Řídil

Hledám varianty 'řídil' [ řiďte (9) řiďme (1) řídíte (5) řídit (16) řídím (3) řídilo (1) řídili (16) řídila (1) řídil (16) řídí (15) ]. Nalezeny 83 verše.
Exodus 15:26... svého Boha, činit, co on považuje za správnéřídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho...
Leviticus 18:4...se podle mých zákonů, zachovávejte pravidlařiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte ...
Numeri 15:39...přikázání, abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke...
Deuteronomium 4:6...je dodržovali v zemi, kterou přicházíte obsaditŘiďte se jimi, dodržujte je a ostatní národy uvidí vaši...
Deuteronomium 6:24...otcům. Tehdy nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito pravidly a ctili Hospodina, svého Boha....
Deuteronomium 29:18...představoval požehnání a říkal by si: "I když se řídím jen svým zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!" (Jako...
2. Samuel 6:3...ji z Abinadabova domu na kopci. Ten nový vůz řídili Abinadabovi synové Uza a Achio, a když ji odváželi z...
2. Samuel 17:6...a ten mu řekl: "Toto navrhuje Achitofel. Máme se řídit jeho výrokem? Pokud ne, promluv ty." Chušaj...
1. Královská 3:3...jménu Hospodinovu. Šalomoun miloval Hospodinařídil se vším, co mu přikázal jeho otec David, na to, že...
2. Královská 8:18...letech a kraloval v Jeruzalémě osm letŘídil se ale způsoby izraelských králů, tak jako to dělali...
2. Královská 8:27... vnučka izraelského krále Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova a páchal, co je v Hospodinových...
2. Královská 14:3... ale ne tak jako jeho otec David. Ve všem se řídil příkladem svého otce Joaše. Obětní výšiny ale nebyly...
2. Královská 16:3...očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Vlastního syna dokonce...
2. Královská 17:8...egyptského vládce faraona. Uctívali cizí bohyřídili se zvyklostmi národů, které před nimi Hospodin...
2. Královská 17:19...nedodržoval přikázání Hospodina, svého BohaŘídili se zvyklostmi Izraele, jednali jako oni. Hospodin...
2. Královská 17:34...národů, z nichž byli vystěhováni. dodnes se řídí podle svých starých zvyků. Nebojí se Hospodina a...
2. Královská 17:40...všech vašich nepřátel!" Oni však neposlechliřídili se podle svých starých zvyků. Tyto národy sice...
2. Královská 21:8...spočinout svému jménu. Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který...
2. Královská 23:25...srdcem, celou svou duší i celou svou silouřídil by se celým Zákonem Mojžíšovým. Hospodin se ale...
1. Letopisů 13:7...odváželi z Abinadabova domu na novém vozu, který řídili Uza s Achiem. David a celý Izrael křepčili před...
1. Letopisů 26:30...z rodu Hebronovců - 1 700 znamenitých mužůřídili izraelskou správu na západním břehu Jordánu ve všem,...
2. Letopisů 17:4...hledal Boha svého otce a narozdíl od Izraele se řídil jeho příkazy. Hospodin mu dal království pevně do...
2. Letopisů 21:6...letech a kraloval v Jeruzalémě osm letŘídil se ale způsoby izraelských králů, jako to dělali v...
2. Letopisů 22:3...se jmenovala Atalia, vnučka Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova, neboť ho matka naváděla k...
2. Letopisů 28:2...očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Nechal dokonce odlít...
2. Letopisů 33:2...let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a řídil se ohavnými zvyklostmi národů, které Hospodin vyhnal...
2. Letopisů 34:32...toutéž smlouvou, aby se obyvatelé Jeruzaléma řídili podle Boží smlouvy, kterou jim vydal Bůh jejich otců...
2. Letopisů 36:14... kněží i lid vršili jednu zradu za druhouŘídili se všemožnými pohanskými ohavnostmi, a poskvrnili...
Job 38:33...a její mláďata? Ovládáš nebeská pravidla? Zařídíš, aby se jimi země řídila? Dokážeš na mrak zavolat,...
Job 39:26...zdálky ucítí, hřímání velitelů a všechen křikŘídí se sokol tvým rozumem, když k letu na jih křídla...
Žalmy 40:5... který se neobrací k pyšným ani k těm, kdo se řídí lží. Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš...
Žalmy 78:10...na útěk. Nedodrželi smlouvu Boží, odmítli se řídit jeho Zákonem. Zapomněli na jeho mocné činy, na...
Žalmy 81:13... Vydal jsem je tedy jejich zarputilosti, aby se řídili tím, co si vymyslí. Kéž by můj lid raději...
Žalmy 89:31...synové když však můj Zákon opustí a nebudou se řídit mými pravidly, ustanovení jestliže poruší a...
Žalmy 105:45...pohanů, dědičně získali úsilí národů, aby se řídili jeho pravidly a dodržovali jeho zákony. Haleluja! ...
Žalmy 119:1... Blaze těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem! Blaze těm, kdo jeho svědectví se...
Žalmy 119:9...svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se! Celým svým srdcem hledám , od tvých příkazů...
Žalmy 119:56... toužím naplnit. Tento úkol mi náleží - abych se řídil tvými pravidly! Ty, Hospodine, jsi mým údělem, tvé...
Žalmy 119:69...I když pyšní špiní svojí lží, celým srdcem se řídím tvými pravidly. Srdce jim otupěla, jsou samý tuk, mou...
Žalmy 119:101... Od každé zlé cesty své kroky zdržuji, abych se řídil slovem tvým. Od tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty...
Žalmy 119:121...hledím na tvůj soud! Právem a spravedlností řídím se, nevydej těm, kdo vydírají ! Zaruč se ve...
Žalmy 119:134... Vysvoboď z lidského bezpráví, abych se řídil tvými pravidly. Rozjasni svou tvář nad služebníkem...
Přísloví 16:9...přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin. Prorocký výrok patří na rty krále, při soudu...
Přísloví 20:24...hnusí; falešné váhy se mu nelíbí. Hospodin řídí lidské kroky; který člověk své cestě rozumí? Je v...
Kazatel 2:3...a osvojit si ztřeštěnost, nadále se však v srdci řídit moudrostí, abych zjistil, v čem spočívá lidské štěstí...
Izaiáš 11:3... Nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co uslyší. Spravedlivý soud přinese chudým,...
Jeremiáš 3:17...k Hospodinovu jménu v Jeruzalémě. se nebudou řídit svým zarputilým a zlým srdcem. V těch dnech přijde...
Jeremiáš 7:5...cesty a své jednání - pokud se mezi sebou budete řídit právem, pokud přestanete vykořisťovat přistěhovalce,...
Jeremiáš 7:24...dobře.' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímaliŘídili se záměry svého zarputilého a zlého srdce; ukazovali...
Jeremiáš 9:13... neposlouchali a neřídili se mým ZákonemŘídili se svým zarputilým srdcem a následovali baaly, jak...
Jeremiáš 10:3...neděste, ačkoli se jich děsí pohané. To, čím se řídí národy, jsou pouhé nesmysly: dřevo pokácené v lese,...
Jeremiáš 11:8...neposlouchali, vůbec nevnímali a každý se raději řídil svým zarputilým a zlým srdcem. Proto na nich vyplním...
Jeremiáš 13:10...lid, který odmítá poslouchat slova, který se řídí svým zarputilým srdcem a odchází za cizími bohy, aby...
Jeremiáš 16:12...jste ještě horší než vaši otcové. Hle, každý se řídíte svým zarputilým a zlým srdcem, místo abyste...
Jeremiáš 18:12...žít podle svých vlastních plánů, každý se budeme řídit svým zarputilým a zlým srdcem.'" A proto tak praví...
Jeremiáš 23:17...praví: Budete žít v pokoji!' Všem, kdo se řídí svým zarputilým srdcem, namlouvají: ‚Nic zlého se vám...
Jeremiáš 26:4...Jestliže neposlechnete a nebudete se řídit mým Zákonem, který jsem vám dal, a nebudete...
Ezechiel 11:12...území a tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Neřídíte se totiž mými pravidly a neplníte zákony, ale...
Ezechiel 11:20...srdce z kamene a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými pravidly, dodržovali zákony a jednali podle...
Ezechiel 13:3...Hospodin: Běda zvráceným prorokům, kteří se řídí svým vlastním nutkáním a nevidí vůbec nic! Tví proroci...
Ezechiel 18:9... odvrací ruku od křivdy a lidi správně rozsoudířídí se mými pravidly a věrně dodržuje zákony. Takový...
Ezechiel 18:17...jako lichváři a nevymáhá úroky, plní zákonyřídí se mými pravidly. Takový nezemře za otcovy viny -...
Ezechiel 20:19...se jejich modlami! jsem Hospodin, váš BůhŘiďte se mými pravidly, dodržujte zákony a jednejte...
Ezechiel 33:15...vzal do zástavy, nahradí, co uloupil, začne se řídit životodárnými pravidly a přestane páchat bezpráví -...
Ezechiel 36:27...vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali zákony a jednali podle...
Ezechiel 37:24...a všichni budou mít jediného pastýře. Budou se řídit mými zákony, dodržovat ustanovení a jednat podle...
Ezechiel 45:9... izraelští vládci! Zřekněte se útlaku a násilířiďte se právem a spravedlností a přestaňte odírat můj lid,...
Micheáš 6:16...se olejem; vytlačíš mošt, ale vína se nenapiješŘídíte se Omriho pravidly a všemi Achabovými způsoby;...
Sofoniáš 2:3... všichni pokorní země, kteří se jeho právem řídíte. Spravedlnost hledejte, hledejte pokoru - snad se...
Jan 13:17... Teď to víte; blaze vám, když se tím budete řídit. Nemluvím o vás všech. vím, které jsem vyvolil; ...
Skutky 23:1...ohledu mám čisté svědomí; dodneška jsem se řídil Božími zákony." Velekněz Ananiáš hned přikázal těm,...
Římanům 2:8...těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravduřídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. Soužení a...
Římanům 4:16...přestupek. Zaslíbení tedy vychází z víry, aby se řídilo milostí, aby bylo zaručeno všemu semeni - nejen...
1. Korintským 4:16...zplodil v Kristu Ježíši, a tak vás prosímřiďte se mým příkladem. Proto také za vámi posílám Timotea,...
1. Korintským 11:1... ale prospěch mnohých, aby byli spaseni.  Řiďte se mým příkladem, tak jako Kristovým. Chválím vás,...
1. Korintským 16:1...není zbytečná. Pokud jde o sbírku na svatéřiďte se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvím v Galacii:...
Galatským 5:25...a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si....
Galatským 6:16... ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, přijde pokoj a milosrdenství...
Efeským 5:1...v Kristu odpustil vám. Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus...
2. Tesalonickým 3:4...od zlého. Jsme o vás v Pánu přesvědčeni, že se řídíte našimi pokyny a budete tak činit i nadále. Kéž Pán...
Židům 6:12...se splní naše naděje. Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost...
Jakub 1:22...spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit - nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat! Kdo Slovu...
Jakub 3:4...jejich tělo. I mohutné lodě hnané prudkým větrem řídí malé kormidlo, kamkoli kormidelník chce. Stejně tak i...

Slova obsahující řídil: nařídil (35) nařídila (1) nařídili (1) nepořídili (1) neřídil (1) neřídila (1) neřídili (13) pořídil (11) pořídila (4) pořídili (1) řídil (16) řídila (1) řídili (16) řídilo (1) vyřídil (13) vyřídili (6) vyřídilo (1) zařídil (10) zařídila (2) zařídili (1) zřídil (4) zřídili (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |