Člověčí

Hledám varianty 'člověčí' [ člověčích (2) člověčí (93) ]. Nalezeno 95 veršù.
Žalmy 115:4...Stříbro a zlato jsou jejich modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí...
Žalmy 135:15...a zlato jsou pohanské modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí...
Ezechiel 2:1...tvář a tehdy jsem slyšel promluvit hlas. "Synu člověčí," řekl mi, "postav se na nohy. Chci s tebou mluvit...
Ezechiel 2:3... Tehdy jsem slyšel, jak ke mně promlouvá. "Synu člověčí," řekl mi, "posílám k Izraelcům, k těm vzpurným...
Ezechiel 2:6...poznají, že měli mezi sebou proroka. Ty, synu člověčí, se jich však neboj. Neboj se ani jejich slov, i...
Ezechiel 2:8...nebo ne - vždyť jsou to vzbouřenci. Ty, synu člověčí, však poslouchej, co ti řeknu. Nevzpírej se jako ta...
Ezechiel 3:1...popsán slovy nářků, úpění a bědování. "Synu člověčí," řekl mi, "sněz, co máš před sebou. Sněz tento...
Ezechiel 3:3...tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. "Synu člověčí," řekl mi, "tímhle svitkem, který ti dávám, si...
Ezechiel 3:4...a v ústech mi chutnal sladce jako med. "Synu člověčí," řekl mi, "jdi teď k domu Izraele a vyřiď jim ...
Ezechiel 3:10...nelekej - vždyť je to banda vzbouřenců." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "každé slovo, které ti řeknu, si...
Ezechiel 3:17...uplynulo, dostal jsem slovo Hospodinovo. "Synu člověčí," řekl, "ustanovil jsem strážcem domu Izraele....
Ezechiel 3:25...promluvil. "Jdi a zavři se doma," řekl mi. "Synu člověčí, vezmou na tebe provazy a svážou jimi, takže...
Ezechiel 4:1...nechce - vždyť je to banda vzbouřenců." "Synu člověčí, vezmi si cihlu, polož ji před sebe a vyryj na ni...
Ezechiel 4:16...kravince. Budeš si dělat jídlo na nich." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "odříznu Jeruzalém od chleba....
Ezechiel 5:1...zděšeni a budou skomírat svými vinami." "Synu člověčí, vezmi si ostrý meč a jako holičskou břitvou si jím...
Ezechiel 6:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti izraelským horám a prorokuj proti...
Ezechiel 7:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, toto praví Panovník Hospodin o izraelské zemi:...
Ezechiel 8:5...jako tehdy, když jsem měl vidění na pláni! "Synu člověčí," řekl mi, "podívej se k severu." Podíval jsem se...
Ezechiel 8:6...stála přímo v cestě ta urážlivá socha. "Synu člověčí," řekl mi, "vidíš, co páchají? Ty hrozné ohavnosti,...
Ezechiel 8:8...nádvoří. A hle - spatřil jsem díru ve zdi. "Synu člověčí," řekl mi, "prokopej tu zeď." Začal jsem tedy...
Ezechiel 8:12...stoupal oblak vonného dýmu. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Toto páchají stařešinové domu Izraele v...
Ezechiel 8:15...ženy oplakávající boha Tamúze. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Uvidíš ale ještě horší ohavnosti než...
Ezechiel 8:17...se klaněli vycházejícímu slunci! "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "To snad domu Judy nestačí ohavnosti,...
Ezechiel 11:2...Azurova, a Pelatiáše, syna Benajášova. "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "tito muži plánují hanebnosti a...
Ezechiel 11:4...hrnci.' Proto prorokuj proti nim. Prorokuj, synu člověčí!" Tehdy na padl Duch Hospodinův. "Mluv!" řekl mi...
Ezechiel 11:15...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Obyvatelé Jeruzaléma říkají o tvých bratrech, o...
Ezechiel 12:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, bydlíš mezi bandou vzbouřenců. Mají oči k vidění,...
Ezechiel 12:3...neslyší, protože je to banda vzbouřenců. Synu člověčí, sbal si ranec jako vyhnanec a před jejich očima...
Ezechiel 12:9...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, ptal se dům Izraele, ta banda vzbouřenců: ‚Co...
Ezechiel 12:18...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Třes se, když budeš jíst, a chvěj se úzkostí, když...
Ezechiel 12:22...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, co to máte v izraelské zemi za přísloví? Prý: ‚Dny...
Ezechiel 12:27...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, dům Izraele říká: ‚Ta jeho vidění se splní za...
Ezechiel 13:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, prorokuj proti izraelským prorokům, kteří se...
Ezechiel 13:17...Žádný klid, praví Panovník Hospodin! A teď, synu člověčí, se obrať proti dcerám svého lidu, které prorokují...
Ezechiel 14:3...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Tito muži chovají v srdci hnusné modly a stavějí...
Ezechiel 14:13...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Kdyby nějaká země proti mně zhřešila a byla by mi...
Ezechiel 15:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Co je dřevo vinné révy oproti stromům? Co je její...
Ezechiel 16:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, ukaž Jeruzalému, jak je ohavný! Řekni: Toto praví...
Ezechiel 17:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, dej domu Izraele hádanku, pověz mu podobenství a...
Ezechiel 20:3...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni izraelským stařešinům toto: Tak praví...
Ezechiel 20:4... praví Panovník Hospodin! Obviň je, synu člověčí, jen je obviň. Pověz jim, jaké ohavnosti páchali...
Ezechiel 20:27... aby poznali, že jsem Hospodin. Proto, synu člověčí, mluv k domu Izraele a řekni jim: Tak praví...
Ezechiel 21:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se na jih. Kaž proti jihu a prorokuj proti...
Ezechiel 21:7...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Jeruzalému. Kaž proti jeho svatyni...
Ezechiel 21:11...z pochvy meč a nevrátí se zpět. Vzdychej, synu člověčí. Vzdychej jim před očima jako člověk zdrcený trpkým...
Ezechiel 21:14...jsem slovo Hospodinovo: "Prorokuj, synu člověčí. Řekni - Tak praví Panovník: Meč, meč! Naostřený,...
Ezechiel 21:17...- jen ho podat ruce katově! Kvílej a křič, synu člověčí, neboť udeří na můj lid i na všechny, kdo vládnou...
Ezechiel 21:19...nezbude? praví Panovník Hospodin. Prorokuj, synu člověčí, a tleskni do dlaní: Ten meč sekne tam a sem a...
Ezechiel 21:24...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, vyznač dvě cesty, kterými půjde meč babylonského...
Ezechiel 21:33...náleží soud a jehož pověřím. Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin ohledně Amonců...
Ezechiel 22:2...jsem slovo Hospodinovo: "Obviň, synu člověčí, obviň to město vraždění! Ukaž mu všechny jeho...
Ezechiel 22:18...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, z domu Izraele se mi stala struska. Všichni jsou...
Ezechiel 22:24...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni zemi: Jsi nečistá, v den prchlivosti...
Ezechiel 23:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, byly jednou dvě sestry, dcery jedné matky. Žily v...
Ezechiel 23:36...následky své zvrhlosti a svého smilnění." "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "obviň Oholu a Oholíbu! Jen jim...
Ezechiel 24:2...roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, tento den si zapiš, přesně tento den. Právě dnes...
Ezechiel 24:16...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, jedinou ranou zbavím potěchy tvých očí. Nesmíš...
Ezechiel 24:25... že jsem Panovník Hospodin. Poslouchej, synu člověčí. V den, kdy je zbavím jejich pevnosti, jejich...
Ezechiel 25:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Amoncům a prorokuj proti nim....
Ezechiel 26:2...měsíce, jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, protože Týr nad Jeruzalémem volal, ‚Hohó, brána...
Ezechiel 27:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zazpívej žalozpěv nad Týrem. Řekni bráně...
Ezechiel 28:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni vládci Týru: Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 28:12...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad králem Týru a řekni mu - Tak...
Ezechiel 28:21...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Sidonu. Prorokuj proti němu a řekni...
Ezechiel 29:2...roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti faraonovi, králi Egypta, a prorokuj...
Ezechiel 29:18...roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, babylonský král Nabukadnezar při tažení proti Týru...
Ezechiel 30:2...jsem slovo Hospodinovo: "Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Kvílejte:...
Ezechiel 30:21...roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, přerazil jsem paži faraona, krále Egypta. Vidíš?...
Ezechiel 31:2...roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni faraonovi, králi Egypta, a jeho hordám: Kdo...
Ezechiel 32:2...roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad faraonem, králem Egypta, a...
Ezechiel 32:18...roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, truchli spolu s dcerami vznešených národů nad...
Ezechiel 33:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, promluv ke svým krajanům a řekni jim: Když přivedu...
Ezechiel 33:7...budu volat k odpovědnosti toho strážce. Synu člověčí, ustanovil jsem strážcem domu Izraele. Jakmile...
Ezechiel 33:10...pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš. Synu člověčí, řekni domu Izraele - Mluvíte takto: ‚Naše...
Ezechiel 33:12...zlých cest! Proč máte umírat, dome Izraele? Synu člověčí, řekni svým krajanům: Jakmile se spravedlivý...
Ezechiel 33:24...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Obyvatelé rozvalin v izraelské zemi říkají:...
Ezechiel 33:30... a tehdy poznají, že jsem Hospodin. Synu člověčí! Tví krajané si o tobě povídají mezi zdmi i u dveří...
Ezechiel 34:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni...
Ezechiel 35:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti pohoří Seír a prorokuj proti němu....
Ezechiel 36:1...Tehdy poznají, že jsem Hospodin." "Synu člověčí, prorokuj o izraelských horách. Řekni: Izraelské...
Ezechiel 36:17...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, když dům Izraele ještě žil ve vlastní zemi, svými...
Ezechiel 37:3...jimi byla poseta a byly úplně vyschlé. "Synu člověčí," řekl mi, "mohou ty kosti ožít?" "Panovníku...
Ezechiel 37:9...Tehdy mi řekl: "Prorokuj k duchu. Prorokuj, synu člověčí, a řekni mu - Tak praví Panovník Hospodin: Přijď,...
Ezechiel 37:11...nohy a byl jich obrovský, nesčíslný šik. "Synu člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý dům Izraele....
Ezechiel 37:16...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, vezmi si kus dřeva a napiš na něj: ‚Dřevo Judovo a...
Ezechiel 38:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Gogovi v zemi Magog, proti...
Ezechiel 38:14...i majetek a pobral spoustu kořisti?' Nuže, synu člověčí, prorokuj a řekni Gogovi - Tak praví Panovník...
Ezechiel 39:1... Tehdy poznají, že jsem Hospodin." "Synu člověčí, prorokuj proti Gogovi a řekni - Tak praví Panovník...
Ezechiel 39:17...jménem Hamona). Tak bude země očištěna. Synu člověčí, tak praví Hospodin - Řekni všem ptákům a veškeré...
Ezechiel 40:4...bronzu, v ruce lněnou šňůru a měřicí tyč. "Synu člověčí," řekl mi ten muž, "pozorně se dívej, bedlivě...
Ezechiel 43:7...jsem, jak ke mně kdosi promlouvá z chrámu. "Synu člověčí," řekl mi, "zde je místo pro můj trůn, místo pro...
Ezechiel 43:10... a tak budu uprostřed nich přebývat navěky. Synu člověčí, popiš domu Izraele tento chrám, aby se zastyděli...
Ezechiel 43:18... Od východu k němu stoupají schody. "Synu člověčí," řekl mi tehdy, "tak praví Panovník Hospodin: Toto...
Ezechiel 44:5...Hospodinova sláva. Padl jsem na tvář. "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "dobře si všímej, pozorně se...
Ezechiel 47:6...muselo plavat a nešla přebrodit. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. Poté vzal zpět na břeh řeky. Když...

Slova obsahující člověčí: člověčí (93) člověčích (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |