Čistí

Hledám varianty 'čistí' [ čištěni (2) čistými (1) čistým (20) čistých (5) čistý (53) čistou (4) čistíte (1) čistil (1) čistí (12) čistému (1) čistém (2) čistého (41) čistě (2) čisté (41) čistá (8) čista (1) ]. Nalezeno 175 veršù.
Genesis 7:2...v tomto pokolení jediný spravedlivý. Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samce a...
Genesis 7:8...synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co...
Genesis 8:20...tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého ptactva a obětoval na...
Genesis 20:5...bratr.' Udělal jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi...
Exodus 25:11...a půl lokte vysoká. Obložíš ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ...
Exodus 25:17... které ti dám. Vyrobíš k také příkrovčistého zlata, totiž slitovnici: bude dva a půl lokte...
Exodus 25:24...široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložíš jej čistým zlatem a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Uděláš...
Exodus 25:29... pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš ječistého zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást...
Exodus 25:31...klást chleby předložení." "Dále vyrobíš svícenčistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou...
Exodus 25:36...svícnu a všechno to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se...
Exodus 25:38... aby vrhaly světlo dopředu. Ke svícnu zhotovíščistého zlata také kleště a pánvice na oharky. Svícen bude...
Exodus 25:39...spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata. Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti...
Exodus 27:20...bronzu." "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby mohl stále...
Exodus 28:14...také zlaté obroučky a dva řetízkyčistého zlata; uděláš je točené na způsob šňůrek a ty...
Exodus 28:22...vyrobíš točené řetízky na způsob šňůrekčistého zlata. Dále k náprsníku vyrobíš dva zlaté kroužky,...
Exodus 28:36...zvonky, a tak nezemře. Vyrobíš také štítekčistého zlata a jako na pečeť na něj vyryješ: Svatý...
Exodus 30:3...dva lokte a z něj vystupují rohy. Obložíš jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho...
Exodus 30:34... Tyto vonné látky a smíchej stejným dílemčistým kadidlem a voňavkářským způsobem z toho připrav...
Exodus 30:35...z toho připrav kadidlovou směs: osolenoučistou a svatou. Část z rozdrtíš na prášek a položíš...
Exodus 31:8...náčiní stanu, stůl a jeho náčiní, svícenčistého zlata a všechno jeho náčiní, kadidlový oltář, oltář...
Exodus 37:2...a půl lokte vysoká. Obložil ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu udělal zlatý věnec. Ulil...
Exodus 37:6...aby se truhla dala nosit. Vyrobil také příkrovčistého zlata, totiž slitovnici: byla dva a půl lokte...
Exodus 37:11...široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložil jej čistým zlatem a po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Udělal...
Exodus 37:16... mísy, pohárky, číše a konvice na úlitby, a točistého zlata. Vyrobil také svícen z čistého zlata. Svícen...
Exodus 37:17... a to z čistého zlata. Vyrobil také svícenčistého zlata. Svícen měl tepanou patu i dřík a vystupovaly...
Exodus 37:22...svícnu a všechno to bylo vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Ke svícnu zhotovil z čistého zlata také sedm...
Exodus 37:23...jednoho kusu čistého zlata. Ke svícnu zhotovilčistého zlata také sedm kahanů, kleště a pánvice na oharky....
Exodus 37:24...spolu se vším tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlata. Zhotovil také kadidlový oltář z akáciového...
Exodus 37:26...dva lokte a vystupovaly z něj rohy. Obložil jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho...
Exodus 37:29...způsobem pak připravil olej svatého pomazáníčisté kadidlo z vonných látek. Z akáciového dřeva zhotovil...
Exodus 39:15...vyrobili točené řetízky na způsob šňůrek, z čistého zlata. Vyrobili také dvě zlaté obroučky a dva zlaté...
Exodus 39:25...a ze soukaného kmentu. Prostřídali je zvonkyčistého zlata, jež připevnili mezi granátová jablka po...
Exodus 39:30...přikázal Mojžíšovi. Vyrobili také štítekčistého zlata, totiž korunu svatosti, a jako na pečeť na...
Exodus 39:37...všechno jeho náčiní, chleby předložení, svícenčistého zlata, jeho uspořádané kahany a všechno náčiní,...
Leviticus 4:12... vnitřnostmi a výkaly - vynese ven za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví...
Leviticus 6:4...oltáře. Potom se převlékne a vynese popel na čisté místo ven za tábor. na oltáři plane oheň, nikdy...
Leviticus 7:19...se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno. Ostatní maso smí jíst každý, kdo...
Leviticus 10:10...Rozlišujte mezi svatým a nesvatým a mezi čistým a nečistým a učte syny Izraele všem ustanovením,...
Leviticus 10:14...hrudí pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém místě - ty a s tebou tvoji synové i tvé dcery -...
Leviticus 11:32...večera. Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté. je to předmět ze dřeva nebo oděv, kůže, pytlovina...
Leviticus 11:36... Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se však dotkne takových zdechlin, bude...
Leviticus 11:37...upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo čisté. Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina...
Leviticus 11:47...co se hemží po zemi. Podle něj se rozlišuje mezi čistým a nečistým a mezi povolenými a zakázanými pokrmy. ...
Leviticus 13:6...rána matná a nešíří se po kůži, prohlásí jej za čistého - je to jen vyrážka. Vypere svůj oděv a bude čistý....
Leviticus 13:7...poté, co se ukázal knězi a byl prohlášen za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Kněz ho prohlédne:...
Leviticus 13:13...celé jeho tělo, prohlásí postiženého za čistého - jestliže všechno zbělelo, je čistý. Kdykoli by se...
Leviticus 13:17...Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí jej za čistého - je čistý. Když bude na kůži vřed, který se zhojil...
Leviticus 13:23...se, je to jizva po vředu - kněz jej prohlásí za čistého. Když bude na kůži spálenina od ohně a na jizvě po...
Leviticus 13:28... je to otok po spálenině - kněz jej prohlásí za čistého, neboť je to jizva po spálenině. Když bude nějaký...
Leviticus 13:34...hlubší než okolní kůže, prohlásí jej kněz za čistého. Vypere svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se...
Leviticus 13:35...se prašivina poté, co byl prohlášen za čistého, musí ho prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina po...
Leviticus 13:37...černé ochlupení, prašivina se zhojila - je čistý a kněz jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž...
Leviticus 13:39...bělavé, je to lišej, který vypukl na kůži - je čistý. Když někomu vypadají vlasy na temeni, takže pleš,...
Leviticus 13:40...vypadají vlasy na temeni, takže pleš, je čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže holé čelo...
Leviticus 13:41...mu vlasy na skráních, takže holé čelo, je čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne bělavě...
Leviticus 13:58...rána po vyprání zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákon o ráně malomocenství na vlněném či...
Leviticus 13:59...předmětu. Podle něj to bude prohlášeno za čisté, nebo nečisté. Hospodin promluvil k...
Leviticus 14:4...pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop....
Leviticus 14:7...očišťovaného od malomocenství a prohlásí jej za čistého. Živého ptáka pak vypustí do kraje. Ten, kdo se...
Leviticus 14:8...si veškeré ochlupení, omyje se vodou a bude čistý. Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane...
Leviticus 14:9... Vypere si oděv, omyje si tělo vodou a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu...
Leviticus 14:20...oltáři. Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistý. Je-li však ten člověk chudý a je to nad jeho...
Leviticus 14:48...v domě po jeho vymazání nešíří, prohlásí dům za čistý. Rána se zhojila. Aby dům očistil od hříchu, vezme...
Leviticus 14:53... Tak za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství - ...
Leviticus 14:57...světlou skvrnu. Podle něj se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o malomocenství. Hospodin...
Leviticus 15:8... do večera. Kdyby trpící výtokem plivl na čistého, vypere dotyčný svůj oděv, omyje se vodou a bude...
Leviticus 15:13...si oděv, omyje si tělo pramenitou vodou a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata,...
Leviticus 15:28...uzdravena, napočítá ještě sedm dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata...
Leviticus 16:30...tento den za vás bude vykonáno smíření a budete očištěni; před Hospodinem budete čistí ode všech svých...
Leviticus 17:15... vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Teprve pak bude čistý. Pokud si však...
Leviticus 20:25...vás oddělil od národů. Proto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a mezi čistým a nečistým...
Leviticus 22:7...neomyje tělo vodou. Jakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho...
Leviticus 24:2..."Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby se mohl stále...
Leviticus 24:4...Hospodinem stále pečuje o kahany na svícnučistého zlata. Vezmi také jemnou mouku a upeč z dvanáct...
Leviticus 24:6... každý ze dvou desetin efy. Potom je na stolečistého zlata narovnej před Hospodinem do dvou sloupců, po...
Leviticus 24:7...šesti v každém sloupci. Na každý sloupec polož čisté kadidlo, aby bylo na chlebu jako památeční díl, jako...
Numeri 5:28...lidu kletbou. Pokud se však neposkvrnila a je čistá, bude zproštěna nařčení a bude moci počít dítě. Toto...
Numeri 9:13...podle všech jeho ustanovení. Kdokoli je ovšem čistý a není na cestách, avšak zanedbá slavení Hodu beránka...
Numeri 18:11...a dcerám. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Všechen nejlepší olej a všechno nejlepší víno i...
Numeri 18:13...tobě. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Cokoli by v Izraeli propadlo Hospodinu, připadne...
Numeri 19:9...vodou. do večera však bude nečistý. Někdo čistý zatím nabere popel jalovice a uloží jej na čisté...
Numeri 19:12...sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistý. Nebude-li se však třetího a sedmého dne očišťovat,...
Numeri 19:18...a nalijí na něj do nádoby pramenitou vodu. Někdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen...
Numeri 19:19...nebo hrobu. Třetího a sedmého dne postříká čistý nečistého, a tak jej sedmého dne očistí. Dotyčný pak...
Numeri 31:23... vše, co snese oheň, přepálíte ohněm, a bude to čisté. Musí se to ale ještě očistit očistnou vodou. Vše, co...
Numeri 31:24...vodou. Sedmého dne si vyperte roucha, a budete čistí. Teprve potom se vrátíte do tábora." Hospodin...
Deuteronomium 12:15...svém městě, kdykoli se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistý, tak jako gazelu či jelena. Nesmíte však...
Deuteronomium 12:22... jako se gazela či jelen; smí je jíst nečistý stejně jako čistý. Jen se utvrď v tom, abys nejedl...
Deuteronomium 14:11...- bude to pro vás nečisté. Smíte jíst všechny čisté ptáky. Tyto však jíst nesmíte: orla, orlosupa,...
Deuteronomium 14:20...pro vás bude nečistá - nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou...
Deuteronomium 15:22...ve svém městě, tak jako gazelu či jelena, jsi čistý nebo nečistý. Jen nejez jeho krev - nech ji vytéci na...
2. Samuel 22:27...nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však...
1. Královská 10:18...pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů. Opěradlo měl...
2. Královská 5:10...omyj v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý." Námana to tak popudilo, že šel pryč. "Myslel jsem,...
2. Královská 5:13...Čím spíše tedy, když ti řekl: Omyj se, a budeš čistý." A tak sestoupil a sedmkrát se ponořil v Jordánu,...
2. Královská 5:14...Boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo - bylo čisté jako tělo malého chlapce! Hned se tedy s celým svým...
2. Letopisů 3:4...kryté sloupoví, 20 loktů vysoké. Vnitřek pokryl čistým zlatem. Chrámovou loď obložil cypřišovým dřevem,...
2. Letopisů 30:19...- Hospodina, Boha svých otců - ačkoli nejsou čistí podle předpisů svatyně." Hospodin pak Ezechiáše...
Ezdráš 6:20...stejně tak levité. Když byli všichni do jednoho čistí, porazili beránka všem navrátilcům, svým bratřím...
Job 4:17...je smrtelník v právu před Bohem? Je člověk čistý před svým Stvořitelem? Ani na své služebníky se Bůh...
Job 8:6...Boha a Všemohoucího prosit o milost, budeš-li čistý a poctivý, hned zase začne nad tebou bdít, rozkvět...
Job 14:4...a k soudu s tebou ho poháníš. Kdo umí nečisté v čisté obrátit? Ani jediný! Ty jsi mu spočítal jeho...
Job 15:14...takovouto řeč? Co je člověk? Může snad být čistý? Může být v právu, kdo je z ženy zrozený? Ani na své...
Job 17:9...Spravedlivý ale jde svou cestou dál, kdo  čisté ruce, se zviklat nenechá. Nuže, vy všichni, zkuste to...
Job 25:4...snad člověk být v právu před Bohem? Může být čistý, kdo z ženy zrodil se? Vždyť ani měsíc dost světla...
Job 27:6...své nevině - se nepustím, po celý život mám čisté svědomí! Kéž by protivníci byli odhaleni jako...
Job 28:1... Stříbro své naleziště, zlato místo, kde čistí se. Železo lidé těží ze země a kámen taví v měď...
Job 33:3...upřímného srdce řeč pramení, rty vyjevují čisté poznání. Duch Boží přece učinil, dech Všemohoucího...
Žalmy 12:7... kdo je posmíván! Výroky Hospodinovy jsou výroky čisté, v hliněné peci stříbro tavené, sedmkrát tříbené. Ty...
Žalmy 18:27...nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však...
Žalmy 19:10...ryzí, oči člověku rozzáří. Úcta k Hospodinu je čistá, obstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou pravá,...
Žalmy 24:4...místě jeho svatosti? Ten, kdo nevinné rucečisté srdce, kdo se neoddává marnostem a nepřísahá falešně....
Žalmy 51:9...učils moudrosti. Yzopem očisti a budu zas čistý, omyj a budu bělejší než sníh! Dej mi zas uslyšet...
Žalmy 73:1...Asafův. Ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají! nohy ale skoro uklouzly, kroky...
Přísloví 15:26...ale upevní. Zlé úmysly se Hospodinu hnusí, za čistá považuje slova laskavá. Kdo se chce obohatit, ten...
Přísloví 16:2...dává Hospodin. Člověk všechny své cesty za čisté, jeho pohnutky však zkoumá Hospodin. Hospodinu svěř...
Přísloví 20:9...zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostil? Dvojí metr a dvojí...
Přísloví 20:11...obojí. I na dětech se podle chování pozná, jak čistá a upřímná je jejich povaha. Slyšící ucho, vidoucí oko...
Přísloví 21:8...odmítli. Cesta podvodníka je klikatá, povaha čistých je upřímná. Lepší je stěhovat se do kouta na...
Přísloví 22:11...a zmizí rozepře - konec hádek i urážek! Kdočistého srdce miluje, kdo ušlechtilost na svých rtech,...
Přísloví 30:12...matce nežehná. Je pokolení, jež se sobě zdá čisté, od svojí špíny však není omyté. Je pokolení - ó jak...
Kazatel 9:2...i zlosyny čeká týž osud - dobré i zléčisté i nečisté, ty, kteří obětují, i ty, kdo nikoli. Dobrý...
Píseň 6:10...to září jako jitřenka? Jak luna překrásnáčistá jak slunce zář, jak hvězdné šiky úchvatná! Do sadu...
Izaiáš 66:20...Izraele přinášejí svůj dar do Hospodinova domučistých nádobách. A i z nich některé přijmu za kněží a...
Jeremiáš 4:11...vichr na můj lid. Ne aby převíval zrní a ne aby čistil - na to je příliš silný. Přichází ode . To teď...
Ezechiel 16:4...pupeční šňůra nebyla odříznuta, nebylas vodou do čista omyta, solí jsi nebyla ošetřena ani plenkami zavinuta...
Ezechiel 22:26...mezi svatým a obyčejným, neukazují rozdíl mezi čistým a nečistým a neohlížejí se na soboty. Jsem mezi...
Ezechiel 36:25...zemí a přivedu vás zpět do vlasti. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší nečistoty a ode...
Ezechiel 44:23...svatým a obyčejným a ukazovat jim rozdíl mezi čistým a nečistým. Budou rozsuzovat spory a rozhodovat v...
Daniel 2:32...před tebou a budila hrůzu. Hlava sochy bylačistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky...
Daniel 11:35...někteří z moudrých zakolísají, aby byli tříbeničištěni a běleni do konce, který přijde v určený čas....
Daniel 12:10...zapečetěným pro poslední čas. Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou i nadále zlí a...
Abakuk 1:13...jsi je, Skálo , zjednat nápravu. Ty máš však čisté oči, nemůžeš přihlížet trápení a dívat se na neštěstí...
Sofoniáš 3:9...pohltí celou zemi!" "Tehdy dám národům čisté rty, aby všichni vzývali jméno Hospodin a společně mu...
Zachariáš 3:5...roucho." Řekl jsem: "Vsaďte mu na hlavu čistý turban!" Vsadili mu tedy na hlavu čistý turban a...
Malachiáš 1:11...- tam všude budou mému jménu přinášet kadidločisté oběti. Ano, jméno je veliké mezi národy, praví...
Matouš 5:8...milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha. Blaze těm, kdo působí...
Matouš 8:3...ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" A jeho malomocenství bylo ihned očištěno. Potom mu...
Matouš 11:5...vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže...
Matouš 23:25...Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytcičistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné...
Matouš 23:26... nejdříve vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek! Běda vám, znalci Písma a farizeové!...
Matouš 27:59...nechal tělo vydat. Josef tělo vzal, zavinul do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu, který si...
Marek 1:41...ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý...
Marek 1:42...Buď čistý!" Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý. Ježíš ho pak ihned poslal pryč s přísným...
Lukáš 5:13...ruku, dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" a malomocenství ho hned opustilo. Potom mu nařídil:...
Lukáš 7:22...slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže...
Lukáš 11:41... co máte v mísách, a hle - všechno vám bude čisté! Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy...
Jan 13:10...vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni." (Věděl totiž o...
Jan 13:11...o svém zrádci, proto řekl: "Ne všichni jste čistí.") Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se...
Jan 15:2...ovoce, odřezává, a každou, která nese ovocečistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu,...
Jan 15:3...ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně...
Skutky 18:6...slovy: "Vaše krev na vaši hlavu, jsem od  čistý! Od této chvíle půjdu k pohanům." Odešel odtud a...
Skutky 20:26... Proto před vámi dnešní den prohlašuji, že jsem čistý od krve všech, neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil...
Skutky 23:1...po Veleradě a řekl: "Bratři, v každém ohledu mám čisté svědomí; dodneška jsem se řídil Božími zákony."...
Skutky 24:16...nespravedlivých. Proto se snažím, abych měl vždy čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Po letech jsem se...
Římanům 14:20... Nenič Boží dílo kvůli jídlu! Jistě, "všechno je čisté," ale je špatné pohoršovat člověka jídlem. Je lepší...
1. Korintským 4:4...mi dokonce ani na vlastním úsudku. svědomí je čisté, ale tím ještě nejsem ospravedlněn; mým soudcem je...
2. Korintským 11:3... abyste se v mysli nenechali svést od upřímnéčisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou...
Filipským 4:8... cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivéčisté, milé, cokoli dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a...
1. Timoteus 1:5...záměru ve víře. Cílem přikázání je přece láskačistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Někteří...
1. Timoteus 3:9... ale lidé, jejichž tajemství víry ječistém svědomí. jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se...
2. Timoteus 1:3... Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužímčistým svědomím tak jako naši předkové, když na tebe...
2. Timoteus 2:22...a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pánačistého srdce. Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš...
Titus 1:15...a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdyČistým je vše čisté; nečistým a nevěřícím však není čisté...
Židům 10:22...očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme...
Židům 13:18... Modlete se za nás. Jsme si jistí, že máme čisté svědomí, neboť se za všech okolností snažíme jednat...
Jakub 1:27... ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemuČistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat...
Jakub 3:17... Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a...
1. Petr 1:22...směřovala k Bohu. Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte...
1. Petr 3:2...beze slov jednáním svých žen, když uvidí, jak čistý a uctivý život vedete. Vaše krása nespočívá ve...
1. Jan 3:3...Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on. Každý, kdo páchá hřích, páchá...
Zjevení 19:8... a bylo dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment." (A ten kment jsou spravedlivé činy svatých.)...
Zjevení 19:14...vojska na bílých koních, oblečená bílýmčistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil...
Zjevení 21:18...hradba byla postavena z jaspisu, ale město bylo čisté zlato podobné čistému sklu. Základy městské hradby...
Zjevení 21:21...z jedné perly. Ulice toho města byla ze zlatačistého jako průhledné sklo. V tom městě jsem ale neviděl...

Slova obsahující čistí: čistí (12) čistíte (1) nečistí (8) neočistí (2) očistí (15) očistím (5) očistíš (5) očistíte (1) pročistí (1) vyčistí (2) znečistí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |