Říšemi

Hledám varianty 'říšemi' [ říším (1) říší (1) říši (17) říšemi (1) říše (17) ]. Nalezeno 37 veršù.
2. Letopisů 8:6...Jeruzalémě, v Libanonu anebo kdekoli v celé své říši. Všechno obyvatelstvo pozůstalé z Chetejců, Emorejců,...
2. Letopisů 36:20...jemu a jeho synům otročili do nástupu Perské říše. Tak se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy...
2. Letopisů 36:22...podnítil perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem: "Tak praví Kýros, král...
Ezdráš 1:1...ducha perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem: Tak praví Kýros, král...
Ezdráš 4:15... že to město se bouřilo a škodilo všem králůmříším a že v něm od starodávna vznikají povstání a vzpoury....
Ezdráš 7:13...pokoj. Tímto nařizuji, že každý, kdo v  říši patří k izraelskému lidu - včetně kněží a levitů - a...
Ezdráš 7:23...jeho domu nechť je vyplněno přesně, aby královu říši ani jeho syny nestihl jeho hněv. Dále se vám oznamuje,...
Ester 1:4...dnů vystavoval na odiv bohatství a slávu své říše, přepych a nádheru svého majestátu. Na závěr král...
Ester 1:14...k samému králi a zaujímali přední místaříši): "Jak se podle práva naložit s královnou Vašti za...
Ester 1:20...výnos, který bude rozhlášen po celé jeho veliké říši: Všechny manželky ctí své manžely, vznešené i...
Ester 2:3...mladé panny. Král nechť ve všech provinciích své říše ustanoví úředníky, kteří shromáždí všechny krásné...
Ester 3:6...si, že vyhladí všechny Židy v celé Xerxově říši, všechen ten mordechajský národ. Prvního měsíce...
Ester 3:8...tu jeden národ mezi národy všech provincií tvé říše, roztroušený, ale oddělený. Jejich zákony jsou od...
Ester 3:13...se královým prstenem. Do všech provincií říše byli vysláni poslové s listy: Všechny Židy, mladé i...
Ester 5:3...konce. "Copak chceš, královno Ester? Žádej půl říše a bude ti vyhověno," řekl král. "Kdyby král ráčil,...
Ester 5:6..."Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." " přání?" odvětila Ester. "Co žádám?...
Ester 7:2... královno Ester? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." "Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost,"...
Ester 8:5...Agagovce, aby vyhladil Židy ve všech provinciích říše. Jak bych se mohla dívat na pohromu, která potkat...
Ester 9:12...synů. Co asi udělali v ostatních provinciích říše? Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej cokoli...
Ester 9:30...Židům do sta sedmadvaceti provincií Xerxovy říše. Přál jim pokoj a bezpečí, a se dny těchto svátků...
Job 26:6...ním je nahé samo záhrobí, neskryje se před ním říše záhuby. On prostírá sever nad prázdnem, zavěšuje zemi...
Žalmy 46:7... v ranním svítání! Národy bouří se? Hroutí se říše? Na jeho povel se země rozplyne! S námi je Hospodin...
Žalmy 94:17...býval nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel bychříši mlčení! jsem si řekl: " noha poklesá," tvá láska,...
Žalmy 105:31...Na jeho rozkaz mouchy přilétly, po celé říši byli komáři. Místo deště je zasypal kroupami, nad...
Žalmy 105:33...jejich révu i jejich fíkoví, po celé jejich říši stromy roztříštil! Na jeho rozkaz přilétly kobylky,...
Žalmy 115:17... Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení. My ale Hospodina budem velebit jak nyní, tak i...
Přísloví 15:11...domluvy, ten umírá. Hospodin vidí do hrobuříše záhuby - do srdce člověka tím spíš! Drzoun nemiluje...
Izaiáš 14:16...je ten muž, který děsil zemi, ten, který třásl říšemi? Ten, kdo pustošil celý svět, kdo jeho města...
Daniel 11:2...svého bohatství podnítí všechny proti řecké říši. Potom povstane bojovný král, který ovládne obrovskou...
Daniel 11:3...povstane bojovný král, který ovládne obrovskou říši a bude si dělat, co se mu zlíbí. Na vrcholu moci se...
Daniel 11:4... co se mu zlíbí. Na vrcholu moci se ale jeho říše rozpadne a bude rozdělena do čtyř světových stran....
Daniel 11:5...se vzmůže ještě více, takže ovládne ještě větší říši nežli on. Po mnoha letech pak obě království uzavřou...
Daniel 11:9...krále celé roky na pokoji. Ten se sice pokusí říši jižního krále napadnout, ale stáhne se zpět na své...
Ageus 2:22...zemí. Převrhnu královské trůny a sílu pohanských říší zničím. Převrhnu vozy i s vozataji, takže padnou koně...
Lukáš 2:1...dnech vydal César Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. (Toto sčítání proběhlo předtím,...
Skutky 11:28...Agabos vstal a skrze Ducha oznamoval, že po celé říši bude veliký hlad. (Což se také splnilo za císaře...
Zjevení 18:2...vykřikl mocným hlasem: "Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |