Čest

Hledám varianty 'čest' [ čest (35) ]. Nalezeny 34 verše.
Leviticus 19:32... váš Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě svého Boha. jsem Hospodin. s tebou...
Deuteronomium 33:17...vyvoleného z bratří! Jak prvorozenému býku čest mu náleží, jeho rohy jsou rohy buvolí; národy ze všech...
1. Samuel 6:5...a podobizny krys, které ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, vašimi...
2. Letopisů 32:33...obyvatelé Jeruzaléma mu při jeho úmrtí vzdali čest. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Menaše. Menaše...
Job 19:9...- neprojdu, na stezky vrhl temnotu. Mou čest ze mne strhl jako plášť a korunu mi z hlavy sňal. Boří...
Žalmy 7:6...protivník, pošlape můj život na zemi, mou čest v prachu vyválí! séla Povstaň, Hospodine, v hněvu...
Přísloví 26:1...létu, jako sklizni déšť, asi tak sluší tupci čest. Vrabec přeletí, vlaštovka se mihne, bezdůvodná kletba...
Přísloví 26:8... Jako do praku nabíjet kámen je tupci prokazovat čest. Jako trn v ruce opilce je přísloví v ústech pitomce...
Izaiáš 25:3...nebude vystavěna znovu navěky! Proto ti vzdá čest mocný lid, město krutých pohanů ctí, neboť ses...
Izaiáš 42:12...hor křičí radostí! Hospodinu vzdají čest, ho chválí na ostrovech. Hospodin vyrazí jako...
Abakuk 1:7...jim nepatří. Jsou strašliví a úděsní, právočest sami si určují. Jejich koně jsou rychlejší než leopard...
Sofoniáš 3:19...kulhavou a zahnanou zpět přivedu. Způsobím jim čest a slávu v každé zemi, kde nesli pohanu. V ten čas vás...
Sofoniáš 3:20...přivedu, v ten čas vás shromáždím. Ano, dám vám čest a slávu mezi všemi národy na zemi, změním váš osud...
Malachiáš 2:2...Jestliže neposlechnete a nerozhodnete se vzdávat čest mému jménu, praví Hospodin zástupů, sešlu na vás...
Lukáš 1:43...mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna! Jaká čest, že ke mně přišla matka mého Pána! Hle, jakmile tvůj...
Římanům 2:7...těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávučest a nesmrtelnost, věčným životem; těm, kdo ve svém...
Římanům 2:10...dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká slávačest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu...
Římanům 13:7...clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest. Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku;...
1. Korintským 6:20...jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. Pokud jde o to, jak jste psali: "Pro muže je...
Efeským 4:1...Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní...
Filipským 1:27...vrátím. Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl...
Koloským 1:10...jeho vůle a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků,...
1. Tesalonickým 2:12...a zapřísahali, abyste svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do slávy svého království....
1. Timoteus 1:17... nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen. Timoteji, synu, dávám ti...
1. Timoteus 6:16...z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc. Amen. Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí,...
Židům 3:3...větší slávu než Mojžíš, tak jako větší čest stavitel než sám dům. Každý dům přece někdo postavil a...
Židům 5:4...nejen za hříchy lidu, ale i za vlastní. Tuto čest si nikdo nemůže přivlastnit, ale musí ho povolat Bůh...
2. Petr 1:17...jsme jako očití svědkové jeho slávy. Tu slávučest přijal od Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy...
Zjevení 4:9...přichází." A kdykoli ty bytosti vzdají slávučest a díky Sedícímu na trůnu, Živému na věky věků, padne...
Zjevení 4:11..."Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávučest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly...
Zjevení 5:12...a bohatství, moudrost a sílu, slávu, chválučest!" Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi,...
Zjevení 5:13...volat: "Sedícímu na trůnu a Beránkovi chválačest, sláva i vláda na věky věků!" A čtyři bytosti řekly:...
Zjevení 7:12..."Amen! Chvála a sláva, moudrost a díkůčiněníčest a moc i síla našemu Bohu na věky věků. Amen!" Jeden z...
Zjevení 21:26... a noc tam nebude. Přenesou do něj slávučest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic...

Slova obsahující čest: čest (35) čestná (3) čestné (3) čestně (2) čestní (1) čestný (2) čestných (2) čestným (1) nečestně (1) počest (3) počestnosti (1) počestný (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |