Řády

Hledám varianty 'řády' [ řády (3) řádům (1) řádů (1) řádu (7) řád (6) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 15:25...zesládla. Tam dal Hospodin lidu ustanovenířád a tam jej vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat...
Numeri 15:16...žijícího u vás bude platit stejný zákon a stejný řád." Hospodin promluvil k...
Jozue 24:25...uzavřel s lidem smlouvu a vydal jim ustanovenířády. Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal...
1. Letopisů 22:13...dařit, když budeš pečlivě dodržovat ustanovenířády, které Hospodin Mojžíšovi svěřil pro Izrael. Buď silný...
2. Letopisů 23:6...jsou svatí. všechen lid dodržuje Hospodinův řád. Levité obklopí krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli...
Ezdráš 7:10...Hospodinův Zákon a aby učil jeho ustanovenířády v Izraeli. Toto je znění dopisu, jímž král Artaxerxes...
Nehemiáš 9:29...poslouchat tvé příkazy. Provinili se proti tvým řádům, z nichž ten, kdo je plní, bude žít. Zády se obraceli...
Ester 1:13...se totiž řešily se všemi znalci právřádů; nejblíže mu byli Karšena, Šetar, Admata, Taršiš,...
Job 10:22... do země černé jako tma, kde vládne stín a není řád, kde i sám rozbřesk je temnota." Sofar Naámský mu na...
Žalmy 110:4...a nebude litovat: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Pán bude po tvé pravici; přijde...
Izaiáš 28:26...na kraji? Tak mu to přece Bůh ukázal, takový řád mu poznat dal. Kopr se okovaným cepem nemlátí, kmín se...
Koloským 2:5... v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista. Když jste přijali Krista...
Židům 5:6...A jak říká zase jinde: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." On za svého pozemského života...
Židům 5:10...ho Bůh jmenoval veleknězem podle Melchisedechova řádu. Měli bychom o něm ještě mnoho co říci, ale je to...
Židům 6:20...se na věky stal veleknězem podle Melchisedechova řádu. Tento Melchisedech, král Sálemu a kněz Nejvyššího...
Židům 7:11... aby povstal jiný kněz podle Melchisedechova řádu, a nebyl jmenován podle Áronova řádu? Se změnou...
Židům 7:17... Jak dosvědčuje Písmo: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Tím se ruší to staré přikázání jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |