Řady

Hledám varianty 'řady' [ řady (15) řadu (5) řadě (13) řadami (3) řadám (1) řadách (1) řada (4) řad (13) ]. Nalezeny 53 verše.
Genesis 41:54...v Egyptě uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích...
Exodus 28:1... "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho synyřad Izraelitů, aby mi konali kněžskou službu - Áron a jeho...
Exodus 28:17...dlouhý a na píď široký. Celý jej posázíš čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas a smaragd,...
Exodus 28:18...v první řadě rubín, topas a smaragd, v druhé řadě tyrkys, safír a jaspis, ve třetí řadě opál, achát a...
Exodus 28:19...druhé řadě tyrkys, safír a jaspis, ve třetí řadě opál, achát a ametyst, ve čtvrté řadě chrysolit, onyx...
Exodus 28:20...třetí řadě opál, achát a ametyst, ve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí jsou...
Exodus 39:10...píď dlouhý a na píď široký. Posázeli jej čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas a smaragd,...
Exodus 39:11...v první řadě rubín, topas a smaragd, v druhé řadě tyrkys, safír a jaspis, ve třetí řadě opál, achát a...
Exodus 39:12...druhé řadě tyrkys, safír a jaspis, ve třetí řadě opál, achát a ametyst, ve čtvrté řadě chrysolit, onyx...
Exodus 39:13...třetí řadě opál, achát a ametyst, ve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí byly kameny...
Numeri 3:9...tedy levity Áronovi a jeho synům, mu jsouřad Izraelitů zcela odevzdáni. Árona a jeho syny pověříš,...
Numeri 3:12... kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybralřad synů Izraele levity. Levité jsou tedy moji, neboť...
Numeri 4:2...k Mojžíšovi a Áronovi: "Sečti Kehatovy synyřad synů Leviho podle jejich rodů a otcovských domů....
Numeri 4:18... aby byl kmen kehatských rodů vyhlazenřad levitů. Aby zůstali naživu a nezemřeli, když přistupují...
Numeri 8:6...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmiřad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto...
Numeri 8:14...jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levityřad synů Izraele a levité budou moji. Poté, co je očistíš a...
Numeri 8:16...do služby při Stanu setkávání, neboť jsou miřad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto...
Numeri 8:19...jsem si vzal levity. Tyto levity odevzdanéřad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za...
Numeri 18:6... nedolehl hrozný hněv. Hle, sám jsemřad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni...
1. Samuel 4:2...pobili v poli asi 4 000 mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se...
1. Samuel 17:23... Ještě s nimi mluvil, když vtom z filištínských řad vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu....
1. Samuel 17:48...k Davidovi, aby ho napadl, David rychle vyběhlřady proti němu. Sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen,...
2. Samuel 5:20...vodní proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To místo pak nazval Baal-peracim, Pán...
1. Královská 7:2...a 30 loktů vysoký, s cedrovými trámy na čtyřech řadách cedrových sloupů. Zastřešen byl cedrovým kazetovým...
1. Královská 7:3...sloupech - pětačtyřicet trámů, patnáct v každé řadě. Palác měl tři řady okenic, takže leželo okno proti...
1. Královská 7:4...trámů, patnáct v každé řadě. Palác měl tři řady okenic, takže leželo okno proti oknu, třikrát nad...
1. Královská 7:12...nádvoří bylo kolem dokola obklopeno zdí ze třech řad tesaných kvádrů a jedné vrstvy cedrových trámů tak jako...
1. Královská 7:18...pokrývajícího hlavici na vrchu sloupu byly dvě řady granátových jablek. Totéž udělal i s druhou hlavicí....
1. Královská 7:20...byly nahoře pod vydutím k mřížování připevněny řady granátových jablek. Těch bylo kolem obou hlavic...
1. Královská 7:24... Pod okrajem lemovaly nádrž po celém obvodu dvě řady ozdobných poupat odlitých zároveň s . Moře spočívalo...
1. Královská 7:42...sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady granátových jablek ke každému mřížování pokrývajícímu...
2. Královská 11:8...se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k vašim řadám, zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne."...
1. Letopisů 14:11...proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel." Proto nazvali to místo Baal-peracim,...
1. Letopisů 24:6...i levitských otcovských rodů. Jednou vždy vyšla řada na Eleazarův otcovský rod a potom na Itamarův....
2. Letopisů 4:3... Pod okrajem ji po celém obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve tvaru býků (vždy deset na loket), jednolitých...
2. Letopisů 4:13...sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady granátových jablek ke každému mřížování přikrývajícímu...
Ester 2:15...a byla zavolána jménem. Jednoho dne přišla na řadu Ester, dcera Abichaila, strýce Mordechajova, jenž ji...
Job 32:17... když stojí na místě, odpověď nemají? Je tedy řada na mně, teď promluvím, teď zas vyslovím své...
Job 41:7...kdopak rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří děsŘady šupin si nese na hřbetě, jako pečetí jsou pevně...
Přísloví 23:28...svůdkyně. Jak lupič ve skrytu na kořist číhářady nevěrníků spěchá rozmnožit! Čí to "au" a čí to "oj"?...
Kazatel 12:3...rozechvějí, udatní mužové se přikrčí, prořídnou řady těch, jež v mlýnku mlely, ty, jež vyhlížely z oken, se...
Izaiáš 14:31...valí vojsko jako dým, nikdo nezaostává za jeho řadami. Co odpovědět poslům pohanů? To, že Hospodin Sion...
Izaiáš 52:12...Hospodin před vámi půjde a Bůh Izraele vaše řady uzavře. Hle, můj služebník uspěje; povstane, zvedne se...
Izaiáš 58:8... bude předcházet a Hospodinova sláva tvé řady uzavře. Tehdy zavoláš a Hospodin vyslyší ; o pomoc...
Matouš 20:10...a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni...
Lukáš 1:8... byli v pokročilém věku. Jednou, když přišla řada na jeho oddíl, Zachariáš konal před Bohem kněžskou...
Skutky 3:26...Bůh vzkřísil svého Služebníka, poslal ho v první řadě k vám, aby přinesl požehnání každému, kdo se odvrátí...
Skutky 24:10...se ujal slova: "Vím, že náš národ spravuješ již řadu let, a tak se budu hájit s klidnou myslí. Jak si můžeš...
Skutky 27:7...loď mířící do Itálie a přivedl nás na niŘadu dní jsme se plavili pomalu a s obtížemi, jsme se...
1. Korintským 4:9...mi, že Bůh nám apoštolům určil poslední místořadě, abychom se jako odsouzenci k smrti stali podívanou...
1. Korintským 8:5...bohové (a takových "bohů" a "pánů" je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh - Otec, z něhož je...
Židům 7:2...ze všeho oddělil desátek. Jeho jméno se v první řadě vykládá jako "Král spravedlnosti", dále je to také...
1. Petr 4:17...za to jméno Boha. Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek,...

Slova obsahující řady: obřady (4) řady (15)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |