Čin

Hledám varianty 'čin' [ činy (29) činům (1) činů (2) činu (1) činem (2) činech (3) čin (3) ]. Nalezen 41 verš.
Deuteronomium 3:24...moc. Který bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne prosím přejít Jordán, ...
Deuteronomium 4:34...rukou, vztaženou paží a velikými a hroznými činy, jak to vše před vašima očima v Egyptě udělal Hospodin...
Deuteronomium 34:12...a celé jeho zemi! Jak mocnou sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš před očima celého Izraele! Po smrti...
2. Samuel 12:14...tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Protože jsi ale tímto činem znevážil Hospodina, musí zemřít tvůj novorozený syn."...
2. Samuel 23:17...s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl...
2. Samuel 23:20...Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A...
2. Samuel 23:22...mu je ale vytrhl z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně...
2. Královská 20:20...Ostatní Ezechiášovy skutky - všechny jeho udatné činy i to, jak udělal rybník a vodovod, kterým do města...
1. Letopisů 11:19...s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl...
1. Letopisů 11:22...Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A...
1. Letopisů 11:24... vytrhl mu to kopí z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně...
1. Letopisů 16:8...Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu, hrajte mu,...
2. Letopisů 13:22...dcer. Ostatní Abiášovy skutky - jeho slovačiny - jsou sepsány ve Výkladu proroka Ida. Abiáš pak ulehl...
2. Letopisů 20:35...králem Achaziášem, což byl velmi špatný čin. Spolčil se s ním, aby si pořídil zámořské loďstvo....
Nehemiáš 6:14... Bože můj, na Tobiáše a Sanbalata i na jejich činy. Pamatuj také na prorokyni Noadiu a na další proroky,...
Žalmy 28:5...odplatu! Protože nedbají na Hospodinovy činy - na to, co vykonal svýma rukama - proto je rozboří a...
Žalmy 78:11...se řídit jeho Zákonem. Zapomněli na jeho mocné činy, na zázraky, jež jim projevil. Před jejich otci konal...
Žalmy 105:1... Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu, hrajte mu,...
Žalmy 106:13...se zpěvem. Rychle však zapomněli na jeho činy, nechtěli čekat, jak se rozhodne. Propadli lačnosti v...
Žalmy 106:29...oběti patřící mršinám. Boha tak popudili svými činy, že mezi nimi propukla pohroma. Vtom povstal Pinchas,...
Žalmy 106:39...zem! Svými skutky takto pošpinili se, a svými činy smilnili. Hospodin vzplanul proti svému lidu hněvem,...
Žalmy 145:4...všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy zvěstují. mluví o tvé kráse, slávě a velebnosti,...
Žalmy 145:11...tvého království vyprávějí, o tvých mocných činech hovoří. Všichni lidé se o jeho moci dozví, o...
Přísloví 8:22...své cesty mne Hospodin zplodil, před všemi svými činy, před časem. Od věků jsem byla ustavena, od počátku,...
Přísloví 16:3...však zkoumá Hospodin. Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní. Hospodin učinil vše pro...
Přísloví 31:31...zaslouží. Dejte odměnu za její úsilí, její činy ji v branách velebí! Slova Kazatele, syna Davidova...
Kazatel 8:11...ve městě nikdo nevzpomněl. I to je marnost! Zlé činy nejsou trestány rychle, proto lidské srdce chuť...
Izaiáš 1:31... Ze siláka se stane koudel a jiskrou bude jeho čin; obojí to pak spolu vzplane - nikdo to nebude moci...
Izaiáš 12:4..."Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy, jeho jméno prohlašujte jako...
Izaiáš 59:6...zemře; rozmáčkne-li je, zmije vyleze! Jejich pavučiny se na šat nehodí, neobléknou se tím, co zhotoví....
Izaiáš 63:7...na zemi. Hospodinovu lásku připomínat chcičiny, za které chválu zaslouží - za všechno, co pro nás...
Jeremiáš 32:19... Jsi veliký ve svých záměrech a mocný ve svých činech. Nespouštíš oči z cest všech lidí, abys každého...
Joel 4:7...se vrátili z míst, kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím. Vaše syny a dcery vydám napospas synům...
Abdiáš 1:15...národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili na svaté hoře,...
Lukáš 23:51...muž jménem Josef, nesouhlasil s Radou a jejím činem. Byl z judského města Arimatie a také očekával Boží...
Jan 8:4...se slovy: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové...
Římanům 5:18... Stejně tak ovšem skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění a život. Jako se...
2. Korintským 10:11...na dálku ve svých dopisech, takoví budeme i v činech, k vám přijdeme. Nemáme ovšem tu drzost přiřadit...
1. Petr 2:20...za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné. Vždyť právě k tomu vás...
1. Petr 3:17...vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé. Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou...
Zjevení 19:8...čistý kment." (A ten kment jsou spravedlivé činy svatých.) Tehdy mi řekl: "Piš: Blaze těm, kteří jsou...

Slova obsahující čin: čin (3) činech (3) činelů (4) činely (13) činem (2) činění (4) činí (17) činil (10) činila (3) činili (7) činím (9) činíš (3) činit (14) činíval (1) činu (1) činů (2) činům (1) činy (29) díkůčinění (3) dívčin (6) divočině (2) divočiny (1) dobročinnost (1) dobročinnosti (1) hřebčince (2) končin (3) končinách (6) končinon (1) končiny (12) matčin (1) matčina (7) matčině (4) matčino (1) matčiných (2) mělčinu (2) náčiní (46) náčiním (14) nečiní (1) nečinila (1) nečinili (6) nečinnosti (1) nespočineš (1) neučinil (3) neúčinné (1) odpočine (5) odpočinek (14) odpočineš (1) odpočinete (1) odpočinku (29) odpočinou (2) odpočinout (12) odpočinu (1) odpočinul (8) odpočinula (2) odpočinuli (1) odpočinutí (26) ovčince (2) pavučinu (1) pavučiny (1) počinech (1) počinů (1) příčina (1) přičiněním (1) příčiny (3) rebečin (1) rebečina (1) spočine (10) spočineš (2) spočinou (1) spočinout (9) spočinu (2) spočinul (17) spočinula (10) spočinulo (1) spočinuly (2) spočinutí (4) učiněna (1) učiněná (1) učiní (26) učinil (156) učinila (1) učinili (8) učinily (2) učiním (51) učiníš (3) učinit (11) učiníte (2) účinku (1) účinnost (1) zadostiučinění (2) zadostiučiněním (1) zločin (11) zločince (10) zločinci (21) zločinců (7) zločincům (3) zločinec (9) zločinech (1) zločinem (3) zločinné (2) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |