Čteš

Hledám varianty 'čteš' [ čtou (2) čti (2) čtěte (1) čtete (1) čteš (2) čte (6) číst (9) četlo (2) četli (2) četl (6) ]. Nalezeno 28 veršù.
Deuteronomium 17:19...tohoto Zákona. Tu knihu stále u sebečte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít...
2. Královská 22:8...Zákona." Předal knihu Šafanovi a ten si v  četl. Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví...
2. Královská 22:10...mi dal jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své...
2. Královská 22:16... všechna slova knihy, kterou judský král četl. Protože opustili, pálili kadidlo cizím bohům a...
2. Letopisů 34:18...mi dal jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Zákona, roztrhl své...
2. Letopisů 34:24...zapsaná v knize, kterou judský král slyšel číst. Protože opustili, pálili kadidlo cizím bohům a...
Nehemiáš 8:3...a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumětČetl z něj na prostranství u Vodní brány od svítání do...
Nehemiáš 8:8... Chanan a Pelajáš vysvětlovali lidu ZákonČetli v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl,...
Nehemiáš 8:12... protože porozuměli slovům, která slyšeli číst. Druhého dne se všichni rodoví vůdcové lidu s kněžími...
Nehemiáš 8:18... Každý den od začátku slavnosti do konce se četlo z Knihy Božího zákona. Sedm dní slavili svátek a osmý...
Nehemiáš 9:3...své hříchy i nepravosti svých předků. Čtvrt dne četli vestoje z Knihy zákona Hospodina, svého Boha, a...
Izaiáš 29:11...zapečetěné knihy. Když ji dáte někomu, kdo umí číst, se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Nemohu, je...
Izaiáš 29:12... je zapečetěná." A když ji dáte někomu, kdo číst neumí, se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Neumím číst."...
Izaiáš 34:16...družka k druhovi. Hledejte v knize Hospodinověčtěte! Ani jediný z nich nechybí, žádný z nich není bez...
Abakuk 2:2..."Zapiš to vidění zřetelně na tabulky, aby je čtenář mohl snadno číst. To vidění ukazuje k době určené,...
Matouš 24:15...ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utečou do...
Marek 13:14...ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utečou do...
Lukáš 4:16...zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel,...
Lukáš 10:26...Ježíš mu řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" Odpověděl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým...
Jan 19:20...JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován,...
Skutky 8:28...Bohu a právě se vracel domů. Seděl na vozečetl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: "Dohoň ten vůz a...
Skutky 8:30...něj." Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izaiáše. Zeptal se ho: "Rozumíš tomu, co čteš?"...
Skutky 8:32...nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v Písmu četl, bylo toto: "Jak ovce na porážku veden byl, jako když...
Skutky 13:27...ho, a tak naplnili hlasy Proroků, kteří se čtou každou sobotu. Ačkoli nenašli nic, za co by zasloužil...
Skutky 15:21...přece odedávna kazatele po všech městech, kde ho čtou v synagogách každou sobotu." Apoštolové a starší se...
2. Korintským 1:13...Boží milosti. Nepíšeme vám přece nic než to, co čtete a čemu rozumíte. Doufám, že jednou porozumíte...
2. Korintským 3:2...našich srdcích, list, který všichni mohou znátčíst. Je přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý naší...
Zjevení 1:3...slovo a svědectví Ježíše Krista. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se...

Slova obsahující čteš: čteš (2) dočteš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |