Či

Hledám varianty 'či' [ či ]. Nalezeno 89 veršù.
Exodus 16:4...den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynůči nikoli. budou šestého dne připravovat, co přinesli,...
Exodus 34:19...samců ze tvého stáda, to bude býk či beran. Osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem;...
Exodus 34:21...sedmého dne odpočívej; odpočívej i v době orání či žně. Konej Slavnost týdnů na začátku pšeničné žně a...
Exodus 35:23... kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže či odolné usně, přinášel je. Každý, kdo chtěl přispět...
Leviticus 3:1...oběť ze skotu, přivede před Hospodina samce či samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své oběti a zabije...
Leviticus 5:4...se. Také když nerozvážně pronese přísahu, zlou či dobrou - nerozvážně přísahal o čemkoli, aniž si...
Leviticus 5:21...bližního podvede ohledně věci svěřené do úschovy či do zástavy nebo když bude svého bližního okrádat či...
Leviticus 7:23...žádný tuk - z hovězího dobytka nebo z ovce či kozy. Tuk zdechlého nebo rozsápaného zvířete se smí...
Leviticus 11:32...večera. Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté. je to předmět ze dřeva nebo oděv, kůže, pytlovina...
Leviticus 11:42... se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či více nohách. Je to ohavnost. Neposkvrňujte se jakoukoli...
Leviticus 13:49...rána malomocenství na oděvu, na kůži, na tkanině či na koženém předmětu - musí být ukázána knězi. Když kněz...
Leviticus 13:52...- je to nečisté. je tedy oděv, vlněná či lněná tkanina i jakýkoli kožený předmět napadený tou...
Leviticus 13:55...nezměnila barvu (i když se nerozšířila), je to nečisté - spálíš to, je hniloba na líci či na rubu....
Leviticus 13:56... že je po vyprání matná, pak ji od oděvu, kůže či tkaniny odtrhne. Ukáže-li se rána na oděvu, tkanině či...
Leviticus 13:57...odtrhne. Ukáže-li se rána na oděvu, tkanině či koženém předmětu znovu, je to bující malomocenství -...
Leviticus 13:58...- napadenou věc spálíš. Oděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána po vyprání zmizí, bude...
Leviticus 13:59..." Toto je zákon o ráně malomocenství na vlněném či lněném oděvu, na tkanině i jakémkoli koženém předmětu....
Leviticus 14:55...- jde o prašivinu, o malomocenství na oděvu či na domě, otok, vyrážku či světlou skvrnu...
Leviticus 14:56...malomocenství na oděvu či na domě, otok, vyrážku či světlou skvrnu. Podle něj se určí, kdy je co nečisté a...
Leviticus 19:35...se křivdy při soudu ani při měření, vážení či odměřování. Mějte poctivé váhy, poctivá závaží, poctivou...
Leviticus 21:14... Nesmí se oženit s žádnou ovdovělou, zapuzenou či zneuctěnou ženou nebo s nevěstkou. Ožení se jen s pannou...
Leviticus 21:18... Nepřistoupí nikdo s tělesnou vadou: nikdo slepý či chromý, zohyzděný či znetvořený, se zmrzačenou nohou či...
Leviticus 21:19... zohyzděný či znetvořený, se zmrzačenou nohou či rukou, hrbatý či zakrnělý, s oční vadou, se svrabem či...
Leviticus 21:20...zmrzačenou nohou či rukou, hrbatý či zakrnělý, s oční vadou, se svrabem či lišejem, ani...
Leviticus 22:22...polámaného, zmrzačeného, vředovitého, se svrabem či lišejem. Nic takového nedáte Hospodinu na oltář jako...
Leviticus 25:49...trvat i poté, co se prodal. Jeho bratr, strýc či bratranec nebo jiný pokrevní příbuzný z jeho rodu ho...
Numeri 5:14... učiníte toto: Zmocní-li se muže žárlivost či jeho manželce, se skutečně poskvrnila či nikoliv,...
Numeri 15:5...mouky zadělané čtvrtkou hinu oleje. Při zápalné či pokojné oběti s každým beránkem obětuj čtvrtku hinu vína...
Numeri 15:8...jako příjemnou vůni. Připravíš-li jako zápalnou či pokojnou oběť dobytče, jako splnění slibu nebo...
Numeri 15:11...s každým býkem, s každým beranem, beránkem či kůzletem. jich připravíte jakékoli množství, takto...
Numeri 22:18... svého Boha, a udělat cokoli, malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc. zatím zjistím, co...
Numeri 26:56... Dědictví jim bude rozděleno losem, malému či velkému. Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a...
Numeri 30:10...odpustí. (Každý slib, jímž se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se...
Deuteronomium 3:24...svou velikost a svou moc. Který bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne prosím...
Deuteronomium 4:16...podobě, by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka...
Deuteronomium 12:15...svém městě, kdykoli se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistý, tak jako gazelu či jelena. Nesmíte však...
Deuteronomium 12:17...svého skotu a bravu, žádnou ze svých slíbených či dobrovolných obětí ani obětní příspěvky z práce svých...
Deuteronomium 12:22...chuti. Smíš je jíst stejně, jako se gazela či jelen; smí je jíst nečistý stejně jako čistý. Jen se...
Deuteronomium 13:2...nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi...
Deuteronomium 13:3...sloužit jim!" Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás...
Deuteronomium 13:8...totiž některému z bohů okolních národů, blízkých či vzdálených, z jednoho konce světa či z druhého)....
Deuteronomium 15:12...a potřebný." Když se ti tvůj bratr, Hebrej či Hebrejka, prodá do otroctví, odslouží u tebe šest let,...
Deuteronomium 15:22... Můžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu či jelena, jsi čistý nebo nečistý. Jen nejez jeho krev -...
Deuteronomium 16:2...tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť z bravu či skotu. Nesmíš k němu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez...
Deuteronomium 17:3...sloužit a klanět se cizím bohům - slunci, měsíci či celému nebeskému zástupu (což jsem nikdy nepřikázal)....
Deuteronomium 17:8...nedovedl rozsoudit. půjde o vraždu, spor či napadení, v těchto sporných případech vstaň a vydej se...
Deuteronomium 18:10...národů. se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec...
Deuteronomium 19:15...jediný svědek, se dotyčný jakkoli provinil či spáchal jakýkoli hřích, jenž se spáchat. Výrok musí...
Deuteronomium 22:1... dává za dědictví! Když uvidíš bloudícího býka či ovci svého bratra, nebuď lhostejný, ale poctivě je...
Deuteronomium 22:6...nebo na zemi) s matkou sedící na ptáčatech či vejcích, neber matku i s mladými. Mladé si smíš vzít,...
Deuteronomium 24:7...ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého...
Deuteronomium 27:15...Izraelity hlasitě volat: "Zlořečený, kdo vytesá či odlije modlu, ohavnost před Hospodinem, výtvor šikovných...
Deuteronomium 27:16..."Amen!" "Zlořečený, kdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo...
Deuteronomium 27:19... kdo překroutí právo přistěhovalce, sirotka či vdovy!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo...
1. Královská 8:37...bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu...
1. Královská 8:46...odvedli jako zajatce do nepřátelské země, daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali...
2. Královská 12:14...jiného vybavení Hospodinova chrámu, zlatého či stříbrného. Používalo se totiž na platy dělníků, kteří...
2. Letopisů 6:28...bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu...
2. Letopisů 6:36...by je odvedli jako zajatce do země daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali...
2. Letopisů 20:9...‚Přijde-li na nás neštěstí, meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého -...
2. Letopisů 31:2... podle kterých pak všichni plnili své kněžské či levitské úkoly, šlo o zápalné a pokojné oběti, o...
Ezdráš 6:9... Cokoli dalšího bude potřeba - býčci, berani či jehňata k zápalným obětem Bohu nebes, pšenice, sůl, víno...
Ezdráš 6:12...krále i lid, který by vztáhl ruku, aby porušil či poškodil tamější dům Boží. , Dareios, vydávám toto...
Ester 4:11...zpět za Mordechajem s odpovědí: "Kdokoli, muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní...
Ester 8:11...shromáždit se a bránit své životy. Smějí zničit, pobít a vyhladit jakékoli ozbrojence z kteréhokoli...
Job 28:18... nedá se koupit za šperky ze zlata. Korál či alabastr za zmínku nestojí, cena moudrosti je nad perly....
Job 37:13...kdekoli na zemi. jeho zemi nesou trest či slitování, on , aby nalezla svůj cíl. Naslouchej tomu,...
Job 41:18...mečem je zcela zbytečné, stejně tak kopím, šípem či oštěpem. Železo je pro něj slámě podobné, bronz považuje...
Žalmy 35:14...do klína! Chodil jsem ve smutku jak nad přítelem či bratrem; jako bych oplakával matku obtížen zármutkem....
Kazatel 2:19... Kdo , zda bude moudrý, anebo bláhový? Tak či tak získá vše, pro co jsem se lopotně pachtil a nač jsem...
Kazatel 11:6...ruce neskládej - vždyť nevíš, zda se zdaří toči ono, či zda je stejně dobré obojí. Jak sladké je světlo;...
Píseň 2:9...blíží, přes hory skáče, spěchá přes kopce! Srnci či kolouchu můj milý podobá se. Hle, za naší zídkou se...
Píseň 2:17...a rozprchnou se stíny, vrať se, můj milý! Srnci či kolouchu se podobej na horách béterských! Na lůžku jsem...
Píseň 8:14...ho uslyším právě ! Pospěš, můj milý! Srnci či kolouchu se podobej na horách koření! Vidění o Judovi...
Jeremiáš 15:12... se snad ocel ze severu přerazit železem či bronzem? Vaše bohatství a vaše poklady nechám bez...
Jeremiáš 16:7... kdo truchlí nad mrtvým; ti, kdo ztratili otce či matku, nedostanou napít z poháru útěchy. Nevcházej také...
Jeremiáš 23:33..." "Když se někdo z lidu nebo z proroků či z kněží zeptá: ‚Jaký je ortel od Hospodina?' - odpovíš:...
Jeremiáš 23:34...vás! praví Hospodin.' Kdokoli z proroků, kněží či lidu se oháníortelem od Hospodina', s takovým i s jeho...
Pláč 2:18... tvé slzy proudí potokem, je noc či den! Odpočinek si nedopřej, tvé oko neusne! Vstávej a...
Ezechiel 21:3...oheň a ten v tobě spálí každý strom, zelený či suchý. Ten planoucí plamen nezhasne a ožehne všechny...
Ozeáš 1:7...je - nikoli ovšem skrze luk a meč, bitvu, koně či jezdce, ale skrze Hospodina, jejich Boha." Jakmile Gomer...
Římanům 14:4...služebníka? Před svým vlastním pánem obstojíči selže. A on obstojí - Pán jej dokáže podepřít! Někdo si...
Římanům 14:8...umíráme-li, umíráme Pánu. tedy žijeme či umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a...
1. Korintským 1:24...pohany bláznovství, ale pro povolané, Židy či Řeky, Krista - Boží moc a Boží moudrost. Boží...
1. Korintským 3:22...lidmi. Všechno je přece vaše: Pavel, Apollos či Petr, svět, život nebo smrt, přítomnost nebo...
1. Korintským 12:13...takové je to s Kristem. jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem...
1. Korintským 14:6...vám neřeknu nějaké zjevení, poznání, proroctví či učení? Podobné je to s neživými hudebními nástroji, jako...
Koloským 3:17...duchovní písně. Cokoli děláte, ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a...
Jakub 4:15...máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono." Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno...

Slova obsahující či: blahořečil (1) boháči (5) buřiči (3) česači (1) česáči (3) či (95) čich (1) čili (3) čilých (1) čin (3) čiň (7) činech (3) činelů (4) činely (13) činem (2) činění (4) činí (17) činil (10) činila (3) činili (7) činím (9) činíš (3) činit (14) činíval (1) čiňte (10) činu (1) činů (2) činům (1) činy (29) čirá (1) čista (1) čistá (8) čisté (41) čistě (2) čistého (41) čistější (1) čistém (2) čistému (1) čistí (12) čistil (1) čistíte (1) čistotě (5) čistotu (7) čistou (4) čistý (53) čistých (5) čistým (20) čistými (1) čištěni (2) díkůčinění (3) dívčin (6) divočině (2) divočiny (1) dobročinnost (1) dobročinnosti (1) dobrořečil (8) dobrořečili (6) dobrořečilo (1) dobrořečit (1) dočista (17) dokončil (26) dokončili (1) dokončit (5) doručil (1) doručili (1) dosvědčil (2) dosvědčit (8) hledači (1) hlídači (2) hořčice (3) hořčičné (2) hřebčince (2) chtíči (2) končil (1) končili (1) končin (3) končinách (6) končinon (1) končiny (12) krčit (2) krumpáči (1) křepčil (1) křepčili (2) kupčila (1) kupčili (1) kupčit (2) léčil (3) léčili (1) líčil (1) líčila (1) líčit (2) loučil (1) lučištníci (2) lučištník (2) lučištníků (1) lučištníkům (1) lupiči (6) matčin (1) matčina (7) matčině (4) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |