Čekat

Hledám varianty 'čekat' [ čekejte (2) čekej (1) čekáte (1) čekat (12) čekáš (2) čekáme (5) čekám (5) čekaly (1) čekalo (2) čekali (10) čekala (1) čekal (9) čekají (16) čeká (72) ]. Nalezeno 139 veršù.
Genesis 49:18...do paty a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodinečekám na tvé spasení! Gád - horda se na něj nahrne, on se...
Numeri 24:24...břehů porobí Ašura, porobí Hebera, i je však čeká věčná záhuba!" Nato Balaám vstal a odešel zpátky domů....
Soudců 3:26...- a hle, jejich pán leží na zemi mrtev! Zatímco čekali, Ehud minul Pesilim a prchal směrem k Seiře. Když...
Růt 1:13...tuto noc vdala a porodila syny, copak byste čekaly, vyrostou? Copak byste se kvůli tomu zdráhaly...
1. Samuel 10:8...zápalné a pokojné oběti. Budeš ale muset čekat sedm dní, než za tebou přijdu a oznámím ti, co máš...
1. Samuel 13:8...v Gilgalu a všichni jeho muži se třásli strachyČekal sedm dní, než se dostaví Samuel, jenže ten do Gilgalu...
1. Samuel 17:27...Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká toho, kdo by ho zabil. Jeho nejstarší bratr Eliab ale...
2. Samuel 16:3..."A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský...
2. Samuel 19:11...si pomazali za krále, padl v boji. Na co tedy čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět?" Když se do králova...
1. Královská 20:38...oči páskou, aby ho nepoznali, a odešel k cestě čekat na krále. Když ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj...
1. Královská 22:12...prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileádČeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel,...
1. Královská 22:15...o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpověděl. "Čeká úspěch. Hospodin je králi vydá do rukou." Král ho...
2. Královská 7:3...čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak sedímečekáme na smrt? Máme snad jít do města, když je ve městě...
2. Královská 7:9...dobrých zpráv, a my mlčíme! Bylo by trestuhodné čekat do rána. Pojďme to raději hned oznámit v...
2. Královská 7:13...co tu ještě zbyli. Všechny Izraelce přece stejně čeká smrt." A tak vzali dvě koňská spřežení a král je...
1. Letopisů 28:21...s veškerou prácí. Hodnostáři i všechen lid čekají na tvé rozkazy." Král David pak řekl celému...
2. Letopisů 18:11...prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileádČeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel,...
2. Letopisů 18:14...o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jděte," odpověděl. "Čeká vás úspěch. Padnou vám do rukou." Král ho však...
Ester 6:5...kůl, který pro něj připravil.) "Ano, v předsálí čeká Haman," odpověděli panošové králi. " vejde," řekl...
Ester 9:1...se mělo naplnit královské nařízení. Nepřátelé čekali, že toho dne Židy přemohou, ale vše se obrátilo:...
Job 3:9...zhasla její Jitřenka, nadarmo kéž by na světlo čekala, paprsky úsvitu vidět neměla! Své lůno přede mnou...
Job 3:21...a život zatrpklým; těm, kteří na smrt marně čekají, ji hledají víc než poklady; těm, kteří jásají...
Job 6:11...mám sílu, abych to vydržel? Copak ještě něco čeká v životě? Copak je síla z kamene? Copak je tělo...
Job 6:20...jejich důvěra je ale zamrzí - když k nim dorazíčeká je zklamání. Právě tak k ničemu jste teď vy: Vidíte...
Job 7:2...žije tu. Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká odměnu. I mně byly dány měsíce prázdnoty, přiděleny mi...
Job 8:7... Tvé počátky budou nicotné oproti hojnosti, jež čeká . Předchozích pokolení zeptej se, na jejich otce dej...
Job 14:14... copak ožije? Po všechny dny své těžké roboty čekal bych na chvíli úlevy! Zavolal bys a se ti...
Job 15:24...ho svírá, tíseň děsí ho, je jako král, jenž čeká na útok. To proto, že proti Bohu vztáhl ruku, proti...
Job 18:10... Při zemi na něj číhá smyčka, na stezce na něj čeká léčka. Odevšad ho děsí hrůzy, lepí se mu na paty...
Job 18:12...se mu na paty. Hladoví po něm pohroma, neštěstí čeká na jeho pád. Jeho kůži sžírá choroba, jeho údy hltá...
Job 20:26...skví. Kdejaká hrůza ho dostihla, na jeho poklady čeká černá tma. Pohltí ho oheň, jenž nebyl rozdmýchán,...
Job 27:14...tyranům. I kdyby měl spoustu dětí, všechny čeká meč, chlebem jeho ratolesti nenasytí se. Pozůstalé po...
Job 29:23...po mém slově, řeč je svlažovala jako krůpějeČekávali na jak na déšť, na jarní vláhu čekali dychtivě....
Job 30:26...Neměl jsem soucit pro chudáka? Když jsem však čekal dobro, přišlo zlo, namísto světla temno přepadlo....
Job 32:4...aby Joba usvědčili. Dokud mluvili s Jobem, Elihu čekal, protože byli starší než on. Když ale viděl, že ti...
Job 32:11...vyslovím své mínění. Dokud jste mluvili, jsem čekal, pečlivě jsem naslouchal vašim úvahám. Dokud jste...
Job 32:16...odpovědi, nemají, co by k tomu dodali! To mám čekat dál, když nic neříkají, když stojí na místě,...
Job 35:14...nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu nikdy netrestá a že se o...
Žalmy 40:2...zpěváka. Žalm Davidův. Na Hospodina jsem čekal toužebně a on se naklonil a uslyšel můj křik. Z vlhké...
Žalmy 45:14...před tebou pokoří! Královská dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj šat zlatem protkaný. V barevném...
Žalmy 73:14...- zbytečně! Stíhán jsem ranami celý den, ráno  čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k...
Žalmy 106:13... Rychle však zapomněli na jeho činy, nechtěli čekat, jak se rozhodne. Propadli lačnosti v oné poušti,...
Žalmy 119:147... Před svítáním vstávám s voláním, na tvé slovo čekám s nadějí. Oka nezamhouřím, celé noci bdím, abych...
Žalmy 119:166... mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí!  Čekám, Hospodine, na tvé spasení a plním tvé příkazy. V...
Žalmy 120:3...rtů a lstivých jazyků! Jak budeš potrestán a co čeká , ty, který mluvíš lstivým jazykem? Šípy bojovníka...
Přísloví 3:25... Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé...
Přísloví 3:35... Moudrým připadne za dědictví sláva, tupce však čeká potupa. Slyšte, synové, otcovské poučení, dávejte...
Přísloví 6:33... kdo činí to, je sebevrah! Bití a ostuda na něj čeká, pohanu svou nikdy nesmaže. Žárlivost rozzuří...
Přísloví 8:34... tomu, kdo v mých branách denně bdí, tomu, kdo čeká u mých veřejí! Kdo nalezl, nalezl život,...
Přísloví 9:18...tolik příjemný!" Netuší hňup, že podsvětí jej čeká: v pekelné jámě jsou ti, jež pozvala! Zde jsou...
Přísloví 11:27...je prodává. Kdo hledá dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká se. Kdo doufá v bohatství, takový...
Přísloví 13:22...člověk zanechá dědictví vnukům, hříšníkovo jmění čeká na poctivé. Políčko chudých může vydat hojnost potravy...
Přísloví 19:29... ústa darebáků hltají hanebnost. Na drzouny čekají soudy, na hřbety tupců rány. Víno je drzoun a pivo...
Přísloví 20:22...na konci. Nikdy neříkej: "Tu křivdu pomstím," čekej na Hospodina - ten ti pomůže. Dvojí závaží se...
Přísloví 22:21...spolehlivé pravdy a předával ji těm, kdo na ni čekají: Neodírej chudáka - je přece chudák; u soudu...
Přísloví 23:21... k hltounům masa neřaď se. Pijáka i žrouta přece čeká bída, ospalost člověka do hadrů obléká! Poslouchej...
Přísloví 26:12...jsi člověka, co si moudrý připadá? Více se  čekat od hlupáka! Lenoch říká: "Šelma je na cestě! Po...
Přísloví 28:10...jámy padne svůdce poctivých, na bezúhonné čeká skvělé dědictví. Boháč sám sobě připadá moudrý,...
Přísloví 29:20...jsi člověka, co v řeči pospíchá? Více se  čekat od hlupáka! Když někdo otroka odmalička hýčká, bude...
Kazatel 2:14...v tmách." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám si, nač...
Kazatel 2:15...ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dvaČeká-li i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi vůbec...
Kazatel 2:16...v budoucnu zapomene - jak moudrého, tak hlupáka čeká smrt. Proto omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec...
Kazatel 3:19... aby se ukázalo, že jsou zvěř. Lidi i zvířata čeká stejný osud - jeden umírá tak jako druhý, všichni...
Kazatel 7:2...smutku nežli do domu veselí. Každého člověka čeká konec - kdo je naživu, na to pomyslí! Lepší je...
Kazatel 9:2...pokaždé dopadá stejně: Spravedlivé i zlosyny čeká týž osud - dobré i zlé, čisté i nečisté, ty, kteří...
Kazatel 9:3...na všem, co se děje pod sluncem - že všechny čeká týž osud. Lidské srdce je navíc plné zloby a hloupost...
Kazatel 11:4...zůstane ležet, padl k jihu nebo na sever. Kdo čeká vítr, nikdy nezaseje, kdo hledí na mraky, nikdy...
Kazatel 11:8... se raduje - ale přitom pamatuje, kolik jej čeká dnů v temnotě. Vše, co přijde, je zmar. Raduj se,...
Píseň 7:14... na našem prahu všechny rozkoše, nové i staréčekají - pro tebe, milý můj, jsem je šetřila! Kéž bys mi...
Izaiáš 8:17... zapečeť Zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jenž skryl svou tvář před domem...
Izaiáš 30:18...vrcholu hory, jako korouhev na kopci. Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi...
Izaiáš 31:8... Před oním mečem budou utíkat a jejich mladíky čeká robota. Jejich pevnost se hrůzou rozpustí, jejich...
Izaiáš 44:11...boha a modlu odlévá, vůbec nic nezíská. Ostuda čeká všechny jeho stoupence - vždyť i umělec je jen...
Izaiáš 51:5... paže národům právo přinese. Ostrovy na  čekají, mou paži vyhlížejí s nadějí. Jen pozvedněte oči k...
Izaiáš 59:9...daleko, proto k nám nedosahuje spravedlnostČekáme na světlo, a hle - tma; na úsvit, ale kráčíme v...
Izaiáš 59:11...jako medvědi, tklivě naříkáme jako holubiČekáme na právo, ale žádné není, na spásu, ale ta je pryč....
Izaiáš 60:9... jako holubi k svému hnízdišti? Na zajisté čekají ostrovy a mořské lodi jsou mezi prvními, aby tvé...
Izaiáš 64:3...by nějaký Bůh kromě tebe tak jednal s těmi, kdo čekají na něj. Zastáváš se těch, kdo rádi žijí správně, kdo...
Jeremiáš 6:6...Jeruzalému násep navršte! To je to město, které čeká trest - je naplněné útlakem! Jako ze studny tryská...
Jeremiáš 8:15...zhřešili. Vyhlížíme klid, a nic dobrého neníčekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Od Danu je slyšet...
Jeremiáš 14:19...uzdravit? Vyhlížíme klid, a nic dobrého neníčekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Uznáváme, Hospodine,...
Jeremiáš 20:10...ho! Pojďme ho nahlásit!" Všichni přátelé čekají na můj pád: "Třeba se nechá nachytat - pak se ho...
Pláč 2:16..."Konečně jsme je zničili! Na tenhle den jsme čekali a dočkali jsme se - je tady!" Hospodin vykonal to...
Pláč 4:17...jsme napínali, nás bolely, marně jsme pomoc čekali. Ze svých věží jsme vyhlíželi lid, jenž nebyl s to...
Ezechiel 13:6... ale oni říkají: ‚Tak praví Hospodin,' a čekají, že se to slovo naplní. Nejsou ta vaše vidění...
Daniel 2:9...prohlásil: ‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdáločeká vás jediný trest.' Domluvili jste se, že mi budete...
Ozeáš 6:11... poskvrňuje se Izrael. Ale i tebe, Judočeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele...
Ozeáš 12:12...vás varuji. Gileád je však samý zlořád, proto je čeká zmar. Že v Gilgalu obětují býky? Z jejich oltářů budou...
Micheáš 1:12...v něm nemáte. Obyvatelé Marotu jen trnoučekají, kdy přijde úleva; Hospodin ale seslal pohromu k...
Micheáš 6:16...rady, a proto vás vydám zpustošení. Výsměch čeká vaše občany - budete tupeni, že jste můj lid!" Běda...
Micheáš 7:7...ve vlastní rodině. ale Hospodina vyhlížímčekám na Boha - on zachrání, můj Bůh vyslyší! Nejásej...
Abakuk 3:16...do kostí a nohy pode mnou poklesly. Budu však čekat na den soužení, jež stihne lid, který na nás útočí. I...
Sofoniáš 3:8...páchají hanebnost při všem, co dělají. Proto  čekejte, praví Hospodin, v den, kdy povstanu, abych...
Zachariáš 9:7...a stanou se jedním z judských rodů; Ekron pak čeká osud Jebusejců. Utábořím se při svém domě jako stráž...
Matouš 11:3...s otázkou: "Jsi Ten, který přijít, anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte...
Marek 12:40...domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!" Potom se posadil naproti pokladnici a...
Lukáš 1:21... do dne, kdy se ty věci stanou." Lidé zatím čekali na Zachariáše a divili se, že se tak dlouho zdržuje...
Lukáš 4:13...dokončil všechno to pokušení, opustil jejčekal na další příležitost. Ježíš se v moci Ducha vrátil do...
Lukáš 6:17... S těmi sestoupil z hory a stanul na pláni, kde čekalo množství jeho učedníků a veliká spousta lidí z...
Lukáš 7:19...s otázkou: "Jsi Ten, který přijít, nebo máme čekat jiného?" Když k němu ti muži přišli, řekli: "Jan...
Lukáš 7:20...s otázkou: Jsi Ten, který přijít, nebo máme čekat jiného?" Ježíš (který právě v tu hodinu uzdravil...
Lukáš 8:40...návratu Ježíše vítal dav lidí; všichni na něj čekali. Vtom přišel muž jménem Jairus, představený synagogy...
Lukáš 16:25...dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi námi a vámi...
Lukáš 20:47...domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!" Když se rozhlédl, uviděl, jak bohatí...
Jan 18:4...a zbraněmi. Ježíš, vědom si všeho, co jej čekalo, jim vyšel vstříc se slovy: "Koho hledáte?" "Ježíše...
Skutky 17:16...nejrychleji přišli za Pavlem. Když na Pavel čekal v Athénách a viděl, jak je to město plné model, jeho...
Skutky 20:5...a Tychikos a Trofimos z Asie. Ti šli napředčekali v Troadě na nás, kteří jsme po Svátku nekvašených...
Skutky 20:22... puzen Duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co tam čeká, ačkoli mi Duch svatý v každém městě potvrzuje, že ...
Skutky 20:23...mi Duch svatý v každém městě potvrzuje, že  čekají pouta a soužení. však na to nedbám; v životě mi...
Skutky 22:16...svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. Na co ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smyj své hříchy a vzývej jeho...
Skutky 23:21...ani pít, dokud ho nezabijí. Jsou připraveničekají jen na tvé rozhodnutí!" Velitel pak mladíka...
Skutky 28:6...do ohně a nic zlého se mu nestalo. Domorodci očekávali, že oteče anebo náhle padne mrtev. Když ale dlouho...
Římanům 2:9... však odplatí zuřivým hněvem. Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale...
Římanům 2:10... kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu...
Římanům 3:8...o nás tvrdí, že právě takto mluvíme, ale čeká je spravedlivý trest. Nuže, jsme na tom lépe než...
Římanům 13:2...bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. Vládcové přece nejsou postrachem pro ty,...
1. Korintským 11:33... Nuže, bratři moji, když se scházíte k jídlučekejte jedni na druhé. Kdo hlad, se nají doma,...
1. Korintským 16:11...na cestu za mnou, neboť tu na něj s bratry čekám. Pokud jde o bratra Apolla, velmi jsem ho prosil, aby...
1. Tesalonickým 3:4...jsme byli u vás, říkali jsme vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo. Když jsem to...
2. Tesalonickým 2:7...čas. Tajemství této bezbožnosti ale působíčeká jen na to, zmizí ta překážka. se pak objeví ten...
2. Timoteus 4:8...jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán,...
Židům 6:8...trní, je bezcenná a blízká prokletí - nakonec ji čeká spálení. Milovaní, přestože takto mluvíme, jsme si o...
Židům 9:27...hřích. Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal...
Židům 9:28... kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají. Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít,...
Židům 10:13...oběť a usedl navždy po Boží pravici. Od doby čeká, mu budou nepřátelé položeni k nohám, neboť jedinou...
Židům 10:34...ztrátu svého majetku, vědomi si toho, že vás čeká lepší a trvalé bohatství. Nezahazujte proto svou...
Židům 13:4... je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud. Veďte nezištný život a buďte spokojeni s...
Jakub 2:13...podle zákona svobody. Toho, kdo nebyl milosrdnýčeká nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad soudem vítězí...
Jakub 5:1... boháči - plačte a naříkejte nad bídami, jež vás čekají. Vaše bohatství je shnilé, šaty vám sežrali moli...
Jakub 5:7... do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očeká drahocennou úrodu země - trpělivě na ni čeká, dokud...
1. Petr 1:4...a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke...
1. Petr 3:20...dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo...
1. Petr 4:17...to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium? "Je-li spravedlivý...
2. Petr 2:4...svrhl je do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud. Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když...
2. Petr 2:9...zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu, zvláště pak ty, kdo se...
2. Petr 2:17...to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma. Když honosně řeční o marnostech, lákají...
2. Petr 3:7...uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si...
Juda 1:6...uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne. Právě tak to bylo se...
Juda 1:13...vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jež navěky čeká jen černá tma. V sedmé generaci od Adama o nich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |