Čtyři

Hledám varianty 'čtyři' [ čtyřmi (11) čtyři (133) čtyřem (6) čtyřech (15) čtyř (31) ]. Nalezeno 168 veršù.
Genesis 2:10...zavlažovala zahradu, a odtud se rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje Píšon. Obtéká celou...
Genesis 14:9...králi Amrafelovi a elasarskému králi Ariochovičtyři králové proti pěti. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek...
Genesis 15:13...jejich; tam budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let. však také budu soudit národ, jemuž budou...
Genesis 32:7...bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a úzkost....
Genesis 33:1...oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty...
Genesis 47:24...půdu! bude úroda, odevzdáte pětinu faraonoviČtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe...
Exodus 21:37...prodá, nahradí býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi. Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání...
Exodus 25:12...jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva...
Exodus 25:26...kolem další zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke čtyřem rohům u jeho...
Exodus 25:34...vycházejících ze svícnu. Na dříku pak budou čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem...
Exodus 26:2... Jeden pruh bude dvacet osm loket dlouhýčtyři lokte široký. Všechny pruhy budou mít stejné rozměry....
Exodus 26:8...houní. Jedna houně bude třicet loket dlouháčtyři lokte široká. Všech jedenáct houní bude mít stejné...
Exodus 26:32...ji s umně vetkanými cheruby. Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva obložených zlatem....
Exodus 27:2... pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovat z...
Exodus 27:4...k němu také mřížový rošt z bronzu a na jeho čtyři konce připevníš čtyři bronzové kruhy. Mříž připevníš...
Exodus 27:16...látky a ze soukaného kmentu, široký 20 loket, se čtyřmi sloupy a čtyřmi patkami. Všechny sloupy okolo...
Exodus 28:17... na píď dlouhý a na píď široký. Celý jej posázíš čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas a...
Exodus 36:9... Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhýčtyři lokte široký. Všechny pruhy měly stejné rozměry. Pět...
Exodus 36:15...houní. Jedna houně byla třicet loket dlouháčtyři lokte široká. Všech jedenáct houní mělo stejné...
Exodus 36:36...ji s umně vetkanými cheruby. K udělali čtyři sloupy z akáciového dřeva, obložili je zlatem,...
Exodus 37:3...po jejím obvodu udělal zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem nohám: dva...
Exodus 37:13...a kolem další zlatý věnec. Ulil k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem rohům u jeho...
Exodus 37:20...vycházejících ze svícnu. Na dříku pak byly čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem...
Exodus 38:2... pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaroval rohy vystupující z oltáře a...
Exodus 38:5...pod obrubu oltáře, do poloviny jeho výšky. Na čtyřech koncích bronzového roštu ulil čtyři kruhy jako...
Exodus 38:19...loket, tak jako zástěny nádvoří. K němu patřily čtyři sloupy se čtyřmi bronzovými patkami a stříbrnými...
Exodus 39:10...byl na píď dlouhý a na píď široký. Posázeli jej čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas a...
Leviticus 11:20...a netopýr. Všechen křídlatý hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst to, co...
Leviticus 11:42...se po zemi, se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či více nohách. Je to ohavnost. Neposkvrňujte se...
Numeri 7:7...synům dal vzhledem k jejich službě dva vozyčtyři býky. Synům Merariho dal vzhledem k jejich službě pod...
Numeri 7:8...službě pod vedením Itamara, syna kněze Áronačtyři vozy a osm býků. Kehatovým synům ale nedal žádné,...
Deuteronomium 3:11...je k vidění v Rabě Amonců - devět loket nadélčtyři lokty našíř, měřeno běžným loktem!) Zemi, kterou jsme...
Deuteronomium 22:12...látku z dvojího vlákna, ze směsi vlny a lnu. Na čtyřech cípech pláště, který nosíš, si udělej třásně. Když...
Jozue 19:7...i s osadami. Dále Ajin, Rimon, Eter a Ašančtyři města s osadami, a také všechny osady okolo těchto...
Jozue 21:18...Gibeon, Geba, Anatot a Almon - celkem čtyři města. Áronovým synům, kněžím, tedy připadlo celkem...
Jozue 21:22...pastvinami: Gezer, Kibcaim a Bet-choron - celkem čtyři města. Od pokolení Dan dostali tato města s...
Jozue 21:24...Elteke, Gibeton, Ajalon a Gat-rimon - celkem čtyři města. Od poloviny pokolení Manases dostali tato...
Jozue 21:29...Kišjon, Daberat, Jarmut a En-ganim - celkem čtyři města. Od pokolení Ašer dostali tato města s...
Jozue 21:31...Mišal, Abdon, Chelkat a Rechob - celkem čtyři města. Od pokolení Neftalí dostali jako útočištné...
Jozue 21:35...Jokneam, Karta, Dimna a Nahalal - celkem čtyři města. Od pokolení Ruben dostali tato města s...
Jozue 21:37...Becer, Jahca, Kedemot a Mefaat - celkem čtyři města. Od pokolení Gád dostali jako útočištné město...
Jozue 21:39...Machanajim, Chešbon a Jaezer - celkem čtyři města. Merariho synům, totiž zbytku levitských rodů,...
Soudců 9:34...vypravil a ukryli se do zálohy proti Šechemu ve čtyřech oddílech. Jakmile Gaal, syn Ebedův, vyšel a...
Soudců 11:40...ten zvyk, že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dceru Jiftacha Gileádského. Efraimští...
Soudců 19:2...otce v judském Betlémě. Když tam byla nějaké čtyři měsíce, její muž se rozhodl, že půjde za , vlídně s...
Soudců 20:47...utéct do pouště k Rimonské skále, kde zůstali čtyři měsíce. Izraelci se pak vrátili a vybíjeli všechna...
1. Samuel 14:13...je vydal Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal po čtyřech a zbrojnoš za ním. Filištíni před Jonatanem padali...
1. Samuel 22:2...a kdo byli zadlužení a zatrpklí. Bylo s ním na čtyři sta mužů a on se stal jejich velitelem. Odtamtud...
1. Samuel 25:13...včetně Davida si tedy připásali meč a asi čtyři sta mužů vyrazilo za Davidem. Dvě stě jich zůstalo u...
1. Samuel 27:7...David strávil ve filištínském kraji celkem rokčtyři měsíce. David se svými muži podnikal nájezdy na...
1. Samuel 30:10... David pak pokračoval v pronásledování se čtyřmi sty muži; dvě stě jich zůstalo u potoka Besor,...
1. Samuel 30:17...večera druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří nasedli na velbloudy a uprchli. Tak...
2. Samuel 15:7...u krále. Tak si získal srdce Izraelců. Po čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít...
2. Samuel 21:20...rukou i na nohou po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. Také on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale...
2. Samuel 21:22... syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito čtyři potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho...
1. Královská 7:2...široký a 30 loktů vysoký, s cedrovými trámy na čtyřech řadách cedrových sloupů. Zastřešen byl cedrovým...
1. Královská 7:19...stojících v předsíni měly tvar lilií o rozměru čtyř loktů. Na hlavicích obou sloupů byly nahoře pod...
1. Královská 7:30...i pod nimi byly zavěšeny věnce. Každý stojan měl čtyři bronzová kola na bronzových nápravách. Z jeho čtyř...
1. Královská 7:32...do kruhu, ale do čtverce. Pod postranicemi byla čtyři kola s ojnicemi zapuštěnými do stojanu. Každé kolo...
1. Královská 7:34... loukotě, paprsky i náboje, vše bylo odlité. Ke čtyřem rohům každého stojanu vedla čtyři ramena jednolitá...
1. Královská 7:42...obě kulovité hlavice na vrcholech sloupůčtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady...
1. Královská 15:33...Izraelem Baaša, syn Achiášův. Kraloval dvacet čtyři let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel...
1. Královská 18:19...na horu Karmel všechen izraelský lid a také těch čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta proroků...
1. Královská 18:22..." řekl Eliáš lidu, "ale Baalových proroků je čtyři sta padesát. Dejte nám dva býky. si z nich jednoho...
1. Královská 18:34...býka, položil na dřevo a řekl: "Naplňte čtyři džbery vodou a polijte oběť i dřevo." Pak řekl:...
1. Královská 22:6...Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do války o...
2. Královská 7:3...to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak sedíme a čekáme na...
2. Královská 10:30...chtěl, a proto budou na izraelském trůnu sedět čtyři tví potomci." Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon...
2. Královská 15:12...Jehuovi slovo: "Na izraelském trůnu budou sedět čtyři tví potomci." A tak se také stalo. Devětatřicátého...
1. Letopisů 3:5...Šamua, Šobab, Nátan a Šalomoun. Matkou těchto čtyř byla Bat-šeba, dcera Amielova. Narodilo se mu tam...
1. Letopisů 7:1...Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a Šimron - celkem čtyři. Synové Tolovi: Uzi, Refajáš, Jeriel, Jachmaj, Jibsam...
1. Letopisů 9:24...domu, u svatostánku. Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na jihu....
1. Letopisů 9:26...týdenních směnách se k nim připojovaliČtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost...
1. Letopisů 20:6...obr, který měl po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. I on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan...
1. Letopisů 21:20...mlátil pšenici, se ohlédl a spatřil anděla. Jeho čtyři synové, kteří tam byli s ním, se schovali. Právě...
1. Letopisů 23:10... Synové Šimeiho: Jachat, Ziza, Jeuš a Beriačtyři synové Šimeiho. Jachat byl vůdce, Ziza byl druhý, ale...
1. Letopisů 23:12...Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel, celkem čtyři. Synové Amramovi: Áron a Mojžíš. Áron a jeho synové...
1. Letopisů 26:17...na východě jich bylo denně šest, na severu denně čtyři, na jihu denně čtyři, při skladech dvě a dvě, ve...
1. Letopisů 26:18... při skladech dvě a dvě, ve dvoře na západě čtyři pro silnici a dva pro dvůr. Toto jsou oddíly...
2. Letopisů 4:13...obě kulovité hlavice na vrcholech sloupůčtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady...
2. Letopisů 18:5...Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Máme jít do války o...
Přísloví 30:15...dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci se nikdy nenasytíčtyři nikdy neříkají Dost: hrob, neplodné lůno, nezavlažená...
Přísloví 30:18...mu je orlí mláďata. Tři věci ve mně budí úžasčtyři jsou nad chápání: cesta orla nebem, cesta hada...
Přísloví 30:21...nic špatného." Před třemi věcmi se chvěje zeměčtyři nedokáže snést: když služebník začne kralovat, když...
Přísloví 30:24...žena vdá a když služka svou paní vystřídá. Tito čtyři jsou na zemi nepatrní, nad mudrce jsou ale moudřejší:...
Přísloví 30:29...palácích. Tito tři mají vznešenou chůzičtyři kráčí nádherně: lev, nejudatnější zvíře, jež nikoho...
Izaiáš 11:12...rozehnaný Izrael; rozptýleného Judu posbírá ze čtyř světových stran. Efraimova závist vymizí, Judova...
Izaiáš 17:6...se češou olivy: dvě tři olivky na vrchu korunyčtyři pět se jich urodí na větvích - tak praví Hospodin,...
Jeremiáš 36:23...řeřavým uhlím. Jakmile Jehudi přečetl tři čtyři sloupce, král je vždy perořízkem odřízl a vhodil do...
Jeremiáš 49:36...luk Elamu - jeho hlavní sílu! Přivedu na Elam čtyři vichry ze čtyř nebeských stran a těmi vichry ho všude...
Ezechiel 1:5...vzácného kovu. Zprostřed vystupovaly jakoby čtyři bytosti. Napohled se podobaly člověku, ale každá z...
Ezechiel 1:6...se podobaly člověku, ale každá z nich měla čtyři tváře a čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla...
Ezechiel 1:8... třpytící se jako vyleštěný bronz. Ze všech čtyř stran měly pod křídly lidské ruce. Měly čtveřice tváří...
Ezechiel 1:15...se na a hle - při každé z těch bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na zemi jedno kolo. Jejich vzhled a...
Ezechiel 1:16...Třpytila se jako chrysolit a všechna čtyři vypadala stejně. Složení měla takové, že napohled...
Ezechiel 1:17...kola. Když se pohybovala, mohla jet na všechny čtyři strany, cestou nezatáčela. Loukotě měla ohromné, z...
Ezechiel 1:18...ohromné, z nich šla hrůza, a každá z těch čtyř loukotí byla kolem dokola plná očí. Když se bytosti...
Ezechiel 7:2...Hospodin o izraelské zemi: Konec! Konec je se čtyřmi kouty země! s tebou konec je - svůj hněv sešlu na...
Ezechiel 10:9...) Podíval jsem se a hle - vedle cherubů byla čtyři kola, u každého cheruba po jednom kole. Napohled se...
Ezechiel 10:10...ta kola třpytila jako kámen chrysolit. Všechna čtyři se podobala jedno druhému, jakoby vždy bylo kolo...
Ezechiel 10:11...kola. Když se pohybovala, mohla jet na všechny čtyři strany a cestou nezatáčela. Kamkoli se obrátila hlava...
Ezechiel 10:12...křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kola. Zaslechl jsem, že se ta kola nazývají Soukolí...
Ezechiel 10:14...že se ta kola nazývají Soukolí. Každý z nich měl čtyři tváře. První byla tvář cheruba, druhá byla tvář...
Ezechiel 10:21...jsem, že to byli cherubové. Každý z nich měl čtyři tváře a čtyři křídla a pod křídly cosi podobného...
Ezechiel 14:21...Hospodin: Co teprve, na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté soudy - meč, hlad, dravou zvěř a mor - abych z...
Ezechiel 37:9...- Tak praví Panovník Hospodin: Přijď, duchu, ze čtyř stran a dechni do těchto pobitých, ožijí!" A když...
Ezechiel 40:41... Celkem tam tedy stálo osm stolů na poráženíčtyři z jedné a čtyři z druhé strany. Čtyři stoly pro...
Ezechiel 40:42...porážení - čtyři z jedné a čtyři z druhé stranyČtyři stoly pro zápalné oběti byly z tesaného kamene; každý...
Ezechiel 42:20...500 loktů mírou tyče. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran. Kolem dokola byl na délku i na šířku 500 loktů...
Ezechiel 43:15...stojí 4 lokty vysoké ohniště, z něhož se zvedají čtyři rohy. Čtyři strany ohniště tvoří čtverec 12 loktů...
Ezechiel 43:16...vysoké ohniště, z něhož se zvedají čtyři rohyČtyři strany ohniště tvoří čtverec 12 loktů dlouhý a 12...
Ezechiel 43:20...za hřích. Vezmeš trochu jeho krve a potřeš  čtyři rohy oltáře, čtyři hrany horního stupně i obrubu...
Ezechiel 45:19...krve z oběti za hřích a potře veřeje chrámučtyři hrany horního stupně oltáře a veřeje brány vnitřního...
Ezechiel 46:21... odvedl na vnější nádvoří. Zavedl do jeho čtyř rohů, a hle - v každém rohu nádvoří byl jakýsi dvorek....
Ezechiel 46:22...nádvoří byl jakýsi dvorek. Ohrazené dvorky ve čtyřech rozích nádvoří byly 40 loktů dlouhé a 30 loktů...
Ezechiel 46:23... Všechny čtyři měly stejné rozměry. Každý z těch čtyř dvorků měl uvnitř kolem dokola kamennou římsu, pod níž...
Daniel 1:17... které měli pít, a nosil jim zeleninu. A Bůh ty čtyři mládence obdaroval znalostí a pochopením veškerého...
Daniel 3:25..."Jistě, Výsosti," odpověděli. "Jenže vidím čtyři muže," on na to, "a rozvázané! Procházejí se v...
Daniel 7:2...Hle, spatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří čtyři nebeské větry. Vtom se z moře vynořily čtyři...
Daniel 7:3...čtyři nebeské větry. Vtom se z moře vynořily čtyři obrovské šelmy, každá jiná. První vypadala jako lev,...
Daniel 7:6...další šelma, podobná pardálu, ale na zádech měla čtyři ptačí křídla. Měla čtyři hlavy a byla dána moc....
Daniel 7:17...znamená. On mi to tedy pověděl a vyložil: "Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří povstanou na...
Daniel 8:8...veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř světových stran čtyři jiné velkolepé rohy. Z jednoho z...
Daniel 8:22...král. To, že se zlomil a místo něj povstaly čtyři jiné, znamená, že z jeho národa povstanou čtyři...
Daniel 11:4...se ale jeho říše rozpadne a bude rozdělena do čtyř světových stran. Nepřipadne ovšem jeho potomkům a...
Zachariáš 2:1...Jeruzalém." Zvedl jsem oči a hle - uviděl jsem čtyři rohy. "Co to znamená?" zeptal jsem se anděla...
Zachariáš 2:3...Jeruzalém," odpověděl mi. Pak mi Hospodin ukázal čtyři kováře. "Co jdou dělat?" ptal jsem se. Odpověděl mi:...
Zachariáš 2:10...země, praví Hospodin, neboť vás rozšířím do čtyř světových stran, praví Hospodin. Pojď, Sione! Zachraň...
Zachariáš 6:1...zvedl oči a hle - mezi dvěma horami se objevily čtyři vozy; a ty hory byly z bronzu. První vůz táhli ryzáci...
Zachariáš 6:5...jsem se anděla mluvícího se mnou. "To vyrážejí čtyři nebeští duchové, kteří stáli před Pánem vší země,"...
Matouš 15:38... které zbyly: sedm plných košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. A když propustil...
Matouš 16:10...nasbírali košů? Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik jste nasbírali košů? Jak to, že...
Matouš 24:31...hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe po druhý....
Marek 2:3... Zatímco k nim promlouval Slovo, přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu...
Marek 8:9...kousků, které zbyly. Bylo tam tehdy okolo čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš propustil, ihned nastoupil s...
Marek 8:20..." odpověděli. "A co těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik plných košů nalámaných kousků jste...
Marek 13:27...slávou. Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země po nejzazší...
Lukáš 2:37...mužem a potom byla vdovou do svých osmdesáti čtyř let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu...
Jan 4:35...dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vám: Pozvedněte oči a podívejte se...
Jan 11:17..."Pojďme také, zemřeme s ním." Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu. Betanie byla blízko...
Jan 19:23...ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košili, a...
Skutky 5:36...za někoho velikého a připojilo se k němu okolo čtyř set mužů. Když byl zabit, všichni jeho přívrženci se...
Skutky 7:6...v cizí zemi. Budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let. Národ, jemuž budou otročit, ale budu soudit...
Skutky 10:11...nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V byla všemožná čtvernohá...
Skutky 11:5... ve vytržení jsem spatřil vidění: z nebe se za čtyři cípy spouštělo něco jako veliká plachta. Když...
Skutky 12:4...se ho zmocnil, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi čtveřicemi vojáků. Po Velikonocích ho totiž chtěl...
Skutky 13:20...rozdělil jim jejich zem losem. To vše trvalo asi čtyři sta padesát let. do proroka Samuele jim dával...
Skutky 21:9...z oněch sedmi) a zůstali u něj v domě. Filip měl čtyři mladé dcery, které prorokovaly. Když jsme tam...
Skutky 21:23...jsi přišel. Udělej tedy, co ti říkáme: Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib. Podrob se spolu s...
Skutky 21:38... který nedávno vzbouřil a odvedl na poušť ty čtyři tisíce hrdlořezů?" "Jsem Žid z Tarsu v Kilikii, občan...
Skutky 27:29... abychom nenarazili na útesy, spustili ze zádi čtyři kotvy a toužebně očekávali den. Tehdy se námořníci...
Zjevení 4:6...z křišťálu a uprostřed trůnu i kolem trůnu čtyři bytosti plné očí zepředu i zezadu. První bytost byla...
Zjevení 4:8...a čtvrtá se podobala letícímu orlu. Každá z těch čtyř bytosti měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno...
Zjevení 5:6...A hle, spatřil jsem, jak uprostřed trůnu a těch čtyř bytostí a uprostřed těch starců stojí Beránek jako...
Zjevení 5:8...pravice Sedícího na trůnu, a jakmile ji vzal, ty čtyři bytosti a těch čtyřiadvacet starců padlo před...
Zjevení 5:14...chvála a čest, sláva i vláda na věky věků!" A čtyři bytosti řekly: "Amen!" A starci padli na kolena a...
Zjevení 6:1...ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým hlasem: "Pojď!" A hle,...
Zjevení 6:6...na něm seděl, měl v ruce váhy. Zprostřed těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká: "Za denní mzdu...
Zjevení 7:1...jeho hněvu, a kdo obstojí?" Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi...
Zjevení 7:2...živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři:...
Zjevení 7:11...andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostí, padli před trůnem na tváře a klaněli se Bohu...
Zjevení 9:13...šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak...
Zjevení 9:14... jak řekl šestému andělu s polnicí: "Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!"...
Zjevení 9:15...u veliké řeky Eufrat!" Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok,...
Zjevení 14:3...jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo...
Zjevení 15:7...prsou byli přepásáni zlatými pásy. Jedna z těch čtyř bytostí dala těm sedmi andělům sedm zlatých číší...
Zjevení 19:4..."Haleluja! Její dým stoupá na věky věků." Těch čtyřiadvacet starců a ty čtyři bytosti padli a klaněli se...
Zjevení 20:8...bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k...

Slova obsahující čtyři: čtyři (133) čtyřiačtyřicet (3) čtyřiadvacátého (7) čtyřiadvacátý (2) čtyřiadvacet (6) čtyřicátého (2) čtyřicátém (1) čtyřicet (87) čtyřiceti (9) čtyřikrát (1) dvaačtyřicet (4) jedenačtyřiceti (2) jednačtyřicátém (1) pětačtyřicet (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |