Čtvrtého

Hledám varianty 'čtvrtého' [ čtvrtý (21) čtvrtou (2) čtvrtém (8) čtvrtého (26) čtvrté (7) čtvrtá (5) ]. Nalezeno 65 veršù.
Genesis 1:19... že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý. Bůh řekl: " se vody zahemží množstvím živočichů a...
Genesis 2:14...se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh tedy vzal člověka a...
Genesis 15:16...pohřben ve šťastném stáří. Sem se ale vrátí  čtvrté pokolení, neboť nepravost Emorejců ještě není...
Exodus 20:5... Trestám nepravost otců na synech do třetíhočtvrtého pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji...
Exodus 28:20...třetí řadě opál, achát a ametyst, ve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí jsou...
Exodus 34:7...volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetíhočtvrtého pokolení." Mojžíš rychle padl k zemi a klaněl se...
Exodus 39:13...třetí řadě opál, achát a ametyst, ve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí byly...
Leviticus 19:24...nepřijatelné tak jako neobřízka - nesmí se jístČtvrtého roku je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě...
Numeri 7:30...oběti. To byl dar Eliaba, syna ChelonovaČtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových synů Elicur, syn...
Numeri 14:18...volá k odpovědnosti jejich syny do třetíhočtvrtého pokolení.' Prosím, pro své veliké milosrdenství...
Numeri 29:23...zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Čtvrtý den: 10 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez...
Deuteronomium 5:9... Trestám nepravost otců na synech do třetíhočtvrtého pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji...
Jozue 19:17...pro jejich rody - tato města i jejich osadyČtvrtý los připadl na syny Isacharovy pro jejich rody....
Soudců 14:15..." Tři dny nedokázali na tu hádanku odpovědětČtvrtého dne požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni ze svého...
Soudců 19:5...něj zůstal tři dny. Jedli tam, pili a nocovaliČtvrtého dne ráno si přivstali a zeť se zvedal, že půjde...
2. Samuel 3:4... syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaječtvrtý Adoniáš, syn Chagity; pátý Šefatiáš, syn Abitaly;...
1. Královská 6:1...Egypta, v měsíci ziv (což je druhý měsíc), totiž čtvrtého roku své vlády nad Izraelem, Šalomoun zahájil...
1. Královská 6:37...trámů. Základy Hospodinova chrámu byly položeny čtvrtého roku v měsíci ziv. Jedenáctého roku v měsíci bul...
1. Královská 22:41... Jošafat, syn Asův, začal kralovat nad Judou ve čtvrtém roce izraelského krále Achaba. Jošafat se ujal...
2. Královská 18:9...Gazu a okolí, od hlídkových věží po pevnostiČtvrtého roku Ezechiášovy vlády (což byl sedmý rok...
2. Královská 25:3...do jedenáctého roku krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli...
1. Letopisů 2:14...Eliaba, druhého Abinadaba, třetího Šimeučtvrtého Natanaela, pátého Radaje, šestého Ocema a sedmého...
1. Letopisů 3:2... syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaječtvrtý Adoniáš, syn Chagity; pátý Šefatiáš, syn Abitaly;...
1. Letopisů 3:15...Jochanana, druhého Joakima, třetího Cidkiášečtvrtého Šaluma. Joakim měl syny Jekoniáše a Cidkiáše...
1. Letopisů 8:2...Belu, druhého Ašbela, třetího Achirama,  čtvrtého Nocha, pátého Rafu. Bela měl syny Adara, Geru,...
1. Letopisů 12:11...čele byl Ezer, druhý Obadiáš, třetí Eliabčtvrtý Mišmana, pátý Jirmeáš, šestý Ataj, sedmý Eliel...
1. Letopisů 23:19...vůdce Jeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachazielčtvrtý Jekameam. Synové Uzielovi: vůdce Míka a druhý Jišiáš...
1. Letopisů 24:8...první: Jojarib, druhý: Jedajáš, třetí: Charimčtvrtý: Seorim, pátý: Malkiáš, šestý: Mijamin...
1. Letopisů 24:23...Jeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachazielčtvrtý Jekameam. Ze synů Uziele: Míka. Ze synů Míky:...
1. Letopisů 25:11...Zakur a jeho bratři a synové 12 čtvrtý: Jicri a jeho bratři a synové 12 pátý: Netaniáš a...
1. Letopisů 26:2...Zachariáš, druhý Jediael, třetí Zebadiáščtvrtý Jatniel, pátý Elam, šestý Jochanan a sedmý Eljoenaj...
1. Letopisů 26:4...Prvorozený Šemajáš, druhý Jozabad, třetí Joachčtvrtý Sachar, pátý Natanael, šestý Amiel, sedmý Isachar,...
1. Letopisů 26:11...vůdcem), druhého Chilkiáše, třetího Tebaliášečtvrtého Zachariáše. Chosových synů a bratrů bylo celkem...
1. Letopisů 27:7... (Jeho oddílu potom velel jeho syn Amizabad.) Čtvrtý měsíc byl jako čtvrtý Asael, bratr Joábův (a po něm...
2. Letopisů 3:2... Stavbu zahájil druhého dne druhého měsíce čtvrtého roku své vlády. Základy, které Šalomoun položil...
2. Letopisů 20:26...tolik, že jim trvalo tři dny, než ji posbíraliČtvrtého dne se shromáždili do údolí Beracha (to je:...
Ezdráš 8:33...příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívaliČtvrtého dne bylo zlato, stříbro i náčiní pro dům našeho...
Job 42:16...let a viděl své děti a děti svých dětí do čtvrtého pokolení. Nakonec Job zemřel stár a nasycen...
Jeremiáš 25:1...které Jeremiáš dostal o veškerém judském lidu ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova...
Jeremiáš 28:1...na toto místo." Pátého měsíce téhož roku, totiž čtvrtého roku na počátku vlády judského krále Cidkiáše, mi...
Jeremiáš 36:1... který by stál přede mnou ve službě." Ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova,...
Jeremiáš 39:2...s celým svým vojskem a oblehl jej. Devátého dne čtvrtého měsíce jedenáctého roku Cidkiášovy vlády pak byla...
Jeremiáš 45:1...k Baruchovi, synu Neriášovu, poté, co ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova,...
Jeremiáš 46:2...leželo u Karkemiše na řece Eufrat (kde je pak ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova,...
Jeremiáš 51:59...doprovázel judského krále Cidkiáše, když se ve čtvrtém roce své vlády vydal do Babylonu.) Jeremiáš zapsal...
Jeremiáš 52:6...roku vlády krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli...
Ezechiel 1:1...byl mezi vyhnanci u průplavu Kebar. Pátého dne čtvrtého měsíce se otevřela nebesa a jsem spatřil vidění...
Ezechiel 1:2...nebesa a jsem spatřil vidění Boží. Anočtvrtého dne pátého měsíce toho roku (totiž pátého roku...
Ezechiel 10:14... druhá byla tvář lidská, třetí byla tvář lvíčtvrtá byla tvář orlí. Vtom se cherubové zvedli. Byli to...
Daniel 2:40... které ovládne celý svět. Nakonec přijde čtvrté království, silné jako železo. Železo totiž vše...
Daniel 3:25...se v plamenech, vůbec nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako boží syn!" Nabukadnezar přistoupil k...
Daniel 7:7...to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu....
Daniel 7:19...věků." Potom jsem chtěl vědět, co znamená ta čtvrtá šelma, která se lišila od všech ostatních: Byla...
Daniel 7:23... Ten, který tam stál, mi tedy odpověděl: "Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi, jež bude odlišné...
Daniel 11:2...povstanou ještě tři králové a po nich přijde čtvrtý, který bude mnohem bohatší než všichni ostatní....
Zachariáš 6:3...vůz táhli ryzáci, druhý vraníci, třetí běloušičtvrtý grošáci - samí statní hřebci. "Co to znamená, pane?"...
Zachariáš 7:1...opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha."  Čtvrtého dne devátého měsíce (totiž měsíce kislev) ve...
Zachariáš 8:19...zástupů: "Tak praví Hospodin zástupů: Půst ve čtvrtém, pátém, sedmém i desátém měsíci se pro dům Judy...
Jan 1:39... a toho dne u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana...
Jan 11:39...namítla Marta, sestra mrtvého. "Vždyť je v hrobě čtvrtý den!" "Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš...
Zjevení 4:7...lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověkčtvrtá se podobala letícímu orlu. Každá z těch čtyř bytosti...
Zjevení 6:7...denní mzdu; olej a víno však nech!" Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A...
Zjevení 8:12...těm vodám zemřelo, neboť zhořkly. Když zatroubil čtvrtý anděl, byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce...
Zjevení 16:8... tvé soudy jsou pravdivé a spravedlivé." Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit...
Zjevení 21:19...základ byl jaspis, druhý safír, třetí chalcedončtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |