Řemeslník

Hledám varianty 'řemeslník' [ řemeslníky (4) řemeslníkům (1) řemeslníků (5) řemeslníkem (2) řemeslníka (3) řemeslník (4) řemeslníci (3) ]. Nalezeny 22 verše.
Exodus 28:3...ke slávě a ozdobě. Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha, Áronovi...
Exodus 31:6...Achisamachova z pokolení Dan. A každého nadaného řemeslníka jsem obdařil důmyslem, aby zhotovili vše, co...
Exodus 35:10...do efodu a náprsníku. Přijďte, všichni nadaní řemeslníci, a vyrobte vše, co Hospodin přikázal: Příbytek,...
Exodus 36:1...tedy Becaleel a Oholiab spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností a důvtipem k...
Exodus 36:2...Becaleela a Oholiaba spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností. Ti všichni...
Exodus 36:4...přinášeli stále další dobrovolné dary. Všichni řemeslníci zapojení do prací na stavbě svatyně tedy jeden...
Exodus 36:8...bylo dost - dokonce víc než dost! Nejnadanějšířemeslníků, kteří se účastnili stavby, pak pro Příbytek...
2. Královská 24:14...hodnostáře, všechny bojovníky a také všechny řemeslníky a kováře, takže nezůstal nikdo než ti nejchudší...
2. Královská 24:16...celkem 7 000 udatných bojovníků a k tomu 1 000 řemeslníků a kovářů, samé bojeschopné muže. Namísto Joakina...
1. Letopisů 4:14...Meonotaj, otec Ofry. Serajáš zplodil Joába, otce řemeslníků žijících v Ge-charašim. Synové Káleba, syna...
1. Letopisů 22:15... lamače, kameníky, tesaře a všechny zkušené řemeslníky. Zlata, stříbra, bronzu i železa je bezpočet....
Nehemiáš 11:35... Ceboimu, Nebalatu, v Lodu, Onu a v údolí řemeslníků. K Benjamínovi byly přičleněny také některé...
Izaiáš 40:19...Čemu se podle vás podobá? Odlité modle řemeslníka, pozlacené od zlatníka, s řetízky tepanými ze...
Izaiáš 40:20... jenž trvanlivé dřevo vybírá a hledá zručného řemeslníka, postaví modlu, co se nehýbá? Copak to...
Izaiáš 41:7...se navzájem, jeden druhému říká: "Seber se!" Řemeslník zlatníkovi dodává odvahy, kovotepec říká kováři:...
Jeremiáš 52:15...kdo přeběhli k babylonskému králi, a také zbytek řemeslníků. Zbytek chudiny tam velitel gardistů Nebuzardan...
Ezechiel 27:9...z Týru tví kormidelníci. Z Byblosu máš zkušené řemeslníky, aby opravovali tvé trhliny. Všechny mořské lodi...
Ozeáš 8:6...budou beztrestní? To tele z Izraele pocházířemeslník je vyrobil. To že je Bůh? Nikoli! Rozbito bude na...
Ozeáš 13:2... modly, které si sami vymysleli - všechny je řemeslník vyrobil! Říkají, že se jim prý obětovat ......
Skutky 19:24...stříbrné napodobeniny Artemidina chrámu, což řemeslníkům přinášelo nemalý výdělek. Svolal je tedy stejně...
Skutky 19:38...proti vaší bohyni. Chce-li Demetrios a ostatní řemeslníci někoho žalovat, od toho jsou tu veřejné soudy a...
Zjevení 18:22...pištců a trubačů v tobě nikdo neuslyší, žádný řemeslník kteréhokoli řemesla se v tobě nikdy nenajde,...

Slova obsahující řemeslník: řemeslník (4) řemeslníka (3) řemeslníkem (2) řemeslníků (5) řemeslníkům (1) řemeslníky (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |