Čelit

Hledám varianty 'čelit' [ čelit (5) čelíme (1) čelím (1) čelil (1) čele (57) ]. Nalezeny 63 verše.
Exodus 13:16...to jako znamení na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky." Když...
Exodus 28:38...připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při svatých...
Leviticus 13:42... takže holé čelo, je čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá rána, je to...
Leviticus 13:43...na pleši. Kněz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši rána s bělavě narudlým otokem, podobná...
Numeri 10:14...svých oddílech prapor Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův. V čele pokolení Isachar...
Numeri 10:15...v jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův. V čele pokolení Isachar šel Netaneel, syn Cuarův, a v čele...
Numeri 10:16...pokolení Isachar šel Netaneel, syn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon šel Eliab, syn Chelonův. Po složení...
Numeri 10:18...oddílech prapor Rubenova uskupení; v jejich čele šel Elicur, syn Šedeurův. V čele pokolení Šimeonových...
Numeri 10:19...v jejich čele šel Elicur, syn Šedeurův. V čele pokolení Šimeonových synů šel Šelumiel, syn...
Numeri 10:20...synů šel Šelumiel, syn Curi-šadajův, a v čele pokolení Gád Eljasaf, syn Reuelův. Za nimi táhli...
Numeri 10:22...oddílech prapor Efraimova uskupení; v jejich čele šel Elišama, syn Amihudův. V čele pokolení Manases šel...
Numeri 10:23...v jejich čele šel Elišama, syn Amihudův. V čele pokolení Manases šel Gamaliel, syn Pedacurův, a v čele...
Numeri 10:24...Manases šel Gamaliel, syn Pedacurův, a v čele pokolení Benjamín Abidan, syn Gideoniho. Jako zadní...
Numeri 10:25...svých oddílech prapor Danova uskupení; v jejich čele šel Achiezer, syn Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer...
Numeri 10:26...v jejich čele šel Achiezer, syn Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer šel Pagiel, syn Okranův, a v čele...
Numeri 10:27...čele pokolení Ašer šel Pagiel, syn Okranův, a v čele Neftalímova pokolení Achira, syn Enanův. Takto táhli...
Numeri 32:17...pro své děti. Sami pak půjdeme v plné zbrojičele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místo....
Deuteronomium 3:28...však Jozuu, posilni a povzbuď ho, neboť on tamčele tohoto lidu přejde. On jim za dědictví zem, kterou...
Deuteronomium 10:11... Hospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestučele lidu. vejdou a obsadí tu zem, o níž jsem přísahal...
Deuteronomium 33:21...pro sebe, díl, jenž je velitelům vyhrazen. V čele lidu totiž směle šel a Hospodinovu spravedlnost...
Jozue 4:12...zraky také Hospodinova truhla s kněžími. V čele synů Izraele přešli v bojovém šiku synové Rubenovi,...
Jozue 8:10...lid a spolu se stařešiny Izraele se vydal v jeho čele proti Aji. Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když...
Soudců 3:27...roh. Synové Izraele sestoupili z hor s Ehudemčele. "Rychle za mnou!" zvolal. "Hospodin vydal vašeho...
Soudců 9:39...No tak, vzhůru, bojuj s ním!" Gaal tedy vytáhlčele Šechemských, aby bojoval s Abimelechem. Abimelech ho...
Soudců 15:16... Samson tehdy řekl: "Čelistí osla oslům jsem čelil, čelistí osla tisíc jich skolil!" Když domluvil,...
Soudců 18:21...pochod. Děti a dobytek s majetkem nechali jítčele. Když byli od Míkova domu dost daleko, seběhli se...
1. Samuel 10:5... S citerou, tamburínou, píšťalou a lyroučele budou v prorockém vytržení sestupovat z návrší. Tehdy...
1. Samuel 18:13... jmenoval ho velitelem nad tisíci, takže táhlčele vojska do boje i zpět. David si ale na všech taženích...
1. Samuel 18:16...i v Judovi ale Davida milovali, protože v jejich čele táhl do boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady...
1. Samuel 19:20...zajali. Jakmile však uviděli houf prorokůčele se Samuelem, jak ve vytržení prorokují, sestoupil i na...
2. Samuel 10:9...postavení v poli. Když Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, vybral ty nejlepší z...
2. Samuel 10:16... a když je přivedl, přitáhli do Chelamučele s Hadad-ezerovým vojevůdcem Šobachem. Když se to David...
2. Samuel 17:26...Joábovy matky Ceruji.) Izrael s Abšalomemčele se tedy utábořil v gileádském kraji. Když David...
2. Královská 9:14... zahájil spiknutí proti Joramovi. (Joram zatímčele izraelského vojska hájil Rámot-gileád před aramejským...
1. Letopisů 4:42...došli k hoře Seír. Bylo to pět set mužůčele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem, Refajášem a...
1. Letopisů 12:3...pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul: V čele byl Achiezer a Joaš, synové Šemaje Gibeatského, Jeziel...
1. Letopisů 12:10...kopím, s tváří lvů a hbitostí horských gazel: V čele byl Ezer, druhý Obadiáš, třetí Eliab, čtvrtý Mišmana,...
1. Letopisů 19:10... zaujali postavení v poli. Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, a tak vybral ty nejlepší z...
1. Letopisů 19:16...také Aramejce z druhého břehu Eufratu. V jejich čele stál Hadad-ezerův vojevůdce Šofach. Když se to David...
2. Letopisů 1:10...a poznání, abych dovedl vycházet i přicházetčele tohoto lidu. Vždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj...
2. Letopisů 13:12...vy jste ho opustili. Bůh je s námi! Stojí námčele! Jeho kněží zatroubí proti vám, synové Izraele!...
2. Letopisů 14:10... Bože náš! Na tebe spoléháme a ve tvém jménu čelíme této přesile. Hospodine, ty jsi náš Bůh; přece proti...
2. Letopisů 16:9...zachoval jako hlupák, a tak budeš od nynějška čelit válkám." Asa se na vidoucího rozhněval. Rozzuřil se...
2. Letopisů 20:27... Všichni judští a jeruzalémští muži se pakčele s Jošafatem radostně vrátili do Jeruzaléma, protože...
2. Letopisů 26:19...kadidla stále v ruce. Zatímco spílal kněžím, na čele se mu před jejich zraky v Hospodinově chrámu u...
2. Letopisů 26:20...s ostatními kněžími se na něj podíval a hle - na čele měl malomocenství! Spěšně ho odtud vyvedli, ba on sám...
Ezdráš 5:10...a mohli připsat jména mužů, kteří jim stojíčele. Odpověděli nám těmito slovy: "Jsme služebníci Boha...
Nehemiáš 12:22...za dnů Eliašiba, Jojady, Jochanana a Jaduyčele otcovských rodů jakož i kněží byli zapsáni během...
Nehemiáš 12:36...s hudebními nástroji Davida, muže Božího. V čele průvodu šel učenec Ezdráš. Prošli Studniční bránou...
Job 29:25... tváře nechtěli zaplašit. Sedal jsem v jejich čele a udával jim směr, žil jsem jako král ve své družině,...
Job 40:19...válce, končetiny jako tyče železné. On stojíčele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho Stvořitel!...
Žalmy 68:28...Hospodina, Izraelovi potomci! Maličký Benjamínčele si vykračuje, vůdcové Judy pak se svým zástupem,...
Kazatel 4:16...mladíkem, který nastoupil po králi. Stanulčele nespočetných zástupů, těm, kdo přišli potom, se ale...
Ezechiel 9:4..." řekl mu Hospodin, "a označ znamením na čele ty, kteří sténají a naříkají nad všemi ohavnostmi,...
Ezechiel 41:4...straně 7 loktů. Změřil celou tuto místnostčele chrámové lodi a byla 20 loktů dlouhá a 20 loktů široká...
Joel 2:11...se a zmizí záře hvězd. Hospodin sám pak burácíčele své armády; jeho tábor je obrovský, připraven plnit...
Micheáš 2:13...vyrazí. Jejich Král půjde před nimi - v jejich čele bude Hospodin!" Řekl jsem: "Slyšte, vy přední v...
Lukáš 14:31... aby se poradil, zda může s deseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jinak...
Lukáš 22:47..." Ještě to ani nedořekl a byl tu houf lidíčele s Jidášem, jedním z Dvanácti. Přistoupil k Ježíšovi,...
Skutky 27:15...Euroklydon a opřel se do lodi. Ta mu nemohla čelit, a tak jsme se nechali unášet, jsme se dostali do...
1. Korintským 15:31...Kristu Ježíši, našem Pánu, prohlašuji, že denně čelím smrti. K čemu mi to z lidského pohledu je, že jsem...
Zjevení 9:4...ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří nemají na čele Boží znamení. Nemohly je zabíjet, ale trýznily je po...
Zjevení 17:5...plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |