Čistý

Hledám varianty 'čistý' [ čistými (1) čistým (20) čistých (5) čistý (53) čistou (4) čistí (12) čistému (1) čistém (2) čistého (41) čisté (41) čistá (8) čista (1) ]. Nalezen 171 verš.
Genesis 7:2...v tomto pokolení jediný spravedlivý. Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samce a...
Genesis 7:8...synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co...
Genesis 8:20...tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého ptactva a obětoval na...
Genesis 20:5...bratr.' Udělal jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi...
Exodus 25:11...a půl lokte vysoká. Obložíš ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ...
Exodus 25:17... které ti dám. Vyrobíš k také příkrovčistého zlata, totiž slitovnici: bude dva a půl lokte...
Exodus 25:24...široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložíš jej čistým zlatem a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Uděláš...
Exodus 25:29... pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš ječistého zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást...
Exodus 25:31...klást chleby předložení." "Dále vyrobíš svícenčistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou...
Exodus 25:36...svícnu a všechno to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se...
Exodus 25:38... aby vrhaly světlo dopředu. Ke svícnu zhotovíščistého zlata také kleště a pánvice na oharky. Svícen bude...
Exodus 25:39...spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata. Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti...
Exodus 27:20...bronzu." "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby mohl stále...
Exodus 28:14...také zlaté obroučky a dva řetízkyčistého zlata; uděláš je točené na způsob šňůrek a ty...
Exodus 28:22...vyrobíš točené řetízky na způsob šňůrekčistého zlata. Dále k náprsníku vyrobíš dva zlaté kroužky,...
Exodus 28:36...zvonky, a tak nezemře. Vyrobíš také štítekčistého zlata a jako na pečeť na něj vyryješ: Svatý...
Exodus 30:3...dva lokte a z něj vystupují rohy. Obložíš jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho...
Exodus 30:34... Tyto vonné látky a smíchej stejným dílemčistým kadidlem a voňavkářským způsobem z toho připrav...
Exodus 30:35...z toho připrav kadidlovou směs: osolenoučistou a svatou. Část z rozdrtíš na prášek a položíš...
Exodus 31:8...náčiní stanu, stůl a jeho náčiní, svícenčistého zlata a všechno jeho náčiní, kadidlový oltář, oltář...
Exodus 37:2...a půl lokte vysoká. Obložil ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu udělal zlatý věnec. Ulil...
Exodus 37:6...aby se truhla dala nosit. Vyrobil také příkrovčistého zlata, totiž slitovnici: byla dva a půl lokte...
Exodus 37:11...široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložil jej čistým zlatem a po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Udělal...
Exodus 37:16... mísy, pohárky, číše a konvice na úlitby, a točistého zlata. Vyrobil také svícen z čistého zlata. Svícen...
Exodus 37:17... a to z čistého zlata. Vyrobil také svícenčistého zlata. Svícen měl tepanou patu i dřík a vystupovaly...
Exodus 37:22...svícnu a všechno to bylo vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Ke svícnu zhotovil z čistého zlata také sedm...
Exodus 37:23...jednoho kusu čistého zlata. Ke svícnu zhotovilčistého zlata také sedm kahanů, kleště a pánvice na oharky....
Exodus 37:24...spolu se vším tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlata. Zhotovil také kadidlový oltář z akáciového...
Exodus 37:26...dva lokte a vystupovaly z něj rohy. Obložil jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho...
Exodus 37:29...způsobem pak připravil olej svatého pomazáníčisté kadidlo z vonných látek. Z akáciového dřeva zhotovil...
Exodus 39:15...vyrobili točené řetízky na způsob šňůrek, z čistého zlata. Vyrobili také dvě zlaté obroučky a dva zlaté...
Exodus 39:25...a ze soukaného kmentu. Prostřídali je zvonkyčistého zlata, jež připevnili mezi granátová jablka po...
Exodus 39:30...přikázal Mojžíšovi. Vyrobili také štítekčistého zlata, totiž korunu svatosti, a jako na pečeť na...
Exodus 39:37...všechno jeho náčiní, chleby předložení, svícenčistého zlata, jeho uspořádané kahany a všechno náčiní,...
Leviticus 4:12... vnitřnostmi a výkaly - vynese ven za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví...
Leviticus 6:4...oltáře. Potom se převlékne a vynese popel na čisté místo ven za tábor. na oltáři plane oheň, nikdy...
Leviticus 7:19...se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno. Ostatní maso smí jíst každý, kdo...
Leviticus 10:10...Rozlišujte mezi svatým a nesvatým a mezi čistým a nečistým a učte syny Izraele všem ustanovením,...
Leviticus 10:14...hrudí pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém místě - ty a s tebou tvoji synové i tvé dcery -...
Leviticus 11:32...večera. Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté. je to předmět ze dřeva nebo oděv, kůže, pytlovina...
Leviticus 11:36... Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se však dotkne takových zdechlin, bude...
Leviticus 11:37...upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo čisté. Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina...
Leviticus 11:47...co se hemží po zemi. Podle něj se rozlišuje mezi čistým a nečistým a mezi povolenými a zakázanými pokrmy. ...
Leviticus 13:6...rána matná a nešíří se po kůži, prohlásí jej za čistého - je to jen vyrážka. Vypere svůj oděv a bude čistý....
Leviticus 13:7...poté, co se ukázal knězi a byl prohlášen za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Kněz ho prohlédne:...
Leviticus 13:13...celé jeho tělo, prohlásí postiženého za čistého - jestliže všechno zbělelo, je čistý. Kdykoli by se...
Leviticus 13:17...Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí jej za čistého - je čistý. Když bude na kůži vřed, který se zhojil...
Leviticus 13:23...se, je to jizva po vředu - kněz jej prohlásí za čistého. Když bude na kůži spálenina od ohně a na jizvě po...
Leviticus 13:28... je to otok po spálenině - kněz jej prohlásí za čistého, neboť je to jizva po spálenině. Když bude nějaký...
Leviticus 13:34...hlubší než okolní kůže, prohlásí jej kněz za čistého. Vypere svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se...
Leviticus 13:35...se prašivina poté, co byl prohlášen za čistého, musí ho prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina po...
Leviticus 13:37...černé ochlupení, prašivina se zhojila - je čistý a kněz jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž...
Leviticus 13:39...bělavé, je to lišej, který vypukl na kůži - je čistý. Když někomu vypadají vlasy na temeni, takže pleš,...
Leviticus 13:40...vypadají vlasy na temeni, takže pleš, je čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže holé čelo...
Leviticus 13:41...mu vlasy na skráních, takže holé čelo, je čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne bělavě...
Leviticus 13:58...rána po vyprání zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákon o ráně malomocenství na vlněném či...
Leviticus 13:59...předmětu. Podle něj to bude prohlášeno za čisté, nebo nečisté. Hospodin promluvil k...
Leviticus 14:4...pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop....
Leviticus 14:7...očišťovaného od malomocenství a prohlásí jej za čistého. Živého ptáka pak vypustí do kraje. Ten, kdo se...
Leviticus 14:8...si veškeré ochlupení, omyje se vodou a bude čistý. Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane...
Leviticus 14:9... Vypere si oděv, omyje si tělo vodou a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu...
Leviticus 14:20...oltáři. Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistý. Je-li však ten člověk chudý a je to nad jeho...
Leviticus 14:48...v domě po jeho vymazání nešíří, prohlásí dům za čistý. Rána se zhojila. Aby dům očistil od hříchu, vezme...
Leviticus 14:53... Tak za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství - ...
Leviticus 14:57...světlou skvrnu. Podle něj se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o malomocenství. Hospodin...
Leviticus 15:8... do večera. Kdyby trpící výtokem plivl na čistého, vypere dotyčný svůj oděv, omyje se vodou a bude...
Leviticus 15:13...si oděv, omyje si tělo pramenitou vodou a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata,...
Leviticus 15:28...uzdravena, napočítá ještě sedm dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata...
Leviticus 16:30...a budete očištěni; před Hospodinem budete čistí ode všech svých hříchů. Bude to pro vás sobota všech...
Leviticus 17:15... vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Teprve pak bude čistý. Pokud si však...
Leviticus 20:25...vás oddělil od národů. Proto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a mezi čistým a nečistým...
Leviticus 22:7...neomyje tělo vodou. Jakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho...
Leviticus 24:2..."Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby se mohl stále...
Leviticus 24:4...Hospodinem stále pečuje o kahany na svícnučistého zlata. Vezmi také jemnou mouku a upeč z dvanáct...
Leviticus 24:6... každý ze dvou desetin efy. Potom je na stolečistého zlata narovnej před Hospodinem do dvou sloupců, po...
Leviticus 24:7...šesti v každém sloupci. Na každý sloupec polož čisté kadidlo, aby bylo na chlebu jako památeční díl, jako...
Numeri 5:28...lidu kletbou. Pokud se však neposkvrnila a je čistá, bude zproštěna nařčení a bude moci počít dítě. Toto...
Numeri 9:13...podle všech jeho ustanovení. Kdokoli je ovšem čistý a není na cestách, avšak zanedbá slavení Hodu beránka...
Numeri 18:11...a dcerám. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Všechen nejlepší olej a všechno nejlepší víno i...
Numeri 18:13...tobě. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Cokoli by v Izraeli propadlo Hospodinu, připadne...
Numeri 19:9...vodou. do večera však bude nečistý. Někdo čistý zatím nabere popel jalovice a uloží jej na čisté...
Numeri 19:12...sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistý. Nebude-li se však třetího a sedmého dne očišťovat,...
Numeri 19:18...a nalijí na něj do nádoby pramenitou vodu. Někdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen...
Numeri 19:19...nebo hrobu. Třetího a sedmého dne postříká čistý nečistého, a tak jej sedmého dne očistí. Dotyčný pak...
Numeri 31:23... vše, co snese oheň, přepálíte ohněm, a bude to čisté. Musí se to ale ještě očistit očistnou vodou. Vše, co...
Numeri 31:24...vodou. Sedmého dne si vyperte roucha, a budete čistí. Teprve potom se vrátíte do tábora." Hospodin...
Deuteronomium 12:15...svém městě, kdykoli se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistý, tak jako gazelu či jelena. Nesmíte však...
Deuteronomium 12:22... jako se gazela či jelen; smí je jíst nečistý stejně jako čistý. Jen se utvrď v tom, abys nejedl...
Deuteronomium 14:11...- bude to pro vás nečisté. Smíte jíst všechny čisté ptáky. Tyto však jíst nesmíte: orla, orlosupa,...
Deuteronomium 14:20...pro vás bude nečistá - nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou...
Deuteronomium 15:22...ve svém městě, tak jako gazelu či jelena, jsi čistý nebo nečistý. Jen nejez jeho krev - nech ji vytéci na...
2. Samuel 22:27...nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však...
1. Královská 10:18...pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů. Opěradlo měl...
2. Královská 5:10...omyj v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý." Námana to tak popudilo, že šel pryč. "Myslel jsem,...
2. Královská 5:13...Čím spíše tedy, když ti řekl: Omyj se, a budeš čistý." A tak sestoupil a sedmkrát se ponořil v Jordánu,...
2. Královská 5:14...Boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo - bylo čisté jako tělo malého chlapce! Hned se tedy s celým svým...
2. Letopisů 3:4...kryté sloupoví, 20 loktů vysoké. Vnitřek pokryl čistým zlatem. Chrámovou loď obložil cypřišovým dřevem,...
2. Letopisů 30:19...- Hospodina, Boha svých otců - ačkoli nejsou čistí podle předpisů svatyně." Hospodin pak Ezechiáše...
Ezdráš 6:20...stejně tak levité. Když byli všichni do jednoho čistí, porazili beránka všem navrátilcům, svým bratřím...
Job 4:17...je smrtelník v právu před Bohem? Je člověk čistý před svým Stvořitelem? Ani na své služebníky se Bůh...
Job 8:6...Boha a Všemohoucího prosit o milost, budeš-li čistý a poctivý, hned zase začne nad tebou bdít, rozkvět...
Job 14:4...a k soudu s tebou ho poháníš. Kdo umí nečisté v čisté obrátit? Ani jediný! Ty jsi mu spočítal jeho...
Job 15:14...takovouto řeč? Co je člověk? Může snad být čistý? Může být v právu, kdo je z ženy zrozený? Ani na své...
Job 17:9...Spravedlivý ale jde svou cestou dál, kdo  čisté ruce, se zviklat nenechá. Nuže, vy všichni, zkuste to...
Job 25:4...snad člověk být v právu před Bohem? Může být čistý, kdo z ženy zrodil se? Vždyť ani měsíc dost světla...
Job 27:6...své nevině - se nepustím, po celý život mám čisté svědomí! Kéž by protivníci byli odhaleni jako...
Job 28:1... Stříbro své naleziště, zlato místo, kde čistí se. Železo lidé těží ze země a kámen taví v měď...
Job 33:3...upřímného srdce řeč pramení, rty vyjevují čisté poznání. Duch Boží přece učinil, dech Všemohoucího...
Žalmy 12:7... kdo je posmíván! Výroky Hospodinovy jsou výroky čisté, v hliněné peci stříbro tavené, sedmkrát tříbené. Ty...
Žalmy 18:27...nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však...
Žalmy 19:10...ryzí, oči člověku rozzáří. Úcta k Hospodinu je čistá, obstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou pravá,...
Žalmy 24:4...místě jeho svatosti? Ten, kdo nevinné rucečisté srdce, kdo se neoddává marnostem a nepřísahá falešně....
Žalmy 51:9...učils moudrosti. Yzopem očisti a budu zas čistý, omyj a budu bělejší než sníh! Dej mi zas uslyšet...
Žalmy 73:1...Asafův. Ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají! nohy ale skoro uklouzly, kroky...
Přísloví 15:26...ale upevní. Zlé úmysly se Hospodinu hnusí, za čistá považuje slova laskavá. Kdo se chce obohatit, ten...
Přísloví 16:2...dává Hospodin. Člověk všechny své cesty za čisté, jeho pohnutky však zkoumá Hospodin. Hospodinu svěř...
Přísloví 20:9...zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostil? Dvojí metr a dvojí...
Přísloví 20:11...obojí. I na dětech se podle chování pozná, jak čistá a upřímná je jejich povaha. Slyšící ucho, vidoucí oko...
Přísloví 21:8...odmítli. Cesta podvodníka je klikatá, povaha čistých je upřímná. Lepší je stěhovat se do kouta na...
Přísloví 22:11...a zmizí rozepře - konec hádek i urážek! Kdočistého srdce miluje, kdo ušlechtilost na svých rtech,...
Přísloví 30:12...matce nežehná. Je pokolení, jež se sobě zdá čisté, od svojí špíny však není omyté. Je pokolení - ó jak...
Kazatel 9:2...i zlosyny čeká týž osud - dobré i zléčisté i nečisté, ty, kteří obětují, i ty, kdo nikoli. Dobrý...
Píseň 6:10...to září jako jitřenka? Jak luna překrásnáčistá jak slunce zář, jak hvězdné šiky úchvatná! Do sadu...
Izaiáš 66:20...Izraele přinášejí svůj dar do Hospodinova domučistých nádobách. A i z nich některé přijmu za kněží a...
Ezechiel 16:4...pupeční šňůra nebyla odříznuta, nebylas vodou do čista omyta, solí jsi nebyla ošetřena ani plenkami zavinuta...
Ezechiel 22:26...mezi svatým a obyčejným, neukazují rozdíl mezi čistým a nečistým a neohlížejí se na soboty. Jsem mezi...
Ezechiel 36:25...zemí a přivedu vás zpět do vlasti. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší nečistoty a ode...
Ezechiel 44:23...svatým a obyčejným a ukazovat jim rozdíl mezi čistým a nečistým. Budou rozsuzovat spory a rozhodovat v...
Daniel 2:32...před tebou a budila hrůzu. Hlava sochy bylačistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky...
Abakuk 1:13...jsi je, Skálo , zjednat nápravu. Ty máš však čisté oči, nemůžeš přihlížet trápení a dívat se na neštěstí...
Sofoniáš 3:9...pohltí celou zemi!" "Tehdy dám národům čisté rty, aby všichni vzývali jméno Hospodin a společně mu...
Zachariáš 3:5...roucho." Řekl jsem: "Vsaďte mu na hlavu čistý turban!" Vsadili mu tedy na hlavu čistý turban a...
Malachiáš 1:11...- tam všude budou mému jménu přinášet kadidločisté oběti. Ano, jméno je veliké mezi národy, praví...
Matouš 5:8...milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha. Blaze těm, kdo působí...
Matouš 8:3...ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" A jeho malomocenství bylo ihned očištěno. Potom mu...
Matouš 11:5...vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže...
Matouš 23:26... nejdříve vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek! Běda vám, znalci Písma a farizeové!...
Matouš 27:59...nechal tělo vydat. Josef tělo vzal, zavinul do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu, který si...
Marek 1:41...ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý...
Marek 1:42...Buď čistý!" Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý. Ježíš ho pak ihned poslal pryč s přísným...
Lukáš 5:13...ruku, dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" a malomocenství ho hned opustilo. Potom mu nařídil:...
Lukáš 7:22...slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže...
Lukáš 11:41... co máte v mísách, a hle - všechno vám bude čisté! Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy...
Jan 13:10...vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni." (Věděl totiž o...
Jan 13:11...o svém zrádci, proto řekl: "Ne všichni jste čistí.") Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se...
Jan 15:2...ovoce, odřezává, a každou, která nese ovocečistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu,...
Jan 15:3...ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně...
Skutky 18:6...slovy: "Vaše krev na vaši hlavu, jsem od  čistý! Od této chvíle půjdu k pohanům." Odešel odtud a...
Skutky 20:26... Proto před vámi dnešní den prohlašuji, že jsem čistý od krve všech, neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil...
Skutky 23:1...po Veleradě a řekl: "Bratři, v každém ohledu mám čisté svědomí; dodneška jsem se řídil Božími zákony."...
Skutky 24:16...nespravedlivých. Proto se snažím, abych měl vždy čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Po letech jsem se...
Římanům 14:20... Nenič Boží dílo kvůli jídlu! Jistě, "všechno je čisté," ale je špatné pohoršovat člověka jídlem. Je lepší...
1. Korintským 4:4...mi dokonce ani na vlastním úsudku. svědomí je čisté, ale tím ještě nejsem ospravedlněn; mým soudcem je...
2. Korintským 11:3... abyste se v mysli nenechali svést od upřímnéčisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou...
Filipským 4:8... cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivéčisté, milé, cokoli dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a...
1. Timoteus 1:5...záměru ve víře. Cílem přikázání je přece láskačistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Někteří...
1. Timoteus 3:9... ale lidé, jejichž tajemství víry ječistém svědomí. jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se...
2. Timoteus 1:3... Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužímčistým svědomím tak jako naši předkové, když na tebe...
2. Timoteus 2:22...a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pánačistého srdce. Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš...
Titus 1:15...a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdyČistým je vše čisté; nečistým a nevěřícím však není čisté...
Židům 10:22...očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme...
Židům 13:18... Modlete se za nás. Jsme si jistí, že máme čisté svědomí, neboť se za všech okolností snažíme jednat...
Jakub 1:27... ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemuČistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat...
Jakub 3:17... Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a...
1. Petr 1:22...bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhéčistého srdce. Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého...
1. Petr 3:2...beze slov jednáním svých žen, když uvidí, jak čistý a uctivý život vedete. Vaše krása nespočívá ve...
1. Jan 3:3...Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on. Každý, kdo páchá hřích, páchá...
Zjevení 19:8... a bylo dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment." (A ten kment jsou spravedlivé činy svatých.)...
Zjevení 19:14...vojska na bílých koních, oblečená bílýmčistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil...
Zjevení 21:18...hradba byla postavena z jaspisu, ale město bylo čisté zlato podobné čistému sklu. Základy městské hradby...
Zjevení 21:21...z jedné perly. Ulice toho města byla ze zlatačistého jako průhledné sklo. V tom městě jsem ale neviděl...

Slova obsahující čistý: čistý (53) čistých (5) čistým (20) čistými (1) nečistý (75) nečistých (6) nečistým (12) nečistýma (2) nečistými (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |