Činit

Hledám varianty 'činit' [ čiňte (10) činit (14) činíš (3) činím (9) činili (7) činila (3) činil (10) činí (17) čiň (7) ]. Nalezeno 79 veršù.
Genesis 17:4...tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle, sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů. Nebudeš se ...
Exodus 10:2...provedl, a o znameních, která jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel...
Exodus 12:47...ven. Nezlámete v něm jedinou kost. Tak to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod...
Exodus 15:26...opravdu poslouchat Hospodina, svého Bohačinit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními...
Exodus 23:22... jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchatčinit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a...
Numeri 4:40...součet po jejich rodech a otcovských domech činil 2 630. Toto je součet geršonských rodů, součet všech...
Numeri 4:44...součet po jejich rodech a otcovských domech činil 3 200. Toto je součet merarijských rodů, které Mojžíš...
Numeri 16:28...řekl: "Takto poznáte, že Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a že to nedělám o své vůli:...
Numeri 31:32...přikázal. Zbytek kořisti uchvácené vojskem činil: 675 000 kusů bravu, 72 000 kusů skotu,...
Numeri 31:36...muže. Polovina podílu těch, kteří vyšli do boječinila: 337 500 kusů bravu; z nich bylo Hospodinu odvedeno...
Numeri 31:43...Mojžíš oddělil od patřící bojovníkům),  činila: 337 500 kusů bravu, 36 000 kusů skotu,...
Deuteronomium 6:18... i jeho svědectví a pravidla, která ti vydalČiň, co je v Hospodinových očích správné a dobré. Pak se ti...
Deuteronomium 10:8... sloužili mu a v jeho jménu aby žehnali, jak to činí dodnes. Proto nemá Levi žádný podíl ani dědictví...
Deuteronomium 11:5...je vyhubil. dodnes si pamatujete, co s vámi činil na poušti, než jste dorazili sem, i to, co učinil...
Deuteronomium 12:25... Tobě i tvým dětem se povede šťastně, když budeš činit, co je v Hospodinových očích správné. Své svaté oběti...
Deuteronomium 13:19...všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, a čiň, co je v očích Hospodina, tvého Boha, správné. Jste...
Deuteronomium 24:18... tvůj Bůh, vykoupil. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když budeš na svém poli sklízet obilí a...
Deuteronomium 24:22...v Egyptě otrokem. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když mezi lidmi vznikne spor, se jdou...
Deuteronomium 25:16...kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli totiž činí tyto věci, kdokoli se dopouští křivdy, je před...
1. Letopisů 23:3...levity od třicetiletých výše a jejich počet činil 38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo na starosti dílo...
2. Letopisů 29:32...srdce, přinesl také zápalné oběti, jejichž počet činil 70 býčků, 100 beranů a 200 jehňat - to vše jako...
Job 42:6...spatřuji. Proto se pokořuji - v prachu a popelu činím pokání!" Když Hospodin domluvil tato slova k Jobovi,...
Žalmy 1:3...přináší, kterému nikdy neuvadne listí - cokoli činí, se podaří! Jinak se ale povede ničemným: budou jak...
Žalmy 18:33...ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, on činí dokonalou cestu mou. Mým nohám udílí hbitost laní,...
Žalmy 19:8... Hospodinova svědectví jsou věrná, i prosté činí moudrými. Hospodinova pravidla jsou poctivá, srdce...
Žalmy 40:6...lží. Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V úmyslech, které o nás máš, se tobě nikdo...
Žalmy 46:9...se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na zemi! Ve všech koncích světa boje zastavuje, láme...
Žalmy 59:11...Bůh ve své lásce jde mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro oči. Ještě je nepobíjej, můj lid by...
Žalmy 86:10... tvé jméno, Pane, oslaví! Vždyť ty jsi velikýčiníš zázraky, jediný Bůh jsi ty! Svou cestu, Hospodine,...
Žalmy 98:1... Zpívejte Hospodinu novou píseň, vždyť přece činí zázraky! Svojí pravicí, paží své svatosti vydobyl sobě...
Žalmy 104:4...oblaky, vznášíš se na křídlech větrných. Vichry činíš svými posly, tvými služebníky jsou plameny! Zemi jsi...
Žalmy 106:22... jenž konal veliké věci v Egyptě: zázraky činil v zemi Chamově, u Rudého moře věci předivné. Byl by...
Žalmy 119:98...stále se mnou je, moudřejším nad nepřátele činí . Nad všechny své učitele jsem nabyl moudrosti,...
Žalmy 135:6... nad všechny bohy je náš Panovník. Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v...
Přísloví 6:32...musí odevzdat. Jenom šílenec ale cizoloží, kdo činí to, je sebevrah! Bití a ostuda na něj čeká, pohanu...
Izaiáš 43:19...na věci minulé, o starých neuvažujte! Hle,  činím novou věc, a klíčí právě teď - vy to nevíte? Ano,...
Izaiáš 48:11... v peci soužení. Kvůli sobě, sobě samému to činím - proč bych se měl nechat hanobit? O svoji slávu se s...
Izaiáš 49:6...ty, kdo z Izraele přežili. Světlem národů proto činím , aby spása obsáhla celý svět. Toto praví...
Izaiáš 65:16... Kdo bude na zemi dávat požehnání, bude to činit při Bohu pravdy; kdo bude na zemi přísahat, při Bohu...
Jeremiáš 31:19...ty jsi můj Bůh, Hospodine! Po svém odvrácení činím pokání, po svém poučení se biji do hrudi. Stydím se a...
Jeremiáš 34:15... vůbec si toho nevšímali. Vy jste ale nedávno činili pokání a zachovali jste se, jak je v mých očích...
Jeremiáš 49:15...se! Vzhůru k útoku! Válčete proti Edomu! "Hlečiním nepatrným mezi národy, mezi lidmi budeš v...
Daniel 7:25... Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. Svatí...
Abdiáš 1:2..."Vzhůru! Do útoku! Válčete proti Edomu!" Hlečiním nepatrným mezi národy, budeš v největším...
Malachiáš 3:5... utlačovatele nádeníků, vdov a sirotků i ty, kdo činí ústrky přistěhovalcům a nemají bázeň přede mnou, praví...
Matouš 3:2...dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti: "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!" To je ten, o...
Matouš 4:17...se zaskvělo." Od doby začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!" Jednou se...
Matouš 11:21...se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a popelu. Říkám vám: Týru a...
Matouš 12:41...pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. Královna...
Marek 1:15..."Čas se naplnil - Boží království je blízkoČiňte pokání a věřte evangeliu!" Když se pak procházel...
Lukáš 10:13...se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a popelu. Týru a Sidonu však bude...
Lukáš 11:32...pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. Nikdo...
Lukáš 13:3...Galilejci? Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni. Myslíte si, že těch...
Lukáš 13:5...Jeruzaléma? Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni." Potom jim vyprávěl...
Lukáš 15:7...v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří...
Lukáš 15:10...před Božími anděly nad jedním hříšníkem, který činí pokání." Ježíš pokračoval: "Jeden člověk měl dva syny...
Lukáš 16:30...na to. ‚Kdyby k nim ale přišel někdo z mrtvýchčinili by pokání.' On mu ale řekl: ‚Když neposlouchají...
Lukáš 22:19...slovy: "To je tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě tak vzal po večeři kalich se...
Skutky 2:38...apoštolů ptát: "Co máme dělat, bratři?" "Čiňte pokání," odpověděl Petr, "a každý se nechte pokřtít...
Skutky 3:19...všech svých proroků: že Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a...
Skutky 5:28...svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete nás činit zodpovědnými za krev toho člověka!" Petr a apoštolové...
Skutky 8:22...věci, protože tvé srdce není před Bohem upřímnéČiň pokání ze své špatnosti a modli se - snad ti Bůh ten...
Skutky 15:17...pohané jméno nesoucí, praví Hospodin, který činí tyto věci,' věci, které oznamoval před věky...
Skutky 17:30...nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání. Určil totiž den, v němž bude spravedlivě...
Skutky 26:20... po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat...
Římanům 7:23...jiný zákon, který bojuje proti zákonu mysličiní zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech. Jak...
1. Korintským 11:24..."Toto je tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě tak vzal po večeři kalich se...
1. Korintským 11:25...je nová smlouva v krvi. Kdykoli z něj pijetečiňte to na mou památku." Kdykoli jíte tento chléb a pijete...
Koloským 3:17...děláte, ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci....
Koloským 3:23...upřímným srdcem a z úcty k Pánu. Cokoli dělátečiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší...
2. Tesalonickým 3:4... že se řídíte našimi pokyny a budete tak činit i nadále. Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke...
Židům 1:7...andělé!" O andělech sice říká: "Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků plameny," ale o Synu říká:...
Zjevení 2:5...lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadlčiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání,...
Zjevení 2:16...i ty máš přívržence učení nikolaitů. Proto čiň pokání. Jinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat...
Zjevení 2:21...a k modlářským hodům. Dal jsem čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle,...
Zjevení 2:22... cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. zahubím její děti, všechny...
Zjevení 3:3...si, co jsi slyšel a přijal; drž se tohočiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! Ani se...
Zjevení 3:19...miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedyčiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj...
Zjevení 21:5..." Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hlečiním všechno nové." Řekl také: "Napiš, že tato slova jsou...

Slova obsahující činit: činit (14) učinit (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |