...Když se těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!"...
Lukáš 10:24...řekl jim: "Blaze očím, které vidí, co vy vidíteŘíkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy...
Lukáš 11:2...své učedníky." Pověděl jim: "Když se modlíteříkejte: Otče, se posvětí tvé jméno! přijde tvé...
Lukáš 11:8...mnou v posteli; nemohu vstát a něco ti dávat'? Říkám vám: I kdyby nevstal a nedal mu to kvůli jejich...
Lukáš 11:9...co potřebuje, kvůli jeho neodbytnosti. A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte...
Lukáš 11:15...němý začal mluvit, zástupy užasly. Někteří ale říkali: "Vymítá démony Belzebubem, knížetem démonů!" Jiní...
Lukáš 11:18...sám proti sobě, jak obstojí jeho královstvíŘíkáte přece, že vymítám démony Belzebubem. A pokud ...
Lukáš 11:51... který zahynul mezi oltářem a chrámem. Anoříkám vám, toto pokolení se bude zodpovídat. Běda vám...
Lukáš 12:3... ani nic tajného, co nebude poznáno. Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých...
Lukáš 12:4... se bude hlásat ze střech. Vám, svým přátelůmříkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají,...
Lukáš 12:5...když zabije, moc uvrhnout do pekla. Anoříkám vám, Toho se bojte. Neprodává se snad pět vrabců za...
Lukáš 12:8...Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabcůŘíkám vám: Kdokoli vyzná před lidmi, toho i Syn člověka...
Lukáš 12:11... nestarejte se, čím a jak se máte hájit a co říkat. Duch svatý vás v tu chvíli naučí, co máte říci...
Lukáš 12:22...v Bohu." Potom se obrátil ke svým učedníkům: "Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co...
Lukáš 12:27...lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen...
Lukáš 12:37...pán při svém příchodu zastihne bdící. Amenříkám vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůl,...
Lukáš 12:41... o které netušíte." "Pane," zeptal se ho Petr, "říkáš to podobenství jen nám, nebo i všem ostatním?" Pán...
Lukáš 12:44...při příchodu zastihne, že tak jedná. Vpravdě vám říkám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem. Kdyby si ale...
Lukáš 12:51...si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokojŘíkám vám, ne pokoj, ale rozdělení! Od nynějška jich bude...
Lukáš 12:54..."Když vidíte od západu přicházet oblak, hned říkáte: ‚Blíží se liják,' a je to tak. Když fouká jižní...
Lukáš 12:55...se liják,' a je to tak. Když fouká jižní vítrříkáte: ‚Bude horko,' a bývá. Pokrytci! Umíte rozeznat...
Lukáš 12:59... vydá biřici a biřic vsadí do vězeníŘíkám ti: Nikdy odtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední...
Lukáš 13:3...větší hříšníci než všichni ostatní GalilejciŘíkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete...
Lukáš 13:5...viníci než všichni ostatní obyvatelé JeruzalémaŘíkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete...
Lukáš 13:24...Tehdy jim řekl: "Snažte se vejít úzkými dveřmiŘíkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou...
Lukáš 13:26...odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.' Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich...
Lukáš 13:27... Učil jsi na našich ulicích!' On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode...
Lukáš 13:31...za ním přišli nějací farizeové. "Odejdi odsud," říkali mu. "Jdi pryč, Herodes chce zabít!" Odpověděl...
Lukáš 13:35...jste. Hle, váš dům se vám zanechává pustýŘíkám vám, že neuvidíte, dokud nepřijde čas, kdy...
Lukáš 14:24...ploty a přinuť lidi přijít, je můj dům plnýŘíkám vám, že nikdo z původně pozvaných neokusí mou...
Lukáš 15:7...se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci!' Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním...
Lukáš 15:10...se mnou, neboť jsem našla svou ztracenou minci!' Říkám vám, že právě tak je radost před Božími anděly nad...
Lukáš 16:9...ve svých věcech chytřejší než synové světlaŘíkám vám tedy: I špinavými penězi, které pominou, si...
Lukáš 17:10...i vy, když uděláte všechno, co je vám nařízenoříkejte: ‚Nezasloužíme chválu. Jen jsme jako služebníci...
Lukáš 17:34...ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachováŘíkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude...
Lukáš 18:3...městě byla také jedna vdova. Chodila za nímříkala: ‚Zjednej mi právo proti mému odpůrci!' Dlouho se mu...
Lukáš 18:8...dnem i nocí? Myslíte, že jim bude otálet pomociŘíkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle. ale přijde...
Lukáš 18:14...‚Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem !' Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů...
Lukáš 18:17...vždyť právě takovým patří Boží království! Amenříkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě,...
Lukáš 18:19...věčného života?" Ježíš mu ale řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý - jen jediný, Bůh. Přikázání...
Lukáš 18:29...všechno opustili a šli jsme za tebou." "Amenříkám vám," odpověděl jim Ježíš, "že není nikdo, kdo by...
Lukáš 19:26...' namítli, ‚vždyť deset hřiven.' Říkám vám: ‚Každému, kdo , bude dáno, ale tomu, kdo nemá,...
Lukáš 19:40..."Mistře, napomeň své učedníky!" Odpověděl jim: "Říkám vám, že kdyby zmlkli, křičelo by kamení!" Když...
Lukáš 19:46...z něj vyhánět ty, kdo tam prodávali. "Je psáno," říkal jim, "‚Můj dům je domem modlitby,' ale vy jste z něj...
Lukáš 20:41...na nic ptát. Ježíš se jich zeptal: "Jak mohou říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Sám David říká v knize...
Lukáš 20:42...mohou říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Sám David říká v knize Žalmů: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po ...
Lukáš 21:3... jak tam hází dva haléřky, a řekl: "Vpravdě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nejvíce. Všichni...
Lukáš 21:32...věci, vězte, že se blíží Boží království! Amenříkám vám, že to pokolení nepomine, dokud se to všechno...
Lukáš 22:16...s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpětŘíkám vám, že ho neokusím, dokud nedojde naplnění v...
Lukáš 22:18...díky a řekl: "Vezměte jej a rozdělte se spoluŘíkám vám, že neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde...
Lukáš 22:25...nimi panují a ti, kdo je ovládají, si nechají říkat dobrodinci. Vy to tak ale nedělejte. Naopak, kdo je...
Lukáš 22:34...i do vězení, i na smrt!" On mu však odpověděl: "Říkám ti, Petře, než ráno zakokrhá kohout, třikrát zapřeš,...
Lukáš 22:37... Kdo nemá meč, prodá plášť a koupí si jejŘíkám vám, že se na mně musí naplnit ještě toto Písmo: ‚Byl...
Lukáš 22:61...podíval se na Petra. Ten si vzpomněl, jak mu Pán říkal: "Dříve než se ozve kohout, třikrát zapřeš." Vyšel...
Lukáš 22:70..." "Takže jsi Boží Syn?" řekli všichni. "Sami říkáte, že jsem," odpověděl Ježíš. Na to zvolali: "K čemu...
Lukáš 23:3...ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Nato Pilát řekl vrchním kněžím a...
Lukáš 23:37...posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocetříkali: "Zachraň se, jestli jsi židovský král!" Visel nad...
Lukáš 23:43...do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amenříkám ti, dnes budeš se mnou v ráji." Okolo poledne se po...
Lukáš 24:6... vstal! Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal: ‚Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a...
Lukáš 24:23...byly u hrobu a nenašly jeho tělo. Pak přišlyříkaly, že dokonce měly vidění. Andělé jim prý řekli, že...
Lukáš 24:34...oněch jedenáct shromážděných s ostatními, jak říkají: "Pán opravdu vstal z mrtvých. Ukázal se Šimonovi!"...
Jan 1:22...dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě říkáš?" Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: "Jsemhlas...
Jan 1:37...Boží!" Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak...
Jan 1:51...Uvidíš ještě větší věci." A dodal: "Amen, amenříkám vám: Uvidíte otevřené nebe a Boží anděly, jak...
Jan 2:22...z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili Písmu i Ježíšově slovu.) Když byl o...
Jan 3:3...Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amenříkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit...
Jan 3:5...se narodit?" Ježíš mu odpověděl: "Amen, amenříkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do...
Jan 3:11... a nevíš to?" odpověděl mu Ježíš. "Amen, amenříkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co...
Jan 3:12...nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat...
Jan 4:10...znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít,' žádala bys ty jeho, a dal by ti živou...
Jan 4:20... "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se uctívat, je v Jeruzalémě."...
Jan 4:35...Toho, který poslal, a dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle,...
Jan 5:19...rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl: "Amen, amenříkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co...
Jan 5:24... nectí ani Otce, který ho poslal. Amen, amenříkám vám: Kdo slyší slovo a věří Tomu, který poslal,...
Jan 5:25... ale již přešel ze smrti do života. Amen, amenříkám vám: Přichází chvíle, a je tu, kdy mrtví uslyší...
Jan 5:34...ovšem nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám pro vaši záchranu. On byl hořící a zářící lampou, vy...
Jan 6:14...kdo jedli. Když lidé viděli, jaký zázrak udělalříkali: "Je to opravdu ten Prorok, který měl přijít na...
Jan 6:26...sem dostal?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amenříkám vám: Nehledáte proto, že jste viděli zázraky, ale...
Jan 6:32...z nebe.'" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amenříkám vám: Ten chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Můj Otec vám...
Jan 6:42..." jsem ten chléb, který sestoupil z nebe." Říkali: "Není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i...
Jan 6:47...Otce, je ten, který je od Boha. Amen, amenříkám vám: Kdo věří, věčný život. jsem chléb života...
Jan 6:53...jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl: "Amen, amenříkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho...
Jan 7:12...se. V lidu se o něm vedlo mnoho řečí; někteří říkali: "Je dobrý!" a jiní zas: "Není! Jen obluzuje lidi!"...
Jan 7:25...soudem." Někteří z Jeruzalémských začali říkat: "Není to snad ten, kterého chtějí zabít? Podívejte...
Jan 7:31...zástupu v něj ale uvěřili. " přijde Mesiáš," říkali, "udělá snad více zázraků než on?" Jakmile farizeové...
Jan 7:40...oslaven.) Jakmile to uslyšeli, mnozí v zástupu říkali: "Je to opravdu ten Prorok." Někteří říkali: "Je to...
Jan 7:41...říkali: "Je to opravdu ten Prorok." Někteří říkali: "Je to Mesiáš!" A další: "Přijde snad Mesiáš z...
Jan 8:5...nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat....
Jan 8:19...o sobě a svědčí o mně Otec, který poslal." Říkali mu tedy: "Kde je ten tvůj otec?" Ježíš odpověděl:...
Jan 8:20... znali, znali byste i mého Otce." Tato slova říkal u pokladnice, když učil v chrámě, ale nikdo ho...
Jan 8:22...hříchu. Jdu tam, kam vy nemůžete." Židé na to říkali: "To se snad chce zabít, že říká: ‚Jdu tam, kam vy...
Jan 8:25...ve svých hříších." "A kdo jsi?" zeptali se ho. "Říkám vám to od začátku," odpověděl jim Ježíš. "Mám o...
Jan 8:26...Ten, který poslal, je ovšem pravdomluvný a  říkám světu, co jsem slyšel od něj." Nepochopili však, že s...
Jan 8:33...se. "Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní'?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen...
Jan 8:34...svobodní'?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amenříkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok...
Jan 8:45... neboť je lhář a otec lži. Ale protože  říkám pravdu, nevěříte mi. Kdo z vás usvědčí z hříchu? A...
Jan 8:46...mi. Kdo z vás usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží...
Jan 8:51...někdo jiný, který ji hledá a soudí. Amen, amenříkám vám: Kdokoli zachová slovo, navěky nespatří smrt."...
Jan 8:52...Židé. "Abraham zemřel, stejně tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová slovo, navěky nezakusí smrt.'...
Jan 8:58...mu na to Židé. Ježíš odpověděl: "Amen, amenříkám vám: Dříve než byl Abraham, jsem." Tehdy vzali...
Jan 9:9...to snad ten, který tu sedával a žebral?" Někteří říkali, že je to on, a jiní, že je mu jen podobný. On ale...
Jan 9:16...člověk není od Boha, vždyť nedodržuje sobotu!" říkali někteří z farizeů. Jiní zas říkali: "Jak by takové...
Jan 9:41...byste hřích," odpověděl jim Ježíš. "Vy ale říkáte: ‚Vidíme,' a tak váš hřích trvá." "Amen, amen,...
Jan 10:1...‚Vidíme,' a tak váš hřích trvá." "Amen, amenříkám vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy...
Jan 10:7... Ježíš k nim tedy znovu promluvil: "Amen, amenříkám vám: jsem dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo...
Jan 10:20...slovům se mezi Židy strhla hádka. Mnozí z nich říkali: "Je posedlý démonem a blázní! Co ho posloucháte?"...
Jan 10:21...démonem a blázní! Co ho posloucháte?" Jiní říkali: "Posedlý člověk takhle nemluví. Může snad démon...
Jan 10:41... a zůstal tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidíŘíkali: "Jan sice neudělal žádný zázrak, ale všechno, co...
Jan 11:42... vyslyšel. vím, že vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že...
Jan 11:47...shromáždili Veleradu. "Co budeme dělat?" říkali. "Ten člověk dělá spoustu zázraků! Když ho necháme,...
Jan 12:19...v celých zástupech. Farizeové tehdy jedni druhým říkali: "Vidíte? Nic nezmůžete! Celý svět jde za ním!"...
Jan 12:24... kdy být Syn člověka oslaven. Amen, amenříkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře,...
Jan 12:29...stál a slyšel to, řekl: "Zahřmělo." Někteří ale říkali: "Mluvil k němu anděl." Ježíš na to odpověděl: "Ten...
Jan 12:34...Zákona, že Mesiáš tu zůstane navěky. Proč tedy říkáš, že Syn člověka musí být vyzdvižen? Kdo je ten Syn...
Jan 12:49... který poslal, ten mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život....
Jan 13:16... jako jsem se zachoval k vám. Amen, amenříkám vám: Služebník není větší než jeho pán a posel není...
Jan 13:19...který se mnou chléb, pozvedl patu proti mně.' Říkám vám to teď, předtím než se to stane, abyste, se...
Jan 13:20... se to stane, uvěřili, že jsem. Amen, amenříkám vám: Kdo přijímá mého posla, přijímá ; a kdo...
Jan 13:21...Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: "Amen, amenříkám vám, že jeden z vás zradí." Učedníci se začali...
Jan 13:33...na kratičko jsem s vámi. Budete hledat, ale říkám vám, co jsem řekl Židům: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete...
Jan 13:38...za život?" opáčil Ježíš. "Amen, amenříkám ti: Než zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." ...
Jan 14:9...jsi ? Kdo viděl , viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že jsem v Otci a Otec...
Jan 14:10... jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá,...
Jan 14:12...mně, jen kvůli těm skutkům věřte. Amen, amenříkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám...
Jan 14:25...Toho, který poslal, Otcovo. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak Utěšitel, ten Duch svatý...
Jan 16:7... co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutekŘíkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když...
Jan 16:18...a: ‚Odcházím k Otci.' Co tím myslí, když říká: ‚Za okamžik'? Nevíme, o čem mluví." Ježíš poznal, že...
Jan 16:20...a za další okamžik spatříte'? Amen, amenříkám vám, že budete plakat a naříkat, ale svět se bude...
Jan 16:23...ten den se nebudete ptát na nic. Amen, amenříkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám...
Jan 17:13...aby se naplnilo Písmo. Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby radost v nich byla dokonalá. Dal...
Jan 18:21...se těch, kdo slyšeli mluvit. Ti vědí, co jsem říkal." Když to řekl, jeden z kolemstojících strážných...
Jan 18:34...židovský král?" zeptal se ho. Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli?" "Jsem snad...
Jan 18:37..." "Takže jsi král?" zeptal se ho Pilát. "Sám říkáš, že jsem král," odpověděl Ježíš. "Narodil jsem se a...
Jan 19:21...namítali: "NepišŽidovský král', aleTento říkal: Jsem židovský král.'" "Co jsem napsal, to jsem...
Jan 19:24...to ti vojáci udělali, naplnilo se Písmo, jež říká: "Rozdělili si šaty, o roucho házeli los." U...
Jan 19:35...a jeho svědectví je pravdivé. On , že říká pravdu, abyste vy uvěřili. Toto se stalo, aby se...
Jan 19:37..."Nezlámou mu jedinou kost." A jiné místo v Písmu říká: "Uvidí, koho probodli." Josef z Arimatie (který byl...
Jan 20:25...zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím stopu hřebů v...
Jan 21:18..." Ježíš mu na to řekl: "Pas ovce. Amen, amenříkám ti: Když jsi byl mladší, oblékal ses a chodils, kam...
Skutky 2:7...slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: "Hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou...
Skutky 2:13...se jeden druhého. Někteří se ale posmívaliříkali: "Opili se novým vínem!" Tehdy vstal Petr s...
Skutky 2:25... protože nemohl zůstat v její moci. David o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou napořád, je po pravici...
Skutky 2:31...posadí jednoho z jeho vlastních potomků. Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo...
Skutky 2:34...vylití. David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti...
Skutky 5:38...se rozutekli, jakmile zahynul. Proto vám říkám: Nechte ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysl...
Skutky 6:14...svatému místu a proti Zákonu. Slyšeli jsme ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí toto místo a změní...
Skutky 7:48...ale nebydlí v chrámech udělaných rukama. Jak říká prorok: ‚Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako...
Skutky 8:10... po největšího, ho dychtivě poslouchaliříkali: "Tohle je jistě ta veliká Boží moc!" Poslouchali ho...
Skutky 8:24...k Pánu, se mi nestane nic z toho, co jste říkali!" Poté, co vydali svědectví a promluvili Pánovo...
Skutky 9:21...je Boží Syn. Všichni, kdo ho slyšeli, žasliříkali: "Vždyť to je ten, který v Jeruzalémě hubil...
Skutky 10:3...uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jdeříká: "Kornelie!" V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se:...
Skutky 12:15...dovnitř se zprávou, že Petr stojí před branouŘíkali : "Blázníš?!" Když ale tvrdila, že je to pravda,...
Skutky 13:25...Izraele křest pokání. Ke konci své cesty Jan říkal: ‚ nejsem ten, za koho pokládáte - hle, on...
Skutky 13:35...učiněná Davidovi.' Proto na jiném místě říká: ‚Svého svatého nevydáš rozkladu.' David ve svém...
Skutky 14:12...k nám v lidské podobě!" Barnabášovi začali říkat Zeus a Pavlovi Hermes (protože mluvil hlavně on)....
Skutky 15:5... Povstali však někteří věřící ze sekty farizeůříkali, že pohané se musí obřezávat a že se jim přikázat...
Skutky 15:24...někteří od nás znepokojili a zmátli, když vám říkali, že se musíte dát obřezat a zachovávat Zákon. K...
Skutky 16:14... Pán otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom...
Skutky 17:18...někteří epikurejští a stoičtí filosofové. Jedni říkali: "Co nám chce ten žvanil povídat?" a jiní: "Zdá se...
Skutky 17:21... se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového.) Pavel se postavil...
Skutky 21:23...se doslechnou, že jsi přišel. Udělej tedy, co ti říkáme: Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib....
Skutky 28:4...Když domorodci uviděli, jak mu od ruky visí hadříkali si: "Ten člověk je určitě vrah! Zachránil se z moře,...
Skutky 28:6...se mu nic zlého neděje, změnili názor a začali říkat, že je to bůh. V těch místech měl pozemky přední muž...
Římanům 2:17...tajemství skrze Krista Ježíše. Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem. Znáš jeho...
Římanům 2:22...sám? Kážeš: "Nekraď," a přitom sám kradešŘíkáš: "Necizolož," a sám cizoložíš? Štítíš se model, a...
Římanům 3:19...Boží bázeň vůbec nehledí." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána...
Římanům 4:3...by se čím chlubit, ale ne před Bohem! Co však říká Písmo? "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za...
Římanům 4:9...jen pro obřezané, nebo i pro neobřezanéŘíkáme, že Abrahamovi byla jeho víra "počítána za...
Římanům 9:1...od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!  Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i svědomí v Duchu svatém...
Římanům 9:7...jeho dětmi jen proto, že jsou símě AbrahamovoŘíká přece: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi." To znamená,...
Římanům 9:17...Bohu, který se smilovává. Faraonovi přece Písmo říká: "Proto jsem pozdvihl, abych na tobě ukázal svou...
Římanům 10:8...(totiž vyvést Krista z mrtvých). Co tedy říká? "Slovo je ti velmi blízko; je ve tvých ústech a ve...
Římanům 10:11... vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: "Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame." Mezi Židem a...
Římanům 10:16...všichni ale přijali evangelium. Vždyť Izaiáš říká: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?" Víra je tedy ze...
Římanům 10:20...národu vás popudím k hněvu." Izaiáš to říká ještě odvážněji: "Dal jsem se najít těm, kdo ...
Římanům 10:21...jsem se těm, kdo o nestáli." O Izraeli však říká: "Po celý den jsem vztahoval ruce k lidu nevěřícímu a...
Římanům 11:9...oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší." A David říká: "Jejich stůl se jim stane léčkou a pastí, kamenem...
Římanům 12:3...a dokonalé. Pro milost, jíž se mi dostaloříkám každému z vás, si o sobě nemyslí více, než by měl....
Římanům 15:8...navzájem, jako Kristus přijal vás do Boží slávyŘíkám vám, že Kristus se pro Boží věrnost stal služebníkem...
Římanům 15:10...národy, tvé jméno písní oslavím." A jinde Písmo říká: "Jásejte, národy, tak jako jeho lid!" A ještě jinde:...
Římanům 15:12... ho všichni lidé velebí!" A jinde Izaiáš říká: "Vypučí výhonek Jišajův, vztyčí se, aby vládl národům...
Římanům 15:18...Ježíši čím chlubit. Neodvážil bych se něco říkat, kdyby to skrze Kristus také nekonal k přivedení...
1. Korintským 1:12...máte sváry. Mám na mysli to, že jeden z vás říká: " jsem Pavlův," jiný: " jsem Apollův," další: "...
1. Korintským 3:4... když mezi sebou máte závist a svár? Když jeden říká: " jsem Pavlův" a druhý " zas Apollův", nechováte...
1. Korintským 5:11...tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač,...
1. Korintským 6:5...za soudce lidi, kteří v církvi nic neznamenajíŘíkám to k vaší hanbě. To mezi vámi není ani jeden moudrý,...
1. Korintským 6:16...s nevěstkou, je s jedno tělo? Vždyť Písmo říká: "Ti dva budou jedno tělo." Kdo se však spojuje s...
1. Korintským 7:6...satan, kdybyste se nemohli ovládnout. To, co tu říkám, však není příkaz, ale svolení. Přál bych si, aby...
1. Korintským 7:8...dar, jeden tak a druhý jinak. Svobodným a vdovám říkám, že je pro lepší zůstat, jako jsem . Pokud se...
1. Korintským 7:12... Stejně tak muž neopouští manželku. Ostatním říkám , nikoli Pán: Má-li některý bratr nevěřící manželku...
1. Korintským 7:29...hřích. Jen se vás snažím ušetřit běžných potížíŘíkám vám, bratři, nezbývá moc času. tedy i ženatí...
1. Korintským 10:15... Mluvím jako k rozumným lidem; sami posuďte, co říkám. Kalich požehnání, za který děkujeme - není to snad...
1. Korintským 10:20...znamená? Anebo že modla něco znamená? NikoliŘíkám však, že pohané nepřinášejí své oběti Bohu, ale...
1. Korintským 14:2...Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím. Ten, kdo prorokuje, však mluví k...
1. Korintským 14:9...srozumitelné slovo, jak kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru! Na světě je koneckonců...
1. Korintským 14:16...řekne "Amen" ke tvému díkůčinění, když neví, co říkáš? Děkuješ sice krásně, ale druhým to nepomáhá...
1. Korintským 14:34... Nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i Zákon. Když jim něco není jasné, se ptají doma...
1. Korintským 15:27..."všechno položil k jeho nohám". (Když ovšem říká, že je mu všechno poddáno, je zřejmé, že je to všechno...
1. Korintským 15:34...hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznajíříkám to k vaší hanbě! Někdo ale řekne: "Jak budou mrtví...
1. Korintským 15:50...země, tak poneseme i obraz toho nebeskéhoŘíkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím...
2. Korintským 1:17...vážně? Nebo že se rozhoduji tělesně, takže říkám "ano, ano" a zároveň "ne, ne"? Jakože je Bůh...
2. Korintským 4:2...a překrucování Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo svědomí, to může...
2. Korintským 6:2...abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dáváŘíká přece: "V čas milosti jsem vyslyšel, v den spásy...
2. Korintským 7:14...jsem se mu vámi chlubil. Jako jsme vám všechno říkali pravdivě, tak se také naše chlouba před Titem...
2. Korintským 9:3...ohledu prázdná, ale že jste připraveni, jak jsem říkal. Nerad bych, abychom se za tu chloubu museli stydět...
2. Korintským 9:6... že jde právě o dar, a ne o něco vynucenéhoŘíkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale...
2. Korintským 10:11... ale osobní přítomnost chabá a řeč ubohá. Kdo to říká, si uvědomí, že jací jsme na dálku ve svých...
Galatským 4:16...je! Stal jsem se snad vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu? Tamti o vás mají horlivý zájem, ale nemyslí...
Galatským 4:21...pod Zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká? Je psáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně...
Galatským 4:30...těla pronásleduje narozeného podle Ducha. Co ale říká Písmo? "Vyžeň otrokyni i jejího syna. Syn otrokyně...
Galatským 5:16...a žerete, pozor, se navzájem nerozsápeteŘíkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům....
Galatským 5:21...další podobné věci. Varuji vás; jak jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím...
Efeským 4:8...podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká: "Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem...
Efeským 4:25... svatosti a pravdy. Odhoďme tedy lež a každý "říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla!...
Efeským 5:14... co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti...
Filipským 3:18...nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je...
Filipským 4:4...v knize života. Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé znají vaši vlídnost. Pán...
Koloským 2:4...skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi. Ačkoli...
1. Tesalonickým 1:8...také vaše víra v Boha, takže nemusíme nikomu nic říkat. Všichni totiž sami vyprávějí, jak jsme k vám přišli...
1. Tesalonickým 3:4... že je to náš úděl. Ještě když jsme byli u vásříkali jsme vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami...
1. Tesalonickým 5:3...den přijde jako zloděj v noci. lidé budou říkat: "Mír! Bezpečí!" náhle je překvapí záhuba, jako když...
2. Tesalonickým 2:4...na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a...
2. Tesalonickým 2:5...za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání -...
2. Tesalonickým 3:14...konat dobro. Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na něj pozor a nestýkejte...
1. Timoteus 1:7...učiteli Zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají ani na čem trvají. Víme, že Zákon je dobrý, pokud se...
1. Timoteus 2:7...proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě....
1. Timoteus 4:1...přijat ve světě a vyzvednut do slávy. Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru...
1. Timoteus 5:13...čas, ale klevetit, plést se do cizích věcíříkat, co se nepatří. Proto bych rád, aby se mladší vdovy...
1. Timoteus 5:18...namáhavou službu kázání a vyučování. Písmo přece říká: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek," a jinde:...
Židům 1:6..." A znovu, když přivádí Prvorozeného na světříká: "Klanějte se mu všichni Boží andělé!" O andělech sice...
Židům 1:7...se mu všichni Boží andělé!" O andělech sice říká: "Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků...
Židům 1:8...vichry, ze svých služebníků plameny," ale o Synu říká: "Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo...
Židům 2:12...se nestydí nazývat je svými sourozenci, když říká: "Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed...
Židům 2:13... uprostřed shromáždění budu velebit." Jinde říká: " na něj budu spoléhat," a pokračuje: "Hle, a...
Židům 3:7...tu smělou důvěru a hrdou naději. Proto, jak říká Duch svatý: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte...
Židům 3:15...jistotu neochvějně udržíme do konce. Jak říká: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí...
Židům 4:7...nějaký den jako "Dnes", když o mnoho později říká Davidovými ústy (jak bylo řečeno): "Dnes, když ho...
Židům 5:6...můj Syn, jsem ode dneška Otcem tvým." A jak říká zase jinde: "Jsi knězem navěky podle řádu...
Židům 8:8...nahrazovat jinou. Bůh ale svůj lid kárá, když říká: "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy uzavřu...
Židům 10:5... A proto Kristus, když přichází na světříká: "Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo...
Židům 10:15...nám dosvědčuje i Duch svatý. Nejdříve totiž říká: "Toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu,...
Jakub 2:23...jeho víra došla naplnění! Tak se stalo, co říká Písmo: "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za...
Jakub 4:6...k nevraživosti? Naopak, nabízí úžasnou milostŘíká přece: "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne...
Jakub 4:13...jsi, že soudíš svého bližního? A teď vy, kdo říkáte: "Dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města....
Jakub 5:11... kteří mluvili v Hospodinově jménu. Víte, že říkáme: "Blaze těm, kteří vytrvali." Slyšeli jste o Jobově...
2. Petr 2:22...přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví: "Pes se vrátil ke svým...
2. Petr 3:4...vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: "Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové ...
1. Jan 1:6...předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná tmaŘíkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve...
1. Jan 1:8... jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchuŘíkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není...
1. Jan 1:10...naše hříchy a očistí nás od každé nepravostiŘíkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho...
1. Jan 2:4...Podle toho, zda dodržujeme jeho přikázání. Kdo říká: "Znám ho," a přitom se nechová podle jeho přikázání,...
1. Jan 2:6... Podle toho se pozná, zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil on. Nepíšu vám,...
1. Jan 2:9...ve vás. Tma pomíjí a pravé světlo svítí. Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí bratra, je ...
1. Jan 4:20...milujeme, neboť on první miloval nás. Kdo říká "Miluji Boha" a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když...
Zjevení 1:11...jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do...
Zjevení 2:2...nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři...
Zjevení 2:9...(ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo. Nic...
Zjevení 2:20...proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla služebníky ke...
Zjevení 2:24...nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovy, pravím: Nevložím na vás jiné břemeno...
Zjevení 3:7...církvím." "Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto říká ten Svatý a Pravý, který klíč Davidův, který otvírá...
Zjevení 3:9... dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou...
Zjevení 3:17...ani studený ani horký, vyplivnu ze svých ústŘíkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji -...
Zjevení 4:8...a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem i nocíříkaly: "Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který...
Zjevení 6:6...těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, jen tři mírky...
Zjevení 6:16...se ukryli do jeskyní a do horských skal. Tehdy říkali horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před...
Zjevení 12:10...s ním. A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a...
Zjevení 13:14...před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemiŘíká obyvatelům země, aby vytvořili obraz šelmě, která...
Zjevení 14:7...- každému národu, kmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu chválu,...
Zjevení 16:1... Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: "Jděte, vylijte těch sedm číší...
Zjevení 16:5...se v krev. A slyšel jsem anděla vod, jak říká: "Jsi spravedlivý, ty Svatý, ty, který jsi a kterýs...
Zjevení 22:17...a rod Davidův, jasná jitřenka." Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší, také řekne: "Přijď!" Kdo...
Zjevení 22:20... Ten, který vydává svědectví o těchto věcechříká: "Přijdu brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána...

Slova obsahující říkali: naříkali (10) neříkali (5) říkali (115)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |