Řeky

Hledám varianty 'řeky' [ řeky (68) řekům (4) řeků (3) řeku (13) řekové (4) řekem (1) řeka (24) řek (7) řeckým (1) řeckých (1) řecký (1) řeckému (1) řeckého (1) řecké (2) ]. Nalezeno 119 veršù.
Genesis 2:10...a stromu poznání dobra i zla. Z Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala zahradu, a odtud se rozdělovala do...
Genesis 2:13...i vonná pryskyřice bdelium a kámen onyx. Druhá řeka se jmenuje Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí...
Genesis 2:14...Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá...
Genesis 15:18...ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvyŘekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky po...
Genesis 31:21... že odchází. Utekl se vším, co měl; vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke gileádským horám....
Exodus 2:5...dcera; její služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosím uviděla ošatku, poslala děvečku, ...
Numeri 21:13... Odtud táhli dál a utábořili se na druhé straně řeky Arnon, na poušti, která vybíhá z emorejského území....
Deuteronomium 1:7...kanaánské země i do Libanonu po tu velikou řeku, řeku Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem vám dal. Jděte a...
Deuteronomium 11:24...sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat, ke Středozemnímu moři. Nikdo před...
Jozue 1:4...sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat, podél celé země Chetitů ke...
Jozue 4:10...to Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid spěšně přešel řeku, a poté, co přešel všechen lid, přešla před jejich...
Jozue 13:3...zbývající zem: Celé území Filištínů a Gešurců od řeky Šichor před Egyptem k severní hranici u Ekronu...
Jozue 24:3... Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza  řeky a provedl jsem ho celou kanaánskou zemí. Dal jsem mu...
2. Samuel 8:3... krále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou mocřeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000...
1. Královská 5:1...se. Šalomoun vládl nade všemi královstvími od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem. Ti...
2. Královská 5:12...aby malomocenství odehnal. Copak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli? Copak...
2. Královská 19:24...vodu cizincům, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to...
2. Královská 24:7...vládci Egypta, od Egyptského potoka po řeku Eufrat. Joakin se stal králem v osmnácti letech a...
1. Letopisů 12:16...menší z nich stovce a větší tisícovce. To oni překročili Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude vylévá...
1. Letopisů 13:5... David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z...
1. Letopisů 18:3... krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou mocřeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000...
2. Letopisů 9:26...i k sobě do Jeruzaléma. Vládl všem králům od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem. Za...
Job 22:16...vyrváni, než přišel jejich čas, jejich základy řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám...
Job 40:23...stínem, říčními vrbami je obklopen. Když řeka vzedme se, on se nelekne, klid, i když mu Jordán k...
Žalmy 1:3...dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému...
Žalmy 18:16...rozehnal je, množstvím blesků rozdrtil! Koryta řek byla obnažena, základy světa odkryty před řevem tvým,...
Žalmy 46:5...vlny a hory se bořily pod jeho náporem! séla Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek ...
Žalmy 66:6...V pevninu kdysi obrátil moře a pěšky přešli přes řeku - pojďte, radujme se v něm! Navěky vládne ve své síle,...
Žalmy 72:8...měsíc nezmizí. panuje od moře k moři, od řeky Eufrat po světa kraj. se mu klaní obyvatelé pouští,...
Žalmy 74:15... Ty jsi dal průchod pramenným vodám, mohutné řeky ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc je tvá, měsíc i...
Žalmy 78:16...jim pít. Ze skály nechal potoky proudit, ježřeky rozvodnil. Oni však proti němu stále hřešili, na...
Žalmy 78:44... na soanském poli když zázraky působil. Jejich řeky tehdy ve krev obrátil, ze svých potoků se napít...
Žalmy 93:3...dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám! Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky...
Žalmy 98:8...je v něm, stejně tak všichni, kdo žijí na světěŘeky, tleskejte radostí, hory k tomu zpívají před...
Žalmy 107:33...lidu, v radě starců jej oslaví! Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár, úrodnou...
Přísloví 5:16...prameny téci na ulice? Mají se náměstím řinout řeky tvé? Tobě patří, jen tobě jedinému, nikomu cizímu...
Kazatel 1:7... tam a sem, kolem dokola stále vrací se. Veškeré řeky do moře míří, moře se ale nepřeplní. Tam, odkud...
Izaiáš 19:5...zástupů. Voda se vypaří, než dorazí k mořiřeka se ztratí a vysuší. Z vodních kanálů budou zahnívající...
Izaiáš 19:6...vodních kanálů budou zahnívající stoky, egyptské řeky se ztenčí a vytratí. Zvadne všechna třtina i rákosí,...
Izaiáš 27:12... V ten den bude Hospodin mlátit obilí od řeky Eufrat k Egyptskému potoku a vy, synové Izraele,...
Izaiáš 30:28... jeho jazyk jak oheň sžíravý, jeho dech jako řeka v povodni, která k bradě vystoupí - přichází přesít...
Izaiáš 33:21...pro nás Hospodin bude Vznešený, budou tam široké řeky a potoky, nepřistane tam ale loď s veslaři, nepoplují...
Izaiáš 37:25...jsem, vypil vodu, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to...
Izaiáš 41:18...vyslyším, , Bůh Izraele, je neopustím! Vyvedu řeky na holých návrších, v údolích nechám tryskat prameny....
Izaiáš 42:15... sežehnu na nich všechny rostliny, proměním řeky v ostrovy a jezera vysuším. Slepé povedu cestou,...
Izaiáš 43:2...přes vody, budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen...
Izaiáš 44:4...takže porostou jako tráva na louce a jako vrbyřeky. Jeden řekne: "Patřím Hospodinu" a druhý Jákobovo...
Izaiáš 50:2...sil? Hle, vysušuji moře pouhým napomenutímřeky v pouště obracím; ryby v nich páchnou, když není dost...
Izaiáš 59:19...tam, kde slunce vychází, neboť se jako prudká řeka přivalí, hnaná kupředu dechem Hospodinovým. K Sionu...
Jeremiáš 2:18...toho máš, do Asýrie cestovat - aby ses napilařeky Eufrat? Za vyučenou ti špatnost tvá, tvé odvrácení...
Jeremiáš 17:8...jako strom zasazený u vody - zapouští kořenyřeky. Nebojí se, když vedro přichází; jeho listy se vždy...
Jeremiáš 46:6...utéci, neuniknou ani siláci. Tam na severu, u řeky Eufrat, vrávorají a padají! Kdo se to vzdouvá jako Nil...
Jeremiáš 46:10... Hospodin, Pán zástupů, chystá obětní hodyřeky Eufrat v zemi severní. Vyprav se do Gileádu pro balzám...
Jeremiáš 47:2...praví Hospodin: "Hle, od severu stoupá hladinařeka vystupuje z koryta! Zaplaví zemi i všechno na ,...
Jeremiáš 50:38...na jeho poklady, jsou vypleněny! Meč na jeho řeky, se vysuší! Vždyť je to země modlářství, pro ty...
Jeremiáš 51:13...o Babyloňanech zvěstoval. Město ležící u mocných řek a topící se v pokladech, tvůj konec nadešel, tvá nit se...
Ezechiel 29:3...Egypta, a prorokuj proti němu i celém EgyptuŘekni mu: Tak praví Panovník Hospodin - jsem proti tobě,...
Ezechiel 29:4...na tvé šupiny. Vytáhnu z tvého místařeky i se všemi tvými nilskými rybami, které se přichytily...
Ezechiel 32:13...i všechen jeho dobytek na březích velkých řek. je nerozčeří noha člověka, nezkalí je ani zvířecí...
Ezechiel 47:5...sahala po pás. Odměřil dalších tisíc - a byla to řeka, kterou jsem nemohl přebrodit, protože byla tak...
Ezechiel 47:6...a nešla přebrodit. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. Poté vzal zpět na břeh řeky. Když jsem se...
Ezechiel 47:7...jsem se dostal zpátky, hle - na obou březích řeky bylo veliké množství stromů. "Tato voda teče do...
Ezechiel 47:9...vlije do moře, jeho voda se uzdraví. Kamkoli ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velikou...
Daniel 7:10...plameny a jeho kola - oheň hořící! Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a...
Daniel 8:2...v provincii Elam; stál jsem v tom viděnířeky Ulaj. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem na břehu...
Daniel 8:21...král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král. To, že se zlomil a místo něj povstaly čtyři...
Daniel 10:4...dne prvního měsíce jsem stál na břehu veliké řeky Tigris. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem jakéhosi...
Daniel 11:2... Pomocí svého bohatství podnítí všechny proti řecké říši. Potom povstane bojovný král, který ovládne...
Daniel 12:5...další dva muže - jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na protějším. Ten se zeptal muže oděného...
Daniel 12:6...muže oděného plátnem, stojícího nad hladinou řeky: "Jak dlouho to potrvá? Kdy ty hrůzy skončí?" Tehdy...
Daniel 12:7...ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak...
Joel 4:6...chrámů. Judský a jeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby je zahnali daleko od vlasti. Hle, je probudím...
Amos 5:24...hraní na loutny! se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako proud, jenž nevysychá! Přinášeli...
Amos 8:8...se celá rozlije, vzedme se a zase opadne jako ta řeka v Egyptě! V ten den, praví Panovník Hospodin, nechám...
Amos 9:5... Jako Nil se celá rozlije a zase opadne jako ta řeka v Egyptě. Ten, který si staví v nebi komnaty a svoji...
Nahum 1:4... Okřikne moře, a to se vysuší, vysuší i každou řeku. Bášan i Karmel pak uvadají, vadne i kvítí Libanonu....
Nahum 3:8...Théby mezi nilskými rameny, obklopené vodamiŘeka jim byla opevněním a vodu měly za hradby. Mocný Habeš,...
Abakuk 3:8...Midiánu třesou se. To se, Hospodine, zlobíš na řeky? To míří na řeky tvé zuření? To ses tak proti moři...
Zachariáš 9:10...z Jeruzaléma, válečné luky odstraní, národům řekne: Mír! Od moře k moři bude panovat, od řeky Eufrat po...
Zachariáš 9:13...vložím na tětivu a tvými syny, Sione, se proti Řekům oženu - budeš mi mečem hrdinů! Hospodin se zjeví nad...
Lukáš 6:48...Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven....
Lukáš 6:49...na zemi, bez základů. Když se na něj přivalila řeka, hned spadl a zkáza toho domu byla hrozná." Když...
Jan 7:35...ptali se Židé mezi sebou. "Půjde snad do řecké diaspory učit Řeky? Co tím myslel, když řekl: ‚Budete...
Jan 7:38...mně a pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo." (A to řekl o Duchu,...
Jan 12:20...z těch, kdo se přišli o tom svátku modlit, byli Řekové. Přišli za Filipem, který byl z galilejské Betsaidy,...
Skutky 11:20...Antiochie oslovili evangeliem o Pánu Ježíši také Řeky. Hospodinova ruka byla s nimi a veliké množství jich...
Skutky 14:1...a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství ŽidůŘeků. Ti Židé, kteří neuvěřili, ale podnítili pohany a...
Skutky 16:1...učedník jménem Timoteus, syn věřící Židovkyřeckého otce. Bratři v Lystře a Ikoniu ho velmi chválili...
Skutky 16:3...obřezal. (Všichni totiž věděli, že jeho otec byl Řek.) Když pak procházeli města, předávali jim závazná...
Skutky 17:4... stejně jako veliké množství bohabojných Řeků i nemálo předních žen. Ostatních Židů se ale zmocnila...
Skutky 17:12...z nich pak uvěřili, stejně jako nemálo vážených řeckých žen a mužů. Když se ale Židé z Tesaloniky dozvěděli...
Skutky 17:17...se bouřil. Diskutoval tedy s Židy i bohabojnými Řeky v synagoze a každý den také s lidmi, které potkával na...
Skutky 18:4...sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval ŽidyŘeky. Když pak z Makedonie dorazili Silas a Timoteus, Pavel...
Skutky 18:12...a vyučoval mezi nimi Boží slovo. Když se však řeckým prokonzulem stal Gallio, Židé se svorně postavili...
Skutky 19:10... takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekové, slyšeli Pánovo slovo. Bůh konal skrze Pavlovy ruce...
Skutky 19:17...a zranění. Když se to rozneslo mezi všemi ŽidyŘeky bydlícími v Efesu, na všechny padla bázeň a jméno Pána...
Skutky 20:21...vám a učil veřejně i po domech; jak jsem ŽidůmŘekům vydával svědectví o pokání k Bohu a o víře v našeho...
Skutky 21:28...i tomuto místu! Navíc ještě do chrámu přivedl Řeky, aby toto svaté místo poskvrnil!" (Předtím s ním totiž...
Římanům 1:14...tak jako mezi ostatními národy. Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i prostých, takže pokud jde o ...
Římanům 1:16...ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, aleŘeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k...
Římanům 2:9...člověka, který koná zlo, předně Žida, aleŘeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak...
Římanům 2:10... Každého, kdo koná dobro, předně Žida, aleŘeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní...
Římanům 3:9...v nejmenším! Právě jsme přece usvědčili ŽidyŘeky, že jsou všichni poddaní hříchu. Jak je psáno: "Nikdo...
Římanům 10:12...v něj věří, se jistě nezklame." Mezi ŽidemŘekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého...
1. Korintským 1:22...tomuto bláznivému kázání. Židé požadují zázrakyŘekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného...
1. Korintským 1:24...pohany bláznovství, ale pro povolané, Židy či Řeky, Krista - Boží moc a Boží moudrost. Boží bláznovství...
1. Korintským 10:32...k Boží slávě. Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi Boží. Vždyť i vždycky vycházím všem...
1. Korintským 12:13...takové je to s Kristem. jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem...
Galatským 2:3... Žádnou obřízku tehdy nikdo nevnucoval ani mému řeckému společníku Titovi. To jen ti vetřelci, ti falešní...
Galatským 3:28...Krista oblékli. Nejde o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena - všichni jste...
Koloským 3:11...k obrazu svého Stvořitele. Zde není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a...
Zjevení 8:10...hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno hvězdy je Pelyněk. Třetina...
Zjevení 9:14...zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: "Rozvaž ty čtyři anděly,...
Zjevení 12:15...Had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proud. Země však ženě pomohla: otevřela...
Zjevení 12:16...Země však ženě pomohla: otevřela ústa a pohltila řeku, kterou ze své tlamy vychrlil drak. Tehdy se drak na...
Zjevení 16:4...v moři zemřela. Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev. A slyšel jsem...
Zjevení 16:12...skutků. Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta...
Zjevení 22:1...v Beránkově knize života. Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího...
Zjevení 22:2...prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese dvanáctero ovoce. Ten strom...

Slova obsahující řeky: překypující (1) řeky (68) řekyně (1) skřeky (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |