Činy

Hledám varianty 'činy' [ činy (29) činům (1) činů (2) činu (1) činem (2) činech (3) čin (3) ]. Nalezen 41 verš.
Deuteronomium 3:24...moc. Který bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne prosím přejít Jordán, ...
Deuteronomium 4:34...rukou, vztaženou paží a velikými a hroznými činy, jak to vše před vašima očima v Egyptě udělal Hospodin...
Deuteronomium 34:12...a celé jeho zemi! Jak mocnou sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš před očima celého Izraele! Po smrti...
2. Samuel 12:14...tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Protože jsi ale tímto činem znevážil Hospodina, musí zemřít tvůj novorozený syn."...
2. Samuel 23:17...s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl...
2. Samuel 23:20...Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A...
2. Samuel 23:22...mu je ale vytrhl z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně...
2. Královská 20:20...Ostatní Ezechiášovy skutky - všechny jeho udatné činy i to, jak udělal rybník a vodovod, kterým do města...
1. Letopisů 11:19...s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl...
1. Letopisů 11:22...Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A...
1. Letopisů 11:24... vytrhl mu to kopí z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně...
1. Letopisů 16:8...Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu, hrajte mu,...
2. Letopisů 13:22...dcer. Ostatní Abiášovy skutky - jeho slovačiny - jsou sepsány ve Výkladu proroka Ida. Abiáš pak ulehl...
2. Letopisů 20:35...králem Achaziášem, což byl velmi špatný čin. Spolčil se s ním, aby si pořídil zámořské loďstvo....
Nehemiáš 6:14... Bože můj, na Tobiáše a Sanbalata i na jejich činy. Pamatuj také na prorokyni Noadiu a na další proroky,...
Žalmy 28:5...odplatu! Protože nedbají na Hospodinovy činy - na to, co vykonal svýma rukama - proto je rozboří a...
Žalmy 78:11...se řídit jeho Zákonem. Zapomněli na jeho mocné činy, na zázraky, jež jim projevil. Před jejich otci konal...
Žalmy 105:1... Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu, hrajte mu,...
Žalmy 106:13...se zpěvem. Rychle však zapomněli na jeho činy, nechtěli čekat, jak se rozhodne. Propadli lačnosti v...
Žalmy 106:29...oběti patřící mršinám. Boha tak popudili svými činy, že mezi nimi propukla pohroma. Vtom povstal Pinchas,...
Žalmy 106:39...zem! Svými skutky takto pošpinili se, a svými činy smilnili. Hospodin vzplanul proti svému lidu hněvem,...
Žalmy 145:4...všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy zvěstují. mluví o tvé kráse, slávě a velebnosti,...
Žalmy 145:11...tvého království vyprávějí, o tvých mocných činech hovoří. Všichni lidé se o jeho moci dozví, o...
Přísloví 8:22...své cesty mne Hospodin zplodil, před všemi svými činy, před časem. Od věků jsem byla ustavena, od počátku,...
Přísloví 16:3...však zkoumá Hospodin. Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní. Hospodin učinil vše pro...
Přísloví 31:31...zaslouží. Dejte odměnu za její úsilí, její činy ji v branách velebí! Slova Kazatele, syna Davidova...
Kazatel 8:11...ve městě nikdo nevzpomněl. I to je marnost! Zlé činy nejsou trestány rychle, proto lidské srdce chuť...
Izaiáš 1:31... Ze siláka se stane koudel a jiskrou bude jeho čin; obojí to pak spolu vzplane - nikdo to nebude moci...
Izaiáš 12:4..."Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy, jeho jméno prohlašujte jako...
Izaiáš 59:6...zemře; rozmáčkne-li je, zmije vyleze! Jejich pavučiny se na šat nehodí, neobléknou se tím, co zhotoví....
Izaiáš 63:7...na zemi. Hospodinovu lásku připomínat chcičiny, za které chválu zaslouží - za všechno, co pro nás...
Jeremiáš 32:19... Jsi veliký ve svých záměrech a mocný ve svých činech. Nespouštíš oči z cest všech lidí, abys každého...
Joel 4:7...se vrátili z míst, kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím. Vaše syny a dcery vydám napospas synům...
Abdiáš 1:15...národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili na svaté hoře,...
Lukáš 23:51...muž jménem Josef, nesouhlasil s Radou a jejím činem. Byl z judského města Arimatie a také očekával Boží...
Jan 8:4...se slovy: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové...
Římanům 5:18... Stejně tak ovšem skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění a život. Jako se...
2. Korintským 10:11...na dálku ve svých dopisech, takoví budeme i v činech, k vám přijdeme. Nemáme ovšem tu drzost přiřadit...
1. Petr 2:20...za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné. Vždyť právě k tomu vás...
1. Petr 3:17...vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé. Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou...
Zjevení 19:8...čistý kment." (A ten kment jsou spravedlivé činy svatých.) Tehdy mi řekl: "Piš: Blaze těm, kteří jsou...

Slova obsahující činy: činy (29) divočiny (1) končiny (12) pavučiny (1) příčiny (3) zločiny (34)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |