Čtyřicet

Hledám varianty 'čtyřicet' [ čtyřiceti (9) čtyřicet (87) ]. Nalezeny 83 verše.
Genesis 7:4...za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vše, co jsem učinil, smetu z...
Genesis 7:12...průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe, jeho synové Sem, Cham a...
Genesis 7:17... A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo, nadnesla...
Genesis 8:6...dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, jež v arše udělal, a...
Genesis 18:28...pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abraham k němu promluvil znovu:...
Genesis 18:29...promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli těm čtyřiceti," odpověděl....
Genesis 25:20...Izáka. Abraham zplodil Izáka. Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce Betuela...
Genesis 26:34...Beer-šeba, Studna přísahy. Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetejce...
Genesis 50:3...nabalzamovali. Lékaři balzamovali Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané...
Exodus 16:35...přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli bydlet; tu...
Exodus 24:18...oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí." Hospodin promluvil k...
Exodus 26:19...dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy jednoho...
Exodus 26:21... pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně...
Exodus 34:28...s tebou a s Izraelem." Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vody...
Exodus 36:24...dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy jednoho...
Exodus 36:26...pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně...
Leviticus 25:8...let, takže ti doba sedmi sobotních let vyjde na čtyřicet devět let. Desátého dne sedmého měsíce pak zatrub...
Numeri 13:25...tomu místu říká Nachal Eškol, Údolí hroznu. Po čtyřiceti dnech se pak z průzkumu země vrátili. Vydali se...
Numeri 14:33...však padnou na této poušti. Vaši synové budou čtyřicet let tuláky v poušti a ponesou následky vašeho...
Numeri 14:34...mrtvoly do poslední nepadnou na poušti. Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž...
Numeri 32:13...tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a nechal je čtyřicet let bloudit po poušti, dokud to pokolení, které se...
Numeri 35:6... kdo někoho zabil. K nim přidáte levitům další čtyřicet dvě města - celkem čtyřicet osm měst s přilehlými...
Numeri 35:7...levitům další čtyřicet dvě města - celkem čtyřicet osm měst s přilehlými pastvinami. Ta města jim z...
Deuteronomium 2:7... Zná tvé putování touto velikou pouští.  čtyřicet let je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou a nic ti...
Deuteronomium 8:2...cestu, kterou Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby pokořil a vyzkoušel a aby...
Deuteronomium 8:4...vychází z Hospodinových úst. Tvůj oděv za těch čtyřicet let nezchátral a tvé nohy neotekly. Věz tedy ve...
Deuteronomium 9:9...s vámi Hospodin uzavřel - zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. Tehdy...
Deuteronomium 9:11...oné hoře v den shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní a čtyřicet nocí, Hospodin mi dal dvě kamenné...
Deuteronomium 9:18...zem a ležel před Hospodinem tak jako předtímčtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. To pro...
Deuteronomium 9:25...jsem se před Hospodina, ležel jsem před ním čtyřicet dní a čtyřicet nocí, když řekl, že vás vyhladí. A...
Deuteronomium 10:10...jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvéčtyřicet dní a čtyřicet nocí. I tenkrát Hospodin...
Deuteronomium 25:3...tolika ranami, kolik si zaslouží. Nechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při...
Deuteronomium 29:4...k porozumění, oči k vidění ani uši k slyšeníČtyřicet let jsem vás vodil po poušti. Vaše oděvy na vás...
Jozue 4:13...kmene Manasesova, jak jim přikázal Mojžíš. Na čtyřicet tisíc vyzbrojených bojovníků přešlo před...
Jozue 5:6...nikoho. Synové Izraele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten národ bojovníků vyšlých z...
Jozue 14:7...Božímu muži Mojžíšovi o mně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když Hospodinův služebník Mojžíš vyslal z...
Jozue 14:10... Hospodin uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi,...
Jozue 21:41...měst. Tak bylo na izraelském území celkem čtyřicet osm levitských měst s pastvinami. Ke každému z...
Soudců 3:11...do rukou, takže ho přemohl. Země pak měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kenazův, zemřel. Potom však...
Soudců 5:8...byly boje. Najde se ale štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíci v Izraeli? Srdcem jsem s těmi, kdo velí...
Soudců 5:31... když vychází v síle své! Země pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však jednali v Hospodinových...
Soudců 8:28... nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let. Jerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil domů a...
Soudců 12:14...soudcem Abdon, syn Hilela Piratonského. Ten měl čtyřicet synů a třicet vnuků, kteří jezdili na sedmdesáti...
Soudců 13:1...očích zle, a tak je Hospodin vydal na čtyřicet let do rukou Filištínů. Byl jeden muž z Coreje, z...
1. Samuel 4:18...Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla...
1. Samuel 17:16...Betléma pást ovce svého otce. Filištín zatím po čtyřicet dnů každé ráno i večer přicházel a předváděl se....
2. Samuel 2:10... Iš-bošet, syn Saulův, začal kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva roky. Dům Judy ale následoval...
2. Samuel 5:4...bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let. Sedm let a šest měsíců kraloval v Hebronu nad...
1. Královská 2:11...Davidově. David kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet let. Sedm let kraloval v Hebronu a třiatřicet let...
1. Královská 11:42...kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve...
1. Královská 15:10...nad Judou kralovat Asa. Kraloval v Jeruzalémě čtyřicet jedna let. Jeho babička se jmenovala Maaka, dcera...
1. Královská 19:8... najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí k Boží hoře Oréb. Tam vešel...
2. Královská 8:9...se mu tedy vydal naproti a vzal s sebou daryčtyřicet velbloudů naložil tím nejlepším, co v Damašku bylo...
2. Královská 12:2...sedmého roku Jehuova a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Cibia z Beer-šeby. Po...
2. Královská 14:23...králem Jeroboám, syn Jehoašův. Kraloval v Samaří čtyřicet jedna let a páchal, co je v Hospodinových očích...
1. Letopisů 29:27...celému Izraeli a jeho vláda nad Izraelem trvala čtyřicet let. Sedm let kraloval v Hebronu a třiatřicet let...
2. Letopisů 9:30...kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve...
2. Letopisů 24:1...králem v sedmi letech a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Cibia a byla z...
Nehemiáš 9:21...svou manu, dal jsi jim vodu, když žízniliČtyřicet let ses o na poušti staral; nic jim nechybělo,...
Job 42:16...mezi jejich bratry. Potom Job žil ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a děti svých dětí do...
Žalmy 95:10...a viděli, co umím, to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let, jsem si řekl: "Ten lid pobloudilé srdce...
Ezechiel 29:11...ani noha zvířete a nebude se tam bydlet po čtyřicet let. Udělám z Egypta tu nejpustější ze všech...
Ezechiel 29:12...ze všech zpustošených zemí a její města budou po čtyřicet let ta nejzbořenější ze všech měst. Rozptýlím...
Ezechiel 29:13... Avšak toto praví Panovník Hospodin: těch čtyřicet let uplyne, shromáždím Egypťany z národů, mezi něž...
Amos 2:10... dolů po kořeny. jsem vás vyvedl z Egyptačtyřicet let po poušti vedl vás, aby vám emorejská země...
Amos 5:25...nevysychá! Přinášeli jste mi oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Nosili jste svého...
Jonáš 3:4...kdy jím začal procházet a volat: "Ninive bude za čtyřicet dnů zničeno," obyvatelé Ninive uvěřili Bohu....
Matouš 4:2...poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Vtom k...
Marek 1:13...ho pak ihned vypudil na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou zvěří a...
Lukáš 4:2...plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušťČtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic...
Jan 2:20..."a za tři dny ho postavím." "Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!" řekli na to Židé. "A ty ho postavíš za...
Skutky 1:3...důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se...
Skutky 4:22...oslavovali Boha za to, co se stalo - člověk přes čtyřicet let chromý byl zázračně uzdraven! Poté, co byli...
Skutky 7:23...a byl mocný ve slovech i skutcích. Když mu bylo čtyřicet let, rozhodl se navštívit své bratry, syny Izraele...
Skutky 7:30...midiánské zemi, kde zplodil dva syny. Po dalších čtyřiceti letech se mu na poušti u hory Sinaj ukázal anděl...
Skutky 7:36...a zázraky v egyptské zemi, na Rudém moři a po čtyřicet let na poušti. Tento Mojžíš řekl synům Izraele:...
Skutky 7:42...‚Obětovali jste snad mně své oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Vztyčili jste...
Skutky 13:18... a vyvedl jej odtud svou vztaženou paží. Po čtyřicet let snášel jejich způsoby na poušti, a když...
Skutky 13:21... syna Kíšova, muže z pokolení Benjamínova. Po čtyřiceti letech jej však zavrhl a pozdvihl jim za krále...
Skutky 23:13...Pavla nezabijí. Těch spiklenců bylo nejméně čtyřicet. Přišli k vrchním kněžím a starším a řekli:...
Skutky 23:21... Ty jim ale nevěř! Číhá na něj nejméně čtyřicet mužů, kteří se zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít...
Židům 3:9... dráždili a pokoušeli - co umím, viděli po čtyřicet let! Roztrpčen tím pokolením jsem tehdy řekl:...
Židům 3:17...vyšli z Egypta? Kdo jej roztrpčoval po celých čtyřicet let? Kdo jiný než ti hříšníci, jejichž těla padla...

Slova obsahující čtyřicet: čtyřiačtyřicet (3) čtyřicet (87) čtyřiceti (9) dvaačtyřicet (4) jedenačtyřiceti (2) pětačtyřicet (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |