Čte

Hledám varianty 'čte' [ čtou (2) čti (2) čtěte (1) čtete (1) čteš (2) čte (6) číst (9) četlo (2) četli (2) četl (6) ]. Nalezeno 28 veršù.
Deuteronomium 17:19...tohoto Zákona. Tu knihu stále u sebečte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít...
2. Královská 22:8...Zákona." Předal knihu Šafanovi a ten si v  četl. Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví...
2. Královská 22:10...mi dal jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své...
2. Královská 22:16... všechna slova knihy, kterou judský král četl. Protože opustili, pálili kadidlo cizím bohům a...
2. Letopisů 34:18...mi dal jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Zákona, roztrhl své...
2. Letopisů 34:24...zapsaná v knize, kterou judský král slyšel číst. Protože opustili, pálili kadidlo cizím bohům a...
Nehemiáš 8:3...a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumětČetl z něj na prostranství u Vodní brány od svítání do...
Nehemiáš 8:8... Chanan a Pelajáš vysvětlovali lidu ZákonČetli v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl,...
Nehemiáš 8:12... protože porozuměli slovům, která slyšeli číst. Druhého dne se všichni rodoví vůdcové lidu s kněžími...
Nehemiáš 8:18... Každý den od začátku slavnosti do konce se četlo z Knihy Božího zákona. Sedm dní slavili svátek a osmý...
Nehemiáš 9:3...své hříchy i nepravosti svých předků. Čtvrt dne četli vestoje z Knihy zákona Hospodina, svého Boha, a...
Izaiáš 29:11...zapečetěné knihy. Když ji dáte někomu, kdo umí číst, se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Nemohu, je...
Izaiáš 29:12... je zapečetěná." A když ji dáte někomu, kdo číst neumí, se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Neumím číst."...
Izaiáš 34:16...družka k druhovi. Hledejte v knize Hospodinověčtěte! Ani jediný z nich nechybí, žádný z nich není bez...
Abakuk 2:2..."Zapiš to vidění zřetelně na tabulky, aby je čtenář mohl snadno číst. To vidění ukazuje k době určené,...
Matouš 24:15...ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utečou do...
Marek 13:14...ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utečou do...
Lukáš 4:16...zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel,...
Lukáš 10:26...Ježíš mu řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" Odpověděl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým...
Jan 19:20...JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován,...
Skutky 8:28...Bohu a právě se vracel domů. Seděl na vozečetl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: "Dohoň ten vůz a...
Skutky 8:30...něj." Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izaiáše. Zeptal se ho: "Rozumíš tomu, co čteš?"...
Skutky 8:32...nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v Písmu četl, bylo toto: "Jak ovce na porážku veden byl, jako když...
Skutky 13:27...ho, a tak naplnili hlasy Proroků, kteří se čtou každou sobotu. Ačkoli nenašli nic, za co by zasloužil...
Skutky 15:21...přece odedávna kazatele po všech městech, kde ho čtou v synagogách každou sobotu." Apoštolové a starší se...
2. Korintským 1:13...Boží milosti. Nepíšeme vám přece nic než to, co čtete a čemu rozumíte. Doufám, že jednou porozumíte...
2. Korintským 3:2...našich srdcích, list, který všichni mohou znátčíst. Je přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý naší...
Zjevení 1:3...slovo a svědectví Ježíše Krista. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se...

Slova obsahující čte: čte (6) čtenář (1) čtení (4) čteš (2) čtete (1) dobrořečte (9) dočteš (1) křičte (4) mlčte (3) namočte (1) napečte (1) naučte (2) neplačte (4) neučte (1) nezlořečte (1) nezničte (1) obkličte (1) oblečte (9) odbočte (1) odečten (1) plačte (7) počteni (1) poučte (4) přečte (1) přečten (4) překročte (2) přesvědčte (2) převlečte (1) přičtena (1) připočten (1) sečte (2) sečteného (1) sečteni (5) sečteno (1) sečteny (2) sečtený (1) sečtených (1) spočte (1) spočteny (1) tlučte (3) učte (6) utečte (7) vylučte (1) vyskočte (1) vysvlečte (1) vztyčte (1) zakřičte (1) započten (3) započteni (2) započteno (2) započtených (1) započtete (1) zničte (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |