Říci

Hledám pøesnì 'říci'. Nalezeny 64 verše. Další varianty: říct (6) říci (66) řeknu (47) řeknou (35) řekni (174) řekněte (27) řeknete (19) řekneš (37) řekněme (1) řekneme (16) řekne (57) řekly (10) řeklo (5) řekli (238) řekla (128) řekl (1940) řečeno (28)
Genesis 26:7...ženu, odpověděl: "Je to sestra." Bál se totiž říci: "Je to žena," neboť si pomyslel: "Aby snad...
Genesis 44:16...Nevíte snad, že muž jako dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není se jak omluvit ani...
Deuteronomium 18:21... jako kdyby mluvil jménem cizích bohů." Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?" Nuže,...
Jozue 7:8...za Jordánem! Odpusť, Pane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na útěk! ...
2. Samuel 7:20... Hospodine, Pane můj? Co k tomu David ještě může říci? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine, Pane můj!...
2. Samuel 16:10...přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,' kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy Abišajovi a všem svým...
2. Královská 9:37...jako hnůj na jizreelském poli, aby nikdo nemohl říci: To byla Jezábel.'" Achab měl v Samaří sedmdesát synů...
Ezdráš 8:17...levitů v Kasifii. Poučil jsem je, co říci Idovi a jeho bratrům, chrámovým sluhům v Kasifii: ...
Ezdráš 9:10...a v Jeruzalémě. Teď ale, Bože náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež jsi nám...
Nehemiáš 5:8...kvůli nim veřejné shromáždění. Tam jsem jim řekl: "Kdykoli jsme mohli, vykoupili jsme své židovské...
Job 9:27... jak orel řítící se za svou kořistí. Mohl bych říci: ‚Přestanu s nářkem, zarmoucenou tvář nahradím...
Job 23:5... Dozvěděl bych se, co mi odpoví, co mi chce říci, bych pochopil. Bude se ve své veliké moci se mnou...
Job 32:6...hněvem. Elihu, syn Barachela Buzského tehdy řekl: " jsem jen mladík a vy jste kmeti, proto jsem byl...
Job 33:32... naslouchej mi, mlč a promluvím. Máš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit! Pokud ne,...
Job 36:23...Kdo mu může vytknout jeho způsoby? Kdo mu smí říci: ‚Pácháš bezpráví'? Pamatuj, že jeho dílo musíš...
Přísloví 20:9... všechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostil? Dvojí...
Přísloví 24:12... ujmi se těch, jež vedou k popravě! Copak chceš říci: "My jsme to nevěděli"? Tomu, jenž zkoumá srdce, vše...
Přísloví 31:2... krále z Massy, výroky, jimž ho matka učila: Co říci, synu můj? Co, synu mého lůna? Co říci, synu...
Kazatel 1:10...nového pod sluncem. Copak je něco, o čem se  říci: Pojď se podívat na něco nového? Vždyť to tu bylo ...
Izaiáš 22:15...zástupů. Toto praví Pán, Hospodin zástupů: Jdi říci tomu slouhovi, správci paláce Šebnovi: Co tu...
Jeremiáš 5:24...zpupné; odvrátili se a odešli. Ani je nenapadlo říci: ‚Mějme Hospodina, svého Boha, v úctě! On dává...
Jeremiáš 26:8...domluvil všechno, co mu Hospodin přikázal říci, vtom ho všechen lid, kněží i proroci chytili a...
Jeremiáš 28:7...zpět na toto místo. Teď ale poslyš, co mám říci tobě i všemu lidu: Proroci, kteří bývali odedávna...
Jeremiáš 43:2..."Lžeš! Hospodin, náš Bůh, neposlal říci: ‚Nechoďte bydlet do Egypta.' To proti nám poštval...
Ezechiel 9:5...které se ve městě páchají." Potom jsem ho slyšel říci těm ostatním: "Projděte městem za ním a bijte! Nemějte...
Malachiáš 1:4...jsem nechal pouštním šakalům. Edom si může říci: "Byli jsme poraženi, ale znovu vystavíme trosky."...
Matouš 7:4...ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech , ti vytáhnu z oka třísku,' a...
Matouš 9:5...myslíte něco zlého? Co je podle vás snadnější říci: ‚Jsou ti odpuštěny hříchy,' anebo: ‚Vstaň a choď'?...
Matouš 10:19... nestarejte se, jak a co máte říkat. Co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo...
Matouš 28:7... Pojďte se podívat, kde ležel. Pospěšte siřekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází...
Marek 2:9...se jich: "Jak to přemýšlíte? Co je snadnějšíŘíci ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň...
Marek 13:11...do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to...
Marek 14:40... Víčka jim ztěžkla únavou. Nevěděli, co mu na to říci. Když se pak vrátil potřetí, řekl jim: "Ještě pořád...
Marek 14:58...a křivě proti němu svědčili: "Slyšeli jsme ho říci: ‚Zbořím tento chrám udělaný rukama a za tři dny...
Lukáš 5:23...jim: "Jak to přemýšlíte? Co je snadnějšíŘíci: ‚Tvé hříchy jsou ti odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň a...
Lukáš 7:40..."Šimone," oslovil ho Ježíš, "chci ti něco říci." "Jen mluv, mistře," odpověděl farizeus. "Jistý...
Lukáš 12:12...říkat. Duch svatý vás v tu chvíli naučí, co máte říci." Někdo z davu ho požádal: "Mistře, řekni mému...
Lukáš 12:19...všechno své obilí a zásoby. Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni...
Lukáš 14:10...někam dozadu. Tvůj hostitel pak může přijítříci ti: ‚Pojď dopředu, příteli.' Tak budeš poctěn před...
Lukáš 17:21..."Boží království nepřichází zjevně. Nebude možné říci: ‚Je tu!' anebo: ‚Je tam.' Boží království je přece...
Jan 5:12...řekl: ‚Vezmi si lehátko a choď.'" "Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si lehátko a choď'?!" ptali se ho. To ovšem...
Jan 8:26..." odpověděl jim Ježíš. "Mám o vás mnoho co říci a soudit. Ten, který poslal, je ovšem pravdomluvný...
Jan 10:6...od něj, neboť neznají hlas cizích." Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci....
Jan 12:22... chtěli bychom vidět Ježíše." Filip o tom šel říci Ondřejovi a společně to pak řekli Ježíšovi. Ježíš jim...
Jan 12:27...Otec poctí. Jsem teď sevřen úzkostí a co mám říci? ‚Otče, vysvoboď z této chvíle'? Ale proto jsem...
Jan 14:28...se v srdcích a nemějte strach. Slyšeli jste  říci: ‚Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste milovali,...
Jan 16:12...světa je již odsouzen. Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. ale přijde on, Duch...
Jan 16:17...se začali jeden druhého ptát: "Co tím chce říci? Prý: ‚Za okamžik neuvidíte a za další okamžik...
Skutky 2:29...Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochován - jeho hrob tu máme...
Skutky 4:14...muže, jak tam s nimi stojí, neměli co na to říci. Poručili jim, odejdou z radní místnosti, a začali...
Skutky 18:14...v rozporu se Zákonem!" Pavel se chystal něco říci, ale Gallio se obrátil k Židům: "Ach, vy Židé! Kdyby...
Skutky 23:18...k tobě přivedl tohoto mladíka, že ti něco říci." Velitel ho vzal za ruku, poodešel s ním stranou a...
Římanům 3:8...k jeho slávě?" To by se mohlo rovnou říci: "Páchejme zlo, přijde dobro." Někteří pomlouvači o...
1. Korintským 10:19... nesdílejí společenství oltáře? Co se tu snažím říci? Že maso obětované modlám něco znamená? Anebo že modla...
1. Korintským 11:22... že ponižujete ty, kdo nic nemají? Co na to mám říci? Mám vás pochválit? Za toto vás nechválím! Předal jsem...
1. Korintským 12:21...mnoho částí, tvoří však jedno tělo. Oko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji ," stejně jako hlava nemůže říci...
Galatským 3:17...tvému semeni," čímž je míněn Kristus. Chci tím říci toto: Zákon zavedený po 430 letech nemůže zrušit...
Galatským 4:1...a dědicové podle zaslíbení. Snažím se říci, že dokud je dědic nedospělý, ničím se neliší od...
Titus 2:8... aby byl každý protivník zahanben a nemohl o nás říci nic zlého. Služebníky , se podřizují svým pánům,...
Židům 5:11...řádu. Měli bychom o něm ještě mnoho co říci, ale je to těžké vysvětlovat, protože jste líní...
Židům 7:9... o kom se tvrdí, že žije. Dalo by se dokonce říci, že skrze Abrahama dal desátek i Levi, který desátky...
Jakub 4:15... Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono." Vy se...
Zjevení 6:3...otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: "Pojď!" A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na...
Zjevení 6:5...otevřel třetí pečeť, slyšel jsem třetí bytost říci: "Pojď!" A hle, spatřil jsem černého koně a ten, který...

Slova obsahující říci: neříci (1) říci (66)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |