Čtyř

Hledám varianty 'čtyř' [ čtyřmi (11) čtyři (133) čtyřem (6) čtyřech (15) čtyř (31) ]. Nalezeno 168 veršù.
Genesis 2:10...zavlažovala zahradu, a odtud se rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje Píšon. Obtéká celou...
Genesis 14:9...králi Amrafelovi a elasarskému králi Ariochovičtyři králové proti pěti. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek...
Genesis 15:13...jejich; tam budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let. však také budu soudit národ, jemuž budou...
Genesis 32:7...bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a úzkost....
Genesis 33:1...oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty...
Genesis 47:24...půdu! bude úroda, odevzdáte pětinu faraonoviČtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe...
Exodus 21:37...prodá, nahradí býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi. Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání...
Exodus 25:12...jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva...
Exodus 25:26...kolem další zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke čtyřem rohům u jeho...
Exodus 25:34...vycházejících ze svícnu. Na dříku pak budou čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem...
Exodus 26:2... Jeden pruh bude dvacet osm loket dlouhýčtyři lokte široký. Všechny pruhy budou mít stejné rozměry....
Exodus 26:8...houní. Jedna houně bude třicet loket dlouháčtyři lokte široká. Všech jedenáct houní bude mít stejné...
Exodus 26:32...ji s umně vetkanými cheruby. Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva obložených zlatem....
Exodus 27:2... pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovat z...
Exodus 27:4...k němu také mřížový rošt z bronzu a na jeho čtyři konce připevníš čtyři bronzové kruhy. Mříž připevníš...
Exodus 27:16...látky a ze soukaného kmentu, široký 20 loket, se čtyřmi sloupy a čtyřmi patkami. Všechny sloupy okolo...
Exodus 28:17... na píď dlouhý a na píď široký. Celý jej posázíš čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas a...
Exodus 36:9... Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhýčtyři lokte široký. Všechny pruhy měly stejné rozměry. Pět...
Exodus 36:15...houní. Jedna houně byla třicet loket dlouháčtyři lokte široká. Všech jedenáct houní mělo stejné...
Exodus 36:36...ji s umně vetkanými cheruby. K udělali čtyři sloupy z akáciového dřeva, obložili je zlatem,...
Exodus 37:3...po jejím obvodu udělal zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem nohám: dva...
Exodus 37:13...a kolem další zlatý věnec. Ulil k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem rohům u jeho...
Exodus 37:20...vycházejících ze svícnu. Na dříku pak byly čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem...
Exodus 38:2... pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaroval rohy vystupující z oltáře a...
Exodus 38:5...pod obrubu oltáře, do poloviny jeho výšky. Na čtyřech koncích bronzového roštu ulil čtyři kruhy jako...
Exodus 38:19...loket, tak jako zástěny nádvoří. K němu patřily čtyři sloupy se čtyřmi bronzovými patkami a stříbrnými...
Exodus 39:10...byl na píď dlouhý a na píď široký. Posázeli jej čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas a...
Leviticus 11:20...a netopýr. Všechen křídlatý hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst to, co...
Leviticus 11:42...se po zemi, se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či více nohách. Je to ohavnost. Neposkvrňujte se...
Numeri 7:7...synům dal vzhledem k jejich službě dva vozyčtyři býky. Synům Merariho dal vzhledem k jejich službě pod...
Numeri 7:8...službě pod vedením Itamara, syna kněze Áronačtyři vozy a osm býků. Kehatovým synům ale nedal žádné,...
Deuteronomium 3:11...je k vidění v Rabě Amonců - devět loket nadélčtyři lokty našíř, měřeno běžným loktem!) Zemi, kterou jsme...
Deuteronomium 22:12...látku z dvojího vlákna, ze směsi vlny a lnu. Na čtyřech cípech pláště, který nosíš, si udělej třásně. Když...
Jozue 19:7...i s osadami. Dále Ajin, Rimon, Eter a Ašančtyři města s osadami, a také všechny osady okolo těchto...
Jozue 21:18...Gibeon, Geba, Anatot a Almon - celkem čtyři města. Áronovým synům, kněžím, tedy připadlo celkem...
Jozue 21:22...pastvinami: Gezer, Kibcaim a Bet-choron - celkem čtyři města. Od pokolení Dan dostali tato města s...
Jozue 21:24...Elteke, Gibeton, Ajalon a Gat-rimon - celkem čtyři města. Od poloviny pokolení Manases dostali tato...
Jozue 21:29...Kišjon, Daberat, Jarmut a En-ganim - celkem čtyři města. Od pokolení Ašer dostali tato města s...
Jozue 21:31...Mišal, Abdon, Chelkat a Rechob - celkem čtyři města. Od pokolení Neftalí dostali jako útočištné...
Jozue 21:35...Jokneam, Karta, Dimna a Nahalal - celkem čtyři města. Od pokolení Ruben dostali tato města s...
Jozue 21:37...Becer, Jahca, Kedemot a Mefaat - celkem čtyři města. Od pokolení Gád dostali jako útočištné město...
Jozue 21:39...Machanajim, Chešbon a Jaezer - celkem čtyři města. Merariho synům, totiž zbytku levitských rodů,...
Soudců 9:34...vypravil a ukryli se do zálohy proti Šechemu ve čtyřech oddílech. Jakmile Gaal, syn Ebedův, vyšel a...
Soudců 11:40...ten zvyk, že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dceru Jiftacha Gileádského. Efraimští...
Soudců 19:2...otce v judském Betlémě. Když tam byla nějaké čtyři měsíce, její muž se rozhodl, že půjde za , vlídně s...
Soudců 20:47...utéct do pouště k Rimonské skále, kde zůstali čtyři měsíce. Izraelci se pak vrátili a vybíjeli všechna...
1. Samuel 14:13...je vydal Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal po čtyřech a zbrojnoš za ním. Filištíni před Jonatanem padali...
1. Samuel 22:2...a kdo byli zadlužení a zatrpklí. Bylo s ním na čtyři sta mužů a on se stal jejich velitelem. Odtamtud...
1. Samuel 25:13...včetně Davida si tedy připásali meč a asi čtyři sta mužů vyrazilo za Davidem. Dvě stě jich zůstalo u...
1. Samuel 27:7...David strávil ve filištínském kraji celkem rokčtyři měsíce. David se svými muži podnikal nájezdy na...
1. Samuel 30:10... David pak pokračoval v pronásledování se čtyřmi sty muži; dvě stě jich zůstalo u potoka Besor,...
1. Samuel 30:17...večera druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří nasedli na velbloudy a uprchli. Tak...
2. Samuel 15:7...u krále. Tak si získal srdce Izraelců. Po čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít...
2. Samuel 21:20...rukou i na nohou po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. Také on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale...
2. Samuel 21:22... syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito čtyři potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho...
1. Královská 7:2...široký a 30 loktů vysoký, s cedrovými trámy na čtyřech řadách cedrových sloupů. Zastřešen byl cedrovým...
1. Královská 7:19...stojících v předsíni měly tvar lilií o rozměru čtyř loktů. Na hlavicích obou sloupů byly nahoře pod...
1. Královská 7:30...i pod nimi byly zavěšeny věnce. Každý stojan měl čtyři bronzová kola na bronzových nápravách. Z jeho čtyř...
1. Královská 7:32...do kruhu, ale do čtverce. Pod postranicemi byla čtyři kola s ojnicemi zapuštěnými do stojanu. Každé kolo...
1. Královská 7:34... loukotě, paprsky i náboje, vše bylo odlité. Ke čtyřem rohům každého stojanu vedla čtyři ramena jednolitá...
1. Královská 7:42...obě kulovité hlavice na vrcholech sloupůčtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady...
1. Královská 15:33...Izraelem Baaša, syn Achiášův. Kraloval dvacet čtyři let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel...
1. Královská 18:19...na horu Karmel všechen izraelský lid a také těch čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta proroků...
1. Královská 18:22..." řekl Eliáš lidu, "ale Baalových proroků je čtyři sta padesát. Dejte nám dva býky. si z nich jednoho...
1. Královská 18:34...býka, položil na dřevo a řekl: "Naplňte čtyři džbery vodou a polijte oběť i dřevo." Pak řekl:...
1. Královská 22:6...Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do války o...
2. Královská 7:3...to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak sedíme a čekáme na...
2. Královská 10:30...chtěl, a proto budou na izraelském trůnu sedět čtyři tví potomci." Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon...
2. Královská 15:12...Jehuovi slovo: "Na izraelském trůnu budou sedět čtyři tví potomci." A tak se také stalo. Devětatřicátého...
1. Letopisů 3:5...Šamua, Šobab, Nátan a Šalomoun. Matkou těchto čtyř byla Bat-šeba, dcera Amielova. Narodilo se mu tam...
1. Letopisů 7:1...Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a Šimron - celkem čtyři. Synové Tolovi: Uzi, Refajáš, Jeriel, Jachmaj, Jibsam...
1. Letopisů 9:24...domu, u svatostánku. Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na jihu....
1. Letopisů 9:26...týdenních směnách se k nim připojovaliČtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost...
1. Letopisů 20:6...obr, který měl po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. I on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan...
1. Letopisů 21:20...mlátil pšenici, se ohlédl a spatřil anděla. Jeho čtyři synové, kteří tam byli s ním, se schovali. Právě...
1. Letopisů 23:10... Synové Šimeiho: Jachat, Ziza, Jeuš a Beriačtyři synové Šimeiho. Jachat byl vůdce, Ziza byl druhý, ale...
1. Letopisů 23:12...Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel, celkem čtyři. Synové Amramovi: Áron a Mojžíš. Áron a jeho synové...
1. Letopisů 26:17...na východě jich bylo denně šest, na severu denně čtyři, na jihu denně čtyři, při skladech dvě a dvě, ve...
1. Letopisů 26:18... při skladech dvě a dvě, ve dvoře na západě čtyři pro silnici a dva pro dvůr. Toto jsou oddíly...
2. Letopisů 4:13...obě kulovité hlavice na vrcholech sloupůčtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady...
2. Letopisů 18:5...Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Máme jít do války o...
Přísloví 30:15...dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci se nikdy nenasytíčtyři nikdy neříkají Dost: hrob, neplodné lůno, nezavlažená...
Přísloví 30:18...mu je orlí mláďata. Tři věci ve mně budí úžasčtyři jsou nad chápání: cesta orla nebem, cesta hada...
Přísloví 30:21...nic špatného." Před třemi věcmi se chvěje zeměčtyři nedokáže snést: když služebník začne kralovat, když...
Přísloví 30:24...žena vdá a když služka svou paní vystřídá. Tito čtyři jsou na zemi nepatrní, nad mudrce jsou ale moudřejší:...
Přísloví 30:29...palácích. Tito tři mají vznešenou chůzičtyři kráčí nádherně: lev, nejudatnější zvíře, jež nikoho...
Izaiáš 11:12...rozehnaný Izrael; rozptýleného Judu posbírá ze čtyř světových stran. Efraimova závist vymizí, Judova...
Izaiáš 17:6...se češou olivy: dvě tři olivky na vrchu korunyčtyři pět se jich urodí na větvích - tak praví Hospodin,...
Jeremiáš 36:23...řeřavým uhlím. Jakmile Jehudi přečetl tři čtyři sloupce, král je vždy perořízkem odřízl a vhodil do...
Jeremiáš 49:36...luk Elamu - jeho hlavní sílu! Přivedu na Elam čtyři vichry ze čtyř nebeských stran a těmi vichry ho všude...
Ezechiel 1:5...vzácného kovu. Zprostřed vystupovaly jakoby čtyři bytosti. Napohled se podobaly člověku, ale každá z...
Ezechiel 1:6...se podobaly člověku, ale každá z nich měla čtyři tváře a čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla...
Ezechiel 1:8... třpytící se jako vyleštěný bronz. Ze všech čtyř stran měly pod křídly lidské ruce. Měly čtveřice tváří...
Ezechiel 1:15...se na a hle - při každé z těch bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na zemi jedno kolo. Jejich vzhled a...
Ezechiel 1:16...Třpytila se jako chrysolit a všechna čtyři vypadala stejně. Složení měla takové, že napohled...
Ezechiel 1:17...kola. Když se pohybovala, mohla jet na všechny čtyři strany, cestou nezatáčela. Loukotě měla ohromné, z...
Ezechiel 1:18...ohromné, z nich šla hrůza, a každá z těch čtyř loukotí byla kolem dokola plná očí. Když se bytosti...
Ezechiel 7:2...Hospodin o izraelské zemi: Konec! Konec je se čtyřmi kouty země! s tebou konec je - svůj hněv sešlu na...
Ezechiel 10:9...) Podíval jsem se a hle - vedle cherubů byla čtyři kola, u každého cheruba po jednom kole. Napohled se...
Ezechiel 10:10...ta kola třpytila jako kámen chrysolit. Všechna čtyři se podobala jedno druhému, jakoby vždy bylo kolo...
Ezechiel 10:11...kola. Když se pohybovala, mohla jet na všechny čtyři strany a cestou nezatáčela. Kamkoli se obrátila hlava...
Ezechiel 10:12...křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kola. Zaslechl jsem, že se ta kola nazývají Soukolí...
Ezechiel 10:14...že se ta kola nazývají Soukolí. Každý z nich měl čtyři tváře. První byla tvář cheruba, druhá byla tvář...
Ezechiel 10:21...jsem, že to byli cherubové. Každý z nich měl čtyři tváře a čtyři křídla a pod křídly cosi podobného...
Ezechiel 14:21...Hospodin: Co teprve, na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté soudy - meč, hlad, dravou zvěř a mor - abych z...
Ezechiel 37:9...- Tak praví Panovník Hospodin: Přijď, duchu, ze čtyř stran a dechni do těchto pobitých, ožijí!" A když...
Ezechiel 40:41... Celkem tam tedy stálo osm stolů na poráženíčtyři z jedné a čtyři z druhé strany. Čtyři stoly pro...
Ezechiel 40:42...porážení - čtyři z jedné a čtyři z druhé stranyČtyři stoly pro zápalné oběti byly z tesaného kamene; každý...
Ezechiel 42:20...500 loktů mírou tyče. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran. Kolem dokola byl na délku i na šířku 500 loktů...
Ezechiel 43:15...stojí 4 lokty vysoké ohniště, z něhož se zvedají čtyři rohy. Čtyři strany ohniště tvoří čtverec 12 loktů...
Ezechiel 43:16...vysoké ohniště, z něhož se zvedají čtyři rohyČtyři strany ohniště tvoří čtverec 12 loktů dlouhý a 12...
Ezechiel 43:20...za hřích. Vezmeš trochu jeho krve a potřeš  čtyři rohy oltáře, čtyři hrany horního stupně i obrubu...
Ezechiel 45:19...krve z oběti za hřích a potře veřeje chrámučtyři hrany horního stupně oltáře a veřeje brány vnitřního...
Ezechiel 46:21... odvedl na vnější nádvoří. Zavedl do jeho čtyř rohů, a hle - v každém rohu nádvoří byl jakýsi dvorek....
Ezechiel 46:22...nádvoří byl jakýsi dvorek. Ohrazené dvorky ve čtyřech rozích nádvoří byly 40 loktů dlouhé a 30 loktů...
Ezechiel 46:23... Všechny čtyři měly stejné rozměry. Každý z těch čtyř dvorků měl uvnitř kolem dokola kamennou římsu, pod níž...
Daniel 1:17... které měli pít, a nosil jim zeleninu. A Bůh ty čtyři mládence obdaroval znalostí a pochopením veškerého...
Daniel 3:25..."Jistě, Výsosti," odpověděli. "Jenže vidím čtyři muže," on na to, "a rozvázané! Procházejí se v...
Daniel 7:2...Hle, spatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří čtyři nebeské větry. Vtom se z moře vynořily čtyři...
Daniel 7:3...čtyři nebeské větry. Vtom se z moře vynořily čtyři obrovské šelmy, každá jiná. První vypadala jako lev,...
Daniel 7:6...další šelma, podobná pardálu, ale na zádech měla čtyři ptačí křídla. Měla čtyři hlavy a byla dána moc....
Daniel 7:17...znamená. On mi to tedy pověděl a vyložil: "Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří povstanou na...
Daniel 8:8...veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř světových stran čtyři jiné velkolepé rohy. Z jednoho z...
Daniel 8:22...král. To, že se zlomil a místo něj povstaly čtyři jiné, znamená, že z jeho národa povstanou čtyři...
Daniel 11:4...se ale jeho říše rozpadne a bude rozdělena do čtyř světových stran. Nepřipadne ovšem jeho potomkům a...
Zachariáš 2:1...Jeruzalém." Zvedl jsem oči a hle - uviděl jsem čtyři rohy. "Co to znamená?" zeptal jsem se anděla...
Zachariáš 2:3...Jeruzalém," odpověděl mi. Pak mi Hospodin ukázal čtyři kováře. "Co jdou dělat?" ptal jsem se. Odpověděl mi:...
Zachariáš 2:10...země, praví Hospodin, neboť vás rozšířím do čtyř světových stran, praví Hospodin. Pojď, Sione! Zachraň...
Zachariáš 6:1...zvedl oči a hle - mezi dvěma horami se objevily čtyři vozy; a ty hory byly z bronzu. První vůz táhli ryzáci...
Zachariáš 6:5...jsem se anděla mluvícího se mnou. "To vyrážejí čtyři nebeští duchové, kteří stáli před Pánem vší země,"...
Matouš 15:38... které zbyly: sedm plných košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. A když propustil...
Matouš 16:10...nasbírali košů? Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik jste nasbírali košů? Jak to, že...
Matouš 24:31...hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe po druhý....
Marek 2:3... Zatímco k nim promlouval Slovo, přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu...
Marek 8:9...kousků, které zbyly. Bylo tam tehdy okolo čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš propustil, ihned nastoupil s...
Marek 8:20..." odpověděli. "A co těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik plných košů nalámaných kousků jste...
Marek 13:27...slávou. Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země po nejzazší...
Lukáš 2:37...mužem a potom byla vdovou do svých osmdesáti čtyř let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu...
Jan 4:35...dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vám: Pozvedněte oči a podívejte se...
Jan 11:17..."Pojďme také, zemřeme s ním." Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu. Betanie byla blízko...
Jan 19:23...ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košili, a...
Skutky 5:36...za někoho velikého a připojilo se k němu okolo čtyř set mužů. Když byl zabit, všichni jeho přívrženci se...
Skutky 7:6...v cizí zemi. Budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let. Národ, jemuž budou otročit, ale budu soudit...
Skutky 10:11...nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V byla všemožná čtvernohá...
Skutky 11:5... ve vytržení jsem spatřil vidění: z nebe se za čtyři cípy spouštělo něco jako veliká plachta. Když...
Skutky 12:4...se ho zmocnil, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi čtveřicemi vojáků. Po Velikonocích ho totiž chtěl...
Skutky 13:20...rozdělil jim jejich zem losem. To vše trvalo asi čtyři sta padesát let. do proroka Samuele jim dával...
Skutky 21:9...z oněch sedmi) a zůstali u něj v domě. Filip měl čtyři mladé dcery, které prorokovaly. Když jsme tam...
Skutky 21:23...jsi přišel. Udělej tedy, co ti říkáme: Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib. Podrob se spolu s...
Skutky 21:38... který nedávno vzbouřil a odvedl na poušť ty čtyři tisíce hrdlořezů?" "Jsem Žid z Tarsu v Kilikii, občan...
Skutky 27:29... abychom nenarazili na útesy, spustili ze zádi čtyři kotvy a toužebně očekávali den. Tehdy se námořníci...
Zjevení 4:6...z křišťálu a uprostřed trůnu i kolem trůnu čtyři bytosti plné očí zepředu i zezadu. První bytost byla...
Zjevení 4:8...a čtvrtá se podobala letícímu orlu. Každá z těch čtyř bytosti měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno...
Zjevení 5:6...A hle, spatřil jsem, jak uprostřed trůnu a těch čtyř bytostí a uprostřed těch starců stojí Beránek jako...
Zjevení 5:8...pravice Sedícího na trůnu, a jakmile ji vzal, ty čtyři bytosti a těch čtyřiadvacet starců padlo před...
Zjevení 5:14...chvála a čest, sláva i vláda na věky věků!" A čtyři bytosti řekly: "Amen!" A starci padli na kolena a...
Zjevení 6:1...ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým hlasem: "Pojď!" A hle,...
Zjevení 6:6...na něm seděl, měl v ruce váhy. Zprostřed těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká: "Za denní mzdu...
Zjevení 7:1...jeho hněvu, a kdo obstojí?" Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi...
Zjevení 7:2...živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři:...
Zjevení 7:11...andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostí, padli před trůnem na tváře a klaněli se Bohu...
Zjevení 9:13...šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak...
Zjevení 9:14... jak řekl šestému andělu s polnicí: "Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!"...
Zjevení 9:15...u veliké řeky Eufrat!" Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok,...
Zjevení 14:3...jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo...
Zjevení 15:7...prsou byli přepásáni zlatými pásy. Jedna z těch čtyř bytostí dala těm sedmi andělům sedm zlatých číší...
Zjevení 19:4..."Haleluja! Její dým stoupá na věky věků." Těch čtyřiadvacet starců a ty čtyři bytosti padli a klaněli se...
Zjevení 20:8...bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k...

Slova obsahující čtyř: čtyř (31) čtyřech (15) čtyřem (6) čtyři (133) čtyřiačtyřicet (3) čtyřiadvacátého (7) čtyřiadvacátý (2) čtyřiadvacet (6) čtyřicátého (2) čtyřicátém (1) čtyřicet (87) čtyřiceti (9) čtyřikrát (1) čtyřma (1) čtyřmi (11) čtyřnásob (8) čtyřnásobně (2) čtyřnohý (1) čtyřstého (1) dvaačtyřicet (4) jedenačtyřiceti (2) jednačtyřicátém (1) pětačtyřicet (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |