Čela

Hledám varianty 'čela' [ čelo (6) čelem (5) čelech (3) čele (57) čela (10) ]. Nalezeno 78 veršù.
Genesis 9:23...a přikryli nahotu svého otce. Byli obráceni čelem nazpátek, a tak nahotu svého otce nespatřili. Když se...
Genesis 41:45... kněze z Heliopole. Tak se Josef dostal do čela egyptské země. Když stanul před faraonem, králem...
Exodus 13:16...to jako znamení na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky." Když...
Exodus 25:20...budou zastiňovat slitovnici. jsou obráceni čelem k sobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici....
Exodus 28:38...připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při svatých...
Exodus 37:9... jimiž zastiňovali slitovnici. Byli obráceni čelem k sobě a tvářemi se skláněli nad slitovnici. Vyrobil...
Leviticus 13:41... Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže holé čelo, je čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši...
Leviticus 13:42... takže holé čelo, je čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá rána, je to...
Leviticus 13:43...na pleši. Kněz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši rána s bělavě narudlým otokem, podobná...
Numeri 10:14...svých oddílech prapor Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův. V čele pokolení Isachar...
Numeri 10:15...v jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův. V čele pokolení Isachar šel Netaneel, syn Cuarův, a v čele...
Numeri 10:16...pokolení Isachar šel Netaneel, syn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon šel Eliab, syn Chelonův. Po složení...
Numeri 10:18...oddílech prapor Rubenova uskupení; v jejich čele šel Elicur, syn Šedeurův. V čele pokolení Šimeonových...
Numeri 10:19...v jejich čele šel Elicur, syn Šedeurův. V čele pokolení Šimeonových synů šel Šelumiel, syn...
Numeri 10:20...synů šel Šelumiel, syn Curi-šadajův, a v čele pokolení Gád Eljasaf, syn Reuelův. Za nimi táhli...
Numeri 10:22...oddílech prapor Efraimova uskupení; v jejich čele šel Elišama, syn Amihudův. V čele pokolení Manases šel...
Numeri 10:23...v jejich čele šel Elišama, syn Amihudův. V čele pokolení Manases šel Gamaliel, syn Pedacurův, a v čele...
Numeri 10:24...Manases šel Gamaliel, syn Pedacurův, a v čele pokolení Benjamín Abidan, syn Gideoniho. Jako zadní...
Numeri 10:25...svých oddílech prapor Danova uskupení; v jejich čele šel Achiezer, syn Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer...
Numeri 10:26...v jejich čele šel Achiezer, syn Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer šel Pagiel, syn Okranův, a v čele...
Numeri 10:27...čele pokolení Ašer šel Pagiel, syn Okranův, a v čele Neftalímova pokolení Achira, syn Enanův. Takto táhli...
Numeri 32:17...pro své děti. Sami pak půjdeme v plné zbrojičele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místo....
Deuteronomium 3:28...však Jozuu, posilni a povzbuď ho, neboť on tamčele tohoto lidu přejde. On jim za dědictví zem, kterou...
Deuteronomium 6:8...si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány...
Deuteronomium 10:11... Hospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestučele lidu. vejdou a obsadí tu zem, o níž jsem přísahal...
Deuteronomium 11:18...si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Vyučujte jim své syny. Mluv o nich, sedíš doma...
Deuteronomium 20:9...dokončí svou řeč k lidu, postaví do jeho čela velitele oddílů. Když přitáhneš k městu, abys je...
Deuteronomium 33:21...pro sebe, díl, jenž je velitelům vyhrazen. V čele lidu totiž směle šel a Hospodinovu spravedlnost...
Jozue 4:12...zraky také Hospodinova truhla s kněžími. V čele synů Izraele přešli v bojovém šiku synové Rubenovi,...
Jozue 8:10...lid a spolu se stařešiny Izraele se vydal v jeho čele proti Aji. Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když...
Soudců 3:27...roh. Synové Izraele sestoupili z hor s Ehudemčele. "Rychle za mnou!" zvolal. "Hospodin vydal vašeho...
Soudců 9:39...No tak, vzhůru, bojuj s ním!" Gaal tedy vytáhlčele Šechemských, aby bojoval s Abimelechem. Abimelech ho...
Soudců 18:21...pochod. Děti a dobytek s majetkem nechali jítčele. Když byli od Míkova domu dost daleko, seběhli se...
1. Samuel 10:5... S citerou, tamburínou, píšťalou a lyroučele budou v prorockém vytržení sestupovat z návrší. Tehdy...
1. Samuel 17:49...kámen, vystřelil z praku a zasáhl Filištína do čela. Kámen se mu zaryl do čela a on se skácel tváří k zemi...
1. Samuel 18:13... jmenoval ho velitelem nad tisíci, takže táhlčele vojska do boje i zpět. David si ale na všech taženích...
1. Samuel 18:16...i v Judovi ale Davida milovali, protože v jejich čele táhl do boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady...
1. Samuel 19:20...zajali. Jakmile však uviděli houf prorokůčele se Samuelem, jak ve vytržení prorokují, sestoupil i na...
2. Samuel 10:16... a když je přivedl, přitáhli do Chelamučele s Hadad-ezerovým vojevůdcem Šobachem. Když se to David...
2. Samuel 17:26...Joábovy matky Ceruji.) Izrael s Abšalomemčele se tedy utábořil v gileádském kraji. Když David...
1. Královská 21:9...psala: "Vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva ničemy, ...
1. Královská 21:12...jim poslala. Vyhlásili půst a posadili Nábota do čela lidu. Pak přišli dva ničemové, posadili se naproti...
2. Královská 9:14... zahájil spiknutí proti Joramovi. (Joram zatímčele izraelského vojska hájil Rámot-gileád před aramejským...
1. Letopisů 4:42...došli k hoře Seír. Bylo to pět set mužůčele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem, Refajášem a...
1. Letopisů 12:3...pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul: V čele byl Achiezer a Joaš, synové Šemaje Gibeatského, Jeziel...
1. Letopisů 12:10...kopím, s tváří lvů a hbitostí horských gazel: V čele byl Ezer, druhý Obadiáš, třetí Eliab, čtvrtý Mišmana,...
1. Letopisů 19:16...také Aramejce z druhého břehu Eufratu. V jejich čele stál Hadad-ezerův vojevůdce Šofach. Když se to David...
2. Letopisů 1:10...a poznání, abych dovedl vycházet i přicházetčele tohoto lidu. Vždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj...
2. Letopisů 13:12...vy jste ho opustili. Bůh je s námi! Stojí námčele! Jeho kněží zatroubí proti vám, synové Izraele!...
2. Letopisů 20:21...Poté, co se poradil s lidem, postavil do čela vojska Hospodinovy zpěváky, aby při pochodu oslavovali...
2. Letopisů 20:27... Všichni judští a jeruzalémští muži se pakčele s Jošafatem radostně vrátili do Jeruzaléma, protože...
2. Letopisů 26:19...kadidla stále v ruce. Zatímco spílal kněžím, na čele se mu před jejich zraky v Hospodinově chrámu u...
2. Letopisů 26:20...s ostatními kněžími se na něj podíval a hle - na čele měl malomocenství! Spěšně ho odtud vyvedli, ba on sám...
Ezdráš 5:10...a mohli připsat jména mužů, kteří jim stojíčele. Odpověděli nám těmito slovy: "Jsme služebníci Boha...
Nehemiáš 12:22...za dnů Eliašiba, Jojady, Jochanana a Jaduyčele otcovských rodů jakož i kněží byli zapsáni během...
Nehemiáš 12:36...s hudebními nástroji Davida, muže Božího. V čele průvodu šel učenec Ezdráš. Prošli Studniční bránou...
Job 16:15... Zjizvenou kůži pytlem zakryl jsem, svým čelem ryji zem. Tvář mi od pláče opuchla, stín smrti mi...
Job 29:25... tváře nechtěli zaplašit. Sedal jsem v jejich čele a udával jim směr, žil jsem jako král ve své družině,...
Job 40:19...válce, končetiny jako tyče železné. On stojíčele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho Stvořitel!...
Žalmy 68:28...Hospodina, Izraelovi potomci! Maličký Benjamínčele si vykračuje, vůdcové Judy pak se svým zástupem,...
Kazatel 4:16...mladíkem, který nastoupil po králi. Stanulčele nespočetných zástupů, těm, kdo přišli potom, se ale...
Izaiáš 48:4...jsem, svaly tvé šíje že jsou železné a že máš čelo bronzové. Proto jsem ti ty věci oznámil předem,...
Ezechiel 8:16...asi pětadvacet mužů. Zády k Hospodinovu chrámučelem k východu se klaněli vycházejícímu slunci! "Vidíš to,...
Ezechiel 9:4..." řekl mu Hospodin, "a označ znamením na čele ty, kteří sténají a naříkají nad všemi ohavnostmi,...
Ezechiel 41:4...straně 7 loktů. Změřil celou tuto místnostčele chrámové lodi a byla 20 loktů dlouhá a 20 loktů široká...
Ezechiel 41:14...tak i šířka vyhrazeného prostranství včetně čela chrámu na východě byla 100 loktů. Změřil také onu...
Joel 2:11...se a zmizí záře hvězd. Hospodin sám pak burácíčele své armády; jeho tábor je obrovský, připraven plnit...
Micheáš 2:13...vyrazí. Jejich Král půjde před nimi - v jejich čele bude Hospodin!" Řekl jsem: "Slyšte, vy přední v...
Micheáš 6:4... z domu otroctví a postavil jsem ti do čela Mojžíše, Árona a Miriam. Vzpomeň si, lide můj, co...
Lukáš 22:47..." Ještě to ani nedořekl a byl tu houf lidíčele s Jidášem, jedním z Dvanácti. Přistoupil k Ježíšovi,...
Zjevení 7:3...neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!" A slyšel jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet...
Zjevení 9:4...ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří nemají na čele Boží znamení. Nemohly je zabíjet, ale trýznily je po...
Zjevení 13:16...otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat,...
Zjevení 14:1...ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce. Uslyšel jsem...
Zjevení 14:9...a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího...
Zjevení 17:5...plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA...
Zjevení 20:4...ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let....
Zjevení 22:4...mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou...

Slova obsahující čela: crčela (1) čela (10) křičela (3) mlčela (2) nekřičela (1) nezatáčela (3) otáčela (1) vypučela (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |