Říká

Hledám varianty 'říká' [ říkejte (8) říkejme (1) říkej (4) říkáte (42) říkat (76) říkáš (49) říkáme (9) říkám (228) říkaly (8) říkalo (8) říkali (115) říkala (11) říkal (100) říkají (77) říká (156) ]. Nalezeno 869 veršù.
Genesis 10:9... Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: "Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem." Hlavními...
Genesis 12:13...žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživuŘíkej prosím, že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo...
Genesis 12:19...jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu!...
Genesis 17:15...Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale bude se jmenovat Sára, Kněžna....
Genesis 18:13...se Abrahama zeptal: "Proč se Sára smálaříkala: ‚Copak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak...
Genesis 20:2...mezi Kádešem a Šurem. A když pobýval v Geraruříkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to sestra."...
Genesis 20:5...sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.' Udělal jsem to s poctivým...
Genesis 20:13...mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o mně říkejTo je můj bratr.'" Abimelech tedy vzal brav, skot,...
Genesis 22:14...nazval "Hospodin opatří," takže se dodnes říká: "Na Hospodinově hoře se opatří." Hospodinův anděl pak...
Genesis 24:30...své sestry Rebeky a slyšel její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel tedy k onomu...
Genesis 25:30...jídla, vždyť jsem vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom, Červený.) Jákob navrhl: "Prodej mi teď hned své...
Genesis 26:9...řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel jsem si, že bych kvůli...
Genesis 27:6..."Pohleď, vyslechla jsem tvého otce, jak říká tvému bratru Ezauovi: ‚Přines mi zvěřinu a připrav mi...
Genesis 28:19...Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se...
Genesis 31:1... Jednou Jákob zaslechl, jak Lábanovi synové říkají: "Jákob obral našeho otce o všechno! Všechno to...
Genesis 35:10... ale budeš se jmenovat Izrael." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se...
Genesis 37:17..." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za svými...
Genesis 37:35...vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal utěšitříkal: "Nikoli! Půjdu za svým synem do hrobu v zármutku!" A...
Genesis 42:16...aby se ověřila vaše slova a ukázalo se, zda jste říkali pravdu. A pokud ne, jakože je farao živ, jste...
Genesis 42:18...řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám, budete žít. Když jste tak slušní, zůstane v tomto...
Genesis 42:21..." S tím souhlasili. Jeden druhému tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém bratru! Viděli jsme...
Genesis 43:18... Když ale uviděli, kam je vedou, polekali seříkali si: "Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu stříbru,...
Genesis 47:30...a pochovej v jejich hrobě." "Udělám, co říkáš," odpověděl Josef. On však řekl: "Přísahej!" A tak mu...
Exodus 4:12...sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj; pošli prosím...
Exodus 5:16...služebníci nedostávají slámu, a přitom se nám říká: ‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou biti,...
Exodus 5:17...Farao zvolal: "Zahálíte, nemáte co dělat, a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned se vraťte k...
Exodus 5:19...předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z vašich denních odvodů nechybí ani cihla!"...
Exodus 6:29... Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co  říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť...
Exodus 8:6...není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i lid. Zůstanou...
Exodus 12:33... aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těsto, ještě než...
Exodus 14:12...nám to udělal? Proč jsi nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být,...
Exodus 15:24...Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal...
Exodus 16:15...jíní na zemi. Když to synové Izraele spatřiliříkali jeden druhému: Man-hu ("Co je to?"). Opravdu...
Exodus 23:22...jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých...
Exodus 32:8...sochu telete, klaněli se mu, obětovali muříkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z...
Exodus 32:12...velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je...
Exodus 33:12...neodcházel. Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleďříkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se...
Exodus 34:34...odkládal, dokud odtud nevyšel. Pak vycházelříkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové...
Exodus 36:5...tedy jeden po druhém odcházeli od svého dílaříkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je potřeba...
Numeri 6:23...Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehná a chrání...
Numeri 11:12...Byl jsem to , kdo ten lid zplodil, že mi říkáš: ‚Nes jej v náručí, jako nosí chůva nemluvně'? Jak je...
Numeri 11:21..."Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad...
Numeri 12:2...ženě, kterou si vzal: "Vzal si za ženu Kúšanku!" Říkali také: "Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše?...
Numeri 13:24... který tam synové Izraele uřízli, se tomu místu říká Nachal Eškol, Údolí hroznu. Po čtyřiceti dnech se pak...
Numeri 14:4...vrátit se do Egypta?" Mezi sebou pak začali říkat: "Určeme si vůdce a vraťme se do Egypta!" Mojžíš a...
Numeri 14:31... a Jozue, syn Nunův. Vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do uvedu a poznají tu...
Numeri 14:35...se stane rok, abyste poznali mou nelibost. To říkám , Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým...
Numeri 21:27...mu všechnu jeho zem po Arnon. Proto vypravěči říkají: "Jen jděte do Chešbonu, zkuste ho vystavět, zkuste...
Numeri 22:38..."Hle, přišel jsem k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh."...
Numeri 23:12...však odpověděl: "Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď...
Numeri 24:11...jen žehnáš a žehnáš! Hned zmiz, vrať se domůŘíkal jsem: ‚Zahrnu poctami,' ale Hospodin o tu poctu...
Deuteronomium 1:39...za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové, kteří dnes...
Deuteronomium 3:9...zem od potoka Arnon k hoře Hermon. (Sidonci říkají Hermonu Sirion, kdežto Emorejci mu říkají Senír.)...
Deuteronomium 13:3... i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh,...
Deuteronomium 13:7...přítel, jehož miluješ jako sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal ty...
Deuteronomium 18:16...svého Boha, na Orébu v den shromáždění, když jsi říkal: " neslyším hlas Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 29:18...slova, možná by si představoval požehnáníříkal by si: "I když se řídím jen svým zatvrzelým srdcem,...
Deuteronomium 30:12...síly, není ti nijak vzdálené! Není na nebi, abys říkal: "Kdo z nás vystoupí na nebe, aby nám je odtud...
Deuteronomium 30:13...je, abychom je mohli plnit?" Není za mořem, abys říkal: "Kdo z nás se vydá za moře, aby nám je odtud přinesl...
Deuteronomium 33:27... podepře. Tvé nepřátele před tebou ženeříká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto bydlí v bezpečí, Jákobův...
Jozue 22:27...tváří. Vaši synové tak v budoucnu nebudou moci říkat našim synům: ‚Vy nemáte s Hospodinem co do činění.'...
Jozue 22:30...s nimi náčelníci izraelských tisíců uslyšeli, co říkali synové Rubenovi, Gádovi a Manasesovi, líbilo se jim...
Jozue 22:33...se to líbilo. Dobrořečili Bohu a přestali říkat, že proti synům Rubenovým a Gádovým vytáhnou do boje...
Soudců 6:32...Gedeon dostal jméno Jerub-baal, se Baal hájíŘíkali totiž: " se Baal proti němu hájí, když mu zbořil...
Soudců 7:11...sebou zbrojnoše Puru. uslyšíš, co si v táboře říkají, osmělíš se k útoku." Sešel tedy se svým zbrojnošem...
Soudců 9:3...k Abimelechovi. "Je to přece náš příbuzný," říkali si. Dali mu 70 šekelů stříbra z Baal-beritova chrámu...
Soudců 9:38...Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řečiŘíkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu sloužili?' Není to...
Soudců 10:4...jim třicet měst v Gileádu. dodnes se jim říká Chavot-jair, Jairovy vesnice. Jair pak zemřel a byl...
Soudců 11:10...mu gileádští stařešinové, "Uděláme přesně, co říkáš." Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za...
Soudců 12:4... Gileádští muži na udeřili, protože Efraimci říkali: "Vy Gileáďané jste jen uprchlíci z Efraima -...
Soudců 16:2...bráně. Celou noc ale byli v klidu, protože si říkali: "Zabijeme ho, se rozední." Samson ale zůstal...
Soudců 16:10...pak Samsonovi vyčítala: "Ach, tys oklamalříkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys mohl být...
Soudců 16:13...pak Samsonovi vyčítala: " doteď jsi klamalříkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl...
Soudců 16:15...stavem a osnovou. A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že miluješ, když u nemáš srdce? třikrát jsi...
Soudců 17:13...ten levitský mladík bydlel v jeho domě. Míka si říkal: "Teď ke mně Hospodin určitě bude dobrotivý - vždyť...
Soudců 18:12...se tomu místu západně od Kiriat-jearimu dodnes říká Machane-dan, Danův tábor.) Odtamtud pak šli do...
Soudců 19:30...po všech končinách Izraele. Kdokoli to spatřilříkal: "Něco tak neslýchaného se nestalo ode dne, kdy...
Soudců 20:32...asi třicet mužů. "Porážíme je jako předtím!" říkali si tehdy Benjamínci. Izraelci si ale řekli:...
Soudců 21:6...tehdy přišlo jejich bratra Benjamína lítoŘíkali: "Dnes byl z Izraele vyhlazen celý kmen! Co si...
Soudců 21:16...v izraelských kmenech trhlinu. Stařešinové obce říkali: "Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme...
Soudců 21:17...ženy? Benjamínské ženy byly přece vyhlazeny." Říkali také: "Ti, kdo se z Benjamína zachránili, potřebují...
Růt 1:10... "Raději půjdeme s tebou k tvému lidu," říkaly. "Vraťte se, dcery," opakovala Noemi. "Proč byste...
Růt 1:19...nim po celém městě rozruch. "To je přece Noemi!" říkaly ženy. Ona však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi,...
Růt 1:21...odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil . Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mně, Všemohoucí ...
Růt 3:5...pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla Rút. Odešla na mlat a udělala všechno,...
Růt 4:17...si je na klín a byla mu chůvou. Sousedky říkaly: "Noemi se narodil syn!" a daly mu jméno -...
1. Samuel 2:15...navíc přicházel, ještě než se zapálil tuk, a říkal tomu, kdo obětoval: "Odevzdej knězi maso na pečení....
1. Samuel 2:23...u vchodu do Stanu setkávání. "Co to provádíte?" říkal jim. "Ode všech lidí se o vás doslýchám hrozné věci....
1. Samuel 4:7..."To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo! Běda nám! Kdo nás...
1. Samuel 5:7... Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se dějeříkali: "Truhla izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho...
1. Samuel 6:20...tou hroznou ranou. Proto si obyvatelé Bet-šemeše říkali: "Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem?...
1. Samuel 7:8...Izraelci uslyšeli, dostali z Filištínů strachříkali Samuelovi: "Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej za nás...
1. Samuel 8:7...řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich...
1. Samuel 9:9...dávných dobách v Izraeli někdo šel dotázat Bohaříkal: Pojďme, půjdeme za vidoucím. Dnešní prorok byl tehdy...
1. Samuel 9:21...benjamínských rodů ten poslední. Co mi to tu říkáš?" Samuel ale Saula i s jeho mládencem vzal, přivedl...
1. Samuel 10:2... nemá starost o oslice, ale bojí se o vásŘíká si: Co můj syn? Co si počnu?' Potom odtud půjdeš dál,...
1. Samuel 10:11...z dřívějška, viděli, jak prorokuje s prorokyříkali jeden druhému: "Co se to Kíšovu synovi stalo? To ...
1. Samuel 10:27... jejichž srdcí se dotkl Bůh. Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jím a nevzdali mu...
1. Samuel 11:5... že pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli, co říkali obyvatelé Jábeše. Jakmile Saul ta slova uslyšel,...
1. Samuel 12:1..."Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy...
1. Samuel 15:32...vykročil. "Snad to smrtelné utrpení končí," říkal si. Samuel tehdy prohlásil: "Za to, že tvůj meč bral...
1. Samuel 17:25...dali na útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil,...
1. Samuel 17:31...odpovídali právě tak jako předtím. To, co David říkal, se rozneslo. Ohlásili to i Saulovi a ten si ho dal...
1. Samuel 18:8...rozzlobilo, ten popěvek se mu vůbec nelíbilŘíkal si: "Davidovi přiznali desetkrát více, a mně jen...
1. Samuel 18:17...a veď Hospodinovy boje." (Saul si totiž říkal: nepadne mou rukou, ale rukou Filištínů.) David na...
1. Samuel 18:22...stát se mým zetěm." Svým dvořanům přikázal: "Říkejte potají Davidovi: Jen se podívej, král rád a...
1. Samuel 19:24... Ležel tam nahý celý den a celou noc. A proto se říká: To i Saul patří k prorokům? David ale z chýší v...
1. Samuel 20:3...otec určitě , že sis oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom Jonatan neví, aby se netrápil.' Ale...
1. Samuel 20:29... aby směl do Betléma," odpověděl mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a...
1. Samuel 23:28...a vytáhl proti Filištínům. Proto se tomu místu říká Sela-machlekot, Skála rozdělení. Odtud pak odešel a...
1. Samuel 24:5...zašeptali: "Vidíš - to je ten den, o kterém ti říkal Hospodin: ‚Hle, vydám ti tvého nepřítele do rukou,...
1. Samuel 24:11... že mi v jeskyni Hospodin vydal do rukouŘíkali mi, zabiju, ale mně bylo líto. Řekl jsem si...
1. Samuel 24:14...způsobil, ale na tebe nesáhnu. Staré přísloví říká: ‚Zlo páchají zločinci.' na tebe nesáhnu. Na koho...
1. Samuel 25:21...se svými muži. (Než je potkala, David si právě říkal: "To jsem tedy na poušti hlídal všechen jeho majetek...
1. Samuel 27:11...muže ani ženy, aby je nemusel vodit do GatuŘíkal si: "Aby na nás nevyzradili, co vlastně David dělá."...
2. Samuel 2:16...všichni společně. Proto se tomu místu u Gibeonu říká Chelkat-curim, Pole břitů. V urputné bitvě, která se...
2. Samuel 5:8...Velice totiž Davida popudili. Proto se začalo říkat: "Slepec ani mrzák nesmí do paláce." David se pak v...
2. Samuel 6:22...budu i sám připadat jako nic, ale u těch - jak říkáš - děveček, u těch budu v úctě!" Saulova dcera Míkal...
2. Samuel 7:26...řekl. Kéž se tvé jméno navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům...
2. Samuel 9:8...se mu začal klanět. "Co je tvůj služebník?" říkal. "Proč se obracíš k mrtvému psu, jako jsem ?" Král...
2. Samuel 12:18...smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si, "domlouvali jsme mu, ale nechtěl nás poslechnout...
2. Samuel 12:22...jim, "postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal: ‚Kdo ? Třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá...
2. Samuel 13:35...králi, "to jdou královští synové! Stalo se, jak říkal tvůj služebník." Sotva to dořekl, opravdu dorazili...
2. Samuel 14:3...králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co  říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří k...
2. Samuel 14:7...všichni příbuzní obrátili proti tvé služebniciŘíkají: ‚Vydej toho bratrovraha! Zabijeme ho za to, že...
2. Samuel 15:3...je z toho a toho izraelského kmene." Abšalom pak říkal: "Víš, tvá žádost je správná a oprávněná, ale u krále...
2. Samuel 17:17...u pramene En-rogel. Chodívala tam služebnáříkala jim, co mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se...
2. Samuel 18:18...v Královském údolí postavit památný sloupŘíkal totiž: "Nemám syna, aby připomínal jméno." Proto...
2. Samuel 19:30..."Nech těch řečí," přerušil ho král. "Říkám: To pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně vezme...
2. Samuel 20:18..." odvětil. Pokračovala tedy: "Odpradávna se říká: ‚V Abelu se zeptejte, pak teprve jednejte.' My jsme...
1. Královská 1:47...přišli našemu pánu a králi Davidovi blahopřátŘíkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více...
1. Královská 1:51...z krále Šalomouna strach. Drží se rohů oltářeříká: ‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhne, že svého...
1. Královská 12:10...s ním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ulev nám od něj,'...
1. Královská 18:11...nebo národě přísahat, že nenašli. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od...
1. Královská 18:14...a obstarával jim chléb a vodu. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť ...
1. Královská 21:6...tedy: "Ale, mluvil jsem s Nábotem JizreelskýmŘíkám mu: ‚Prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli...
1. Královská 22:18...vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi....
1. Královská 22:20...Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před...
2. Královská 5:4...a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské země říkala. "Vydej se na cestu!" odpověděl aramejský král. "...
2. Královská 6:12...v Izraeli, prozradí izraelskému králi i to, co říkáš v ložnici." Král tedy rozkázal: "Jděte zjistit, kde...
2. Královská 7:12... a tak opustili tábor a skryli se v poliŘíkají si: ‚ vyjdou z města, zajmeme je živé a vpadneme...
2. Královská 8:4... aby se domohla svého domu a pozemků. Král právě říkal sluhovi Božího muže, Gehazimu: "Vyprávěj mi prosím o...
2. Královská 8:14...vrátil za svým pánem. Ten se ho zeptal: "Co ti říkal Elíša?" "Říkal mi, že se určitě uzdravíš," odpověděl...
2. Královská 14:10... Jen se chlub, ale raději zůstaň doma. Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebou i Judu?"...
2. Královská 18:4... doby mu totiž synové Izraele pálili kadidloŘíkalo se mu Nechuštan, Bronzovec. Ezechiáš spoléhal na...
2. Královská 18:37...Ezechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel,...
2. Královská 19:10...Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléhášŘíkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále....
2. Královská 20:14...Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, z...
1. Letopisů 4:3...Etama: Jizreel, Jišma a Jidbaš (jejich sestře se říkalo Haclelponi), dále Penuel, otec Gedorův, a Ezer, otec...
1. Letopisů 17:24...potvrdí a tvé jméno se navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů, Bůh Izraele, je Izraeli Bohem.'...
2. Letopisů 10:10...s ním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ty nám od něj...
2. Letopisů 18:12...do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu říkal: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž...
2. Letopisů 18:17...vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi....
2. Letopisů 18:19...Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před...
2. Letopisů 25:19...v Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapaloŘíkáš si: Vida, porazil jsem Edoma! Srdce se ti dme...
2. Letopisů 32:4...všechny prameny i potok protékající krajemŘíkali si: "Proč by měl asyrský král, přijde, najít...
2. Letopisů 32:17...dopisy, jimiž haněl Hospodina, Boha IzraeleŘíkal o něm: "Jako bohové okolních národů nevysvobodili...
Ezdráš 9:11...nám vydal skrze své služebníky proroky, kteří říkali: ‚Země, kterou jdete obsadit, je poskvrněná...
Ezdráš 10:12...hlasitým voláním: "Ano! Musíme udělat, co říkáš. Je nás tu ale mnoho a je období dešťů. Nemůžeme stát...
Nehemiáš 4:4...i v noci stavěli stráž. Tehdy se v Judsku začalo říkat: "Ubývá síla nosit, sutin je příliš; ty hradby...
Nehemiáš 4:5...hradby nezvládneme postavit." Naši nepřátelé si říkali: "Než si něčeho všimnou, než se rozhlédnou, vpadneme...
Nehemiáš 5:2...velmi naříkali na své židovské bratry. Jedni říkali: "Máme tolik synů a dcer, že za pořizujeme obilí,...
Nehemiáš 5:3...obilí, abychom měli co jíst a přežili." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinice i domy dávat do zástavy,...
Nehemiáš 5:4... abychom v tom hladu pořídili obilí." Další říkali: "Musíme si půjčovat peníze na královskou daň z...
Nehemiáš 5:12..." od nich nebudeme nic požadovat. Uděláme, jak říkáš." Svolal jsem tedy kněze a zavázal knížata i...
Nehemiáš 8:9...knězem Ezdrášem a s levity, kteří vyučovali lidříkal: "Netruchlete a neplačte, vždyť dnes je svátek...
Nehemiáš 13:21...ale varoval. "Co tady nocujete před hradbami?" říkal jsem jim. "Ještě jednou, a vztáhnu na vás ruku!" Od...
Ester 1:17...ženám, přestanou si vážit svých manželů! Budou říkat: ‚Král Xerxes poslal pro královnu Vašti, a nepřišla!'...
Ester 3:3...se. Dvořané z královského paláce Mordechajovi říkali: "Proč porušuješ královské nařízení?" Říkali mu to...
Ester 3:4...říkali: "Proč porušuješ královské nařízení?" Říkali mu to den co den, ale když neposlouchal, pověděli to...
Ester 4:9...milost. Hatach se vrátil a pověděl Ester, co říkal Mordechaj. Ester pak poslala Hatacha zpět za...
Ester 9:26...synové skončili na kůlech. Proto se těm dnům říká purim, od toho slova pur. Kvůli všemu, co je zapsáno v...
Job 1:5...za každého z nich zápalné oběti, neboť si říkal: "Co když děti zhřešily a v duchu zlořečily Bohu."...
Job 7:4... přiděleny mi byly noci trápení. Když uléhámříkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se táhne a se...
Job 11:4...všechny umlčíš? Že nikdo neztrestá tvé rouháníŘíkal jsi Bohu: ‚ přesvědčení je ryzí, jsem před tebou...
Job 17:5...zbavil soudnosti, takovým přece nedáš zvítězitŘíká se: ‚Kdo zištně zrazuje přátele, zbavuje vlastní děti...
Job 17:12...zhatily. Obrátit usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě,...
Job 19:28...cizí, ale - srdce mi touhou umírá! Jenže vy říkáte: ‚Jak ho přistihnem? Příčina věci je přece v něm.'...
Job 21:14...dny, do hrobu odcházejí v pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět nic!...
Job 21:28...vaše myšlenky - hledáte způsoby, jak mi ublížitŘíkáte: ‚Kam se poděly ty jejich paláce? Stanům darebáků...
Job 22:13...Jak vysoko jsou hvězdy - jen se podívej! Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ? To může soudit přes mraky? Oblaka cloní...
Job 22:17...jejich čas, jejich základy řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám Všemohoucí mohl učinit?'...
Job 24:15...oko soumrak vyhlíží, ‚Nikdo neuvidí,' říká si a tvář si rouškou zahalí. Za tmy se do domů vlamují...
Job 28:14...mezi živými. Propast praví: "Ve mně není." Moře říká: "Nemám ji." Nedá se pořídit za zlato nejčistší, její...
Job 29:18...zuby zvyrážet z čelistí jsem jim vyrval úlovekŘíkal jsem si: ‚Umřu v rodinném hnízdě, mých dnů bude...
Job 32:7...dosud nesmělý, bál jsem se říci vám své míněníŘíkal jsem si: ‚ mluví starší, dříve narození učí...
Job 32:10... starší nemusejí mít nejlepší úsudky. A proto říkám: Naslouchejte mi, teď zas vyslovím své mínění....
Job 33:1... Tak tedy, Jobe, slyš mou řeč, všemu, co říkám, dobře naslouchej. Pozor, ústa otvírám, slova mi...
Job 34:9...spolku se zločinci, řadí se mezi ničemy! Vždyť říká: ‚Člověku není k ničemu usilovat o Boží oblibu!' ...
Job 35:2...Elihu mluvil dál: "Myslíš si, že máš právo říkat: ‚Jsem spravedlivější než Bůh'? Říkáš totiž, co prý...
Job 35:3...máš právo říkat: ‚Jsem spravedlivější než Bůh'? Říkáš totiž, co prý tím získáš: ‚Co z toho mám, být bez...
Job 35:14...Bůh je neslyší, Všemohoucí je pomíjí! Co teprveříkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty...
Job 36:10...a jak zpyšněli. Otevírá jim uši, aby je poučilříká jim, že se mají od zla odvrátit. Pokud poslechnou a...
Job 37:20...se mu oznámit, že chci promluvit? Chce si někdo říkat o vlastní zničení? Do slunce přece také nikdo nehledí...
Job 40:4...Hospodinu řekl: "Jsem příliš nicotný - co ti mám říkat? Kladu si ruku na ústa. Mluvil jsem jednou nebo i...
Žalmy 3:3... kolik jich povstává proti mně! Kolik jich říká o mém životě: "Od Boha žádnou pomoc nečekej!" séla Ty...
Žalmy 4:7...přineste, s důvěrou v Hospodinu spočiňte. Mnozí říkají: "Kdo nám štěstí okusit? Svou tvář nad námi,...
Žalmy 11:1... Žalm Davidův. Hospodin je můj úkryt - proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!" Pohleď, jak...
Žalmy 16:2... Bože, ochraňuj , na tebe spoléhám. Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám! Říkám o...
Žalmy 16:3...říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mámŘíkám o zbožných lidech na zemi: Jsou tak vznešení, mám je...
Žalmy 27:8...mnou, vyslyš . O tobě přemítá srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledám,...
Žalmy 31:15...života! ale, Hospodine, doufám v tebe, o tobě říkám: "Můj Bůh jsi ty!" Můj osud v ruce máš, vysvoboď z...
Žalmy 35:27...přejí, prozpěvují zvesela, navždy říkají: "Veliký je Hospodin, jenž svému služebníku pokoj...
Žalmy 38:17...můj, ty jistě odpovíš! nade mnou nejásajíříkám si, jen se nepyšní nad mým selháním! Vždyť jsem...
Žalmy 40:17...se v tobě všichni ti, kdo hledají. navždy říkají: "Veliký je Hospodin!" ti, kdo milují tvé spasení....
Žalmy 42:4...Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Duše opouští, když na to...
Žalmy 42:11...V kostech drtí výsměch nepřátel, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Proč jsi sklíčená, duše ,...
Žalmy 64:6...o tom, jak pasti nastražit. "Kdo by to viděl?" říkají si, "Kdo by vypátral naše zločiny?" Vypátrá je Ten,...
Žalmy 70:5...se v tobě všichni ti, kdo hledají. navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení. sám...
Žalmy 71:11...proti mně, ti, kdo špehují, spolu radí seŘíkají: "Bůh ho opustil! Hoňte a chyťte ho - kdo by ho...
Žalmy 73:11...za nimi, řeči o hojnosti lačně hltají, když jim říkají: "Copak Bůh něco ? snad Nejvyšší o něčem...
Žalmy 75:5...séla Nadutce varuji: S pýchou přestaňte! Ničemům říkám: Nepozvedejte rohy své! Nepozvedejte své rohy do výše...
Žalmy 77:11...tak, že soucit potlačil? séla To je můj konecříkám si, kdyby své pravici dal klesnout Nejvyšší! Budu...
Žalmy 79:10...a odpusť naše hříchy pro jméno své! Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům před...
Žalmy 83:5...plány, radí se proti tvým nejdražším: Pojďteříkají, ten národ vyhladíme, aby se zapomnělo na jméno...
Žalmy 85:9...svou, obdaruj nás svou záchranou! Poslechnu, co říká Bůh, Hospodin (on slibuje pokoj svému lidu, věrným...
Žalmy 87:3...Jákobovy příbytky. Jak slavné věci o tobě říkají, město Boží! séla "Egypt a Babylon budu uvádět jako...
Žalmy 94:7...vdovy a příchozí, vraždí sirotkyŘíkají: "Hospodin to přece nevidí, Bůh Jákobův se to...
Žalmy 115:2...dej ve své věrnosti a v lásce své! Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Náš Bůh je přece na...
Žalmy 126:2...tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: "Veliké věci jim učinil Hospodin!"...
Žalmy 140:7...provazů, u cesty položili mnohou nástrahu. séla Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodine, moje...
Přísloví 4:4...jedináčkem u matky své. Když učíval mne otecříkal: "Moje slova si vezmi k srdci, dbej na příkazy a...
Přísloví 9:7...rozumnosti se vydejte!" Kdo poučuje drzounaříká si o urážku, kdo kárá darebáka, přijde k úrazu....
Přísloví 17:19...se rád hádá, ten rád hřeší, kdo si otvírá ústaříká si o potíž. Kdo falešné srdce, nenajde štěstí, kdo...
Přísloví 20:14...otevři oči, se nasytíš. "Špatné, moc špatné," říká, kdo kupuje, a jen co popojde, si pochvaluje. Někdo...
Přísloví 22:13... úmysly podvodníků ale překazí. "Venku je lev!" říká lenoch. "Na ulici přijdu o život!" Ústa svůdkyně jsou...
Přísloví 23:7... V duchu jen počítá - je takový, když říká, "Jez a pij," není upřímný. Sousta, jež snědl jsi,...
Přísloví 23:9... vyzvracíš, tvoje lichotky budou zmařeny! Cokoli říkat tupci je zbytečné, moudrostí tvých slov jen pohrdne....
Přísloví 26:13...připadá? Více se čekat od hlupáka! Lenoch říká: "Šelma je na cestě! Po ulicích běhá lev!" Dveře se...
Přísloví 26:19... takový je, kdo svému bližnímu lže a potom říká: "Vždyť to byl žert!" Chybí-li dřevo, hasne žár;...
Přísloví 28:24... Odírat rodiče prý žádný hřích není - to může říkat jen vrahův společník! Chamtivý člověk podněcuje sváry...
Kazatel 2:15...čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osudříkám si, nač je mi vůbec tolik moudrosti? A tak jsem...
Kazatel 6:3...nezakusil štěstí a nakonec neměl ani hrob, pak říkám, že i potracené dítě je šťastnější než on! Přišlo...
Kazatel 7:21...a nehřešil. Nestarej se o všechno, co se kde říká, abys neslyšel kletby svého otroka. Ve vlastním srdci...
Kazatel 7:23... V tom všem jsem se snažil najít moudrostŘíkal jsem si, že zmoudřím, moudrost mi ale zůstala...
Kazatel 8:2...tvář, i jeho tvrdé rysy obměkčí. ale říkám: Královské rozkazy dodržuj s ohledem na Boží přísahu....
Kazatel 8:14...zlosynům se vede, jako by jednali spravedlivěŘíkám: I to je marnost. Proto, žijí radovánky! Vždyť...
Izaiáš 5:19...lži, kdo jak vůz na laně vlečou hřích! Těm, kdo říkají: "Jen si pospíší, Bůh neotálí s dílem svým,...
Izaiáš 5:20...záměr naplní, abychom ho poznali!" Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a...
Izaiáš 7:5... totiž Remaliášovým synem, chystal tvou zkázuříkal: ‚Pojďme napadnout Judsko! Porazíme ho, rozdělíme si...
Izaiáš 8:4...jméno Maher-šalal Chaš-baz. Než se to dítě naučí říkat: ‚Tati, mami,' bude bohatství Damašku i kořist Samaří...
Izaiáš 8:20...a svědectví! Pokud však nechtějí, pak si říkají slova, v nichž není žádné světlo. Lid potom bude...
Izaiáš 9:8... ti, kteří ve své nadutosti se zpupným srdcem říkají: "Cihly byly zbořeny, my však budeme stavět z...
Izaiáš 10:8...to, jak by hubil, jak by vymýtil mnohé národyŘíká totiž: "Nejsou velitelé samí králové? Nedopadlo...
Izaiáš 10:13...pýchu a za to, jak s nadutě povýšeným pohledem říká: "Svou vlastní silou jsem to způsobil a svou moudrostí...
Izaiáš 19:11... faraonovi mudrci mu radí nesmysly. Jak můžete říkat faraonovi: "Jsem pokračovatel moudrých, jsem dávných...
Izaiáš 22:4...byli spoutáni, jakkoli daleko utekli. A proto říkám: "Nechte , abych se hořce vyplakal. Utěšit se ...
Izaiáš 24:16...nejzazších krajů: "Sláva Spravedlivému!" ale říkám: "Zle je mi, zle je mi! Běda mi - zrádci zradili,...
Izaiáš 28:15... vy drzouni, vy, kdo ovládáte jeruzalémský lidŘíkáte: "Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, dohodu máme s...
Izaiáš 28:23...uši, slyšte můj hlas; pozorně slyšte, co říkám vám! Copak oráč pořád oře, aniž by kdy sel? Copak...
Izaiáš 29:16...nesmysly! se snad hrnčíř pokládat za jílŘíká snad dílo o tvůrci: "On netvořil"? Říká snad hrnec...
Izaiáš 29:22...práv. A proto Hospodin, jenž vykoupil Abrahamaříká o domu Jákobovu: Jákob nebude dále zahanben,...
Izaiáš 30:10... synové, kteří neslyší Hospodinovo učeníŘíkají vidoucím: "Nemějte vidění!" a prorokům:...
Izaiáš 32:5...nebude nazýván šlechetným a padouchovi přestanou říkat ctihodný. Hlupák přece říká nesmysly, zlé věci v...
Izaiáš 32:6...přestanou říkat ctihodný. Hlupák přece říká nesmysly, zlé věci v srdci vymýšlí - jak by se...
Izaiáš 36:22...Ezechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel,...
Izaiáš 37:10...Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléhášŘíkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále....
Izaiáš 38:10...Ezechiáš poté, co se uzdravil ze své nemociŘíkal jsem si: Uprostřed života musím odejít, svá léta...
Izaiáš 38:11...odejít, svá léta strávím v branách podsvětíŘíkal jsem si: Hospodina nespatřím na zemi mezi živými;...
Izaiáš 39:3...Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, z...
Izaiáš 40:6...naráz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila." Hlas říká: "Volej!" A se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk...
Izaiáš 40:25... Ke komu tedy chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo se mi vyrovná? Zvedněte oči a pohleďte: Kdo...
Izaiáš 40:27...úžasná - nikdy mu nechybí ani jediná! Proč tedy říkáš, Jákobe, proč si, Izraeli, stěžuješ: " cesta je...
Izaiáš 41:6...společně, podporují se navzájem, jeden druhému říká: "Seber se!" Řemeslník zlatníkovi dodává odvahy,...
Izaiáš 41:7...Řemeslník zlatníkovi dodává odvahy, kovotepec říká kováři: "Je to dobře spojené!" a zpevní modlu hřeby,...
Izaiáš 41:13...Hospodin jsem tvůj Bůh, který bere za rukuříká: "Neměj strach, sám ti pomáhám!" Neboj se, červíčku...
Izaiáš 41:21...Předneste svou při, praví Hospodin. Král Jákobův říká: Předložte důkazy! Pojďte nám, vy modly, oznámit, co...
Izaiáš 41:26...blátě, jako když hrnčíř hlínu rozšlape. Kdo to říkal od počátku, abychom to věděli, kdo odedávna, abychom...
Izaiáš 41:27...nezjevil, od vás neslyšel nikdo nic! první říkám Sionu: "Hle, tu jsou!" Jeruzalému dám posla se...
Izaiáš 44:16... peče si pečeni a tou se nasytí. Když se ohřejeříká: "Výborně! Je mi teplo, dívám se na oheň." Ze zbytku...
Izaiáš 44:17...udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká svou modlitbu: "Zachraň ! Vždyť jsi můj bůh!"...
Izaiáš 44:26...a jejich vědění obrací vniveč, který potvrdí, co říká jeho služebník, a předpověď svých poslů naplní. ...
Izaiáš 44:27..."Vystavěna budete!" a pozvednu je z trosek.  říkám hlubině: "Vyschni, neboť vysuším tvé proudy." ...
Izaiáš 44:28...hlubině: "Vyschni, neboť vysuším tvé proudy."  říkám Kýrovi: "Můj pastýř," neboť mou vůli zcela naplní....
Izaiáš 45:9...svým Tvůrcem, je střep z hlíny, pouhý střepŘíká snad hlína hrnčíři: "Co to vyvádíš?" Říká tvé dílo:...
Izaiáš 45:10...Říká tvé dílo: "On je bezruký"? Běda tomu, kdo říká otci: "Cos to zplodil?" A ženě: "Na cos měla bolesti?"...
Izaiáš 45:19...prázdnotě!" jsem Hospodin, mluvím pravduříkám, co je poctivé. Shromážděte se a přijďte, uprchlíci z...
Izaiáš 45:24...při mně přísahat. "Jen v Hospodinu," budou o mně říkat, "je spravedlnost a síla!" Všichni, kdo proti němu...
Izaiáš 46:10...oznamuji konec a odedávna, co teprv nastaneŘíkám: " vůle stane se, udělám vše, co se mi chce." ...
Izaiáš 47:10...čárů tvých. Ve své zlobě ses cítila bezpečnáříkala sis "Nikdo nevidí." Svou moudrostí a věděním jsi...
Izaiáš 49:14... projevil soucit ke svým ubohým! Sion však říká: "Hospodin opustil, zapomněl na Panovník."...
Izaiáš 51:16... jenž jsem nebe zasadil a základy země položilříkám Sionu: "Jsi můj lid." Probuď se, probuď se, vstávej,...
Izaiáš 51:23... Dám jej však do ruky tvých trapičů, kteří ti říkali: "Sehni se, přejdeme!" a tys jim nastavovala...
Izaiáš 52:7...nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!" Slyš! Tví strážní volají,...
Izaiáš 54:6... jež byla v mládí provdána a potom zavrženaříká tvůj Bůh. Opustil jsem na kratičkou chvilku, v...
Izaiáš 54:8...tvář, ve věčné lásce se však nad tebou slitujiříká tvůj vykupitel, Hospodin. Je to pro stejné jako za...
Izaiáš 57:14...zemi za dědictví a obdrží horu svatosti. On říká: Budujte, budujte, cestu připravte, překážky z cesty...
Izaiáš 58:3...soudy, rádi by byli v Boží blízkostiŘíkají: "Proč se postíme, když se na to nedíváš? Pokořujeme...
Izaiáš 61:6... Vás ale nazvou: Hospodinovi kněží, budou vám říkat: Našemu Bohu sloužící. Bohatstvím národů se budete...
Izaiáš 62:4...Boha královskou čelenkou. nikdy ti nebudou říkat Opuštěná, tvoji zem nebudou nazývat Pustinou. Budou...
Izaiáš 65:1...nestáli. Národu, který jméno nevzýval, jsem říkal: "Jsem tu! Jsem tu!" Po celé dny jsem ruce vztahoval...
Izaiáš 65:5...- v jejich hrncích je hnusná polévka! Přitom říkají: "Zůstaň tam a nechoď blíž, neboť jsem svatější než...
Izaiáš 66:5...vás nenávidí, kteří vás pro jméno zavrhliříkají: " se Hospodin oslaví, vidíme to vaše...
Jeremiáš 1:7...jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě dítě!" "Neříkej, že jsi ještě dítě," odpověděl mi Hospodin, "ale jdi,...
Jeremiáš 2:23...mnou zůstává, praví Panovník Hospodin. Jak můžeš říkat: ‚Jsem bez poskvrny, nechodila jsem za baaly.' Jen se...
Jeremiáš 2:27...a proroky. Dřevo oslovují: ‚Otče náš,' kameni říkají: ‚Jsi rodička.' Ukazují mi záda, a ne tvář,...
Jeremiáš 2:31...snad Izraeli pouští? Zemí temnoty? Proč můj lid říká: ‚Jsme volní! Chodit za tebou? nikdy!' Zapomene...
Jeremiáš 2:35...lupičů, ale nevinných. A při tom všem ještě říkáš: ‚Jsem nevinná. Jeho hněv se mi vyhýbá!' Nuže, budu...
Jeremiáš 3:4...coura, odmítala ses zastydět. A teď mi ještě říkáš: ‚Otče, od mládí jsi provázel! Snad se nebudeš...
Jeremiáš 3:7...a pod kdejaký košatý strom, aby tam smilnilaŘíkal jsem si, že po všem, co provedla, se vrátí ke mně,...
Jeremiáš 3:19...země, kterou jsem dal za dědictví vašim otcůmŘíkal jsem si: Jak rád bych počítal za svůj lid a dal ti...
Jeremiáš 4:5...zemi troubí polnice, volejte ze všech silříkejte: ‚Shromážděte se! Prchněme do opevněných měst!' Na...
Jeremiáš 5:2...o věrnost, pak Jeruzalému prominu. I když říkají: ‚Jakože Hospodin žije,' stejně přísahají křivě!" Ty...
Jeremiáš 5:14...Nuže, tak praví Hospodin, Bůh zástupů: "Protože říkají takové věci, hle, ti dám do úst slova jako oheň,...
Jeremiáš 5:15... národ, jehož jazyk neznáš, a nerozumíš, co říkají. Samí udatní hrdinové, jejich toulec zeje jako hrob...
Jeremiáš 7:32...dny, praví Hospodin, kdy se mu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění a v...
Jeremiáš 8:8...netuší, neví, co Hospodin nařídil. Jak můžete říkat: ‚My jsme moudří, my máme Zákon Hospodinův'? Jen se...
Jeremiáš 10:19..." Běda mi, rána bolí, zranění se nehojíŘíkal jsem si: Tuhle bolest jistě vydržím. Teď ale je můj...
Jeremiáš 11:21...o mužích z Anatotu, kteří ti usilují o životříkají: "Neprorokuj Hospodinovým jménem, nebo zabijeme."...
Jeremiáš 12:4...protože obyvatelé země jsou tak zlí? Přitom však říkají: "Do naší budoucnosti mu nic není!" "Když unavuje...
Jeremiáš 14:13... Pane můj!" zvolal jsem. "Proroci jim přece říkají: ‚Nezakusíte meč, hlad na vás nepřijde! Na tomto...
Jeremiáš 17:15... a budu zachráněn - chvála patří tobě! Hleříkají mi: "Co je s tím Hospodinovým slovem? Tak se tedy...
Jeremiáš 19:6... praví Hospodin, kdy se tomuto místu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění. Na...
Jeremiáš 20:9...mi přináší celé dny hanbu a posměškyŘíkám si: " se o něm ani nezmíním, jeho jménem ...
Jeremiáš 21:13...náhorní plošině trůníš dolině! praví HospodinŘíkáte: ‚K nám se nikdo nedostane! Kdo může napadnout náš...
Jeremiáš 22:14...bližního dřít zdarma a za práci mu neplatíŘíká: ‚Postavím si velký palác a v něm prostorné komnaty;...
Jeremiáš 22:21...Mluvil jsem k tobě, dokud jsi měla klidříkala jsi ale: ‚Nechci poslouchat!' Tak je to s tebou ...
Jeremiáš 23:7... přicházejí dny, praví Hospodin, kdy nebudete říkat: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl syny Izraele z...
Jeremiáš 23:25...nebe i zem! praví Hospodin. Slyšel jsem, co říkají ti proroci, kteří mým jménem prorokují lži. Prý:...
Jeremiáš 23:31...prorokům, praví Hospodin, kteří melou jazykemříkají: ‚Tak praví Hospodin.' Hle, jsem proti těm, kteří...
Jeremiáš 23:35...máte ptát: ‚Co Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?' ale nemáte ani zmiňovatortel od Hospodina',...
Jeremiáš 23:37...proroka: ‚Co ti Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?' Protože se však oháníteortelem od Hospodina',...
Jeremiáš 23:38...‚ortel od Hospodina', ačkoli jsem vám ta slova říkat zakázal. Proto na vás teď dočista zapomenu a ze své...
Jeremiáš 27:9...vykladače snů, jasnovidce a čaroděje, kteří vám říkají, se babylonskému králi nepoddáváte. Prorokují vám...
Jeremiáš 27:14...králi? Neposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají, se babylonskému králi nepoddáváte. Prorokují vám...
Jeremiáš 29:23... Cizoložili s ženami svých bližních a mým jménem říkali lživá slova, která jsem jim nesvěřil. to vím a ...
Jeremiáš 31:7...nad předním mezi národy, hlasitě oslavujteříkejte: ‚Hospodin zachránil svůj lid, zachránil pozůstatek...
Jeremiáš 31:23... bude se v judské zemi a v jejích městech znovu říkat: ‚Požehnej ti Hospodin, příbytku spravedlnosti, horo...
Jeremiáš 31:29...a sázel, praví Hospodin. V těch dnech nebudou říkat: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby.' ...
Jeremiáš 32:25... město padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom říkáš: ‚Kup si pole a před svědky zaplať za stříbrem!'"...
Jeremiáš 32:36...takovou ohavnost a svádět Judu k hříchuŘíkáte: ‚Město padne mečem, hladem a morem do rukou...
Jeremiáš 32:43... které jsem jim zaslíbil. A v této zemi, o níž říkáte: ‚Padla do rukou Babyloňanů, zbyla z pustina bez...
Jeremiáš 33:10... který svému lidu způsobím. Tak praví HospodinŘíkáte, že z tohoto místa zbyla pustina bez lidí i dobytka....
Jeremiáš 38:1...a Pašchur, syn Malkiášův, slyšeli, co Jeremiáš říkal všemu lidu: "Tak praví Hospodin - Kdo zůstane v tomto...
Jeremiáš 38:20...řekl Jeremiáš. "Jen poslechni Hospodina, jak ti říkám, a povede se ti dobře a přežiješ. Pokud se ale vzdát...
Jeremiáš 38:25...tebou a budou vyslýchat: ‚Pověz nám, co jsi říkal králi a co král tobě. Nic nám netaj, nebo ...
Jeremiáš 40:14...polní velitelé přišli za Gedaliášem do Micpyříkali mu: "Víš to, že amonský král Baalis poslal Išmaela,...
Jeremiáš 40:16... synu Kareachovu, odpověděl: "Nedělej to! Co říkáš o Išmaelovi, je lež." V sedmém měsíci pak do Micpy...
Jeremiáš 42:19...nespatříte. Hospodin vám, pozůstatkům Judyříká: Nechoďte do Egypta! Vezměte na vědomí, že jsem vás...
Jeremiáš 44:16...odpověděli: "Nebudeme poslouchat, co nám říkáš Hospodinovým jménem! Naopak, budeme dělat všechno, k...
Jeremiáš 45:2... která mu Jeremiáš diktoval. "Toto ti, Baruchuříká Hospodin, Bůh Izraele. Myslíš si: ‚Běda mi! Hospodin...
Jeremiáš 48:14...styděl za Bét-el, tu svojinaději'. Na co říkáte: ‚My jsme hrdinové, muži připravení do boje'? Moáb...
Jeremiáš 48:19...Aroer. Ptej se uprchlíků, uprchlic ptej seříkej: ‚Co se to děje?' Moáb se stydí, jak je rozdrcen....
Jeremiáš 50:7... kdo je našli, je hltali; jejich nepřátelé si říkali:‚Jsme nevinní! To oni zhřešili proti Hospodinu, své...
Jeremiáš 51:35... Násilí na páchané na Babylon dopadne!" říká obyvatelka Sionu. "Moje krev na obyvatele Chaldeje!"...
Pláč 2:12...kojenci klesají v městských ulicích. Svým matkám říkají: "Kde je jídlo? Kde je pití?" Hroutí se jako zranění...
Pláč 2:15...jeruzalémskou: "To že je to město, jemuž se říkalo Dokonalost krásy, Potěcha vší země?" Všichni tví...
Pláč 3:24...tvá věrnost je tak veliká! Můj úděl je Hospodinříkám si, v něj složím svoji naději. Dobrý je Hospodin k...
Pláč 3:57...po úlevě!" Když jsem volal, přiblížil sesříkal jsi mi: "Neboj se!" Když mi šlo o život, vedl jsi mou...
Pláč 4:15...se!" A když teď bloudí tam a sem, národy říkají: " je tu nechceme!" Hospodin sám je rozptýlil, ...
Ezechiel 5:15...a odstrašujícím příkladem pro národy okolo. To říkám Hospodin. Vystřelím na vás kruté šípy smrtelného...
Ezechiel 5:17...přes tebe mor a krev a přivedu na tebe meč. To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 6:10...a poznají, že jsem Hospodin. Ne nadarmo jsem říkal, že na dopustím toto neštěstí! Toto praví Panovník...
Ezechiel 8:12...Izraele v přítmí, každý ve výklenku své modlyŘíkají si totiž: ‚Hospodin nás nevidí; Hospodin zemi...
Ezechiel 9:9... Země je plná krve a ve městě samá zvrácenostŘíkají si totiž: ‚Hospodin zemi opustil. Hospodin to nevidí...
Ezechiel 11:3...a domlouvají zlá rozhodnutí pro městoŘíkají: ‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme se ve městě...
Ezechiel 11:5... "Mluv!" řekl mi. "Tak praví Hospodin: Tohle říkáte, dome izraelský; ale vím i to, co vás v duchu...
Ezechiel 11:15...Hospodinovo: "Synu člověčí! Obyvatelé Jeruzaléma říkají o tvých bratrech, o tvých vlastních příbuzných a...
Ezechiel 12:25...i lichotivá věštění, neboť jsem HospodinŘíkám, co říkám, a to slovo se naplní. žádné odklady! Za...
Ezechiel 12:27...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, dům Izraele říká: ‚Ta jeho vidění se splní za dlouhé roky. Prorokuje o...
Ezechiel 13:6...věštění je lež. Hospodin je neposlal, ale oni říkají: ‚Tak praví Hospodin,' a čekají, že se to slovo...
Ezechiel 13:7...vaše vidění falešná? Nejsou ty vaše věštby ležŘíkáte: ‚Tak praví Hospodin' - jsem však nemluvil! Nuže,...
Ezechiel 13:10... To všechno proto, že sváděli můj lid, když říkali: ‚Jen klid' - jenže klid nebyl! Když lidé postaví...
Ezechiel 17:24...strom nechám usychat a suchý rozkvétat. To říkám Hospodin; to učiním." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 18:2..."Co je to s vámi, že o izraelské zemi říkáte toto přísloví: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem...
Ezechiel 18:3...Panovník Hospodin, to přísloví v Izraeli říkat nebudete. Hle - mně patří všechny životy, jak život...
Ezechiel 18:19...a prováděl mezi svým lidem špatnosti. Vy ale říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy viny?' - Jestliže ten...
Ezechiel 18:25...nevěrný, za hřích, kterého se dopustil. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Poslyš, dome...
Ezechiel 18:29...nezemře, takový jistě bude žít. Dům Izraele však říká: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' že jsem ve...
Ezechiel 20:29...se: K jaké výšině to šplháte? ( dodneška se  říká Báma, Výšina.) Proto řekni domu Izraele: Tak praví...
Ezechiel 20:32... praví Panovník Hospodin, vás nevyslyším!" "Říkáte: ‚Chceme být jako jiné národy, jako kmeny všech zemí...
Ezechiel 21:5..."Ach ne, Hospodine, Pane můj! tak o mně říkají: ‚Vykládá jen samé hádanky.'" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 21:22...tleskat do dlaní, než se můj hněv utiší! To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 21:37...crčet po zemi, nezůstane po tobě ani památky! To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:14...smělé a silné ve dnech, kdy s tebou zúčtuji? To říkám Hospodin; to učiním. Rozptýlím mezi národy,...
Ezechiel 22:28...omítkou falešných vidění a lživým věštěnímŘíkají: ‚Tak praví Panovník Hospodin' - Hospodin ale...
Ezechiel 24:14... dokud se neutiší můj hněv proti tobě. To říkám Hospodin. to přichází, to učiním. Nenechám...
Ezechiel 24:18...obličej a smuteční chléb nejez." Ráno jsem o tom říkal lidem - a večer mi zemřela žena. Druhý den jsem...
Ezechiel 24:19...den jsem udělal, co mi bylo přikázáno. Lidé mi říkali: "Co to děláš? Nepovíš nám, co to pro nás...
Ezechiel 25:8...praví Panovník Hospodin: Protože Moáb a Seír říkají: ‚Dům Judy je přece stejný jako všechny národy,'...
Ezechiel 26:14...kde se suší sítě. nikdy nebudeš vystavěno! To říkám Hospodin, praví Panovník Hospodin. Tak praví...
Ezechiel 27:3...národy za mořem: Tak praví Panovník HospodinŘíkal jsi, Týre: ‚Jsem dokonalý v kráse!' Tvé panství sahá...
Ezechiel 28:2...Tak praví Panovník Hospodin - Ve svojí pýše říkáš si: ‚ jsem bůh! Zaujímám božský trůn uprostřed moří...
Ezechiel 28:9...hroznou smrtí uprostřed moří. Budeš pak ještě říkat: ‚ jsem bůh' tváří v tvář svým katům? Budeš jen...
Ezechiel 29:3...egyptský, obludný krokodýle rozvalený u řekyŘíkáš si: ‚Mně patří Nil, pro sebe jsem ho učinil.' ti...
Ezechiel 29:9...jen pusté trosky, poznají, že jsem HospodinŘíkal jsi: ‚Mně patří Nil, jsem ho učinil,' a proto jsem...
Ezechiel 30:12...zemi i všechno v zpustoším rukou cizáků. To říkám Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Vymýtím...
Ezechiel 33:17...spravedlivě - jistěže bude žít. Tví krajané ale říkají: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Jsou to však...
Ezechiel 33:20...poctivě a spravedlivě, smí díky tomu žít. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Budu vás...
Ezechiel 33:24...člověčí! Obyvatelé rozvalin v izraelské zemi říkají: ‚Abraham byl sám a získal tuto zemi. Nás je mnoho a...
Ezechiel 33:30...tobě povídají mezi zdmi i u dveří a jedni druhým říkají: ‚Pojďte, poslechneme si, jaké slovo přišlo od...
Ezechiel 34:24...a můj služebník David bude mezi nimi vůdcem. To říkám Hospodin. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odstraním...
Ezechiel 35:10...neobydlena. Tehdy poznáte, že jsem HospodinŘíkáš: ‚Oba ty národy mi patří, obě ty země obsadím' -...
Ezechiel 36:13... Tak praví Panovník Hospodin. Protože o tobě říkají: ‚Ta země požírá lidi a připravuje vlastní národ o...
Ezechiel 36:20...národy přišli, všude svaté jméno znesvětiliŘíkalo se totiž o nich: ‚Jsou Hospodinův lid, ale z jeho...
Ezechiel 36:36...vystavěl zbořeniny a znovu osázel pustiny. To říkám Hospodin; to učiním. Tak praví Panovník...
Ezechiel 37:11...mi potom, "tyto kosti jsou celý dům IzraeleŘíkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme...
Daniel 4:20... králi, svatého posla, jak sestupuje z nebeříká: ‚Porazte ten strom a zničte jej, pařez i s kořeny mu...
Daniel 10:11..." oslovil , "pečlivě poslouchej, co ti budu říkat, a postav se, neboť jsem byl vyslán za tebou." Když...
Daniel 11:27...zasednou k jednomu stolu. Budou si navzájem říkat lži, ale nic nezmůžou, neboť v určený čas stejně...
Ozeáš 2:1... Tam, kde slyšeli: "Nejste můj lid," jim budou říkat: "Synové živého Boha." Synové Judy a synové Izraele...
Ozeáš 2:3...ze země. Ano, veliký bude den JizreeleŘíkejte svým bratrům: "Ami, Můj lid" a svým sestrám:...
Ozeáš 2:7...totiž smilnila, nestydatá byla jejich rodičkaŘíkala: "Půjdu za svými milenci, kteří mi jídlo i vodu...
Ozeáš 2:14... Zpustoším její vinice i fíkové sady, o kterých říká: "Tím mi zaplatili moji milenci," a proměním je v...
Ozeáš 2:18...z Egypta. Toho dne, praví Hospodin, mi budeš říkat: "Manželi" - Baalem nenazveš nikdy víc. Jména...
Ozeáš 12:9... v ruce falešná závaží, miluje podvody. Efraim říká: "Ach, jak jsem bohatý! Pomohl jsem si ke jmění. Mám...
Ozeáš 13:2...sami vymysleli - všechny je řemeslník vyrobilŘíkají, že se jim prý obětovat ... Lidé líbají telata! A...
Joel 2:17... nejsou pořekadlem pro pohany! Proč se  říkat mezi národy: ‚Jejich Bůh? Co je s ním?'" Hospodin se...
Amos 1:2...Jeroboáma, syna Jehoašova, měl vidění o IzraeliŘíkal: Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z...
Amos 4:1...ubohé, vy, které chudé drtíte a manželům říkáte: "Přines, pijeme!" Panovník Hospodin přísahá při...
Amos 5:14...Hospodin, Bůh zástupů, pak s vámi bude, jak říkáte. Zlo nenáviďte a dobro milujte, u soudu v bráně...
Amos 6:13...vy, kdo jásáte radostí nad Lo-debarem nicotnýmříkáte: "Nedobyli jsme svými silami ten mocný Karnajim?"...
Amos 7:11...nemůže všechny ty jeho řeči snést. Amos totiž říká: ‚Jeroboám zahyne mečem! Izrael bude vyhnán ze země!'"...
Amos 7:16... Izraeli.' Proto teď slyš slovo Hospodinovo. Ty říkáš: ‚Neprorokuj o Izraeli, o domu Izákovu neřečni!' Nuže...
Amos 9:1... Spatřil jsem Pána, jak stojí nad oltářemříká: "Udeř ty sloupy do hlavic, se zachvějí základy!...
Amos 9:10...zahynou mečem v mém lidu všichni hříšníci, kteří říkají: "Nám se nic nestane. Nepotká nás žádné neštěstí!"...
Jonáš 1:10...i pevninu." Těch mužů se zmocnila veliká bázeňříkali mu: "Cos to provedl?" (Prozradil jim totiž, že utíká...
Jonáš 4:8...na hlavu, omdléval. Bylo mu na umřeníŘíkal: "Radši zemřu, než abych žil!" Hospodin Jonášovi...
Micheáš 2:6...podíl v Hospodinově shromáždění. "Neprorokovat!" říkají proroci. "Takhle se přece neprorokuje; taková hanba...
Micheáš 2:7...taková hanba na nás nepřijde!" To se  říkat, dome Jákobův: "Copak Hospodin ztratil trpělivost?...
Abakuk 2:19...si bůžky, kteří mluvit neumí. Běda tomu, kdo říká dřevu: "Vstávej!" kdo prosí němý kámen: "Probuď se!"...
Sofoniáš 1:12...hoví jak víno v sedlině, s těmi, kdo si v duchu říkají: ‚Hospodin nic nespraví ani nezkazí.' Jejich...
Ageus 1:2..."Tak praví Hospodin zástupů - Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; není čas budovat Hospodinův...
Zachariáš 11:5...bez výčitek svědomí. Ti, kdo je prodávajíříkají: ‚Sláva Hospodinu, to jsem bohatý!' Jejich vlastní...
Malachiáš 1:4...Jen si stavějí, budu bořit! Bude se jim říkat "Země zkaženosti" a "Lid, na nějž se Hospodin hněvá...
Malachiáš 1:7...chléb. "Jak poskvrňujeme?" ptáte se. Tak, že říkáte: "Na Hospodinově stole nezáleží." Když k oběti...
Malachiáš 1:12...Hospodin zástupů. Vy ho však znesvěcujete, když říkáte: "Stůl Páně je možné poskvrnit; na pokrmu na něm...
Malachiáš 1:13...na pokrmu na něm obětovaném nezáleží." Říkáte také: "Proč se dřít!" a frkáte své posměšky, praví...
Malachiáš 2:17...řečmi. "Jak ho unavujeme?" ptáte se. Tak, že říkáte: "Hospodinu se líbí kdejaký zločinec; takové ...
Malachiáš 3:14... praví Hospodin. "Jak urážíme?" ptáte seŘíkáte: "Sloužit Bohu je k ničemu! Co z toho máme, plnit...
Malachiáš 3:15...před Hospodinem zástupů jako truchlící? Proto říkáme: Blaze nadutcům! Nejlépe se vede zločincům -...
Matouš 3:3...To je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu!...
Matouš 3:9...vašemu pokání. A nemyslete, že si můžete říkat: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh je schopen...
Matouš 5:18... Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amenříkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani...
Matouš 5:20...v nebeském království považován za velikéhoŘíkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho...
Matouš 5:22...by někoho zabil, bude vydán soudu. vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán...
Matouš 5:26...zřízenci a byl bys vsazen do vězení. Amenříkám ti: Určitě odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední...
Matouš 5:28...jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.' vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, s ...
Matouš 5:32... musí dát rozlukový list.' vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu...
Matouš 5:34...a ‚Své sliby Hospodinu splň.' vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to...
Matouš 5:39...řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.' vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když někdo...
Matouš 5:44...a svého nepřítele měj v nenávisti.' vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás...
Matouš 6:2...a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amenříkám vám, že mají svou odměnu. Raději, když dáváš...
Matouš 6:5...ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amenříkám vám, že mají svou odměnu. Raději, když se modlíš,...
Matouš 6:16...své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. Amenříkám vám, že mají svou odměnu. Když se postíš, raději...
Matouš 6:25... Nemůžete sloužit Bohu i mamonu." "Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co...
Matouš 6:29...lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen...
Matouš 7:21...poznáte je po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říkáPane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten,...
Matouš 8:10... co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním: "Amenříkám vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel! Říkám...
Matouš 8:11...vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašelŘíkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou...
Matouš 9:33...vyhnán a němý začal mluvit, zástupy užaslyříkaly: "Něco takového je v Izraeli nevídáno!" Farizeové...
Matouš 9:34...takového je v Izraeli nevídáno!" Farizeové ale říkali: "Vymítá démony knížetem démonů." Takto Ježíš...
Matouš 10:15...města a setřeste si z nohou i jeho prach. Amenříkám vám, že v soudný den bude sodomskému a gomorskému...
Matouš 10:19...vás jim vydají, nestarejte se, jak a co máte říkat. Co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to...
Matouš 10:23...v jednom městě, utečte do jiného. Amenříkám vám, že neprojdete izraelská města, než přijde Syn...
Matouš 10:27... ani nic tajného, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, mluvte na světle; co slyšíte šeptat do ucha,...
Matouš 10:42...maličkých, protože je to můj učedník, amenříkám vám, že nepřijde o svou odplatu." Když Ježíš...
Matouš 11:9...Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Anoříkám vám, a více než na proroka. Toto je ten, o kterém je...
Matouš 11:11... jenž připraví tvou cestu před tebou.' Amenříkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele,...
Matouš 11:18...jste!' Jan totiž přišel, nejedl a nepil a oni říkají: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije - a oni...
Matouš 11:19...posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije - a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích...
Matouš 11:22... dávno by činili pokání v pytlovině a popeluŘíkám vám: Týru a Sidonu bude v soudný den lehčeji než vám!...
Matouš 11:24...tobě, staly v Sodomě, zůstala by stát dodnesŘíkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě...
Matouš 12:6...v chrámu znesvěcují sobotu, a jsou nevinníŘíkám vám ale, že zde je někdo větší nežli chrám. Kdybyste...
Matouš 12:31...kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. Proto vám říkám: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale...
Matouš 12:36...dobré, zlý člověk vynáší ze zlého pokladu zléŘíkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé...
Matouš 13:17...očím, že vidí, a vašim uším, že slyší. Amenříkám vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, co...
Matouš 13:54...a učil je v jejich synagoze tak, že žasliříkali: "Odkud tenhle takovou moudrost a zázračné...
Matouš 14:4... manželce svého bratra Filipa, protože Jan mu říkal: "Tvůj sňatek s je nezákonný!" Herodes ho tedy...
Matouš 14:33... Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanětříkali: "Ty jsi opravdu Boží Syn!" Když se přeplavili,...
Matouš 15:2...tvoji učedníci přestupují tradici starších?" říkali. "Vždyť si před jídlem neumývají ruce!" "A proč vy...
Matouš 15:5...zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdokoli by řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych...
Matouš 16:2...nějaké znamení z nebe. Odpověděl jim: "Večer říkáte: ‚Bude hezky, nebe se červená.' Za svítání ale:...
Matouš 16:18...tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A ti říkám, že jsi Petr a na skále postavím svou církev a...
Matouš 16:28...a tehdy každému odplatí podle jeho skutků. Amenříkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí...
Matouš 17:10...Učedníci se ho zeptali: "Proč tedy znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" "Jistě, ‚přijde...
Matouš 17:12...všechno napraví.'" odpověděl Ježíš. " vám však říkám, že Eliáš přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s...
Matouš 17:20..."Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim. "Amenříkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete...
Matouš 18:3...dítě a postavil je doprostřed se slovy: "Amenříkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec...
Matouš 18:10... abyste nepohrdali žádným z těchto maličkýchŘíkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí...
Matouš 18:13...tu bloudící? A když ji konečně najde, amenříkám vám, že se z raduje více než z těch devadesáti...
Matouš 18:18...pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní. Amenříkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi,...
Matouš 18:19...cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebiŘíkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou...
Matouš 19:9... ale od počátku to tak nebylo. Proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než...
Matouš 19:23...majetku. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: "Amenříkám vám, pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského...
Matouš 19:24...je nesnadné vstoupit do nebeského království. A říkám vám znovu: To spíše projde velbloud uchem jehly než...
Matouš 19:28...tebou. Co bude s námi?" Ježíš odpověděl: "Amenříkám vám, kteří jste následovali, že při znovuzrození...
Matouš 21:16... Synu Davidův!" rozhořčili se. "Slyšíš, co říkají?" ptali se ho. "Ovšem," odvětil Ježíš. "Copak jste...
Matouš 21:21...tak rychle uschl?" Ježíš jim odpověděl: "Amenříkám vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat,...
Matouš 21:31..."Ten první," řekli. Ježíš jim odpověděl: "Amenříkám vám, že výběrčí daní a nevěstky jdou do Božího...
Matouš 21:43...to učinil a v našich očích je to div.' Proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a bude dáno lidu,...
Matouš 22:43..."Jak ho tedy David může v Duchu nazývat PánemŘíká přece: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici,...
Matouš 23:8...je lidé oslovují: ‚Rabbi!' Vy si ale nenechte říkatrabbi', protože máte jediného Učitele, a vy všichni...
Matouš 23:10...jediného Otce, který je v nebi. Také si nenechte říkatvůdcové', protože máte jediného Vůdce, Mesiáše. Kdo...
Matouš 23:16... než jste sami! Běda vám, slepí vůdcovéŘíkáte: ‚Když někdo přísahá na chrám, nic to neznamená, ale...
Matouš 23:18...- zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcujeŘíkáte také: ‚Když někdo přísahá na oltář, nic to neznamená...
Matouš 23:30...hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivýchříkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich otců, neprolévali...
Matouš 23:36...jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. Amenříkám vám, že to všechno padne na toto pokolení! Jeruzaléme...
Matouš 23:39... váš dům vám teď zůstane pustýŘíkám vám, že od této chvíle neuvidíte, dokud neřeknete:...
Matouš 24:2... On jim ale řekl: "Vidíte to všechno? Amenříkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude...
Matouš 24:34... že se blíží, že je ve dveřích! Amenříkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane...
Matouš 24:47...pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amenříkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Zlý...
Matouš 25:11...zavřely. Když potom přišly ty zbylé družičkyříkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!' odpověděl jim: ‚Amen,...
Matouš 25:12...‚Pane, pane, otevři nám!' odpověděl jim: ‚Amenříkám vám, že vás neznám.' Proto bděte, vždyť neznáte den...
Matouš 25:40...a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: ‚Amenříkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto...
Matouš 25:45...ve vězení, a neposloužili ti?' Poví jim: ‚Amenříkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich,...
Matouš 26:13...tělo mastí, připravila na pohřeb. Amenříkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno toto...
Matouš 26:21...stolem s Dvanácti, uprostřed jídla řekl: "Amenříkám vám, že jeden z vás zradí." Zcela zdrceni se jeden...
Matouš 26:29... která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchůŘíkám vám, že od této chvíle neokusím plod vinné révy ...
Matouš 26:34..." neodpadnu nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amenříkám ti, že ještě dnes v noci, než zakokrhá kohout, ...
Matouš 26:64... "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. "Říkám vám ale, že napříště uvidíte Syna člověka sedět po...
Matouš 26:68...tváře a bít ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemiříkali: "Prorokuj nám, Mesiáši, kdo udeřil?" Petr zatím...
Matouš 27:8...k pohřbívání cizinců. Proto se mu dodnes říká Krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka...
Matouš 27:11...ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl mu Ježíš. Na žaloby vrchních kněží a...
Matouš 27:43... tak ho teď vysvobodí, jestli o něj stojíŘíkal přece: ‚Jsem Boží Syn'!" A tak podobně ho hanobili i...
Matouš 27:47...Když to uslyšeli někteří z kolemstojícíchříkali: "Ten člověk volá Eliáše!" Jeden z nich rychle...
Matouš 27:49...octem, nabodl na prut a dával mu napít. Ostatní říkali: "Nech ho, uvidíme, jestli mu přijde na pomoc...
Matouš 27:54...a všechno, co se dělo, hrozně se vyděsiliříkali: "Opravdu to byl Boží Syn!" Zpovzdálí přihlíželo...
Marek 2:6...ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: "Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět...
Marek 2:8...Bůh?" Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: "Jak to přemýšlíte? Co je...
Marek 2:11...odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." On hned...
Marek 2:16...uviděli, že s výběrčími daní a hříšníkyříkali jeho učedníkům: "Jak to, že s výběrčími daní a...
Marek 3:21... vypravili se, aby si ho vzali, protože lidé říkali, že se pominul. Znalci Písma, kteří přišli z...
Marek 3:22... Znalci Písma, kteří přišli z Jeruzalémaříkali, že Belzebuba a že vymítá démony knížetem démonů....
Marek 3:28...nespoutá. Teprve tehdy vyloupí jeho dům. Amenříkám vám, že všechny hříchy budou lidským synům odpuštěny,...
Marek 3:30...odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem." (Říkali totiž o něm, že nečistého ducha.) Tehdy dorazili...
Marek 5:41...: "Talitha kum," což se překládá: "Děvčátkoříkám ti, vstávej." Ta dívka hned vstala a začala se...
Marek 6:14...pověst šířila, uslyšel o něm i král HerodesŘíkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých! To proto se skrze...
Marek 6:15...To proto se skrze něj dějí zázraky." Jiní říkali: "Je to Eliáš," a další: "Je to prorok jako jeden z...
Marek 6:18...byla manželkou jeho bratra Filipa. Jan Herodovi říkal: "Tvůj sňatek s bratrovou manželkou je nezákonný!"...
Marek 7:11...zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych...
Marek 7:36...mluvit správně. Ježíš jim zakázal komukoli to říkat, ale čím více jim to zakazoval, tím více to...
Marek 7:37...to rozhlašovali. Lidé byli naprosto ohromeniŘíkali: "Všechno udělal dobře! Dokonce dává hluchým sluch a...
Marek 8:12...a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amenříkám vám, že toto pokolení žádné znamení nedostane!"...
Marek 8:32...po třech dnech vstát z mrtvých. Protože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho kárat....
Marek 9:1...Otce se svatými anděly." A řekl jim: "Amenříkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně...
Marek 9:11... Potom se ho zeptali: "Proč ale znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" On jim odpověděl:...
Marek 9:13...člověka? Že musí mnoho vytrpět a být pohrdánŘíkám vám, že Eliáš přišel a oni mu udělali, co chtěli,...
Marek 9:26...vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl...
Marek 9:31...aby o tom někdo věděl. Učil totiž své učedníkyříkal jim: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou,...
Marek 9:41...i jen pohár vody, protože patříte Mesiáši, amenříkám vám, že nepřijde o svou odplatu. Kdokoli by ale svedl...
Marek 10:15...vždyť právě takovým patří Boží království! Amenříkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě,...
Marek 10:29...a šli jsme za tebou." Ježíš odpověděl: "Amenříkám vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry...
Marek 10:49...ho." A tak toho slepce zavolali. "Vzchop se!" říkali mu. "Vstávej, volá !" On odhodil svůj plášť, zvedl...
Marek 11:23...jim na to řekl: "Mějte Boží víru. Amenříkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni...
Marek 11:24...se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste...
Marek 12:6...milovaný syn. Poslal ho tedy k nim, neboť si říkal: ‚Před mým synem se zastydí.' Vinaři si ale řekli:...
Marek 12:35...v chrámu, zeptal se: "Jak mohou znalci Písma říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Vždyť sám David řekl v...
Marek 12:38...zástup ho rád poslouchal. Ve svém vyučování říkal: "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve...
Marek 12:43... Tehdy svolal své učedníky a řekl jim: "Amenříkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo...
Marek 13:30...vězte, že je blízko, že je ve dveřích! Amenříkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno...
Marek 13:37...snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem: Bděte." Bylo to dva dny před...
Marek 14:2...způsob, jak by se ho lstí zmocnili a zabili hoŘíkali si totiž: "O svátcích ne, aby mezi lidmi nevypuklo...
Marek 14:9...mohla. Předem pomazala tělo k pohřbu. Amenříkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno evangelium...
Marek 14:18...za stolem, Ježíš uprostřed jídla řekl: "Amenříkám vám, že jeden z vás, kdo se mnou, zradí."...
Marek 14:25...nové smlouvy, která se prolévá za mnohé. Amenříkám vám, že neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho...
Marek 14:30...Petr, " nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amenříkám ti, že ještě dnes v noci, dříve než dvakrát zakokrhá...
Marek 14:65...plivat. Zahalili mu tvář, bili ho pěstmiříkali: "Prorokuj!" A sluhové ho tloukli holemi. Petr byl...
Marek 14:69... Potom ho ta služka uviděla znovu a začala říkat kolemstojícím: "Je to jeden z nich!" On to ale znovu...
Marek 15:2...ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Vrchní kněží ho začali obviňovat z...
Marek 15:31...i vrchní kněží se znalci Písma. Společně říkali: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže! ...
Marek 15:35...Když to uslyšeli někteří z kolemstojícíchříkali: "Podívejte, volá Eliáše!" Někdo pak odběhl, naplnil...
Marek 16:3...dne v týdnu, jakmile vyšlo slunce, šly k hrobuŘíkaly si: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu?" Když ale...
Lukáš 1:24...zanedlouho počala, ale pět měsíců to tajilaŘíkala si: "Takto se ke mně zachoval Hospodin - přišel čas,...
Lukáš 1:36...Syn Boží. A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a...
Lukáš 1:66... kdo o tom slyšeli, si to uchovávali v srdciříkali: "Co to bude za dítě?" A ruka Hospodinova byla s ním...
Lukáš 2:18... kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve...
Lukáš 2:24...bude zasvěcen Hospodinu," a přinesli oběť, jak říká Hospodinův zákon: "Dvě hrdličky nebo dvě holoubata." A...
Lukáš 2:38...ve stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohuříkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení....
Lukáš 3:7... kteří se k němu hrnuli, aby se dali pokřtítříkal: "Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před...
Lukáš 3:8...ovoce odpovídající vašemu pokání, než abyste říkali: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh může...
Lukáš 3:15...byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto...
Lukáš 4:22...se slovům o milosti, jež mu plynula z ústŘíkali také: "Copak to není Josefův syn?" Na to jim...
Lukáš 4:24...i tady, kde jsi doma.'" Potom dodal: "Amenříkám vám, že žádný prorok není doma vážený. Řeknu vám...
Lukáš 5:5...jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty, spustím sítě." Jakmile to udělali, nabrali takové...
Lukáš 5:24...odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." A ten muž...
Lukáš 5:26...ohromení oslavovat Boha. Naplněni bázní říkali: "Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného!" Ježíš šel...
Lukáš 5:39...měchů. Nikdo, kdo pil staré, ovšem nechce novéŘíká totiž: ‚Staré je dobré.'" V sobotu se přihodilo, že...
Lukáš 6:27...k falešným prorokům." "Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás...
Lukáš 6:42...ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, nech , ti vytáhnu z oka...
Lukáš 6:46...to zlé. Co na srdci, to na jazyku! Proč mi říkáte: ‚Pane, Pane,' když neděláte, co říkám? Ukážu vám,...
Lukáš 7:9...se a řekl zástupu, který jej následoval: "Říkám vám, že takovou víru jsem nenašel ani v Izraeli!"...
Lukáš 7:14...már. Nosiči se zastavili. Tehdy řekl: "Chlapčeříkám ti, vstaň!" a ten mrtvý se posadil a začal mluvit....
Lukáš 7:26...Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Anoříkám vám, a více než na proroka. Toto je ten, o kterém je...
Lukáš 7:28...tvou, který připraví tvou cestu před tebou.' Říkám vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan,...
Lukáš 7:33...totiž přišel, nejedl chléb a nepil víno a vy říkáte: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije a vy...
Lukáš 7:34...‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije a vy říkáte: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích...
Lukáš 7:47...olejem, ale ona mi pomazala nohy mastí. Proto ti říkám: Je odpuštěno hodně hříchů, proto hodně miluje....
Lukáš 7:49...odpuštěny." Ostatní hosté si mezi sebou začali říkat: "Kdo to vůbec je, že i hříchy odpouští?" On ale ...
Lukáš 8:56...byli ohromeni, ale on jim zakázal komukoli říkat, co se stalo. Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal...
Lukáš 9:7...Herodes, nevěděl, co si myslet. Někteří říkali: "Jan vstal z mrtvých," jiní, že prý se zjevil Eliáš...
Lukáš 9:9...vstal jeden z dávných proroků. "Jana jsem sťal," říkal si Herodes. "Kdo to tedy je, že o něm slyším takové...
Lukáš 9:19...Křtitele," odpověděli, "jiní za Eliáše a další říkají, že vstal jeden z dávných proroků." "A za koho ...
Lukáš 9:27...ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělůŘíkám vám popravdě: Někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně...
Lukáš 9:33...Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl ale, co říká. Než to dořekl, objevil se oblak a zahalil je. Když se...
Lukáš 10:9...vám nabídnou. Uzdravujte v tom městě nemocnéříkejte jim: ‚Přišlo k vám Boží království.' Když ale...
Lukáš 10:12...na nohou. Vězte ale, že přišlo Boží království!' Říkám vám, že v onen den bude lehčeji Sodomě než takovému...
Lukáš 10:17...Když se těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!"...
Lukáš 10:24...řekl jim: "Blaze očím, které vidí, co vy vidíteŘíkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy...
Lukáš 11:2...své učedníky." Pověděl jim: "Když se modlíteříkejte: Otče, se posvětí tvé jméno! přijde tvé...
Lukáš 11:8...mnou v posteli; nemohu vstát a něco ti dávat'? Říkám vám: I kdyby nevstal a nedal mu to kvůli jejich...
Lukáš 11:9...co potřebuje, kvůli jeho neodbytnosti. A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte...
Lukáš 11:15...němý začal mluvit, zástupy užasly. Někteří ale říkali: "Vymítá démony Belzebubem, knížetem démonů!" Jiní...
Lukáš 11:18...sám proti sobě, jak obstojí jeho královstvíŘíkáte přece, že vymítám démony Belzebubem. A pokud ...
Lukáš 11:51... který zahynul mezi oltářem a chrámem. Anoříkám vám, toto pokolení se bude zodpovídat. Běda vám...
Lukáš 12:3... ani nic tajného, co nebude poznáno. Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých...
Lukáš 12:4... se bude hlásat ze střech. Vám, svým přátelůmříkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají,...
Lukáš 12:5...když zabije, moc uvrhnout do pekla. Anoříkám vám, Toho se bojte. Neprodává se snad pět vrabců za...
Lukáš 12:8...Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabcůŘíkám vám: Kdokoli vyzná před lidmi, toho i Syn člověka...
Lukáš 12:11... nestarejte se, čím a jak se máte hájit a co říkat. Duch svatý vás v tu chvíli naučí, co máte říci...
Lukáš 12:22...v Bohu." Potom se obrátil ke svým učedníkům: "Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co...
Lukáš 12:27...lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen...
Lukáš 12:37...pán při svém příchodu zastihne bdící. Amenříkám vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůl,...
Lukáš 12:41... o které netušíte." "Pane," zeptal se ho Petr, "říkáš to podobenství jen nám, nebo i všem ostatním?" Pán...
Lukáš 12:44...při příchodu zastihne, že tak jedná. Vpravdě vám říkám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem. Kdyby si ale...
Lukáš 12:51...si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokojŘíkám vám, ne pokoj, ale rozdělení! Od nynějška jich bude...
Lukáš 12:54..."Když vidíte od západu přicházet oblak, hned říkáte: ‚Blíží se liják,' a je to tak. Když fouká jižní...
Lukáš 12:55...se liják,' a je to tak. Když fouká jižní vítrříkáte: ‚Bude horko,' a bývá. Pokrytci! Umíte rozeznat...
Lukáš 12:59... vydá biřici a biřic vsadí do vězeníŘíkám ti: Nikdy odtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední...
Lukáš 13:3...větší hříšníci než všichni ostatní GalilejciŘíkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete...
Lukáš 13:5...viníci než všichni ostatní obyvatelé JeruzalémaŘíkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete...
Lukáš 13:24...Tehdy jim řekl: "Snažte se vejít úzkými dveřmiŘíkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou...
Lukáš 13:26...odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.' Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich...
Lukáš 13:27... Učil jsi na našich ulicích!' On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode...
Lukáš 13:31...za ním přišli nějací farizeové. "Odejdi odsud," říkali mu. "Jdi pryč, Herodes chce zabít!" Odpověděl...
Lukáš 13:35...jste. Hle, váš dům se vám zanechává pustýŘíkám vám, že neuvidíte, dokud nepřijde čas, kdy...
Lukáš 14:24...ploty a přinuť lidi přijít, je můj dům plnýŘíkám vám, že nikdo z původně pozvaných neokusí mou...
Lukáš 15:7...se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci!' Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním...
Lukáš 15:10...se mnou, neboť jsem našla svou ztracenou minci!' Říkám vám, že právě tak je radost před Božími anděly nad...
Lukáš 16:9...ve svých věcech chytřejší než synové světlaŘíkám vám tedy: I špinavými penězi, které pominou, si...
Lukáš 17:10...i vy, když uděláte všechno, co je vám nařízenoříkejte: ‚Nezasloužíme chválu. Jen jsme jako služebníci...
Lukáš 17:34...ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachováŘíkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude...
Lukáš 18:3...městě byla také jedna vdova. Chodila za nímříkala: ‚Zjednej mi právo proti mému odpůrci!' Dlouho se mu...
Lukáš 18:8...dnem i nocí? Myslíte, že jim bude otálet pomociŘíkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle. ale přijde...
Lukáš 18:14...‚Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem !' Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů...
Lukáš 18:17...vždyť právě takovým patří Boží království! Amenříkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě,...
Lukáš 18:19...věčného života?" Ježíš mu ale řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý - jen jediný, Bůh. Přikázání...
Lukáš 18:29...všechno opustili a šli jsme za tebou." "Amenříkám vám," odpověděl jim Ježíš, "že není nikdo, kdo by...
Lukáš 19:26...' namítli, ‚vždyť deset hřiven.' Říkám vám: ‚Každému, kdo , bude dáno, ale tomu, kdo nemá,...
Lukáš 19:40..."Mistře, napomeň své učedníky!" Odpověděl jim: "Říkám vám, že kdyby zmlkli, křičelo by kamení!" Když...
Lukáš 19:46...z něj vyhánět ty, kdo tam prodávali. "Je psáno," říkal jim, "‚Můj dům je domem modlitby,' ale vy jste z něj...
Lukáš 20:41...na nic ptát. Ježíš se jich zeptal: "Jak mohou říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Sám David říká v knize...
Lukáš 20:42...mohou říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Sám David říká v knize Žalmů: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po ...
Lukáš 21:3... jak tam hází dva haléřky, a řekl: "Vpravdě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nejvíce. Všichni...
Lukáš 21:32...věci, vězte, že se blíží Boží království! Amenříkám vám, že to pokolení nepomine, dokud se to všechno...
Lukáš 22:16...s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpětŘíkám vám, že ho neokusím, dokud nedojde naplnění v...
Lukáš 22:18...díky a řekl: "Vezměte jej a rozdělte se spoluŘíkám vám, že neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde...
Lukáš 22:25...nimi panují a ti, kdo je ovládají, si nechají říkat dobrodinci. Vy to tak ale nedělejte. Naopak, kdo je...
Lukáš 22:34...i do vězení, i na smrt!" On mu však odpověděl: "Říkám ti, Petře, než ráno zakokrhá kohout, třikrát zapřeš,...
Lukáš 22:37... Kdo nemá meč, prodá plášť a koupí si jejŘíkám vám, že se na mně musí naplnit ještě toto Písmo: ‚Byl...
Lukáš 22:61...podíval se na Petra. Ten si vzpomněl, jak mu Pán říkal: "Dříve než se ozve kohout, třikrát zapřeš." Vyšel...
Lukáš 22:70..." "Takže jsi Boží Syn?" řekli všichni. "Sami říkáte, že jsem," odpověděl Ježíš. Na to zvolali: "K čemu...
Lukáš 23:3...ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Nato Pilát řekl vrchním kněžím a...
Lukáš 23:37...posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocetříkali: "Zachraň se, jestli jsi židovský král!" Visel nad...
Lukáš 23:43...do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amenříkám ti, dnes budeš se mnou v ráji." Okolo poledne se po...
Lukáš 24:6... vstal! Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal: ‚Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a...
Lukáš 24:23...byly u hrobu a nenašly jeho tělo. Pak přišlyříkaly, že dokonce měly vidění. Andělé jim prý řekli, že...
Lukáš 24:34...oněch jedenáct shromážděných s ostatními, jak říkají: "Pán opravdu vstal z mrtvých. Ukázal se Šimonovi!"...
Jan 1:22...dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě říkáš?" Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: "Jsemhlas...
Jan 1:37...Boží!" Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak...
Jan 1:51...Uvidíš ještě větší věci." A dodal: "Amen, amenříkám vám: Uvidíte otevřené nebe a Boží anděly, jak...
Jan 2:22...z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili Písmu i Ježíšově slovu.) Když byl o...
Jan 3:3...Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amenříkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit...
Jan 3:5...se narodit?" Ježíš mu odpověděl: "Amen, amenříkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do...
Jan 3:11... a nevíš to?" odpověděl mu Ježíš. "Amen, amenříkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co...
Jan 3:12...nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat...
Jan 4:10...znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít,' žádala bys ty jeho, a dal by ti živou...
Jan 4:20... "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se uctívat, je v Jeruzalémě."...
Jan 4:35...Toho, který poslal, a dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle,...
Jan 5:19...rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl: "Amen, amenříkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co...
Jan 5:24... nectí ani Otce, který ho poslal. Amen, amenříkám vám: Kdo slyší slovo a věří Tomu, který poslal,...
Jan 5:25... ale již přešel ze smrti do života. Amen, amenříkám vám: Přichází chvíle, a je tu, kdy mrtví uslyší...
Jan 5:34...ovšem nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám pro vaši záchranu. On byl hořící a zářící lampou, vy...
Jan 6:14...kdo jedli. Když lidé viděli, jaký zázrak udělalříkali: "Je to opravdu ten Prorok, který měl přijít na...
Jan 6:26...sem dostal?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amenříkám vám: Nehledáte proto, že jste viděli zázraky, ale...
Jan 6:32...z nebe.'" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amenříkám vám: Ten chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Můj Otec vám...
Jan 6:42..." jsem ten chléb, který sestoupil z nebe." Říkali: "Není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i...
Jan 6:47...Otce, je ten, který je od Boha. Amen, amenříkám vám: Kdo věří, věčný život. jsem chléb života...
Jan 6:53...jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl: "Amen, amenříkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho...
Jan 7:12...se. V lidu se o něm vedlo mnoho řečí; někteří říkali: "Je dobrý!" a jiní zas: "Není! Jen obluzuje lidi!"...
Jan 7:25...soudem." Někteří z Jeruzalémských začali říkat: "Není to snad ten, kterého chtějí zabít? Podívejte...
Jan 7:31...zástupu v něj ale uvěřili. " přijde Mesiáš," říkali, "udělá snad více zázraků než on?" Jakmile farizeové...
Jan 7:40...oslaven.) Jakmile to uslyšeli, mnozí v zástupu říkali: "Je to opravdu ten Prorok." Někteří říkali: "Je to...
Jan 7:41...říkali: "Je to opravdu ten Prorok." Někteří říkali: "Je to Mesiáš!" A další: "Přijde snad Mesiáš z...
Jan 8:5...nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat....
Jan 8:19...o sobě a svědčí o mně Otec, který poslal." Říkali mu tedy: "Kde je ten tvůj otec?" Ježíš odpověděl:...
Jan 8:20... znali, znali byste i mého Otce." Tato slova říkal u pokladnice, když učil v chrámě, ale nikdo ho...
Jan 8:22...hříchu. Jdu tam, kam vy nemůžete." Židé na to říkali: "To se snad chce zabít, že říká: ‚Jdu tam, kam vy...
Jan 8:25...ve svých hříších." "A kdo jsi?" zeptali se ho. "Říkám vám to od začátku," odpověděl jim Ježíš. "Mám o...
Jan 8:26...Ten, který poslal, je ovšem pravdomluvný a  říkám světu, co jsem slyšel od něj." Nepochopili však, že s...
Jan 8:33...se. "Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní'?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen...
Jan 8:34...svobodní'?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amenříkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok...
Jan 8:45... neboť je lhář a otec lži. Ale protože  říkám pravdu, nevěříte mi. Kdo z vás usvědčí z hříchu? A...
Jan 8:46...mi. Kdo z vás usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží...
Jan 8:51...někdo jiný, který ji hledá a soudí. Amen, amenříkám vám: Kdokoli zachová slovo, navěky nespatří smrt."...
Jan 8:52...Židé. "Abraham zemřel, stejně tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová slovo, navěky nezakusí smrt.'...
Jan 8:58...mu na to Židé. Ježíš odpověděl: "Amen, amenříkám vám: Dříve než byl Abraham, jsem." Tehdy vzali...
Jan 9:9...to snad ten, který tu sedával a žebral?" Někteří říkali, že je to on, a jiní, že je mu jen podobný. On ale...
Jan 9:16...člověk není od Boha, vždyť nedodržuje sobotu!" říkali někteří z farizeů. Jiní zas říkali: "Jak by takové...
Jan 9:41...byste hřích," odpověděl jim Ježíš. "Vy ale říkáte: ‚Vidíme,' a tak váš hřích trvá." "Amen, amen,...
Jan 10:1...‚Vidíme,' a tak váš hřích trvá." "Amen, amenříkám vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy...
Jan 10:7... Ježíš k nim tedy znovu promluvil: "Amen, amenříkám vám: jsem dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo...
Jan 10:20...slovům se mezi Židy strhla hádka. Mnozí z nich říkali: "Je posedlý démonem a blázní! Co ho posloucháte?"...
Jan 10:21...démonem a blázní! Co ho posloucháte?" Jiní říkali: "Posedlý člověk takhle nemluví. Může snad démon...
Jan 10:41... a zůstal tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidíŘíkali: "Jan sice neudělal žádný zázrak, ale všechno, co...
Jan 11:42... vyslyšel. vím, že vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že...
Jan 11:47...shromáždili Veleradu. "Co budeme dělat?" říkali. "Ten člověk dělá spoustu zázraků! Když ho necháme,...
Jan 12:19...v celých zástupech. Farizeové tehdy jedni druhým říkali: "Vidíte? Nic nezmůžete! Celý svět jde za ním!"...
Jan 12:24... kdy být Syn člověka oslaven. Amen, amenříkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře,...
Jan 12:29...stál a slyšel to, řekl: "Zahřmělo." Někteří ale říkali: "Mluvil k němu anděl." Ježíš na to odpověděl: "Ten...
Jan 12:34...Zákona, že Mesiáš tu zůstane navěky. Proč tedy říkáš, že Syn člověka musí být vyzdvižen? Kdo je ten Syn...
Jan 12:49... který poslal, ten mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život....
Jan 13:16... jako jsem se zachoval k vám. Amen, amenříkám vám: Služebník není větší než jeho pán a posel není...
Jan 13:19...který se mnou chléb, pozvedl patu proti mně.' Říkám vám to teď, předtím než se to stane, abyste, se...
Jan 13:20... se to stane, uvěřili, že jsem. Amen, amenříkám vám: Kdo přijímá mého posla, přijímá ; a kdo...
Jan 13:21...Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: "Amen, amenříkám vám, že jeden z vás zradí." Učedníci se začali...
Jan 13:33...na kratičko jsem s vámi. Budete hledat, ale říkám vám, co jsem řekl Židům: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete...
Jan 13:38...za život?" opáčil Ježíš. "Amen, amenříkám ti: Než zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." ...
Jan 14:9...jsi ? Kdo viděl , viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že jsem v Otci a Otec...
Jan 14:10... jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá,...
Jan 14:12...mně, jen kvůli těm skutkům věřte. Amen, amenříkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám...
Jan 14:25...Toho, který poslal, Otcovo. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak Utěšitel, ten Duch svatý...
Jan 16:7... co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutekŘíkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když...
Jan 16:18...a: ‚Odcházím k Otci.' Co tím myslí, když říká: ‚Za okamžik'? Nevíme, o čem mluví." Ježíš poznal, že...
Jan 16:20...a za další okamžik spatříte'? Amen, amenříkám vám, že budete plakat a naříkat, ale svět se bude...
Jan 16:23...ten den se nebudete ptát na nic. Amen, amenříkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám...
Jan 17:13...aby se naplnilo Písmo. Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby radost v nich byla dokonalá. Dal...
Jan 18:21...se těch, kdo slyšeli mluvit. Ti vědí, co jsem říkal." Když to řekl, jeden z kolemstojících strážných...
Jan 18:34...židovský král?" zeptal se ho. Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli?" "Jsem snad...
Jan 18:37..." "Takže jsi král?" zeptal se ho Pilát. "Sám říkáš, že jsem král," odpověděl Ježíš. "Narodil jsem se a...
Jan 19:21...namítali: "NepišŽidovský král', aleTento říkal: Jsem židovský král.'" "Co jsem napsal, to jsem...
Jan 19:24...to ti vojáci udělali, naplnilo se Písmo, jež říká: "Rozdělili si šaty, o roucho házeli los." U...
Jan 19:35...a jeho svědectví je pravdivé. On , že říká pravdu, abyste vy uvěřili. Toto se stalo, aby se...
Jan 19:37..."Nezlámou mu jedinou kost." A jiné místo v Písmu říká: "Uvidí, koho probodli." Josef z Arimatie (který byl...
Jan 20:25...zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím stopu hřebů v...
Jan 21:18..." Ježíš mu na to řekl: "Pas ovce. Amen, amenříkám ti: Když jsi byl mladší, oblékal ses a chodils, kam...
Skutky 2:7...slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: "Hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou...
Skutky 2:13...se jeden druhého. Někteří se ale posmívaliříkali: "Opili se novým vínem!" Tehdy vstal Petr s...
Skutky 2:25... protože nemohl zůstat v její moci. David o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou napořád, je po pravici...
Skutky 2:31...posadí jednoho z jeho vlastních potomků. Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo...
Skutky 2:34...vylití. David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti...
Skutky 5:38...se rozutekli, jakmile zahynul. Proto vám říkám: Nechte ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysl...
Skutky 6:14...svatému místu a proti Zákonu. Slyšeli jsme ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí toto místo a změní...
Skutky 7:48...ale nebydlí v chrámech udělaných rukama. Jak říká prorok: ‚Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako...
Skutky 8:10... po největšího, ho dychtivě poslouchaliříkali: "Tohle je jistě ta veliká Boží moc!" Poslouchali ho...
Skutky 8:24...k Pánu, se mi nestane nic z toho, co jste říkali!" Poté, co vydali svědectví a promluvili Pánovo...
Skutky 9:21...je Boží Syn. Všichni, kdo ho slyšeli, žasliříkali: "Vždyť to je ten, který v Jeruzalémě hubil...
Skutky 10:3...uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jdeříká: "Kornelie!" V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se:...
Skutky 12:15...dovnitř se zprávou, že Petr stojí před branouŘíkali : "Blázníš?!" Když ale tvrdila, že je to pravda,...
Skutky 13:25...Izraele křest pokání. Ke konci své cesty Jan říkal: ‚ nejsem ten, za koho pokládáte - hle, on...
Skutky 13:35...učiněná Davidovi.' Proto na jiném místě říká: ‚Svého svatého nevydáš rozkladu.' David ve svém...
Skutky 14:12...k nám v lidské podobě!" Barnabášovi začali říkat Zeus a Pavlovi Hermes (protože mluvil hlavně on)....
Skutky 15:5... Povstali však někteří věřící ze sekty farizeůříkali, že pohané se musí obřezávat a že se jim přikázat...
Skutky 15:24...někteří od nás znepokojili a zmátli, když vám říkali, že se musíte dát obřezat a zachovávat Zákon. K...
Skutky 16:14... Pán otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom...
Skutky 17:18...někteří epikurejští a stoičtí filosofové. Jedni říkali: "Co nám chce ten žvanil povídat?" a jiní: "Zdá se...
Skutky 17:21... se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového.) Pavel se postavil...
Skutky 21:23...se doslechnou, že jsi přišel. Udělej tedy, co ti říkáme: Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib....
Skutky 28:4...Když domorodci uviděli, jak mu od ruky visí hadříkali si: "Ten člověk je určitě vrah! Zachránil se z moře,...
Skutky 28:6...se mu nic zlého neděje, změnili názor a začali říkat, že je to bůh. V těch místech měl pozemky přední muž...
Římanům 2:17...tajemství skrze Krista Ježíše. Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem. Znáš jeho...
Římanům 2:22...sám? Kážeš: "Nekraď," a přitom sám kradešŘíkáš: "Necizolož," a sám cizoložíš? Štítíš se model, a...
Římanům 3:19...Boží bázeň vůbec nehledí." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána...
Římanům 4:3...by se čím chlubit, ale ne před Bohem! Co však říká Písmo? "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za...
Římanům 4:9...jen pro obřezané, nebo i pro neobřezanéŘíkáme, že Abrahamovi byla jeho víra "počítána za...
Římanům 9:1...od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!  Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i svědomí v Duchu svatém...
Římanům 9:7...jeho dětmi jen proto, že jsou símě AbrahamovoŘíká přece: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi." To znamená,...
Římanům 9:17...Bohu, který se smilovává. Faraonovi přece Písmo říká: "Proto jsem pozdvihl, abych na tobě ukázal svou...
Římanům 10:8...(totiž vyvést Krista z mrtvých). Co tedy říká? "Slovo je ti velmi blízko; je ve tvých ústech a ve...
Římanům 10:11... vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: "Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame." Mezi Židem a...
Římanům 10:16...všichni ale přijali evangelium. Vždyť Izaiáš říká: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?" Víra je tedy ze...
Římanům 10:20...národu vás popudím k hněvu." Izaiáš to říká ještě odvážněji: "Dal jsem se najít těm, kdo ...
Římanům 10:21...jsem se těm, kdo o nestáli." O Izraeli však říká: "Po celý den jsem vztahoval ruce k lidu nevěřícímu a...
Římanům 11:9...oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší." A David říká: "Jejich stůl se jim stane léčkou a pastí, kamenem...
Římanům 12:3...a dokonalé. Pro milost, jíž se mi dostaloříkám každému z vás, si o sobě nemyslí více, než by měl....
Římanům 15:8...navzájem, jako Kristus přijal vás do Boží slávyŘíkám vám, že Kristus se pro Boží věrnost stal služebníkem...
Římanům 15:10...národy, tvé jméno písní oslavím." A jinde Písmo říká: "Jásejte, národy, tak jako jeho lid!" A ještě jinde:...
Římanům 15:12... ho všichni lidé velebí!" A jinde Izaiáš říká: "Vypučí výhonek Jišajův, vztyčí se, aby vládl národům...
Římanům 15:18...Ježíši čím chlubit. Neodvážil bych se něco říkat, kdyby to skrze Kristus také nekonal k přivedení...
1. Korintským 1:12...máte sváry. Mám na mysli to, že jeden z vás říká: " jsem Pavlův," jiný: " jsem Apollův," další: "...
1. Korintským 3:4... když mezi sebou máte závist a svár? Když jeden říká: " jsem Pavlův" a druhý " zas Apollův", nechováte...
1. Korintským 5:11...tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač,...
1. Korintským 6:5...za soudce lidi, kteří v církvi nic neznamenajíŘíkám to k vaší hanbě. To mezi vámi není ani jeden moudrý,...
1. Korintským 6:16...s nevěstkou, je s jedno tělo? Vždyť Písmo říká: "Ti dva budou jedno tělo." Kdo se však spojuje s...
1. Korintským 7:6...satan, kdybyste se nemohli ovládnout. To, co tu říkám, však není příkaz, ale svolení. Přál bych si, aby...
1. Korintským 7:8...dar, jeden tak a druhý jinak. Svobodným a vdovám říkám, že je pro lepší zůstat, jako jsem . Pokud se...
1. Korintským 7:12... Stejně tak muž neopouští manželku. Ostatním říkám , nikoli Pán: Má-li některý bratr nevěřící manželku...
1. Korintským 7:29...hřích. Jen se vás snažím ušetřit běžných potížíŘíkám vám, bratři, nezbývá moc času. tedy i ženatí...
1. Korintským 10:15... Mluvím jako k rozumným lidem; sami posuďte, co říkám. Kalich požehnání, za který děkujeme - není to snad...
1. Korintským 10:20...znamená? Anebo že modla něco znamená? NikoliŘíkám však, že pohané nepřinášejí své oběti Bohu, ale...
1. Korintským 14:2...Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím. Ten, kdo prorokuje, však mluví k...
1. Korintským 14:9...srozumitelné slovo, jak kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru! Na světě je koneckonců...
1. Korintským 14:16...řekne "Amen" ke tvému díkůčinění, když neví, co říkáš? Děkuješ sice krásně, ale druhým to nepomáhá...
1. Korintským 14:34... Nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i Zákon. Když jim něco není jasné, se ptají doma...
1. Korintským 15:27..."všechno položil k jeho nohám". (Když ovšem říká, že je mu všechno poddáno, je zřejmé, že je to všechno...
1. Korintským 15:34...hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznajíříkám to k vaší hanbě! Někdo ale řekne: "Jak budou mrtví...
1. Korintským 15:50...země, tak poneseme i obraz toho nebeskéhoŘíkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím...
2. Korintským 1:17...vážně? Nebo že se rozhoduji tělesně, takže říkám "ano, ano" a zároveň "ne, ne"? Jakože je Bůh...
2. Korintským 4:2...a překrucování Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo svědomí, to může...
2. Korintským 6:2...abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dáváŘíká přece: "V čas milosti jsem vyslyšel, v den spásy...
2. Korintským 7:14...jsem se mu vámi chlubil. Jako jsme vám všechno říkali pravdivě, tak se také naše chlouba před Titem...
2. Korintským 9:3...ohledu prázdná, ale že jste připraveni, jak jsem říkal. Nerad bych, abychom se za tu chloubu museli stydět...
2. Korintským 9:6... že jde právě o dar, a ne o něco vynucenéhoŘíkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale...
2. Korintským 10:11... ale osobní přítomnost chabá a řeč ubohá. Kdo to říká, si uvědomí, že jací jsme na dálku ve svých...
Galatským 4:16...je! Stal jsem se snad vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu? Tamti o vás mají horlivý zájem, ale nemyslí...
Galatským 4:21...pod Zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká? Je psáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně...
Galatským 4:30...těla pronásleduje narozeného podle Ducha. Co ale říká Písmo? "Vyžeň otrokyni i jejího syna. Syn otrokyně...
Galatským 5:16...a žerete, pozor, se navzájem nerozsápeteŘíkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům....
Galatským 5:21...další podobné věci. Varuji vás; jak jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím...
Efeským 4:8...podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká: "Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem...
Efeským 4:25... svatosti a pravdy. Odhoďme tedy lež a každý "říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla!...
Efeským 5:14... co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti...
Filipským 3:18...nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je...
Filipským 4:4...v knize života. Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé znají vaši vlídnost. Pán...
Koloským 2:4...skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi. Ačkoli...
1. Tesalonickým 1:8...také vaše víra v Boha, takže nemusíme nikomu nic říkat. Všichni totiž sami vyprávějí, jak jsme k vám přišli...
1. Tesalonickým 3:4... že je to náš úděl. Ještě když jsme byli u vásříkali jsme vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami...
1. Tesalonickým 5:3...den přijde jako zloděj v noci. lidé budou říkat: "Mír! Bezpečí!" náhle je překvapí záhuba, jako když...
2. Tesalonickým 2:4...na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a...
2. Tesalonickým 2:5...za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání -...
2. Tesalonickým 3:14...konat dobro. Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na něj pozor a nestýkejte...
1. Timoteus 1:7...učiteli Zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají ani na čem trvají. Víme, že Zákon je dobrý, pokud se...
1. Timoteus 2:7...proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě....
1. Timoteus 4:1...přijat ve světě a vyzvednut do slávy. Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru...
1. Timoteus 5:13...čas, ale klevetit, plést se do cizích věcíříkat, co se nepatří. Proto bych rád, aby se mladší vdovy...
1. Timoteus 5:18...namáhavou službu kázání a vyučování. Písmo přece říká: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek," a jinde:...
Židům 1:6..." A znovu, když přivádí Prvorozeného na světříká: "Klanějte se mu všichni Boží andělé!" O andělech sice...
Židům 1:7...se mu všichni Boží andělé!" O andělech sice říká: "Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků...
Židům 1:8...vichry, ze svých služebníků plameny," ale o Synu říká: "Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo...
Židům 2:12...se nestydí nazývat je svými sourozenci, když říká: "Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed...
Židům 2:13... uprostřed shromáždění budu velebit." Jinde říká: " na něj budu spoléhat," a pokračuje: "Hle, a...
Židům 3:7...tu smělou důvěru a hrdou naději. Proto, jak říká Duch svatý: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte...
Židům 3:15...jistotu neochvějně udržíme do konce. Jak říká: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí...
Židům 4:7...nějaký den jako "Dnes", když o mnoho později říká Davidovými ústy (jak bylo řečeno): "Dnes, když ho...
Židům 5:6...můj Syn, jsem ode dneška Otcem tvým." A jak říká zase jinde: "Jsi knězem navěky podle řádu...
Židům 8:8...nahrazovat jinou. Bůh ale svůj lid kárá, když říká: "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy uzavřu...
Židům 10:5... A proto Kristus, když přichází na světříká: "Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo...
Židům 10:15...nám dosvědčuje i Duch svatý. Nejdříve totiž říká: "Toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu,...
Jakub 2:23...jeho víra došla naplnění! Tak se stalo, co říká Písmo: "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za...
Jakub 4:6...k nevraživosti? Naopak, nabízí úžasnou milostŘíká přece: "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne...
Jakub 4:13...jsi, že soudíš svého bližního? A teď vy, kdo říkáte: "Dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města....
Jakub 5:11... kteří mluvili v Hospodinově jménu. Víte, že říkáme: "Blaze těm, kteří vytrvali." Slyšeli jste o Jobově...
2. Petr 2:22...přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví: "Pes se vrátil ke svým...
2. Petr 3:4...vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: "Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové ...
1. Jan 1:6...předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná tmaŘíkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve...
1. Jan 1:8... jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchuŘíkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není...
1. Jan 1:10...naše hříchy a očistí nás od každé nepravostiŘíkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho...
1. Jan 2:4...Podle toho, zda dodržujeme jeho přikázání. Kdo říká: "Znám ho," a přitom se nechová podle jeho přikázání,...
1. Jan 2:6... Podle toho se pozná, zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil on. Nepíšu vám,...
1. Jan 2:9...ve vás. Tma pomíjí a pravé světlo svítí. Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí bratra, je ...
1. Jan 4:20...milujeme, neboť on první miloval nás. Kdo říká "Miluji Boha" a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když...
Zjevení 1:11...jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do...
Zjevení 2:2...nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři...
Zjevení 2:9...(ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo. Nic...
Zjevení 2:20...proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla služebníky ke...
Zjevení 2:24...nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovy, pravím: Nevložím na vás jiné břemeno...
Zjevení 3:7...církvím." "Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto říká ten Svatý a Pravý, který klíč Davidův, který otvírá...
Zjevení 3:9... dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou...
Zjevení 3:17...ani studený ani horký, vyplivnu ze svých ústŘíkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji -...
Zjevení 4:8...a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem i nocíříkaly: "Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který...
Zjevení 6:6...těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, jen tři mírky...
Zjevení 6:16...se ukryli do jeskyní a do horských skal. Tehdy říkali horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před...
Zjevení 12:10...s ním. A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a...
Zjevení 13:14...před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemiŘíká obyvatelům země, aby vytvořili obraz šelmě, která...
Zjevení 14:7...- každému národu, kmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu chválu,...
Zjevení 16:1... Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: "Jděte, vylijte těch sedm číší...
Zjevení 16:5...se v krev. A slyšel jsem anděla vod, jak říká: "Jsi spravedlivý, ty Svatý, ty, který jsi a kterýs...
Zjevení 22:17...a rod Davidův, jasná jitřenka." Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší, také řekne: "Přijď!" Kdo...
Zjevení 22:20... Ten, který vydává svědectví o těchto věcechříká: "Přijdu brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána...

Slova obsahující říká: naříká (8) naříkám (4) naříkáme (1) naříkání (4) naříkáním (3) naříkáte (2) neříká (9) neříkám (9) neříkáme (1) neříkáte (1) nezříká (1) odříkání (1) odříkáváš (1) postříká (3) postříkán (1) postříkáš (1) říká (156) říkám (228) říkáme (9) říkáš (49) říkáte (42) říkával (5) říkávali (1) říkávalo (1) zaříkání (1) zaříkávač (1) zaříkávače (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |