Řídili

Hledám varianty 'řídili' [ řiďte (9) řiďme (1) řídíte (5) řídit (16) řídím (3) řídilo (1) řídili (16) řídila (1) řídil (16) řídí (15) ]. Nalezeny 83 verše.
Exodus 15:26... svého Boha, činit, co on považuje za správnéřídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho...
Leviticus 18:4...se podle mých zákonů, zachovávejte pravidlařiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte ...
Numeri 15:39...přikázání, abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke...
Deuteronomium 4:6...je dodržovali v zemi, kterou přicházíte obsaditŘiďte se jimi, dodržujte je a ostatní národy uvidí vaši...
Deuteronomium 6:24...otcům. Tehdy nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito pravidly a ctili Hospodina, svého Boha....
Deuteronomium 29:18...představoval požehnání a říkal by si: "I když se řídím jen svým zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!" (Jako...
2. Samuel 6:3...ji z Abinadabova domu na kopci. Ten nový vůz řídili Abinadabovi synové Uza a Achio, a když ji odváželi z...
2. Samuel 17:6...a ten mu řekl: "Toto navrhuje Achitofel. Máme se řídit jeho výrokem? Pokud ne, promluv ty." Chušaj...
1. Královská 3:3...jménu Hospodinovu. Šalomoun miloval Hospodinařídil se vším, co mu přikázal jeho otec David, na to, že...
2. Královská 8:18...letech a kraloval v Jeruzalémě osm letŘídil se ale způsoby izraelských králů, tak jako to dělali...
2. Královská 8:27... vnučka izraelského krále Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova a páchal, co je v Hospodinových...
2. Královská 14:3... ale ne tak jako jeho otec David. Ve všem se řídil příkladem svého otce Joaše. Obětní výšiny ale nebyly...
2. Královská 16:3...očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Vlastního syna dokonce...
2. Královská 17:8...egyptského vládce faraona. Uctívali cizí bohyřídili se zvyklostmi národů, které před nimi Hospodin...
2. Královská 17:19...nedodržoval přikázání Hospodina, svého BohaŘídili se zvyklostmi Izraele, jednali jako oni. Hospodin...
2. Královská 17:34...národů, z nichž byli vystěhováni. dodnes se řídí podle svých starých zvyků. Nebojí se Hospodina a...
2. Královská 17:40...všech vašich nepřátel!" Oni však neposlechliřídili se podle svých starých zvyků. Tyto národy sice...
2. Královská 21:8...spočinout svému jménu. Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který...
2. Královská 23:25...srdcem, celou svou duší i celou svou silouřídil by se celým Zákonem Mojžíšovým. Hospodin se ale...
1. Letopisů 13:7...odváželi z Abinadabova domu na novém vozu, který řídili Uza s Achiem. David a celý Izrael křepčili před...
1. Letopisů 26:30...z rodu Hebronovců - 1 700 znamenitých mužůřídili izraelskou správu na západním břehu Jordánu ve všem,...
2. Letopisů 17:4...hledal Boha svého otce a narozdíl od Izraele se řídil jeho příkazy. Hospodin mu dal království pevně do...
2. Letopisů 21:6...letech a kraloval v Jeruzalémě osm letŘídil se ale způsoby izraelských králů, jako to dělali v...
2. Letopisů 22:3...se jmenovala Atalia, vnučka Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova, neboť ho matka naváděla k...
2. Letopisů 28:2...očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Nechal dokonce odlít...
2. Letopisů 33:2...let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a řídil se ohavnými zvyklostmi národů, které Hospodin vyhnal...
2. Letopisů 34:32...toutéž smlouvou, aby se obyvatelé Jeruzaléma řídili podle Boží smlouvy, kterou jim vydal Bůh jejich otců...
2. Letopisů 36:14... kněží i lid vršili jednu zradu za druhouŘídili se všemožnými pohanskými ohavnostmi, a poskvrnili...
Job 38:33...a její mláďata? Ovládáš nebeská pravidla? Zařídíš, aby se jimi země řídila? Dokážeš na mrak zavolat,...
Job 39:26...zdálky ucítí, hřímání velitelů a všechen křikŘídí se sokol tvým rozumem, když k letu na jih křídla...
Žalmy 40:5... který se neobrací k pyšným ani k těm, kdo se řídí lží. Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš...
Žalmy 78:10...na útěk. Nedodrželi smlouvu Boží, odmítli se řídit jeho Zákonem. Zapomněli na jeho mocné činy, na...
Žalmy 81:13... Vydal jsem je tedy jejich zarputilosti, aby se řídili tím, co si vymyslí. Kéž by můj lid raději...
Žalmy 89:31...synové když však můj Zákon opustí a nebudou se řídit mými pravidly, ustanovení jestliže poruší a...
Žalmy 105:45...pohanů, dědičně získali úsilí národů, aby se řídili jeho pravidly a dodržovali jeho zákony. Haleluja! ...
Žalmy 119:1... Blaze těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem! Blaze těm, kdo jeho svědectví se...
Žalmy 119:9...svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se! Celým svým srdcem hledám , od tvých příkazů...
Žalmy 119:56... toužím naplnit. Tento úkol mi náleží - abych se řídil tvými pravidly! Ty, Hospodine, jsi mým údělem, tvé...
Žalmy 119:69...I když pyšní špiní svojí lží, celým srdcem se řídím tvými pravidly. Srdce jim otupěla, jsou samý tuk, mou...
Žalmy 119:101... Od každé zlé cesty své kroky zdržuji, abych se řídil slovem tvým. Od tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty...
Žalmy 119:121...hledím na tvůj soud! Právem a spravedlností řídím se, nevydej těm, kdo vydírají ! Zaruč se ve...
Žalmy 119:134... Vysvoboď z lidského bezpráví, abych se řídil tvými pravidly. Rozjasni svou tvář nad služebníkem...
Přísloví 16:9...přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin. Prorocký výrok patří na rty krále, při soudu...
Přísloví 20:24...hnusí; falešné váhy se mu nelíbí. Hospodin řídí lidské kroky; který člověk své cestě rozumí? Je v...
Kazatel 2:3...a osvojit si ztřeštěnost, nadále se však v srdci řídit moudrostí, abych zjistil, v čem spočívá lidské štěstí...
Izaiáš 11:3... Nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co uslyší. Spravedlivý soud přinese chudým,...
Jeremiáš 3:17...k Hospodinovu jménu v Jeruzalémě. se nebudou řídit svým zarputilým a zlým srdcem. V těch dnech přijde...
Jeremiáš 7:5...cesty a své jednání - pokud se mezi sebou budete řídit právem, pokud přestanete vykořisťovat přistěhovalce,...
Jeremiáš 7:24...dobře.' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímaliŘídili se záměry svého zarputilého a zlého srdce; ukazovali...
Jeremiáš 9:13... neposlouchali a neřídili se mým ZákonemŘídili se svým zarputilým srdcem a následovali baaly, jak...
Jeremiáš 10:3...neděste, ačkoli se jich děsí pohané. To, čím se řídí národy, jsou pouhé nesmysly: dřevo pokácené v lese,...
Jeremiáš 11:8...neposlouchali, vůbec nevnímali a každý se raději řídil svým zarputilým a zlým srdcem. Proto na nich vyplním...
Jeremiáš 13:10...lid, který odmítá poslouchat slova, který se řídí svým zarputilým srdcem a odchází za cizími bohy, aby...
Jeremiáš 16:12...jste ještě horší než vaši otcové. Hle, každý se řídíte svým zarputilým a zlým srdcem, místo abyste...
Jeremiáš 18:12...žít podle svých vlastních plánů, každý se budeme řídit svým zarputilým a zlým srdcem.'" A proto tak praví...
Jeremiáš 23:17...praví: Budete žít v pokoji!' Všem, kdo se řídí svým zarputilým srdcem, namlouvají: ‚Nic zlého se vám...
Jeremiáš 26:4...Jestliže neposlechnete a nebudete se řídit mým Zákonem, který jsem vám dal, a nebudete...
Ezechiel 11:12...území a tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Neřídíte se totiž mými pravidly a neplníte zákony, ale...
Ezechiel 11:20...srdce z kamene a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými pravidly, dodržovali zákony a jednali podle...
Ezechiel 13:3...Hospodin: Běda zvráceným prorokům, kteří se řídí svým vlastním nutkáním a nevidí vůbec nic! Tví proroci...
Ezechiel 18:9... odvrací ruku od křivdy a lidi správně rozsoudířídí se mými pravidly a věrně dodržuje zákony. Takový...
Ezechiel 18:17...jako lichváři a nevymáhá úroky, plní zákonyřídí se mými pravidly. Takový nezemře za otcovy viny -...
Ezechiel 20:19...se jejich modlami! jsem Hospodin, váš BůhŘiďte se mými pravidly, dodržujte zákony a jednejte...
Ezechiel 33:15...vzal do zástavy, nahradí, co uloupil, začne se řídit životodárnými pravidly a přestane páchat bezpráví -...
Ezechiel 36:27...vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali zákony a jednali podle...
Ezechiel 37:24...a všichni budou mít jediného pastýře. Budou se řídit mými zákony, dodržovat ustanovení a jednat podle...
Ezechiel 45:9... izraelští vládci! Zřekněte se útlaku a násilířiďte se právem a spravedlností a přestaňte odírat můj lid,...
Micheáš 6:16...se olejem; vytlačíš mošt, ale vína se nenapiješŘídíte se Omriho pravidly a všemi Achabovými způsoby;...
Sofoniáš 2:3... všichni pokorní země, kteří se jeho právem řídíte. Spravedlnost hledejte, hledejte pokoru - snad se...
Jan 13:17... Teď to víte; blaze vám, když se tím budete řídit. Nemluvím o vás všech. vím, které jsem vyvolil; ...
Skutky 23:1...ohledu mám čisté svědomí; dodneška jsem se řídil Božími zákony." Velekněz Ananiáš hned přikázal těm,...
Římanům 2:8...těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravduřídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. Soužení a...
Římanům 4:16...přestupek. Zaslíbení tedy vychází z víry, aby se řídilo milostí, aby bylo zaručeno všemu semeni - nejen...
1. Korintským 4:16...zplodil v Kristu Ježíši, a tak vás prosímřiďte se mým příkladem. Proto také za vámi posílám Timotea,...
1. Korintským 11:1... ale prospěch mnohých, aby byli spaseni.  Řiďte se mým příkladem, tak jako Kristovým. Chválím vás,...
1. Korintským 16:1...není zbytečná. Pokud jde o sbírku na svatéřiďte se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvím v Galacii:...
Galatským 5:25...a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si....
Galatským 6:16... ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, přijde pokoj a milosrdenství...
Efeským 5:1...v Kristu odpustil vám. Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus...
2. Tesalonickým 3:4...od zlého. Jsme o vás v Pánu přesvědčeni, že se řídíte našimi pokyny a budete tak činit i nadále. Kéž Pán...
Židům 6:12...se splní naše naděje. Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost...
Jakub 1:22...spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit - nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat! Kdo Slovu...
Jakub 3:4...jejich tělo. I mohutné lodě hnané prudkým větrem řídí malé kormidlo, kamkoli kormidelník chce. Stejně tak i...

Slova obsahující řídili: nařídili (1) nepořídili (1) neřídili (13) pořídili (1) řídili (16) vyřídili (6) zařídili (1) zřídili (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |