Ďáblem

Hledám varianty 'ďáblem' [ ďáblům (2) ďáblu (2) ďáblem (3) ďábla (7) ďábel (19) ]. Nalezen 31 verš.
Deuteronomium 32:17...Boha, ohavnostmi jej dráždili. Obětovali ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohům, jež nikdy neznali, těm,...
Žalmy 106:37...zapletli. I svoje syny jim obětovali, své dcery ďáblům dávali! Nevinnou krev tehdy prolévali, krev synů...
Matouš 4:1...veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec...
Matouš 4:5...slovem vycházejícím z Božích úst.'" Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek...
Matouš 4:8...‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'" Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna...
Matouš 4:11...klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu. Když...
Matouš 13:39...toho zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako...
Matouš 15:22... smiluj se nade mnou! dcera je hrozně posedlá ďáblem." On však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci...
Matouš 25:41... do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi...
Lukáš 4:2...jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly,...
Lukáš 4:3... Když ty dny uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, se...
Lukáš 4:5...‚Nejen chlebem bude člověk živ.'" Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna...
Lukáš 4:6...všechnu moc a slávu těchto království," řekl mu ďábel, "neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. ...
Lukáš 4:13...‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'" Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na...
Lukáš 8:12...cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim Slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli...
Jan 6:70..." řekl jim na to Ježíš; "jeden z vás je ale ďábel." A to řekl o Jidáši, synu Šimona Iškariotského. Ten...
Jan 8:44...řeči? Nemůžete slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl...
Jan 13:2...světě, miloval je do konce. Ještě před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského, že...
Skutky 10:38... konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. My jsme svědkové všeho, co...
Efeským 4:27...svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj přestane krást a začne pracovat. se...
Židům 2:14...zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život...
Jakub 4:7...milostí." Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám....
1. Petr 5:8... Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte...
1. Jan 3:8... jako je spravedlivý on. Kdo páchá hřích, jeďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží...
1. Jan 3:10...z Boha. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není...
Juda 1:9... Přitom ani archanděl Michael, když seďáblem přel o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný...
Zjevení 2:10... Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hleďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli...
Zjevení 12:9...místo a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl...
Zjevení 12:12...bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť , že málo času." Když...
Zjevení 20:2...Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. Uvrhl ho do...
Zjevení 20:10...město, ale z nebe sestoupil oheň a pohltil jeĎábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |